Uzavřu

Hledám varianty 'uzavřu' [ uzavřu (16) uzavřou (1) uzavřít (8) uzavři (3) uzavřete (4) uzavřeno (1) uzavřena (2) uzavřen (1) uzavřelo (2) uzavřeli (10) uzavřel (46) uzavře (6) ]. Nalezeno 99 veršù.
Genesis 6:18...nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy - ty a s tebou tví...
Exodus 6:4...poznat svým jménem Hospodin. Sám jsem s nimi uzavřel smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi, zemi, kterou...
Leviticus 14:38... vyjde kněz před vchod domu a na sedm dní dům uzavře. Sedmého dne se kněz vrátí a ránu znovu prohlédne:...
Leviticus 14:46... Kdo by do toho domu vešel v době, kdy bude uzavřen, bude nečistý do večera. Kdo by v tom domě spal,...
Numeri 19:15...každá otevřená nádoba v tom stanu, která není uzavřena poklicí, bude nečistá. Kdokoli se na poli dotkne...
Deuteronomium 4:23...na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou s vámi uzavřel, a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, což ti...
Deuteronomium 5:2...je dodržujte. Hospodin, náš Bůh, s námi na Orébu uzavřel smlouvu. Tuto smlouvu Hospodin neuzavřel s našimi...
Deuteronomium 9:9...desky - desky smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavřel - zůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí...
Deuteronomium 28:69... o níž Hospodin Mojžíšovi přikázal, aby ji uzavřel se syny Izraele v moábské zemi, kromě smlouvy,...
Deuteronomium 29:24...Hospodina, Boha svých otců, kterou s nimi uzavřel, když je vyvedl z Egypta. Odešli sloužit cizím...
Deuteronomium 31:16... Opustí mne a zruší smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel. V ten den proti nim vzplane můj hněv; opustím je a...
Jozue 6:1...udělal. Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel ani nevcházel. Hospodin ale...
Jozue 9:6...a izraelským mužům: "Přicházíme z daleké zeměuzavřete s námi smlouvu." Izraelští muži ale těm Hivejcům...
Jozue 9:7...když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít smlouvu?" "Jsme tvoji služebníci," řekli na to...
Jozue 9:11...naproti a řekněte jim: ‚Jsme vaši služebníciuzavřete s námi smlouvu.' Tohle je náš chléb. Když jsme se...
Jozue 9:15...na Hospodinův výrok. Jozue jim zaručil pokojuzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Také vůdcové...
Jozue 9:16...obce jim to odpřisáhli. Tři dny poté, co s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že ti lidé jsou z...
Jozue 10:1...a jeho králem a že obyvatelé Gibeonu s Izraelem uzavřeli mír a zůstávají mezi nimi. Tehdy dostali hrozný...
Jozue 10:4..."Pojďte mi na pomoc a udeřme na Gibeon, protože uzavřel mír s Jozuem a se syny Izraele!" A tak se spojilo...
Jozue 11:19...v Gibeonu nebylo města, které by se syny Izraele uzavřelo mír. Vše získali bojem. Sám Hospodin totiž...
Jozue 24:25...na to lid Jozuovi. Jozue toho dne v Šechemu uzavřel s lidem smlouvu a vydal jim ustanovení a řády. Tato...
Soudců 2:2...‚Svou smlouvu s vámi nikdy nezruším. Nesmíte ale uzavřít smlouvu s obyvateli této země - jejich oltáře...
1. Samuel 11:1... Všichni obyvatelé Jábeše Nachašovi vzkázali: "Uzavři s námi smlouvu a budeme ti sloužit." Nachaš Amonský...
1. Samuel 11:2...ti sloužit." Nachaš Amonský jim ale odpověděl: "Uzavřu ji s vámi tak, že každému z vás vyloupnu pravé oko,...
1. Samuel 18:3...a ho nepouštěl domů k otci. Jonatan s Davidem uzavřel smlouvu, neboť ho miloval jako sebe sama. Svlékl si...
1. Samuel 20:16...všechny Davidovy nepřátele ze země!" Tak Jonatan uzavřel smlouvu s domem Davidovým: "Hospodin zúčtuje s...
1. Samuel 23:18...to dobře ." Ti dva tehdy spolu před Hospodinem uzavřeli smlouvu. David pak zůstal v Choreši a Jonatan se...
2. Samuel 3:12...k Davidovi posly se slovy: "Čí je to zeměUzavři se mnou smlouvu, a ti pomohu obrátit na tvou...
2. Samuel 3:13...stranu celý Izrael!" "Dobře," odpověděl David. "Uzavřu s tebou smlouvu. Mám ale jednu podmínku: Neukážeš se...
2. Samuel 3:21...pro svého krále a pána celý Izrael, aby s tebou uzavřeli smlouvu. Pak budeš kralovat, kdekoli si budeš přát...
2. Samuel 5:3...stařešinové Izraele, král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida pomazali za...
2. Samuel 10:19...vazaly, viděli, že ho Izrael porazilUzavřeli tedy s Izraelci mír a stali se jejich vazaly....
2. Samuel 21:7... kterou spolu kdysi David a Saulův syn Jonatan uzavřeli v Hospodinově jménu. Král vzal dva syny, které...
1. Královská 8:9...Mojžíš na Orébu, když Hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchodu z Egypta. Když potom...
1. Královská 8:21...pro Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou uzavřel s našimi otci, když je vyvedl z Egypta." Poté se...
1. Královská 11:27...králi, byl tento: Šalomoun stavěl terasu Milouzavřel mezeru v hradbách města svého otce Davida. Jeroboám...
1. Královská 15:19... sídlícímu v Damašku. Vzkázal mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti darem...
1. Královská 20:34... propustím," odpověděl Achab. A tak s ním uzavřel smlouvu a propustil ho. Jeden z prorockých učedníků...
1. Královská 22:45...obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Jošafat uzavřel mír s izraelským králem. Ostatní Jošafatovy skutky...
2. Královská 11:4...do Hospodinova chrámu. Tam s nimi pod přísahou uzavřel smlouvu a ukázal jim královského syna. Potom jim...
2. Královská 11:17...Hospodinovou smlouvou, že budou Hospodinův lidUzavřel také smlouvu mezi králem a lidem. Všechen lid země...
2. Královská 17:15... Zavrhli jeho pravidla, jeho smlouvu, kterou uzavřel s jejich otci, i jeho výstrahy, jimiž je varoval....
2. Královská 17:35... jemuž dal jméno Izrael. S těmi Hospodin kdysi uzavřel smlouvu a přikázal jim: "Neuctívejte cizí bohy,...
2. Královská 17:38... Nezapomínejte na smlouvu, kterou jsem s vámi uzavřel, a neuctívejte cizí bohy. Ctěte jen Hospodina,...
2. Královská 18:31...Ezechiáše! Takto praví král AsýrieUzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete...
1. Letopisů 11:3...stařešinové Izraele, David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida pomazali za...
1. Letopisů 16:16...slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvu, již uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem....
1. Letopisů 19:19...vazalové viděli, že je Izrael poraziluzavřeli s Davidem mír a poddali se mu. Aramejci pak ...
2. Letopisů 5:10...Mojžíš na Orébu, když Hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchodu z Egypta. Když potom...
2. Letopisů 6:11...Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou uzavřel se syny Izraele." Poté se postavil před Hospodinův...
2. Letopisů 13:5...Copak nevíte, že Hospodin, Bůh Izraeleuzavřel s Davidem a jeho syny trvalou smlouvu, že budou...
2. Letopisů 16:3... sídlícímu v Damašku. Vzkázal mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti...
2. Letopisů 18:1... Když Jošafat dosáhl velikého bohatství a slávyuzavřel sňatkem svého syna spojenectví s Achabem. Po...
2. Letopisů 21:7...očích zlé. Kvůli smlouvě, kterou s Davidem uzavřel, ale Hospodin nechtěl zničit dům Davidův, neboť...
2. Letopisů 23:1...Atalia. Sedmého roku Jojada sebral odvahuuzavřel smlouvu se setníky Azariášem, synem Joramovým,...
2. Letopisů 23:3... Celé to shromáždění pak v Božím chrámu uzavřelo smlouvu s králem. Jojada jim řekl: "Hle, podle...
2. Letopisů 23:16...bránou do královského paláce, zabili ji. Jojada uzavřel se vším lidem a s králem smlouvu, že budou...
2. Letopisů 29:10...a ženy jsou v zajetí. Teď jsem ale rozhodnut uzavřít s Hospodinem, Bohem Izraele, smlouvu, aby od nás...
Nehemiáš 9:8... Když jsi poznal, že je ti v srdci věrnýuzavřel jsi s ním smlouvu o zemi Kananejců, Chetejců,...
Job 3:10...úsvitu vidět neměla! Své lůno přede mnou měla uzavřít, oči ušetřit všeho trápení. Proč jsem v lůnu...
Job 38:8...synové jásali radostí? Kdo že to dveřmi moře uzavřel, když se tehdy z lůna vyvalilo ven, když jsem je...
Job 40:28...ti snažit vlichotit? Bude chtít s tebou smlouvu uzavřít, aby ti sloužil navždycky? Nebo se s ním jak s...
Žalmy 105:9...slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvu, již uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem....
Přísloví 18:19... i mocné dovede rozsoudit. Ukřivděný bratr se uzavře jak město, rozepře působí jako hradní závory. Ovocem...
Izaiáš 8:16...a zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou." Uzavři svědectví, zapečeť Zákon mezi mými učedníky. Budu...
Izaiáš 28:15... vy, kdo ovládáte jeruzalémský lid! Říkáte: "Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí, dohodu máme s podsvětím....
Izaiáš 36:16...Ezechiáše! Toto praví král AsýrieUzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete...
Izaiáš 52:12...Hospodin před vámi půjde a Bůh Izraele vaše řady uzavře. Hle, můj služebník uspěje; povstane, zvedne se,...
Izaiáš 55:3...a živi budete. Věčnou smlouvu chci s vámi uzavřít, potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil. Hle,...
Izaiáš 58:8... bude předcházet a Hospodinova sláva tvé řady uzavře. Tehdy zavoláš a Hospodin vyslyší ; o pomoc...
Izaiáš 61:8...a příkoří; proto je odměním ve své věrnostiuzavřu s nimi smlouvu navěky. Jejich símě bude známé mezi...
Izaiáš 66:9...Hospodin. Copak , který vedu k porodu, lůno uzavřu? praví tvůj Bůh. S Dcerou jeruzalémskou se veselte,...
Jeremiáš 11:10... tak dům Judy porušil mou smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci. A proto tak praví Hospodin: Hle,...
Jeremiáš 31:31...Hospodin, kdy s domem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem...
Jeremiáš 31:32...smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a...
Jeremiáš 31:33... Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin: Svůj zákon vložím...
Jeremiáš 32:40...dny - pak bude dobře jim i jejich potomkůmUzavřu s nimi věčnou smlouvu, že je nikdy nezbavím svého...
Jeremiáš 34:8...Jeremiáš dostal od Hospodina, když král Cidkiáš uzavřel s veškerým lidem v Jeruzalémě smlouvu o propuštění...
Jeremiáš 34:13...jsem vaše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctvíuzavřel jsem s nimi tuto smlouvu: ‚Sedmého roku každý...
Jeremiáš 34:15...vyhlásil svobodu - dokonce jste o tom přede mnou uzavřeli smlouvu v domě, který se nazývá mým jménem. Potom...
Jeremiáš 34:18...a nesplnili slova smlouvy, kterou přede mnou uzavřeli, s těmi naložím jako s teletem, které rozťali...
Ezechiel 16:60...na svou smlouvu s tebou ze dnů tvého mládíuzavřu s tebou smlouvu věčnou. Tehdy si vzpomeneš na své...
Ezechiel 16:62...za dcery, i když to nebylo součástí tvé smlouvyUzavřu s tebou svoji smlouvu a poznáš, že jsem Hospodin....
Ezechiel 17:13... Potom vzal potomka z královského semeneuzavřel s ním smlouvu a zavázal ho přísahou. Odvedl také...
Ezechiel 34:25...bude mezi nimi vůdcem. To říkám HospodinUzavřu s nimi smlouvu pokoje a odstraním z jejich země...
Ezechiel 37:26...a vůdcem jim navěky bude můj služebník DavidUzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimi....
Daniel 11:6...nežli on. Po mnoha letech pak obě království uzavřou spojenectví. Dcera jižního krále bude na potvrzení...
Daniel 11:17...silou svého království, pak ale s jižním králem uzavře dohodu. Na její stvrzení mu svou dceru za ženu,...
Daniel 11:23...vůdce smlouvy. Skrze podvodná spojenectví, která uzavře, vystoupá k moci, ačkoli bude mít jen hrstku...
Ozeáš 2:20... aby nebyli svým jménem vzýváni. V ten den uzavřu smlouvu kvůli nim s divokou zvěří a s ptáky na nebi...
Zachariáš 11:10...a zlámal ji, abych zrušil smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi národy. Toho dne byla zrušena. Obchodníci...
Skutky 3:25... Vy jste synové proroků a smlouvy, kterou Bůh uzavřel s našimi otci, když řekl Abrahamovi: ‚Ve tvém...
2. Korintským 5:19... abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu...
Židům 8:8...říká: "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy uzavřu novou smlouvu s domem Izraele a s domem Judy. Ne...
Židům 8:9...domem Judy. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a...
Židům 8:10... Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin: Své zákony vložím...
Židům 9:18...platnosti. Proto ani ta první smlouva nebyla uzavřena bez krve: Když Mojžíš přednesl všemu lidu všechna...
Židům 9:20...slovy: "Toto je krev smlouvy, kterou s vámi Bůh uzavřel." Právě tak pokropil tou krví i stánek a všechno...
Židům 10:16..."Toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech uzavřu, praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich srdce a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |