Uvrhnu

Hledám varianty 'uvrhnu' [ uvrženy (1) uvrženo (1) uvrženi (1) uvržen (6) uvrhnu (1) uvrhnout (1) uvrhnou (1) uvrhneš (1) uvrhne (3) uvrhlo (1) uvrhli (1) uvrhl (3) ]. Nalezen 21 verš.
Exodus 14:24...ohnivého a oblakového sloupu na tábor Egypťanůuvrhl egyptský tábor do zmatku. Zadrhl jejich vozům kola,...
Žalmy 9:17...Zjednal právo! Darebáka vlastní dílo do pasti uvrhlo! higajon séla Ničemové musí odejít do podsvětí,...
Přísloví 22:25... jinak se přiučíš jeho zvykům, do pasti uvrhneš duši svou. Nepatři k těm, kdo se upisují, nezaručuj...
Jeremiáš 50:34... dopřeje zemi odpočinek, obyvatele Babylonu však uvrhne ve zmatek. Meč na Chaldejce! praví Hospodin, na...
Ezechiel 19:9...ho dovlekli, k babylonskému králi přivedliuvrhli do vězení, aby neznělo jeho řvaní nad izraelskými...
Daniel 9:26... Mesiáš bude zabit a opuštěn. To město i svatyni uvrhne do zkázy lid vůdce, který přichází. Jeho konec...
Jonáš 2:4...jsem z útrob záhrobí, abys vyslyšel voláníUvrhl jsi do hlubin, doprostřed moře strhl vír....
Matouš 5:29...jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tvá pravá ruka, usekni ji a...
Matouš 13:42...pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů....
Matouš 18:8...do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně. A jestliže svádí tvé oko,...
Matouš 18:9...věčného života jednooký, než mít obě oči a být uvržen do pekelného ohně. [11] Dejte si pozor, abyste...
Marek 9:45...vejít chromý do života, než být s oběma nohama uvržen do pekla. A kdyby svádělo tvé oko, zahoď je. Je...
Marek 9:47...do Božího království, než být s oběma očima uvržen do pekla, kdejejich červ nehyne a oheň nehasne'...
Lukáš 12:5...bát: Bojte se Toho, který když zabije, moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se bojte. Neprodává...
Zjevení 2:10... Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a...
Zjevení 2:22...pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hleuvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s cizoloží, vydám...
Zjevení 19:20...kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou a ostatní pobil...
Zjevení 20:3...je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc letUvrhl ho do propasti, zamkl a zapečetil ji nad ním, aby ...
Zjevení 20:10...oheň a pohltil je. Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný...
Zjevení 20:14...souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera - to je ta druhá smrt. Kdokoli...
Zjevení 20:15...Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Potom jsem uviděl nové nebe a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |