Uvědomili

Hledám varianty 'uvědomili' [ uvědomte (2) uvědomit (2) uvědomili (5) uvědomil (5) uvědomí (9) uvědom (3) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 50:15...pochovat jeho otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás...
Leviticus 4:14...něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustili, přivede shromáždění...
Leviticus 4:23...něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese darem kozla,...
Leviticus 4:28...něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese jako oběť za svůj...
Leviticus 5:3...poskvrňující člověka - a teprve pak si to uvědomí, provinil se. Také když nerozvážně pronese přísahu,...
Leviticus 5:4... aniž si toho byl vědom - a teprve pak si to uvědomí, provinil se. Když se tedy jednou z těchto věcí...
Soudců 6:22...Hospodinův anděl ztratil z očí. Když si Gedeon uvědomil, že to byl Hospodinův anděl, vykřikl: "Ach, Pane...
Soudců 13:21... Hospodinova anděla neviděli. Tehdy si Manoach uvědomil, že to byl Hospodinův anděl. "Určitě zemřeme!"...
1. Samuel 18:28...tedy dal svou dceru Míkal za ženu. Když si Saul uvědomil, že Hospodin je s Davidem a že ho jeho dcera Míkal...
2. Samuel 10:6...nenaroste vous. Pak se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak si najali 20 000...
2. Samuel 17:21... Když byli pryč, vylezli ti dva ze studny a šli uvědomit krále Davida: "Rychle, musíš se přebrodit....
1. Letopisů 19:6...nenaroste vous. Pak se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak společně s...
Přísloví 23:1...s mocným člověkem k jídlu sedáš si, dobře si uvědom, co se ti nabízí. Neukrotíš-li svoji chuť, sám si do...
Kazatel 7:14...V dobrý den užívej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej učinil tak jako ten druhý, aby si člověk...
Ezechiel 39:26...se slituji a pro své svaté jméno se rozhorlímUvědomí si svou hanbu a všechnu tu nevěru, jíž se vůči mně...
Ezechiel 43:10...chrám, aby se zastyděli za své hříchy. si uvědomí dokonalost jeho rozměrů a zastydí se za vše, co...
Daniel 9:13... tím, že bychom se odvrátili od svých hříchůuvědomili si jeho pravdu. Hospodin proto neopomněl dopustit...
Jan 6:22...zástup, který zůstal na protějším břehu jezerauvědomil, že tam byla jen jediná loďka a že Ježíš na ni...
Skutky 22:29...ustoupili. I velitel dostal strach, když si uvědomil, že nechal spoutat římského občana. Velitel chtěl...
Římanům 11:22...původní větve, tím spíše neušetří tebeUvědom si tedy laskavost i přísnost Boží: k těm, kdo padli,...
1. Korintským 11:3...jsem vám předal. Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy...
2. Korintským 10:7...nosu? Kdo je přesvědčen, že patří Kristu, si uvědomí, že jako patří Kristu on, tak mu patříme i my. Mohl...
2. Korintským 10:11...přítomnost chabá a řeč ubohá. Kdo to říká, si uvědomí, že jací jsme na dálku ve svých dopisech, takoví...
Židům 12:3...podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnuUvědomte si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel,...
2. Petr 3:5...to bylo od počátku stvoření!" Takoví si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z...
2. Petr 3:8...den soudu a záhuby bezbožných lidí. Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |