Uvěřili

Hledám varianty 'uvěřili' [ uvěříte (3) uvěřit (5) uvěříš (1) uvěříme (2) uvěřilo (4) uvěřili (50) uvěřila (3) uvěřil (24) uvěří (6) ]. Nalezeno 95 veršù.
Genesis 15:6...dodal: "Tolik bude tvého semene." Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost. Řekl...
Exodus 4:5...ho a had se mu v ruce proměnil v hůl! "To aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců - Bůh...
Exodus 4:8...znovu zdravá jako zbytek jeho těla! "Když ti neuvěří a neposlechnou první znamení, uvěří druhému znamení....
Exodus 4:31... a konal znamení před očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin obrátil zřetel k synům...
Exodus 14:31...na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodinauvěřil Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Tehdy zpíval...
Job 29:24...dychtivě. Když jsem se usmál na , nemohli uvěřit, světlo tváře nechtěli zaplašit. Sedal jsem v...
Žalmy 116:10...stále chodit smím na zemi mezi živýmiUvěřil jsem, a tak jsem mluvil, i když svíral hrozný žal...
Izaiáš 43:10...služebník, jehož jsem vyvolil, abyste poznaliuvěřili mi a porozuměli, že jsem. Žádný bůh nebyl přede...
Izaiáš 53:1...spatří nevýslovné, neslýchané pochopí. Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže?...
Jeremiáš 13:25... praví Hospodin, protože jsi na zapomnělauvěřila lži. sám ti proto zvednu sukně přes obličej,...
Jonáš 3:5...bude za čtyřicet dnů zničeno," obyvatelé Ninive uvěřili Bohu. Vyhlásili půst a všichni od nejmenších po...
Matouš 8:13...pak Ježíš řekl: "Jdi. se ti stane, jak jsi uvěřil." A v tu chvíli byl jeho služebník uzdraven. Když...
Matouš 21:32...nevěřili jste mu, ale výběrčí daní a nevěstky mu uvěřili. Ale ani potom, co jste to viděli, jste si...
Matouš 27:42...Jestli je král Izraele, teď sleze z kříže, a uvěříme v něj! Spoléhal na Boha, tak ho teď vysvobodí,...
Marek 15:32...král Izraele, teď sleze z kříže, to uvidímeuvěříme." A hanobili ho i ti, kdo byli ukřižováni s ním. V...
Marek 16:16...světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude...
Marek 16:17...spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou...
Lukáš 1:45...v mém lůnu poskočilo radostí. Blaze , která uvěřila, neboť se naplní, co Hospodin slíbil." Marie na...
Lukáš 24:41...ruce i nohy. Když stále nemohli samou radostí uvěřit a jen se divili, zeptal se jich: "Máte tu něco k...
Jan 1:7...svědectví, svědčit o tom Světle, aby všichni uvěřili skrze něj. On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o...
Jan 2:11... Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom sestoupil spolu se svou matkou, bratry i...
Jan 2:22... jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal, a uvěřili Písmu i Ježíšově slovu.) Když byl o Velikonocích v...
Jan 2:23...v Jeruzalémě, mnozí během toho svátku uvěřili v jeho jméno, neboť viděli zázraky, které dělal....
Jan 3:12...nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat nebeské? Nikdo nevystoupil do...
Jan 4:39...udělala," v něj mnozí Samaritáni z toho města uvěřili. Když k němu ti Samaritáni přišli, prosili ho, aby...
Jan 4:41... Zůstal tam tedy dva dny a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více. ženě pak řekli: " nevěříme...
Jan 4:50... Ježíš mu řekl: "Jdi, tvůj syn žije." Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Na cestě se s ním...
Jan 4:53... kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn žije." Tehdy uvěřil on i celý jeho dům. Tak Ježíš po svém návratu z...
Jan 5:44...jménu, toho přijmete. Jak byste vůbec mohli uvěřit? Přijímáte chválu jedni od druhých, ale chválu,...
Jan 5:47...psal o mně. Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?" Ježíš potom odešel za Galilejské...
Jan 6:30..." "Jaký zázrak uděláš, abychom ho viděliuvěřili ti?" zeptali se ho. "Co děláš? Naši otcové jedli na...
Jan 6:69...Petr. "Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!" "Vyvolil jsem...
Jan 7:31...nepřišla jeho chvíle. Mnozí ze zástupu v něj ale uvěřili. " přijde Mesiáš," říkali, "udělá snad více...
Jan 7:48...obloudit?" osopili se na farizeové. "Uvěřil v něj snad někdo z hodnostářů nebo z farizeů? Jenom...
Jan 8:30... co se mu líbí." A při těch slovech v něj mnozí uvěřili. Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: "Když...
Jan 8:31...slovech v něj mnozí uvěřili. Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: "Když zůstanete v mém slově, budete...
Jan 10:42...o tomhle muži, byla pravda." A mnozí tam v něho uvěřili. Nějaký Lazar z Betanie, městečka Marie a její...
Jan 11:15... A kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu." Tomáš zvaný Dvojče tehdy...
Jan 11:27... Věříš tomu?" "Ano, Pane," odpověděla. " jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží Syn, který přijít na...
Jan 11:42...říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi poslal." Jakmile to dořekl, zvolal...
Jan 11:45...k Marii a viděli, co Ježíš udělal, v něj tehdy uvěřili. Někteří však odešli k farizeům a pověděli jim, co...
Jan 11:48...spoustu zázraků! Když ho necháme, všichni v něj uvěří! Přijdou Římané a připraví nás o toto posvátné místo...
Jan 12:11...Lazara. Mnozí Židé totiž kvůli němu odcházeliuvěřili v Ježíše. Nazítří onen veliký zástup lidí, kteří...
Jan 12:38...naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Kdo, Hospodineuvěřil naší zprávě? Komu se Hospodinova paže zjevila?"...
Jan 12:42...jeho slávu a mluvil o něm. Přesto však v něho uvěřili i mnozí z hodnostářů, ale kvůli farizeům ho...
Jan 13:19...předtím než se to stane, abyste, se to staneuvěřili, že jsem. Amen, amen, říkám vám: Kdo přijímá...
Jan 14:29...předtím než se to stane, abyste, se to staneuvěřili. s vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází...
Jan 16:27...vás totiž miluje, protože jste milovali uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a...
Jan 17:8... Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi poslal. Prosím za . Neprosím za svět,...
Jan 17:20...ale jen za . Prosím i za ty, kteří ve  uvěří skrze jejich slovo. jsou všichni jedno, jako ty,...
Jan 19:35...je pravdivé. On , že říká pravdu, abyste vy uvěřili. Toto se stalo, aby se naplnilo Písmo: "Nezlámou mu...
Jan 20:8... který dorazil k hrobu jako první, uviděluvěřil. (Ještě totiž nerozuměli Písmu, svědčícímu, že musí...
Jan 20:29...Pán a můj Bůh!" zvolal Tomáš. "Uvěřil jsi, protože jsi viděl," řekl mu Ježíš. "Blaze...
Jan 20:31...nejsou zapsány. Tyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, a abyste skrze víru...
Skutky 4:4...dne ve vězení. Mnozí, kdo tu řeč slyšeli, však uvěřili, takže jejich počet dosáhl asi pěti tisíc mužů....
Skutky 8:12... že je tak dlouho ohromoval svou magií. Když ale uvěřili Filipovi kážícímu o Božím království a o jménu...
Skutky 8:13...Ježíše Krista, dávali se muži i ženy pokřtítUvěřil dokonce i sám Šimon a po svém křtu se stále držel...
Skutky 9:42...ji živou. Rozneslo se to po celé Joppě a mnozí uvěřili v Pána. Petr pak v Joppě bydlel delší čas u jistého...
Skutky 11:17...' Jestliže jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem byl , abych bránil...
Skutky 11:21...ruka byla s nimi a veliké množství jich uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se donesla k...
Skutky 13:12...za ruku. Když prokonzul uviděl, co se stalouvěřil, ohromen Pánovým učením. Pavel a jeho společníci pak...
Skutky 13:48...a všichni, kdo byli předurčeni k věčnému životuuvěřili. Pánovo slovo se pak šířilo po celém kraji...
Skutky 14:1...šli do židovské synagogy a mluvili tak, že uvěřilo veliké množství Židů i Řeků. Ti Židé, kteří...
Skutky 14:23...postem vybrali starší a svěřili je Pánu, v něhož uvěřili. Prošli Pisidii a přišli do Pamfylie...
Skutky 15:7... aby pohané slyšeli slovo evangelia z mých ústuvěřili. Bůh, který zná lidská srdce, jim tehdy vydal...
Skutky 16:34...stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu. Když se rozednilo, poslali městští správci...
Skutky 17:12... zda je to všechno opravdu tak. Mnozí z nich pak uvěřili, stejně jako nemálo vážených řeckých žen a mužů....
Skutky 17:34...Pavel opustil. Někteří se ale k němu připojiliuvěřili; mimo jiné i Dionýsios Areopagita, žena jménem...
Skutky 18:8...synagogy, pak s celou svou domácností uvěřil Pánu. Stejně tak mnozí Korinťané, kteří naslouchali...
Skutky 18:27...dorazil, velmi prospěl těm, kdo z Boží milosti uvěřili. Mocně totiž překonával Židy, když veřejně...
Skutky 19:2...se jich: "Přijali jste Ducha svatého, když jste uvěřili?" "Nikdy jsme o Duchu svatém ani neslyšeli," řekli...
Skutky 19:18...Ježíše bylo ve velké vážnosti. Mnozí z těch, kdo uvěřili, pak přicházeli a vyznávali a odhalovali své...
Skutky 21:20...mu řekli: "Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů  uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona. O tobě...
Římanům 4:3... ale ne před Bohem! Co však říká Písmo? "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost." Ten,...
Římanům 4:17... otcem mnohých národů") před Bohem, kterému uvěřil, který oživuje mrtvé a volá věci, které nejsou, aby...
Římanům 4:18... aby byly. V naději proti vší naději Abraham uvěřil, že bude otcem mnohých národů; bylo mu totiž řečeno:...
Římanům 10:9... Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš...
Římanům 10:14...zachráněn." Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak...
Římanům 10:16... Vždyť Izaiáš říká: "Kdo, Hospodineuvěřil naší zprávě?" Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou...
Římanům 13:11...spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto...
1. Korintským 1:21... Namísto toho se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázání. Židé požadují zázraky,...
1. Korintským 3:5...Kdo je Pavel? Služebníci, skrze něž jste uvěřili, a to každý, jak mu dal Pán. jsem sázel, Apollos...
1. Korintským 15:2...držíte slova, které jsem vám kázal - jinak byste uvěřili zbytečně). Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám...
1. Korintským 15:11... Toto kážeme - jak , tak oni - a tomuto jste uvěřili. Když se tedy káže o Kristu, že byl vzkříšen z...
2. Korintským 4:13...však máme stejného ducha víry, o níž se píše: "Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil," i my věříme, a tak mluvíme...
Galatským 2:16... ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni...
Galatským 3:6...v to, co jste slyšeli? Abraham, jak je psáno, "uvěřil Bohu a ten mu to počítal za spravedlnost". Z toho...
Efeským 1:13...slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého....
2. Tesalonickým 1:10...a obdivován všemi věřícími - vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví. Proto se za vás stále modlíme....
2. Tesalonickým 2:11...zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili...
1. Timoteus 1:16...trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu. Králi věků, nesmrtelnému,...
2. Timoteus 1:12...a nestydím se za to, neboť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen zachovat to, co...
Židům 4:3... Do odpočinku tedy vcházíme jen my, kteří jsme uvěřili. On přece řekl: "Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl:...
Jakub 2:23...naplnění! Tak se stalo, co říká Písmo: "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost" a byl...
1. Jan 4:16... A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh , a uvěřili jsme . Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá...

Slova obsahující uvěřili: neuvěřili (7) uvěřili (50)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |