Uzdrav

Hledám varianty 'uzdrav' [ uzdravíte (1) uzdravit (14) uzdravíš (2) uzdravím (12) uzdravily (1) uzdravilo (1) uzdravila (9) uzdravil (23) uzdraví (15) uzdraveny (2) uzdraveno (1) uzdraveni (6) uzdravena (6) uzdraven (16) uzdrav (6) ]. Nalezeny 113 verše.
Genesis 20:17..." Abraham se pak modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky, aby mohly...
Leviticus 15:13...omyt vodou. Když bude ten muž od svého výtoku uzdraven, napočítá po svém uzdravení ještě sedm dní. Vypere...
Leviticus 15:28...nečistý do večera. Když bude od svého výtoku uzdravena, napočítá ještě sedm dní a potom bude čistá....
Numeri 12:13...tedy volal k Hospodinu: "Snažně prosím, Božeuzdrav ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby otec...
Deuteronomium 32:39... dávám smrt a život daruji, mohu zranituzdravit - z ruky vás nikdo nevyrve! Svou ruku pozvedám...
1. Samuel 6:3...ji musíte poslat zpátky s odškodněním. Tak se uzdravíte a poznáte, proč se jeho ruka od vás neodvracela."...
2. Královská 1:2...Baal-zebuba, božstva Ekronu, jestli se z toho uzdravím." Hospodinův anděl ale promluvil k Eliášovi...
2. Královská 5:10...a sedmkrát se omyj v Jordánu. Tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý." Námana to tak popudilo, že šel pryč...
2. Královská 5:14...v Jordánu, jak mu Boží muž řekl, a jeho tělo se uzdravilo - bylo čisté jako tělo malého chlapce! Hned se...
2. Královská 8:8...naproti. Vyptej se u něj Hospodina, jestli se uzdravím." Chazael se mu tedy vydal naproti a vzal s sebou...
2. Královská 8:9...tvůj syn, aramejský král Ben-hadad, a ptá seUzdravím se?" "Ano, jdi mu říct, že se uzdraví," odpověděl...
2. Královská 8:10...a ptá se: Uzdravím se?" "Ano, jdi mu říct, že se uzdraví," odpověděl Elíša. "Hospodin mi ale ukázal, že...
2. Královská 8:14..."Co ti říkal Elíša?" "Říkal mi, že se určitě uzdravíš," odpověděl Chazael. Druhého dne pak vzal pokrývku...
2. Královská 20:7..." Přinesli je, přiložili na vřed a Ezechiáš byl uzdraven. Ezechiáš se Izaiáše ptal: "Jaké dostanu znamení,...
2. Královská 20:8...ptal: "Jaké dostanu znamení, že Hospodin uzdraví a že třetího dne vejdu do Hospodinova chrámu?"...
2. Letopisů 7:14...je vyslyším z nebe, odpustím jejich hříchuzdravím jejich zem. Ano, oči budou otevřené a uši...
2. Letopisů 30:20...svatyně." Hospodin pak Ezechiáše vyslyšel a lid uzdravil. Synové Izraele shromáždění v Jeruzalémě pak s...
Job 5:18...udeří, však také ošetří, zraní, svou rukou však uzdraví.' Vysvobodí ze šesti soužení, ani posedmé...
Job 33:25...jsem za něj výkupné!' Jeho tělo se pak jako dítě uzdraví, do dnů svého mládí se náhle navrátí. Bude se...
Žalmy 6:3...netrestej! Smiluj se, Hospodine - jsem vysílenuzdrav , Hospodine - v kostech mám děs! Do hloubi duše...
Žalmy 30:3...Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal a tys  uzdravil. Hospodine, duši mou jsi z hrobu vyvedl, oživil...
Žalmy 41:4...na lůžku nemocných - z jeho nemoci jej zcela uzdravíš! Řekl jsem: "Hospodine, smiluj se nade mnou,...
Žalmy 41:5... smiluj se nade mnou, zhřešil jsem proti toběuzdrav duši mou!" nepřátelé o mně mluví ve zlosti: "Umře...
Žalmy 60:4... Zemí jsi třásl, na kusy tříštil, její pukliny uzdrav, se rozpadá! Vlastní lid nechal jsi okusit hrůzy,...
Žalmy 107:20...z jejich úzkostí. Poslal své slovo a byli uzdraveni, zachránil je od záhuby. Sláva Hospodinu za jeho...
Izaiáš 6:10... srdcem nepochopili a neobrátili se, aby nebyli uzdraveni." Zeptal jsem se: "Na jak dlouho, Pane?" a on...
Izaiáš 19:22...ty dodrží. Hospodin udeří na Egypt - udeří, ale uzdraví. se obrátí k Hospodinu, on je vyslyší a uzdraví....
Izaiáš 30:26...den, kdy Hospodin ováže zranění svého liduuzdraví rány, jež jim zasadil. Hle, Hospodinovo jméno...
Izaiáš 38:9... Toto napsal judský král Ezechiáš poté, co se uzdravil ze své nemoci: Říkal jsem si: Uprostřed života...
Izaiáš 38:16...žít, pořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi  uzdravil a oživil! Hle, ta hořkost nejprudší se...
Izaiáš 38:21...hroudu fíků, přiložte ji na vřed, a bude uzdraven." Ezechiáš se ptal: "Jaké dostanu znamení, že...
Izaiáš 53:5...pro naše blaho snášel potrestání - byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili...
Izaiáš 57:18...pryč. Viděl jsem jejich cesty - přesto je uzdravím, znovu je povedu a útěchu jim navrátím, ovoce...
Izaiáš 57:19...Pokoj vzdáleným i blízkým, praví Hospodin. je uzdravím. Ničemové však budou jak moře bouřící, jež nemůže...
Jeremiáš 3:22..."Vraťte se, odvrácené děti, vaše odvrácení uzdravím." Hle - jdeme k tobě, jsme tu! Ty, Hospodine,...
Jeremiáš 14:19...k Sionu? Proč jsi nás tolik bil, že se nemůžeme uzdravit? Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas...
Jeremiáš 17:14...Hospodina opustili, ten pramen vody živéUzdrav , Hospodine, a budu zdráv, zachraň , a budu...
Jeremiáš 30:13... není léku na tvé bolesti, nikdo nedokáže uzdravit! Všichni tví milenci na tebe zapomněli, žádný z...
Jeremiáš 33:6...městem. Hle - potom však ovážu jejich rányuzdravím je a vyléčím. Dám jim zakusit hojný pokoj a...
Jeremiáš 46:11...Nadarmo si léky hromadíš - žádný nemůže uzdravit. Národy uslyší o tvém zahanbení, tvůj nářek zemi...
Jeremiáš 51:8...nad ním, přineste balzám na jeho rány, třeba se uzdraví! "Léčili jsme Babylon, ale neuzdravil se. Opusťme...
Pláč 2:13...Tvá rána je hluboká jako oceán, kdo by mohl uzdravit? Tvoji proroci ti prorokovali lži a nesmysly....
Ezechiel 47:8...moře, a jakmile se vlije do moře, jeho voda se uzdraví. Kamkoli ta řeka přiteče, zahemží se to živočichy a...
Ezechiel 47:9...ta řeka přiteče, všechno se tam v její vodě uzdraví a ožije. Na březích se objeví rybáři a rozprostřou...
Ezechiel 47:11...moři. Jeho bažiny a mokřiny ale nebudou uzdraveny; zůstanou kvůli soli. Na obou březích porostou...
Ozeáš 5:13...dočkal pomoci. Ten vás však nebude moci uzdravit, nemůže vyléčit vaše zranění! totiž budu pro...
Ozeáš 6:1..."Pojďme se vrátit k Hospodinu! On nás ranil a on uzdraví, udeřil a také ošetří. Po dvou dnech nám život...
Ozeáš 7:1...úděl svého lidu obrátím, kdykoli Izraele uzdravím, tehdy se ukazuje Efraimův hřích a zločiny Samaří:...
Ozeáš 11:3...oni však uznat nechtěli, že jsem to , kdo je uzdravil. Táhl jsem je provazy lidskosti a lany milování....
Ozeáš 14:1...jejich maličké utlučou, jejich těhotné rozpářouUzdravím jejich odvrácení Vrať se, Izraeli, k Hospodinu,...
Ozeáš 14:5...u tebe přece smilování najdou i sirotci!" Uzdravím jejich odvrácení, milerád je budu milovat; můj...
Matouš 8:7...a strašně trpí." Ježíš mu řekl: " přijduuzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si,...
Matouš 8:8...střechu. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a...
Matouš 8:13...jsi uvěřil." A v tu chvíli byl jeho služebník uzdraven. Když potom Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl...
Matouš 8:16...a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Naše...
Matouš 9:21...totiž: "Jestli se jen dotknu jeho roucha, budu uzdravena." Ježíš se otočil, a když ji uviděl, řekl:...
Matouš 9:22...ji uviděl, řekl: "Vzchop se, dcero. Tvá víra  uzdravila." A od chvíle byla zdravá. Když Ježíš dorazil...
Matouš 12:15...odtud. Šly za ním veliké zástupy a on je všechny uzdravil. Přísně je však napomínal, aby ho neuváděli ve...
Matouš 12:22...a němého člověka posedlého démonem a on ho uzdravil, takže mluvil a viděl. Všechny zástupy žasly:...
Matouš 13:15...nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.' Ale blaze vašim očím, že vidí, a vašim uším, že...
Matouš 14:36...cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven. Tehdy k Ježíši přišli znalci Písma a farizeové z...
Matouš 17:16...jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit." "Vy nevěřící a zvrácené pokolení!" zvolal Ježíš....
Matouš 17:18...pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven. Učedníci později přišli za Ježíšem a v soukromí...
Matouš 19:2...Jordánem. Šly za ním veliké zástupy a on je tam uzdravil. Tehdy za ním přišli farizeové a pokoušeli ho:...
Matouš 21:14...V chrámě ho obklopili slepí a chromí a on je uzdravil. Když ale vrchní kněží a znalci Písma viděli divy,...
Marek 1:34...město se seběhlo ke dveřím a on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal...
Marek 3:2...člověk s ochrnutou rukou. Sledovali ho, zda jej uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat. Ježíš tomu muži s...
Marek 3:10...měli stále připravenou loďku, aby ho neumačkaliUzdravil jich totiž tolik, že všichni, kdo měli nějaká...
Marek 5:28...si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu uzdravena." Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila...
Marek 5:29...a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena. Ježíš v nitru ihned pocítil, že z něj vyšla moc....
Marek 5:34...pravdu. Ježíš odpověděl: "Dcero, tvá víra  uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení."...
Marek 6:5...zázrak, jen na několik nemocných vložil ruceuzdravil je. Překvapen jejich nevírou pak obcházel okolní...
Marek 6:56...cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven. Farizeové a někteří znalci Písma, kteří dorazili...
Marek 8:25...Znovu mu vložil ruce na oči, a když vzhlédl, byl uzdraven. Viděl všechno jasně i na dálku. Ježíš ho pak...
Marek 10:52...slepec. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra  uzdravila." A on hned prohlédl a následoval ho na cestě. ...
Marek 16:18...neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví." Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do...
Lukáš 4:23...jim odpověděl: "Asi mi povíte to rčení: ‚Lékařiuzdrav se sám! Co jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnaum,...
Lukáš 5:15...zástupech, aby ho slyšeli a byli od něj uzdraveni ze svých nemocí. On pak odcházel do pustin a...
Lukáš 6:18...a Sidonu. Ti přišli, aby ho slyšeli a nechali se uzdravit ze svých neduhů. Také ti, kdo byli trápeni...
Lukáš 7:3...starší s prosbou, aby přišel a jeho služebníka uzdravil. Přišli tedy za Ježíšem a snažně ho prosili:...
Lukáš 7:7...přijít. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a...
Lukáš 7:21...čekat jiného?" Ježíš (který právě v tu hodinu uzdravil mnoho lidí od neduhů, trápení a zlých duchů a...
Lukáš 8:2...ním jeho Dvanáct a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z...
Lukáš 8:43...své živobytí na lékaře, ale žádný ji nemohl uzdravit. Když se ale zezadu přiblížila k Ježíši a dotkla...
Lukáš 8:47...přede všemi, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. "Dcero," odpověděl Ježíš, "tvá víra ...
Lukáš 8:48... "Dcero," odpověděl Ježíš, "tvá víra  uzdravila. Jdi v pokoji." Než to dořekl, přišel někdo z...
Lukáš 9:11...je tedy, vyprávěl jim o Božím královstvíuzdravoval ty, kdo potřebovali uzdravit. Když se začalo...
Lukáš 9:42...začal jím zmítat. Ježíš okřikl nečistého duchauzdravil chlapce a vrátil ho jeho otci. Všichni byli...
Lukáš 14:4...uzdravovat, nebo ne?" Mlčeli, a tak ho vzaluzdravil a propustil. Potom se jich zeptal: "Kdyby někomu z...
Lukáš 17:15...očištěni. Jakmile jeden z nich uviděl, že je uzdraven, vrátil se a hlasitě chválil Boha. Padl na tvář k...
Lukáš 17:19...Potom mu řekl: "Vstaň a jdi. Tvá víra  uzdravila." Když se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde...
Lukáš 18:42...zvolal. "Prohlédni," řekl mu Ježíš. "Tvá víra  uzdravila." A on ihned prohlédl. Potom šel za ním,...
Lukáš 22:51... toho!" odpověděl Ježíš. Dotkl se jeho uchauzdravil ho. Tehdy Ježíš řekl vrchním kněžím, velitelům...
Jan 4:47... šel k němu a prosil ho, aby šel jeho syna uzdravit, protože umíral. "Dokud neuvidíte divy a...
Jan 5:6... a poznal, že je dlouho nemocen. "Chceš být uzdraven?" zeptal se ho. "Pane, nemám nikoho, kdo by ...
Jan 5:9...a choď!" řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. Ten den však...
Jan 5:11...lehátko!" On jim však odpověděl: "Ten, kdo  uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi si lehátko a choď.'" "Kdo ti mohl...
Jan 5:14...ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: "Pohleď, jsi uzdraven. nehřeš, se ti nepřihodí něco horšího." Ten...
Jan 5:15...odešel a oznámil židovským představeným, že ho uzdravil Ježíš. Židovští představení tedy začali Ježíše...
Jan 7:23...Zákon, proč se na hněváte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka? Nesuďte podle zdání, suďte...
Jan 12:40...nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit." To řekl Izaiáš, když zahlédl jeho slávu a mluvil...
Skutky 3:16...která se opírá o něj, ho před vašima očima úplně uzdravila. Bratři, vím, že jste to udělali z nevědomosti...
Skutky 4:22...- člověk přes čtyřicet let chromý byl zázračně uzdraven! Poté, co byli propuštěni, přišli ke svým a...
Skutky 8:7...z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni. Celé město zažívalo velikou radost...
Skutky 14:9...Pavel podíval do očí a viděl jeho víru, že bude uzdraven, řekl silným hlasem: "Postav se na nohy a stůj...
Skutky 28:8...ho navštívil, po modlitbě na něj vložil ruceuzdravil ho. Po události začali přicházet i ostatní...
Skutky 28:27...nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.' [29] Proto vězte, že Boží spása byla poslána...
Židům 12:13...to, co kulhá, zcela neochrnulo, ale raději bylo uzdraveno. Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez...
Jakub 5:15...a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké...
Jakub 5:16...hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho....
1. Petr 2:24...hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste...
Zjevení 13:3...jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou a lidé se...
Zjevení 13:12...klanět první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před...

Slova obsahující uzdrav: neuzdravil (1) neuzdravíš (2) uzdrav (6) uzdraven (16) uzdravena (6) uzdravená (2) uzdraveného (3) uzdraveni (6) uzdravení (7) uzdraveno (1) uzdraveny (2) uzdravený (2) uzdraví (15) uzdravil (23) uzdravila (9) uzdravilo (1) uzdravily (1) uzdravím (12) uzdravíš (2) uzdravit (14) uzdravíte (1) uzdravoval (10) uzdravovala (1) uzdravovali (3) uzdravováni (3) uzdravování (4) uzdravovat (8) uzdravuje (3) uzdravuji (2) uzdravujte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |