Uviděl

Hledám varianty 'uviděl' [ uvidíte (24) uvidíš (37) uvidíme (7) uvidím (13) uvidí (54) uvidět (1) uviděly (2) uviděli (49) uviděla (15) uviděl (150) ]. Nalezeno 350 veršù.
Genesis 12:12... vím, jak překrásná jsi žena. Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe...
Genesis 12:15...viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi hodnostáři, vychválili ji před faraonem...
Genesis 16:4...za ženu. Spal tedy s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní pohrdat. Saraj pak...
Genesis 16:5...jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. s tebou...
Genesis 18:21...a jejich hřích velmi těžký. Proto sestoupímuvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi...
Genesis 21:19...učiním veliký národ." Tehdy Bůh otevřel očiuviděla pramen vody. Šla tedy, naplnila měch vodou a dala...
Genesis 22:13... svého jediného." Abraham tedy vzhlédl a hleuviděl za sebou berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham...
Genesis 24:30...a ten se rozběhl ven k onomu muži u prameneUviděl totiž ten nosní kroužek i náramky na rukou své...
Genesis 24:63...vyšel na pole, aby přemýšlel. Pozvedl oči a hleuviděl přicházet velbloudy. Rebeka také pozvedla oči, a...
Genesis 24:64...velbloudy. Rebeka také pozvedla oči, a když uviděla Izáka, sesedla z velblouda. Zeptala se totiž...
Genesis 26:8... vyhlížel filištínský král Abimelech z oknauviděl, jak se Izák mazlí se svou ženou Rebekou. Abimelech...
Genesis 28:6... bratru Rebeky, matky Jákoba a Ezaua. Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do...
Genesis 31:10...v době páření dobytka, jsem ve snu pozvedl očiuviděl berany připouštěné ke stádu. Byli pruhovaní,...
Genesis 32:3...se s ním setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl, zvolal: "To je Boží tábor!" A tak to místo nazval...
Genesis 34:2...jednou vyšla navštívit domorodé dívky. Když ji uviděl kníže země, Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil...
Genesis 37:20...nějaké jámy a řekneme: Sežrala ho divoká zvěřUvidíme, co pak bude z jeho snů!" Když to však uslyšel...
Genesis 38:2...se k adulamskému muži jménem Chíra. Tam Juda uviděl dceru jistého Kananejce jménem Šua; vzal si ji tedy...
Genesis 38:15...a že za něj nebyla provdána.) A když ji Juda uviděl, považoval ji za nevěstku, neboť měla zahalenou tvář...
Genesis 39:13...nechal šaty v její ruce, utekl a běžel ven. Když uviděla, že nechal své šaty v ruce a utekl ven, svolala...
Genesis 42:1...se po celém světě rozmohl hlad. Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na...
Genesis 42:27...svůj pytel, aby dal svému oslu obrok, a vtom uviděl své stříbro: leželo navrchu v jeho vaku! " stříbro...
Genesis 42:33...zemi.' Ten muž, pán země, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidé! Nechte jednoho z vás u mne,...
Genesis 43:16...Egypta a stanuli před Josefem. Když s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty muže...
Genesis 43:18...řekl, a odvedl je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam je vedou, polekali se a říkali si: "Určitě nás...
Genesis 44:31...otci, bez chlapce, na němž on lpí celou duší?  uvidí, že s námi chlapec není, zemře. Tak přivedeme šediny...
Genesis 48:11...Josefovi řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hle, Bůh dal, že vidím i tvé potomky!"...
Genesis 49:15...je osel houževnatý, mezi ohradami ležící.  uvidí odpočinek, jak dobrý je, a zemi, jak je líbezná,...
Exodus 2:5...zatím kráčely podél řeky. Když mezi rákosím uviděla ošatku, poslala děvečku, ji vytáhne. Otevřela ji...
Exodus 4:14...dost! Podívej se, ti jde naproti.  uvidí, bude mít velikou radost. Budeš k němu mluvit a...
Exodus 6:1... Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, co s faraonem provedu. Donutím ho, aby je...
Exodus 9:34...a na zem se přestal valit déšť. A když farao uviděl, že déšť, krupobití i hromy přestaly, pokračoval...
Exodus 23:5...zabloudil, poctivě mu jej přiveď zpátky. Když uvidíš osla někoho, kdo nenávidí, jak leží pod svým...
Exodus 32:5... Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Když to Áron uviděl, postavil před sochou oltář. Potom oznámil: "Zítra...
Exodus 34:10...na celé zemi. Všechen lid, uprostřed něhož jsiuvidí Hospodinovo dílo, neboť to, co s tebou učiním, bude...
Leviticus 13:21...na vředu. Jestliže však kněz místo prohlédneuvidí, že ochlupení na něm není bílé, že není hlubší než...
Leviticus 13:26... Jestliže však kněz skvrnu prohlédneuvidí, že její ochlupení není bílé, není hlubší než okolní...
Leviticus 13:53...musí to být spáleno. Pokud kněz ránu prohlédneuvidí, že se po oděvu, tkanině nebo jakémkoli koženém...
Leviticus 13:56...či na rubu. Pokud však kněz ránu prohlédneuvidí, že je po vyprání matná, pak ji od oděvu, kůže či...
Leviticus 14:3...knězi. Kněz vyjde ven za tábor a prohlédne hoUvidí-li, že se rána malomocenství na postiženém zhojila,...
Leviticus 14:48...svůj oděv. Pokud kněz přijde, ránu prohlédneuvidí, že se v domě po jeho vymazání nešíří, prohlásí dům...
Numeri 11:23...ruka krátká?" odpověděl Hospodin Mojžíšovi. "Teď uvidíš, zda se slovo při tobě naplní, nebo ne." Mojžíš...
Numeri 23:13...vyzval: "Pojď se na se mnou podívat odjinudUvidíš jen konec jejich zadního voje, neuvidíš je všechny....
Numeri 32:1...a synové Gádovi měli obrovské množství dobytkaUviděli jaezerskou a gileádskou zem a hle, bylo to místo...
Deuteronomium 4:6... Řiďte se jimi, dodržujte je a ostatní národy uvidí vaši moudrost a rozumnost. uslyší o všech těchto...
Deuteronomium 9:16...z hory. A hora plála ohněm. Tenkrát jsem uviděl, jak jste zhřešili proti Hospodinu, svému Bohu:...
Deuteronomium 20:1... Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelůmuvidíš koně, vozy a více lidu, než máš sám, neboj se jich,...
Deuteronomium 22:1...ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví! Když uvidíš bloudícího býka či ovci svého bratra, nebuď...
Deuteronomium 22:4... Když to najdeš, nesmíš být lhostejný. Když uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak leží na cestě,...
Deuteronomium 28:34...a utlačován. Zešílíš z podívané, kterou uvidíš. Hospodin na kolenou i stehnech raní nejhoršími...
Deuteronomium 28:67... kterých se bojíš, a kvůli podívané, kterou uvidíš, budeš ráno vzdychat: "Kéž by byl večer!" a večer...
Deuteronomium 32:20...zlost. Řekl: "Svou tvář před nimi ukryjiuvidím, jak dopadnou! Zvrácené pokolení - to jsou oni,...
Deuteronomium 32:36...lid hájit a nad svými služebníky se slituje,  uvidí, že je opustily síly, s pánem i kmánem že konec je...
Jozue 3:3...táborem správcové a přikázali lidu: "Jakmile uvidíte Truhlu smlouvy Hospodina, vašeho Boha, a levitské...
Jozue 7:21...mu Achan. "Provedl jsem toto: Mezi kořistí jsem uviděl jeden krásný babylonský plášť, dvě stě šekelů...
Soudců 1:24... aby prozkoumali Bet-el (dříve nazývaný Luz), uviděli zvědové z města vycházet nějakého muže. "Ukaž nám,...
Soudců 6:22... Pane můj, Hospodine! Vždyť jsem tváří v tvář uviděl Hospodinova anděla!" "Buď klidný," řekl mu Hospodin....
Soudců 9:36...Abimelech se svými muži ze zálohy. Když je Gaal uviděl, řekl Zebulovi: "Podívej, z hřebenů hor sestupuje...
Soudců 9:55...ho tedy probodl a on zemřel. Když Izraelci uviděli, že Abimelech je mrtev, vrátili se každý domů. Tak...
Soudců 16:1...po dvacet let. Samson se jednou vydal do GazyUviděl tam jednu nevěstku a šel k . Mezi obyvateli Gazy...
Soudců 19:3... Ta dívka ho pozvala dál, a když ho její otec uviděl, radostně ho uvítal. Jeho tchán, dívčin otec, ho...
Soudců 19:17...totiž byli Benjamínci). Když se rozhlédluviděl na městském prostranství pocestného. "Kam jdeš a...
Soudců 21:21...poradili: "Jděte se schovat do vinic. Jakmile uvidíte, že dívky ze Šíla jdou tančit na veselici, vyskočte...
Růt 3:18...tchyni nevrátíš s prázdnou.'" "Počkej, dcerouvidíš, jak to dopadne," řekla na to Noemi. "Ten muž...
1. Samuel 2:32...rodu! Nikdo v tvém domě se nedočká stáříUvidíš soužení, jež dolehne na můj Příbytek. Ačkoli se...
1. Samuel 6:9...do mošny po straně a pošlete ji pryč. Pak uvidíte: Zamíří-li do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak...
1. Samuel 12:12... takže jste bydlili v bezpečí. Potom jste uviděli, jak proti vám táhne amonský král Nachaš, a řekli...
1. Samuel 14:26...kde na zemi ležel med. Když muži přišli do lesauviděli med kanoucí z pláství, ale nikdo z vojska se ho ani...
1. Samuel 16:6...syny posvětil a pozval je k oběti. Když přišliuviděl Eliaba a řekl si: "To jistě bude Hospodinův pomazaný...
1. Samuel 19:20...tedy posly, aby Davida zajali. Jakmile však uviděli houf proroků v čele se Samuelem, jak ve vytržení...
1. Samuel 25:23...do rána jediného pacholka!") Jakmile Abigail uviděla Davida, rychle sesedla z osla, padla před Davidem...
1. Samuel 25:35...mu přinesla, a řekl : "Vrať se v pokoji domůUvidíš, že jsem poslechl a vyhověl jsem ti." Abigail se...
2. Samuel 1:6...jsem byl v pohoří Gilboa, když vtom jsem uviděl Saula, jak se opírá o kopí. Vozy a jezdci ho...
2. Samuel 1:7... ho doháněli, a tak se rozhlédl, a když  uviděl, zavolal na . ‚Ano, pane?' odpověděl jsem a on se...
2. Samuel 10:14...a ti se před nimi dali na útěk. Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali se i oni na útěk před...
2. Samuel 18:26...zprávy." Ale zatímco se stále blížil, hlídka uviděla dalšího běžce. "Další osamělý běžec!" zavolala na...
2. Samuel 24:20...Hospodin přikázal. Aravna vyhlédl ven, a když uviděl, že k němu míří král se svou družinou, vyšel z domu...
1. Královská 18:17...ten škůdce Izraele?!" zavolal na něj, jakmile ho uviděl. " Izraeli neškodím," odpověděl mu Eliáš. "To...
1. Královská 20:25...jízdou a vozy, a utkejme se s nimi na roviněUvidíš, že je porazíme." Ben-hadad je poslechl a zařídil se...
1. Královská 22:25...Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!"...
1. Královská 22:32... jedině s králem Izraele!" Když potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je určitě izraelský král."...
2. Královská 2:10...o nelehkou věc," řekl mu Eliáš. "Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe vzat, tvá žádost se splní. Pokud...
2. Královská 2:12...Eliáš ve vichru vystoupil do nebe! Když to Elíša uviděl, vykřikl: "Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!" A...
2. Královská 4:25...k Božímu muži na horu Karmel. Když Boží muž uviděl, jak k němu míří, řekl svému mládenci Gehazimu:...
2. Královská 6:17... vidí." Hospodin mládenci otevřel oči a hleuviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů! Když se k...
2. Královská 6:20...oči, vidí." Hospodin jim otevřel oči a hleuviděli, že jsou uprostřed Samaří! Vtom je spatřil...
2. Královská 7:2... ale copak se může stát něco takového?" "Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to!" odpověděl Elíša...
2. Královská 7:19...stát něco takového?" a Boží muž mu odpověděl: "Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to." A tak se stalo:...
2. Královská 9:17...král Achaziáš. Když strážný na jizreelské věži uviděl, jak se blíží Jehuův houf, zvolal: "Vidím nějaký...
2. Královská 9:22...se na pozemku Nábota Jizreelského. Když Joram uviděl Jehua, zeptal se: "Jehu, je pokoj?" "Jak může být...
2. Královská 13:21... Izraelci právě kohosi pohřbívali, když vtom uviděli nájezdníky. Hodili ho tedy do Elíšova hrobu a...
1. Letopisů 19:15...a ti se před nimi dali na útěk. Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali se i oni na útěk před...
1. Letopisů 21:21...Aravnovi přicházel David. Když Aravna vzhlédluviděl ho, vyšel z mlatu a poklonil se Davidovi k zemi....
2. Letopisů 18:24...Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!"...
2. Letopisů 18:31...s králem izraelským!" Když potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je izraelský král."...
2. Letopisů 20:16...není váš, ale Boží. Zítra vytáhněte proti nimUvidíte, jak stoupají do svahu Cic, a střetnete se s nimi...
2. Letopisů 20:17...Boj ale nebude na vás. Stůjte na svých místechuvidíte, jakou záchranu vám Hospodin přichystal. Nebojte se...
Job 1:11...vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl...
Job 2:5...vztáhnout ruku a sáhnout mu na tělo a kostiuvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl...
Job 2:12...půjdou navštívit, aby ho politovali a potěšiliUviděli ho zdálky a byl k nepoznání. Dali se do...
Job 10:18...z lůna vyváděl? Kéž bych byl zhynul, než kdo uviděl! Jako bych nikdy nebyl, tak bych na tom byl, z klína...
Job 19:26...I kdyby ze kůži sedřeli, ve svém těle Boha uvidím. ho uvidím vlastníma očima, ne někdo cizí, ale ...
Job 19:27...kůži sedřeli, ve svém těle Boha uvidím. ho uvidím vlastníma očima, ne někdo cizí, ale - srdce mi...
Job 33:28...zasloužil. Bůh vykoupil, abych nešel do jámyuvidím světlo a budu žít!' Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i...
Job 34:29... kdo ho odsoudí? Když skryje svou tvář, kdo ho uvidí? On přitom bdí nad lidmi i národy, tak aby bezbožní...
Žalmy 27:13...! Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je Hospodin! Spoléhej na Hospodina, buď...
Žalmy 37:34... povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtíuvidíš! Viděl jsem ničemu hrozné síly, jak rozložitý cedr...
Žalmy 48:9...větrem východním. O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha -...
Žalmy 52:8... vyhladí! séla Spravedliví užasnou, to uvidí, nakonec se ti zasmějí: "Pohleďte na toho hrdinu,...
Žalmy 63:3...prahnoucí po vodě. Kéž bych ve svatyni znovu uviděl, tvou sílu a tvou slávu kéž bych zakoušel! Lepší než...
Žalmy 69:33...s rohy a kopyty! Ponížení se rozveselí, to uvidí - vám, kdo hledáte Boha, srdce ožijí! Vždyť přece...
Žalmy 86:17...dobroty, aby se moji nepřátelé stydět museli,  uvidí, že jsi byl mou pomocí a že ty, Hospodine, jsi ...
Žalmy 91:8...ale nechá být. Pouze to spatříš na vlastní očiuvidíš odplatu ničemných! Když Hospodinu řekneš: "Jsi ...
Žalmy 92:12...jako roh buvolí, čerstvým olejem pokropíšUvidím pád těch, kdo špehují, o zkáze bídáků, kteří ...
Žalmy 112:8...spoléhá. Srdce statečné, nemá strach, nakonec uvidí svých protivníků pád. Rozděluje štědře, chudým...
Žalmy 118:7... je můj pomocník, pád těch, kdo nenávidíuvidím! Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na...
Žalmy 119:18... tvé slovo abych naplnil! oči otevři, abych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. Na zemi jsem jen...
Žalmy 119:74...tvé příkazy. Tví ctitelé ze zaradují,  uvidí, tvé slovo je mou nadějí. Tvé soudy jsou spravedlivé,...
Žalmy 128:5...ti ze Sionu žehná Hospodin, zdar Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dny, kdy budeš žít. Kéž uvidíš i děti...
Žalmy 128:6...kéž uvidíš po všechny dny, kdy budeš žít. Kéž uvidíš i děti dětí svých! Pokoj Izraeli! Poutní píseň....
Přísloví 23:33...zmije uštkne, dokáže otrávit jako had. Tvé oči uvidí prapodivně, tvé srdce bude mluvit spleteně. Bude ti,...
Kazatel 5:7...tak spousta slov - proto se Boha boj! Když někde uvidíš, jak je utiskován chudý a jak je lidem odpíráno...
Izaiáš 5:30...když moře burácí. Kdo tehdy pohlédne na zemiuvidí samou tmu a trápení - světlo se skryje za mraky! V...
Izaiáš 9:1... Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří....
Izaiáš 14:16...pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší! Ti, kdo  uvidí, neuvěří svým očím, budou zkoumat pohledy: "To je...
Izaiáš 21:6...mi řekl Pán: "Jdi hlídku postavit, ohlásí, co uvidí! Spatří-li jezdce, jak po dvou blíží se, jezdce na...
Izaiáš 28:4...jako první fíky před sklizní - jakmile je kdo uvidí, zhltne je, jak mu přijdou do ruky! V ten den bude...
Izaiáš 29:15...své dílo ve tmě konají a myslí si: "Kdo nás uvidí? Kdo o nás ?" Takové nesmysly! se snad hrnčíř...
Izaiáš 29:23...strachy více nebude. ve svém středu uvidí své děti, dílo rukou mých, tehdy jméno posvětí,...
Izaiáš 30:20...nezůstane skryt - svého Učitele na vlastní oči uvidíš! Vydáte-li se doprava nebo doleva, vlastníma ušima...
Izaiáš 33:17...chybět nebude. Krále v jeho kráse na vlastní oči uvidíš, spatříš tu zemi, jež prostírá se do dáli. Pak budeš...
Izaiáš 33:20... to město našich slavností! Tvé oči Jeruzalém uvidí, to klidné obydlí, stan, jenž se nezboří. Nikdy se...
Izaiáš 40:5...se zjeví sláva Hospodinova a všichni lidé naráz uvidí, že ústa Hospodinova mluvila." Hlas říká: "Volej!" A...
Izaiáš 49:7...služebníku vládnoucích: Králové povstanou,  uvidí, a velmoži se pokloní kvůli Hospodinu, který je věrný...
Izaiáš 53:10...jej trápením: Za vinu když sám sebe obětujeuvidí potomstvo, bude dlouho živ a Hospodinova vůle skrze...
Izaiáš 53:11...se zdárně naplní. Po svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník mnohé...
Izaiáš 60:5... tvé dcery budou přineseny v náručí. to uvidíš, celý se rozzáříš, samým úžasem se ti srdce rozbuší:...
Izaiáš 61:9...a jejich potomci mezi národy: Všichni, kdo je uvidí, tehdy uznají, že jsou símě, kterému žehná Hospodin....
Izaiáš 66:14...vás potěším - v Jeruzalémě dojdete útěchy. to uvidíte, vaše srdce zajásá a celí rozkvetete jako bylina....
Izaiáš 66:18...všechny národy a jazyky; přijdou a moji slávu uvidí! Vložím na znamení a ty, kteří vyváznou, pošlu...
Jeremiáš 2:19...tvá, tvé odvrácení vytrestá. Poznášuvidíš, jak zle a trpce chutná, žes opustila Hospodina,...
Jeremiáš 4:21...v sutinách, můj domov je ten tam. Jak dlouho uvidím válečné prapory? Jak dlouho uslyším troubit polnici?...
Jeremiáš 11:20...spravedlivý, jenž zkoumáš srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji...
Jeremiáš 20:12...zkoušíš a vidíš do srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji...
Jeremiáš 41:13... Jakmile všechen lid, který měl Išmael s sebouuviděl Jochanana, syna Kareachova, a s ním všechny velitele...
Ezechiel 8:6...Izraele provádí, takže vyhání z svatyněUvidíš ale ještě horší ohavnosti." Přivedl ke vchodu do...
Ezechiel 8:13...‚Hospodin nás nevidí; Hospodin zemi opustil.' Uvidíš ale ještě horší ohavnosti, které páchají." Přivedl...
Ezechiel 8:15...boha Tamúze. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "Uvidíš ale ještě horší ohavnosti než tyto." Přivedl do...
Ezechiel 11:1...brány stálo pětadvacet mužů. Uprostřed nich jsem uviděl vůdce lidu Jaazaniáše, syna Azurova, a Pelatiáše,...
Ezechiel 14:22...své syny a dcery. Hle - k vám přicházejí!  uvidíte jejich způsoby a jejich skutky, dojdete útěchy po...
Ezechiel 14:23...všem tom neštěstí, které jsem na něj uvedl.  uvidíte jejich způsoby a jejich skutky, dojdete díky nim...
Ezechiel 16:6...někam ven jako odporný odpadek. Šel jsem okolouviděl , jak se tam zmítáš v krvi. Jak jsi tam ležela ve...
Ezechiel 16:8...jsi ale byla nahá a bosá. Znovu jsem šel okolouviděl , a hle - přišel tvůj čas, čas milování. Tehdy...
Ezechiel 20:28...přísahal, že jim ji dám. Jenže oni, jakmile tam uviděli kdejaké vyšší návrší a kdejaký zelenající se strom,...
Ezechiel 21:4...tváře od jihu na sever. Všichni lidé tehdy uvidí, že jsem ten neuhasitelný oheň zažehl Hospodin."...
Ezechiel 23:14...Ve svém smilnění ale zašla ještě dál, když uviděla nástěnné reliéfy mužů, jasně rudé obrazy Chaldejců....
Ezechiel 32:31...klesli do jámy. je farao s celým svým vojskem uvidí, dojde útěchy nad všemi svými hordami pobitými mečem,...
Ezechiel 33:3...muže a ustanoví si ho za strážce. Jakmile uvidí, že na tu zem jde meč, zatroubí na polnici a všechny...
Ezechiel 33:6...varování, mohl se zachránit. Pokud však strážce uvidí, že jde meč, ale nezatroubí na polnici, aby lid...
Ezechiel 39:21... Předvedu svou slávu mezi národy. Všechny národy uvidí, jak vykonám svůj soud a jak na položím svou ruku....
Ezechiel 40:17...na vnější nádvoří. Kolem dokola nádvoří jsem uviděl jakési místnosti a dláždění. Po obvodu toho dláždění...
Ezechiel 40:24...100 loktů. Pak odvedl k jihu, kde jsem uviděl jižní bránu. Změřil její pilíře i síň a měly stejné...
Daniel 1:10... Sám král určil, co máte jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci? Král by ...
Daniel 1:13...stolu, a ráčíš s námi naložit podle toho, co uvidíš." Komorník jim tedy vyhověl a na deset dní to s nimi...
Daniel 7:9...ústa, jež vedla pyšné řeči. Díval jsem se dáluviděl toto: Byly rozestaveny trůny a Odvěký se posadil....
Daniel 7:11... jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a její tělo vydáno zkáze v...
Ozeáš 5:13...Když Efraim poznal, jak je nemocný, a Juda uviděl svá zranění, tehdy se Efraim k Asýrii obrátil, aby...
Ozeáš 9:10... byli jako hrozny v pustině. Když jsem vaše otce uviděl, byli jak na fíkovníku první ovoce. Potom však...
Jonáš 3:10...planoucího hněvu, takže nezahyneme. A když Bůh uviděl, jak se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých...
Micheáš 7:10...na světlo a spatřím jeho spravedlnost. to uvidí můj nepřítel, hanba ho přikryje - toho, který mi...
Micheáš 7:16...vám své zázraky." se národy zastydí, to uvidí, jsou zbaveni vší odvahy! si ústa rukou...
Nahum 3:7...veřejně potupím, vystavím na odiv! Kdo  uvidí, uteče od tebe a řekne: ‚Zničeno je Ninive; copak ho...
Zachariáš 2:1...znovu vyvolí Jeruzalém." Zvedl jsem oči a hleuviděl jsem čtyři rohy. "Co to znamená?" zeptal jsem se...
Zachariáš 4:10...dnem malých začátků? Takoví se zaradují,  uvidí ten znamenitý kámen v ruce Zerubábelově." "Těch sedm,...
Zachariáš 5:9...olověným víkem. Potom jsem zvedl oči a hleuviděl jsem, jak se objevují dvě ženy s větrem v křídlech!...
Malachiáš 1:5...a "Lid, na nějž se Hospodin hněvá navěky". Uvidíte to na vlastní oči a tehdy řeknete: "Hospodin je...
Malachiáš 3:18...otec k synovi, který mu slouží. Tehdy znovu uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným; mezi tím, kdo...
Matouš 2:11...jich nesmírná radost. Vešli do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli...
Matouš 3:7...své hříchy a on je křtil v řece Jordán. Když ale uviděl, že se k němu přichází pokřtít mnoho farizeů a...
Matouš 4:16... Galilea pohanů: Lid, který bydlel v temnotáchuviděl veliké světlo, obyvatelům krajiny stínu smrti světlo...
Matouš 4:18...Jednou se procházel podél Galilejského jezerauviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři...
Matouš 4:21...hned opustili sítě a šli za ním. Poodešel dáluviděl jiné dva bratry - Jakuba Zebedeova a jeho bratra...
Matouš 5:1... Jeruzaléma, Judska a Zajordánska. Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu. Posadil se, a když k...
Matouš 5:8...milosrdenství. Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou...
Matouš 8:14... Když potom Ježíš přišel do Petrova domuuviděl tam jeho tchyni, jak leží s horečkou. Dotkl se její...
Matouš 8:34...město hned vyšlo Ježíšovi naproti, a jakmile ho uviděli, žádali ho, opustí jejich kraj. Nastoupil tedy...
Matouš 9:2...ochrnutého člověka na nosítkách. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Vzchop se, synu. Tvé...
Matouš 9:8...on vstal a odešel domů. Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich úžas a vzdaly slávu Bohu,...
Matouš 9:9... který dal lidem takovou moc. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici. Řekl mu:...
Matouš 9:11...hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho učedníkyUviděli to farizeové a řekli jeho učedníkům: "Jak to, že...
Matouš 9:22... budu uzdravena." Ježíš se otočil, a když ji uviděl, řekl: "Vzchop se, dcero. Tvá víra uzdravila." A...
Matouš 9:23...Ježíš dorazil k domu představeného synagogyuviděl hudebníky a hlučný zástup kvílících, řekl:...
Matouš 12:2...hlad, a tak začali trhat klasy a jíst. Když to uviděli farizeové, řekli mu: "Podívej se, tvoji učedníci...
Matouš 13:14...‚Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte, zrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu...
Matouš 14:14...se za ním pěšky z měst. Když vystoupil z loďkyuviděl veliký zástup lidí, byl naplněn soucitem k nim a...
Matouš 14:26...Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy:...
Matouš 17:3...slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. A hleuviděli Mojžíše a Eliáše, jak s ním rozmlouvají. Petr na to...
Matouš 20:3...svou vinici. Když vyšel ven okolo deváté hodinyuviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí, a tak jim...
Matouš 21:19...svítání cestou zpět do města dostal hladUviděl u cesty jeden fíkovník, šel k němu, ale nenašel na...
Matouš 21:38...mým synem se zastydí.' Když ale vinaři toho syna uviděli, řekli si: ‚Tohle je dědic. Pojďme ho zabít a...
Matouš 22:11... Když pak vešel král, aby se podíval na hostyuviděl tam člověka, který nebyl oblečen do svatebního...
Matouš 24:15...všem národům. A potom přijde konec." " uvidíte na svatém místě státotřesnou ohavnost', o níž...
Matouš 24:33...listí, víte, že se blíží léto. Stejně tak,  uvidíte toto vše, vězte, že se blíží, že je ve...
Matouš 26:8...vzácné masti a vylila mu ji na hlavu. Když to uviděli učedníci, rozhořčili se: "K čemu taková ztráta?...
Matouš 26:64...odpověděl mu Ježíš. "Říkám vám ale, že napříště uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet na...
Matouš 26:71... o čem mluvíš!" Zamířil k bráně, ale tam ho uviděla jiná a řekla ostatním: "Tenhle byl také s tím...
Matouš 27:3...prokurátoru Pilátovi. Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to a vrátil těch...
Matouš 27:49...prut a dával mu napít. Ostatní říkali: "Nech houvidíme, jestli mu přijde na pomoc Eliáš!" Ježíš znovu...
Marek 1:10...pokřtít v Jordánu. Když vystupoval z vody, ihned uviděl protržená nebesa a Ducha sestupujícího na něj jako...
Marek 1:16...Když se pak procházel podél Galilejského jezerauviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak házejí síť do vody...
Marek 1:19...opustili sítě a šli za ním. Poodešel dáluviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi...
Marek 2:5...s tím ochrnutým spustili dolů. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, tvé hříchy jsou...
Marek 2:14...přicházel k němu a on je vyučoval. Když cestou uviděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, řekl mu:...
Marek 2:16...totiž následovali. Když znalci Písma a farizeové uviděli, že s výběrčími daní a hříšníky, říkali jeho...
Marek 3:11... aby se ho dotkli. A nečistí duchové, jakmile ho uviděli, před ním padali a křičeli: "Ty jsi Boží Syn!" Ale...
Marek 5:6... křičel a tloukl se kamením. Jakmile z dálky uviděl Ježíše, přiběhl a padl před ním na kolena. Hlasitě...
Marek 5:22...synagogy jménem Jairus, a jakmile ho uviděl, padl mu k nohám. Snažně ho prosil: "Moje dcerka...
Marek 5:38... Když přišel k domu představeného synagogyuviděl veliký rozruch, všechny plačící a hlasitě naříkající...
Marek 6:33...na pusté místo. Ale když odcházeli, mnozí je uviděli a poznali. Seběhli se tam ze všech měst pěšky a...
Marek 6:34...pěšky a předstihli je. Když Ježíš vystoupiluviděl veliký zástup lidí. Byl naplněn soucitem k nim,...
Marek 6:48...byla loď uprostřed jezera a on sám na zemiUviděl je, jak se dřou s veslováním, protože vítr vál proti...
Marek 6:49...pěšky po hladině a chtěl je minout. Když ho uviděli, jak kráčí po jezeře, mysleli, že je to přízrak, a...
Marek 6:50...to přízrak, a křičeli strachy. Všichni ho totiž uviděli a vyděsili se.On ale na hned promluvil:...
Marek 7:2...kteří dorazili z Jeruzaléma, se sešli u Ježíšeuviděli některé jeho učedníky jíst chlebynečistýma' (to...
Marek 9:4...jak by je žádný bělič na zemi nemohl vybělit. A uviděli Eliáše a Mojžíše, jak rozmlouvají s Ježíšem. Petr...
Marek 9:14...to o něm psáno." Když potom přišel k učedníkůmuviděl kolem nich spoustu lidí a znalce Písma, jak se s...
Marek 9:20..." A tak ho k němu přivedli. Jakmile ho chlapec uviděl, hned jím ten duch začal zmítat, upadl a s pěnou...
Marek 9:25...chlapcův otec. "Pomoz nevíře!" Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, okřikl nečistého ducha: "Němý a...
Marek 10:14...dotkl, ale učedníci je okřikovali. Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke...
Marek 11:13...vycházeli z Betanie, Ježíš dostal hlad. Zdálky uviděl fíkovník s listím, a tak šel k němu, zda by snad na...
Marek 11:20... Když pak šli ráno zase kolem toho fíkovníkuuviděli, že od kořenů uschl. Petr se tehdy rozpomněl a...
Marek 12:34...- to je nade všechny zápaly a oběti." Když Ježíš uviděl, jak moudře mu odpověděl, řekl mu: "Nejsi daleko od...
Marek 13:14...ale kdo vytrvá do konce, bude zachráněn." " uvidíte onuotřesnou ohavnost', jak stojí, kde by neměla...
Marek 13:29...listí, víte, že léto je blízko. Stejně tak,  uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že je blízko, že ...
Marek 14:62... Syn Požehnaného?" "Jsem," řekl Ježíš. "A vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet s...
Marek 14:69...dvůr a vtom zakokrhal kohout. Potom ho ta služka uviděla znovu a začala říkat kolemstojícím: "Je to jeden z...
Marek 15:32... ten král Izraele, teď sleze z kříže, to uvidíme a uvěříme." A hanobili ho i ti, kdo byli ukřižováni...
Marek 15:36...na prut a dával mu napít se slovy: "Nechte hoUvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů!" Vtom Ježíš...
Marek 15:39... dolů. Když setník, který stál proti němuuviděl, jak dodýchal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Boží...
Marek 16:5...byl velmi veliký). Vešly do hrobu, a když vpravo uviděly sedět mladíka oblečeného bílým rouchem, hrozně se...
Lukáš 2:17... Josefa i děťátko ležící v jeslích. Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti...
Lukáš 2:48...nad jeho rozumností a odpověďmi, ale když ho uviděli rodiče, zhrozili se. "Cos nám to udělal, synu?"...
Lukáš 3:6... hrbolaté cesty budou hladké a veškeré lidstvo uvidí Boží spasení." Zástupům lidí, kteří se k němu hrnuli,...
Lukáš 5:2...lidé se na něj tlačili, aby slyšeli Boží slovouviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili z nich rybáři a...
Lukáš 5:8...obě lodi, se ponořovaly. Když to Šimon Petr uviděl, padl před Ježíšem na kolena. "Odejdi ode , Pane!"...
Lukáš 5:12...a hle, byl tam muž plný malomocenství. Když uviděl Ježíše, padl na tvář a prosil ho: "Pane, kdybys jen...
Lukáš 5:20...i s lehátkem rovnou před Ježíše. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl: "Člověče, tvé hříchy jsou ti...
Lukáš 5:27...viděli něco neuvěřitelného!" Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu:...
Lukáš 7:13...Doprovázela ji spousta lidí z města. Jakmile Pán uviděl tu vdovu, byl k pohnut soucitem. "Neplač," řekl...
Lukáš 7:39...líbala mu nohy a mazala je mastí. Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si: "Kdyby to byl...
Lukáš 8:28...šaty ani nebydlel v domě, ale v hrobkách. Když uviděl Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě...
Lukáš 8:34...vrhlo ze srázu do jezera a utonulo. Když pasáci uviděli, co se stalo, utekli a cestou to vyprávěli ve městě...
Lukáš 9:32...byli přemoženi spánkem. Jakmile se probudiliuviděli jeho slávu a ty dva muže po jeho boku. Když se od...
Lukáš 10:31...a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz; když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s levitou,...
Lukáš 10:32...to bylo s levitou, který se tam objevil; když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden...
Lukáš 10:33...jeden Samaritán, který tudy cestoval; když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a...
Lukáš 11:38...hned zamířil ke stolu. Farizeus se podivil, když uviděl, že se před obědem nejdříve neumyl. Pán mu na to...
Lukáš 13:12...tak, že se vůbec nemohla narovnat. Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě. "Ženo, tvá nemoc je pryč," řekl...
Lukáš 13:28...pácháte zlo!' Bude tam pláč a skřípění zubů,  uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím...
Lukáš 17:14..."Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!" Když je uviděl, řekl jim: "Jděte se ukázat kněžím." A jak šli, byli...
Lukáš 17:15..." A jak šli, byli očištěni. Jakmile jeden z nich uviděl, že je uzdraven, vrátil se a hlasitě chválil Boha....
Lukáš 17:22...Svým učedníkům řekl: "Přijdou dny, kdy zatoužíte uvidět jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte. Když vám...
Lukáš 18:15...také nemluvňata, aby se jich dotýkal. Když to uviděli učedníci, okřikovali je. Ježíš si je ale zavolal a...
Lukáš 18:24... Byl totiž nesmírně bohatý. Když Ježíš uviděl, jak se velice zarmoutil, řekl: "Jak nesnadno vejdou...
Lukáš 19:4...tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, tudy půjde. Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a...
Lukáš 19:41... křičelo by kamení!" Když dorazil na hřebenuviděl město, rozplakal se nad ním: "Ó kdybys poznalo aspoň...
Lukáš 20:14... Snad se před ním zastydí.' Když ho ale vinaři uviděli, domluvili se spolu: ‚Tohle je dědic. Zabijme ho, a...
Lukáš 21:1... Takové čeká nejtěžší trest!" Když se rozhlédluviděl, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladny....
Lukáš 21:2...bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnyUviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dva haléřky, a...
Lukáš 21:20... a získáte život!" " uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, vězte, že přišla jeho...
Lukáš 21:31... sami víte, že se blíží léto. Stejně tak,  uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že se blíží Boží...
Lukáš 23:8...dnech také pobýval v Jeruzalémě. Když Herodes uviděl Ježíše, měl velikou radost. dávno se s ním toužil...
Lukáš 23:47...Po těch slovech vydechl naposled. Když setník uviděl, co se stalo, vzdal slávu Bohu a řekl: "Ten člověk...
Jan 1:29...za Jordánem, kde Jan křtil. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu, a řekl: "Hle, Beránek...
Jan 1:36...Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: "Hle, Beránek...
Jan 1:38... co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se obrátiluviděl, jak jdou za ním. "Co hledáte?" zeptal se jich....
Jan 1:47... "Pojď se podívat," řekl mu Filip. Když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k němu, řekl o něm: "Hle,...
Jan 1:50... že jsem ti řekl: Viděl jsem pod fíkovníkemUvidíš ještě větší věci." A dodal: "Amen, amen, říkám vám:...
Jan 1:51...větší věci." A dodal: "Amen, amen, říkám vámUvidíte otevřené nebe a Boží anděly, jak vystupují a...
Jan 6:5...svátky Velikonoc. Ježíš pozvedl oči, a když uviděl, že za ním jde takový zástup, zeptal se Filipa: "Kde...
Jan 6:24...chléb, když Pán vzdal díky.) Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani jeho učedníci nejsou, nastoupili i...
Jan 7:52...nejsi také z Galileje?" odpověděli mu. "Studujuvidíš, že z Galileje žádný prorok nepovstal!" Každý se pak...
Jan 8:56...ho a zachovávám jeho slovo. Abraham se těšil, že uvidí můj den; uviděl ho a zaradoval se." "Ještě ti není...
Jan 11:31...Židé, kteří byli s Marií v domě a utěšovali jiuviděli, že rychle vstala a šla ven, a tak se k přidali....
Jan 11:33... kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel." Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s ....
Jan 11:40...den!" "Neřekl jsem ti, že když budeš věřituvidíš Boží slávu?" odpověděl Ježíš. Když pak odstranili...
Jan 14:19... přijdu k vám. Ještě kratičko a svět neuvidí, ale vy uvidíte. Protože žiji, budete žít i vy....
Jan 16:22... I vy teď zakoušíte úzkost, ale se znovu uvidíme, vaše srdce bude jásat radostí a tu radost vám...
Jan 19:6...vykřikli vrchní kněží a strážní, jakmile ho uviděli. "Ukřižujte si ho sami," řekl jim Pilát. "Podle ...
Jan 19:26... Marie Kleofášova a Marie Magdaléna. Když Ježíš uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí,...
Jan 19:33...ukřižováni s ním. Když ale přišli k Ježíšiuviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohy. Jeden z vojáků...
Jan 19:37...mu jedinou kost." A jiné místo v Písmu říká: "Uvidí, koho probodli." Josef z Arimatie (který byl Ježíšův...
Jan 20:1...šla Marie Magdaléna ještě za tmy k hrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobu, běžela k Šimonu Petrovi a...
Jan 20:8...druhý učedník, který dorazil k hrobu jako prvníuviděl a uvěřil. (Ještě totiž nerozuměli Písmu, svědčícímu,...
Jan 20:12...a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělouviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a...
Jan 20:14...dali," odpověděla. Po těch slovech se obrátilauviděla tam stát Ježíše (nevěděla ale, že je to on). "Proč...
Jan 21:9...táhli tu síť s rybami. Když vystoupili na břehuviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb. Ježíš jim...
Jan 21:20...slovech mu řekl: "Následuj ." Petr se otočiluviděl za sebou jít učedníka, kterého Ježíš miloval. (Byl...
Jan 21:21...a zeptal se: "Pane, kdo zradí?") Když ho Petr uviděl, zeptal se Ježíše: "Pane, a co on?" Ježíš mu řekl:...
Skutky 2:17...i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistěže na své...
Skutky 3:3... kdo vcházeli do chrámu, něco vyžebral. Když uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu,...
Skutky 3:12...k nim do Šalomounova sloupoví. Když to Petr uviděl, promluvil k lidu: "Izraelité, proč se tomu divíte?...
Skutky 7:24... rozhodl se navštívit své bratry, syny IzraeleUviděl, jak jeden z nich trpí bezpráví; zastal se ho,...
Skutky 7:55...však, plný Ducha svatého, upřel pohled k nebiUviděl Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží pravici a...
Skutky 8:18...ruce a oni přijímali Ducha svatého. Když Šimon uviděl, že se Duch svatý uděluje skrze vkládání rukou...
Skutky 9:27... Přivedl ho k apoštolům a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě Pána a mluvil s ním a také jak v Damašku...
Skutky 9:40...a řekl: "Tabito, vstaň!" Otevřela oči, a když uviděla Petra, posadila se. On podal ruku a pomohl ...
Skutky 10:3...Bohu. Jednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jde a říká:...
Skutky 10:11...Než mu však připravili jídlo, upadl do vytrženíUviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za...
Skutky 10:27...člověk!" V rozhovoru s ním vešel dovnitř. Když uviděl shromážděné množství lidí, řekl jim: "Sami víte, že...
Skutky 11:13...domu toho muže. Vyprávěl nám, jak ve svém domě uviděl anděla. Stanul před ním a řekl: ‚Pošli do Joppy a...
Skutky 11:23...Antiochie vyslali Barnabáše. Když tam přišeluviděl tu Boží milost, zaradoval se a všechny povzbuzoval,...
Skutky 13:11... teď raní slepotou! Bude to trvat, než zase uvidíš slunce!" Vtom na Elymase padla temná mlha, takže...
Skutky 13:12...a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když prokonzul uviděl, co se stalo, uvěřil, ohromen Pánovým učením. Pavel...
Skutky 13:45...Božího slova sešlo skoro celé město. Když Židé uviděli ty davy, naplnila je závist a začali rouhavě...
Skutky 16:19...z !" V tu chvíli byl pryč. Když její páni uviděli, že jejich naděje na další zisk je pryč, chopili se...
Skutky 16:27...všem spadly okovy. Žalářník se probudil, a když uviděl dveře vězení otevřené, vytáhl meč a chtěl se zabít v...
Skutky 16:40...tedy vyšli z vězení, přišli k Lydii, kde se uviděli s bratry, povzbudili je a odešli. Přes Amfipolis a...
Skutky 21:27...oběť. Když těch sedm dní mělo uplynoutuviděli ho v chrámu Židé z Asie. Vzbouřili všechen lid a...
Skutky 21:32...vzal vojáky a setníky a seběhl k nim. Jakmile uviděli velitele s vojáky, přestali Pavla bít. Velitel...
Skutky 22:13...Saule, prohlédni!' Hned v tu chvíli jsem ho uviděl a on řekl: ‚Bůh našich otců vyvolil, abys poznal...
Skutky 26:13...kněží vypravil do Damašku. Cestou jsem, králiuviděl světlo z nebe. I když to bylo kolem poledne, zářilo...
Skutky 28:4...ruky zmije unikající před žárem. Když domorodci uviděli, jak mu od ruky visí had, říkali si: "Ten člověk je...
Skutky 28:15...tržišti a další ke Třem krčmám. Jakmile je Pavel uviděl, vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. V Římě Pavel dostal...
Skutky 28:26...řekni: Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte, zrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu...
Galatským 2:14...nechal strhnout i Barnabáš. Když jsem uviděl, jak pokulhávají za pravdou evangelia, řekl jsem...
Filipským 2:28...ho bezodkladně; vám udělá radost, že ho zase uvidíte, a mně se uleví. Přivítejte ho v Pánu s patřičnou...
1. Timoteus 4:15... O tom přemýšlej, v tom zůstávej, a všichni uvidí, jak rosteš. Všímej si sebe a svého učení. Pokračuj v...
1. Petr 3:2...být získáni beze slov jednáním svých žen, když uvidí, jak čistý a uctivý život vedete. Vaše krása...
1. Jan 3:2... že se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději,...
3. Jan 1:14...inkoustem a perem. Mám totiž naději, že brzy uvidím a promluvíme spolu tváří v tvář. Pokoj tobě....
Zjevení 7:1...den jeho hněvu, a kdo obstojí?" Potom jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech země a...
Zjevení 8:2...nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny. Pak jsem uviděl, jak těch sedm andělů, kteří stojí před Boží tváří,...
Zjevení 8:13...dne neměla světlo a podobně i noc. Potom jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi orel, a slyšel...
Zjevení 9:1...na své polnice!" Když zatroubil pátý anděluviděl jsem hvězdu, jež spadla z nebe na zem a byl dán...
Zjevení 10:1... ze svého smilstva ani ze svých krádeží.  Uviděl jsem také jiného silného anděla, jak sestupuje z...
Zjevení 12:13...hněvem, neboť , že málo času." Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat tu ženu,...
Zjevení 15:1...na šestnáct set honů daleko. Potom jsem na nebi uviděl jiné znamení, veliké a předivné: sedm andělů, kteří...
Zjevení 15:2...ran; neboť skrze být dokonán Boží hněvUviděl jsem jakoby skleněné moře smíšené s ohněm a také ty,...
Zjevení 16:13...cesta králům od východu slunce. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka...
Zjevení 17:3..." A odnesl v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen...
Zjevení 17:8...světa zapsáno v knize života, užasnou,  uvidí tu šelmu, která byla a není, ale znovu se objeví. Zde...
Zjevení 18:9... ji budou oplakávat a budou nad kvílet,  uvidí dým jejího pálení. Pro hrůzu jejích muk zůstanou stát...
Zjevení 19:11...Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctvíUviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na...
Zjevení 19:17...napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ. Potom jsem uviděl jednoho anděla, jak stojí ve slunci; a vykřikl...
Zjevení 19:19...lidí, svobodných i otroků, malých i velkých!" A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska, jak se...
Zjevení 20:1...ptáci se nasytili jejich těly. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč...
Zjevení 20:11...trýzněni dnem i nocí na věky věků. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před...
Zjevení 21:1... byl uvržen do ohnivého jezera. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první...
Zjevení 21:2...nebe a první země pominuly a moře již nebyloUviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od...
Zjevení 22:8...všechno viděl a slyšel. Když jsem to uslyšeluviděl, padl jsem, abych se klaněl u nohou toho anděla,...

Slova obsahující uviděl: neuviděla (2) neuviděli (4) uviděl (150) uviděla (15) uviděli (49) uviděly (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |