Uvést

Hledám varianty 'uvést' [ uvést (2) uvedu (10) uvedl (17) uvedeno (1) uvedeni (6) uvedena (1) uveden (2) uvede (8) uveď (1) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 26:10...mohl snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech přikázal všemu lidu: "Kdokoli...
Genesis 43:24...v pořádku." Načež k nim přivedl Šimeona. Poté je uvedl do Josefova paláce, dal jim vodu na umytí nohou a...
Genesis 48:6... budou tví. Pokud jde o jejich dědictví, budou uvedeni pod jménem svých bratrů. Chci to tak proto, že mi...
Exodus 40:15... Toto pomazání je i všechna jejich pokolení uvede do věčného kněžství." A Mojžíš udělal všechno přesně...
Leviticus 7:35... patřící Áronovi a jeho synům ode dne, kdy budou uvedeni do kněžské služby Hospodinu. Hospodin přikázal, aby...
Leviticus 26:16... pak porušíte mou smlouvu a vám učiním totoUvedu na vás hrůzu, úbytě a zimnici, jež vám pokazí oči a...
Numeri 14:8... velmi dobrá zem! Budeme-li se Hospodinu líbituvede nás do země a nám tu zem oplývající mlékem a...
Numeri 14:16...pobil ten lid na poušti, protože je nedokázal uvést do země, kterou jim s přísahou zaslíbil.' Kéž se teď...
Numeri 14:24... ale jiného ducha - vydal se mi cele. Jej uvedu do země, do níž vstoupil, a jeho símě ji získá za...
Numeri 14:31...jste říkali, že se stanou kořistí, ty do  uvedu a poznají tu zem, kterou jste zavrhli. Vaše mrtvoly...
Deuteronomium 4:38...národy větší a mocnější, než jsi ty, aby  uvedl do jejich země a dal ti ji za dědictví, jak se to...
Deuteronomium 7:1... jak nám uložil." Hospodin, tvůj Bůhuvede do země, kterou přicházíš obsadit, vytlačí před tebou...
Deuteronomium 9:28...aby je pozabíjel na poušti, protože je nedokázal uvést do země, kterou jim slíbil, a protože je nenáviděl!'...
Deuteronomium 11:25... Nikdo před vámi neobstojí; Hospodin, váš Bůhuvede strach a hrůzu z vás na celou zem, kamkoli šlápnete,...
Deuteronomium 22:8...střeše zábradlí. Kdyby z totiž někdo spadluvedl bys na svůj dům krev. Neosívej svou vinici dalším...
Deuteronomium 30:7... Hospodin, tvůj Bůh, pak všechny tyto kletby uvede na tvé nepřátele, kteří nenáviděli a kteří ...
Deuteronomium 31:21...znám jejich představy i skutky, ještě než je uvedu do země, kterou jsem jim s přísahou zaslíbil." Mojžíš...
1. Samuel 3:12...o uslyší, nepřestane znít v uších. Toho dne uvedu na Elího všechno, co jsem vyslovil proti jeho domu,...
1. Královská 9:9...a jimž sloužili - to proto na Hospodin uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl oba domy,...
1. Královská 14:10...popouzel. Protožes zahodil za hlavu, hle,  uvedu na dům Jeroboámův zlé věci: Vyhladím Jeroboámovi v...
1. Královská 21:21...je v Hospodinových očích zlé. Vzkazuje ti: ‚Hleuvedu na tebe zlé věci. Vymetu za tebou tak, že Achabovy...
1. Letopisů 5:7...vůdcem. Jeho bratři podle svých rodin, jak jsou uvedeni ve svých rodopisech: Jehiel (jejich vůdce),...
1. Letopisů 27:24...Izrael Boží hněv. Proto také onen počet není uveden v Kronice krále Davida. Za královské příjmy...
2. Letopisů 7:22...jimž se klaněli a jimž sloužili - to proto na  uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl Hospodinův chrám...
2. Letopisů 31:16...je všem mužům od tří let výše, kteří byli uvedeni ve jmenných seznamech - všem, kteří přicházeli do...
2. Letopisů 31:17...a směny. Rozdělovali příděly kněžím, kteří byli uvedeni v seznamech podle svých otcovských rodů, a také...
2. Letopisů 33:18...ve jménu Hospodina, Boha Izraele, to vše je uvedeno ve Skutcích izraelských králů. Jeho modlitba, která...
Ezdráš 4:7...Artaxerxovi. Byl napsán aramejským písmem a je uveden aramejsky. Kancléř Rechum a písař Šimšaj pak ohledně...
Nehemiáš 9:23... Rozmnožil jsi jejich syny jako hvězdy na nebiuvedl jsi je do země, o níž jsi řekl jejich otcům, ji...
Ester 2:16...Xerxe, desátého měsíce zvaného tebet, byla Ester uvedena do královských komnat. Král si Ester zamiloval nade...
Job 42:11...kvůli všem těm neštěstím, která na něj Hospodin uvedl. Každý z nich mu dal stříbrnou minci a jednu zlatou...
Píseň 1:4... Vezmi s sebou, poběžíme, do svých pokojů kéž uvede král! Veselit a radovat se budeme z tebe, nad víno...
Píseň 2:4...s rozkoší, jeho ovoce mým ústům lahodí. Kéž  uvede do síně hodovní, praporem své lásky kéž zaštítí!...
Jeremiáš 32:42... Ano, tak praví Hospodin: Jako jsem na tento lid uvedl všechno to veliké neštěstí, tak na uvedu všechno...
Jeremiáš 49:37... před těmi, kdo pasou po jejich životěUvedu na neštěstí, svůj planoucí hněv, praví Hospodin....
Ezechiel 11:8...ale vyženu. Báli jste se meče a na vás meč uvedu, praví Panovník Hospodin. Vyženu vás z města ven a...
Ezechiel 14:22... dojdete útěchy po tom neštěstí, které jsem uvedl na Jeruzalém - po všem tom neštěstí, které jsem na...
Ezechiel 40:17...a na pilířích byly palmové ornamenty. Poté  uvedl na vnější nádvoří. Kolem dokola nádvoří jsem uviděl...
Ezechiel 40:28...jižní bráně 100 loktů. Poté jižní branou uvedl na vnitřní nádvoří. Změřil tuto jižní bránu a měla...
Ezechiel 41:1...jedné i druhé straně vždy jeden sloup. Poté  uvedl do chrámové lodi a změřil její pilíře po jedné i...
Jan 16:13...nemůžete unést. ale přijde on, Duch pravdyuvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od...
Jan 17:5... jež jsi mi svěřil, jsem vykonal. Nyní , Otčeuveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než...
Jan 18:16...s veleknězem, tedy vyšel, promluvil s vrátnouuvedl Petra dovnitř. Vrátná se Petra zeptala: "Nepatříš...
Skutky 16:34...nato se dal s celou svou domácností pokřtítUvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s...
Římanům 6:17...srdcem uposlechli to učení, do něhož jste byli uvedeni. Tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali se...
Židům 4:8...mluvit, nebuďte zatvrzelí." Kdyby je totiž Jozue uvedl do odpočinku, Bůh by pak nemluvil o jiném dni....

Slova obsahující uvést: neuvést (1) uvést (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |