Uteč

Hledám varianty 'uteč' [ utekly (4) uteklo (3) utekli (27) utekla (3) utekl (28) utečte (7) utečou (8) utečme (1) utečeš (1) utečeme (1) uteče (10) uteč (6) utéct (10) utéci (8) ]. Nalezeno 116 veršù.
Genesis 14:10...gomorský král do nich při útěku zapadli; ostatní utekli do hor. Vítězové pobrali všechen majetek Sodomy a...
Genesis 16:6...chceš." Saraj ji tedy pokořovala, od Hagar utekla. U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě...
Genesis 19:17...se a nikde na této rovině se nezastavujUteč do hor, abys nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím...
Genesis 19:19...když jsi mi zachránil život. však nebudu moci utéct do hor, a tak mne to neštěstí postihne a zemřu....
Genesis 19:20...prosím, tamto město je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké. Nech prosím utéct do něj - vždyť je...
Genesis 19:22... o němž jsi mluvil, nevydám zkáze. Pospěš siUteč tam, neboť nebudu moci nic udělat, dokud tam nepřijdeš...
Genesis 27:43...Nyní tedy, synu můj, poslechni: vstaňuteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Pobuď nějakou...
Genesis 31:21...Lábana pokradmu, vůbec mu neoznámil, že odcházíUtekl se vším, co měl; vstal, překročil řeku Eufrat a vydal...
Genesis 31:27...dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a nic jsi mi neřekl! Vyprovodil...
Genesis 31:31...ale ukradl bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem se bál; myslel jsem si, že bys mi...
Genesis 39:12..."Spi se mnou!" On však nechal šaty v její ruceutekl a běžel ven. Když uviděla, že nechal své šaty v...
Genesis 39:13... Když uviděla, že nechal své šaty v ruceutekl ven, svolala služebnictvo a řekla jim: "Podívejte se!...
Genesis 39:15... Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe,...
Genesis 39:18...se ale dala do křiku, nechal své šaty u utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když...
Exodus 2:15... chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš před ním utekl do midiánské země. Když tam dorazil, posadil se u...
Exodus 14:25...museli těžce táhnout. Tehdy Egypťané vykřikli: "Utečme před Izraelem! Hospodin za bojuje proti Egyptu!"...
Exodus 21:13...do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně zavraždit svého bližního,...
Numeri 10:35...nepřátelé rozprchnou, a ti, kdo nenávidí,  utečou před tebou!" Kdykoli pak měla spočinout, říkával:...
Deuteronomium 19:4... měl kam uchýlit. Když někdo někoho zabijeuteče, aby si zachránil život (v případě, že svého bližního...
Deuteronomium 19:11...z nenávisti a poté, co jej smrtelně zranil, by utekl do jednoho z těchto měst, v takovém případě pro něj...
Deuteronomium 20:19... Copak je ten polní strom člověk, aby před tebou utekl za hradbu? Smíš zničit jen ty stromy, o kterých víš,...
Deuteronomium 23:16...nevidí žádnou nepatřičnost! Otroka, jenž k tobě utekl, nevydávej jeho pánu. bydlí u tebe, kdekoli se mu...
Deuteronomium 28:7...proti tobě vytáhnou, sedmi cestami před tebou utečou. Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše...
Deuteronomium 28:25... Jednou cestou vytáhneš proti nim, sedmi cestami utečeš před nimi. Staneš se odstrašujícím příkladem pro...
Jozue 8:20...hle - z města stoupal k nebi dým! Nemohli ovšem utéci ani tam, ani tam, protože lid prchající k poušti se...
Jozue 10:16...do gilgalského tábora. Oněch pět králů ale uteklo a ukrylo se v jeskyni u Makedy. Když Jozue dostal...
Jozue 10:20...skoncovali s nimi. Ti, kdo z nich přece přežiliutekli do opevněných měst. Všechen lid se pak v pořádku...
Jozue 20:4...za útočiště před krevní mstou. Když se provinilý uteče do jednoho z těchto měst, postaví se ke vchodu do...
Soudců 9:51...jej a dobyl. Uprostřed města byla pevná věž, kam utekli všichni muži a ženy, všichni obyvatelé města....
Soudců 11:3...syn cizí ženy!" Jiftach tedy od svých bratrů utekl a bydlel v kraji Tov. Tam se k němu přidali různí...
Soudců 20:47...udatných mužů. Šesti stům mužů se ale podařilo utéct do pouště k Rimonské skále, kde zůstali čtyři měsíce....
1. Samuel 4:16..."Právě jdu z bitvy, vlastně jsem z dnešní bitvy utekl," řekl ten muž Elímu. "Co se stalo, synu?" ptal se...
1. Samuel 19:11...varovala: "Zachraň si život a ještě dnes v noci uteč; jinak budeš zítra mrtev." Míkal pak spustila Davida...
1. Samuel 23:6...obyvatele Keily. Abiatar, syn Achimelechůvutekl za Davidem do Keily a vzal s sebou efod. Když bylo...
1. Samuel 27:1...rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než utéct do filištínské země. Pak Saul nechá a přestane ...
1. Samuel 27:4...Karmelském. Když bylo Saulovi oznámeno, že David utekl do Gatu, přestal ho hledat. David řekl Achišovi:...
1. Samuel 31:7...a za Jordánem spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města...
2. Samuel 1:4... "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho jich padlo a zemřelo. Také Saul a jeho...
2. Samuel 4:6...jako by si šli pro pšenici, bodli ho do břichautekli. Když totiž vnikli do domu, spal na lůžku ve své...
2. Samuel 10:14...na útěk. Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali se i oni na útěk před Abišajem a stáhli se do...
2. Samuel 15:14... kteří s ním byli v Jeruzalémě: "Musíme ihned utéct! Abšalom by nás vyváznout nenechal. Pojďme rychle,...
2. Samuel 17:18...a ohlásil to Abšalomovi. Ti dva ale zatím utekli. Dorazili do domu jednoho muže v Bachurim, který měl...
1. Královská 2:28...k Abšalomovi se předtím nepřidal). Joáb proto utekl k Hospodinovu stánku a chytil se rohů oltáře. Králi...
1. Královská 2:29...oltáře. Králi Šalomounovi bylo oznámeno, že Joáb utekl k Hospodinovu stánku a že je u oltáře. Šalomoun...
1. Královská 2:39...pak dlouho bydlel v Jeruzalémě. Po třech letech utekli dva Šimeiho otroci ke gatskému králi Achišovi, synu...
1. Královská 20:30...na 100 000 aramejských pěšáků. Ti, kdo zbyliutekli do města Afek, ale tam se na těch zbývajících 27 000...
2. Královská 9:3... za krále nad Izraelem.' Pak otevři dveřeuteč. Na nic nečekej!" A tak ten mládenec, ten mladý prorok...
2. Královská 9:10...okolí a nikdo ji nepohřbí!" Pak otevřel dveřeutekl. Jehu se vrátil mezi vojevůdce svého pána. "Všechno v...
2. Královská 13:21...nájezdníky. Hodili ho tedy do Elíšova hrobuutekli. Jakmile ten muž dopadl na Elíšovy kosti, ožil a...
2. Královská 14:19... V Jeruzalémě proti němu zosnovali spiknutíUtekl sice do Lachiše, ale i tam za ním poslali vrahy,...
2. Královská 25:4...městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci utekli brankou mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli...
1. Letopisů 10:7...Izraelci v údolí spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města...
1. Letopisů 19:15...na útěk. Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali se i oni na útěk před Joábovým bratrem...
2. Letopisů 25:27... se proti němu v Jeruzalémě chystalo spiknutíUtekl sice do Lachiše, ale i tam za ním poslali vrahy,...
Job 7:6...rány na kůži mám zhnisané. Jak tkalcovský člunek utekly dny a bez naděje skončily. Pamatuj, Bože, můj...
Job 9:25...- a když ne on, kdo pak? Rychleji než běžec utekly dny, šťastné nebyly, teď jsou pryč. Jak rákosové...
Job 27:22...beze vší lítosti, právě když bude chtít před ním utéci. Posměšně zatleská mu svýma rukama, s pískotem vyžene...
Žalmy 48:6...pohlédli, zůstali ohromeni, vyděsili se, náhle utekli. Zděšením byli tenkrát přemoženi, jako rodička se...
Žalmy 57:1...písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně. Smiluj se nade mnou, Bože,...
Žalmy 68:2...prchnou, ti, kdo jej nenávidí, před ním utečou! Jak oblak dýmu, tak je rozeženeš - jako vosk taje...
Žalmy 142:5...si: nezná se ke mně ani jediný! Kdybych chtěl utéci, nemám kam, nikdo se o nestará! K tobě zní moje...
Izaiáš 13:14...nesvolá, každý se vrátí za svým lidem, každý uteče do své země. Každý nalezený bude proboden, každý...
Izaiáš 17:9...města opuštěna, jako když Hivejci a Emorejci utekli před syny Izraele - všude samá pustina. Zapomněla...
Izaiáš 22:3... bez výstřelu z luku byli zajati. Všichni tví utečenci byli spoutáni, jakkoli daleko utekli. A proto...
Izaiáš 24:18...a prach a past na tebe, kdo zemi obýváš! Kdo uteče, zazní strašný hlas, upadne do propasti v prach;...
Izaiáš 30:16...vy jste však nechtěli. Řekli jste: "Nikoliutečeme na koních!" Nuže, budete muset utíkat. "Uhánět...
Izaiáš 30:17...Nuže, budou vás rychle pronásledovat. Tisíc vás uteče, když vás jeden okřikne, když zakřičí pět, všichni...
Izaiáš 33:3...záchranou. Před tvým mocným hlasem národy utečou, jakmile povstaneš, pohané se rozprchnou. Jejich...
Jeremiáš 6:1... "Synové Benjamínovi, prchněte, z Jeruzaléma utečte! V Tekoji na roh zatrubte, dejte znamení nad...
Jeremiáš 9:9...se tu neozve; všichni ptáci odsud uletěliutekla všechna zvěř. "Obrátím Jeruzalém v hromady sutin,...
Jeremiáš 11:11... přivedu na neštěstí, kterému nebudou moci utéci. Tehdy budou volat ke mně, ale je nevyslyším. Jen...
Jeremiáš 25:35...jako krásní berani. Pastýři nebudou mít kam utéct, pro vůdce stáda nebude úniku. Slyš! To naříkají...
Jeremiáš 26:21...zabít. Uriáš se o tom ale doslechl a ve strachu utekl do Egypta. Král Joakim tam za ním poslal Elnatana,...
Jeremiáš 41:15...Netaniášův, ale Jochananovi s osmi svými muži utekl a dostal se k Amoncům. Jochanan, syn Kareachův, a...
Jeremiáš 46:6...kolem! praví Hospodin. Ani nejrychlejší nemohou utéci, neuniknou ani siláci. Tam na severu, u řeky Eufrat,...
Jeremiáš 46:16... jeden přes druhého budou klopýtat. Prý: ‚Pojďme utéct zpět ke svým lidem, do rodné země před krutým mečem!'...
Jeremiáš 48:6...u Choronaim nad tou zkázou křičí úzkostí: ‚Utečte! Život si zachraňte! Přežijte jako křoví v pustině!'...
Jeremiáš 49:8...rozum? Je jejich moudrost k ničemu? Obraťte seutečte! Dedanští, skryjte se v dolině! Na Ezaua totiž...
Jeremiáš 50:8...pastvině, proti Hospodinu, naději svých otců.' Utečte z Babylonu! Opusťte zemi Chaldejců! Vyrazte jako...
Jeremiáš 50:16...vrátí zpět ke svým lidem, každý do své země uteče před mečem utlačitele! Izrael je ztracená ovečka,...
Jeremiáš 51:6...tolik naplnila hříchem proti Svatému IzraelovuUtečte z Babylonu! Prchejte všichni o život! Nezahyňte pro...
Jeremiáš 52:7...městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci utekli. Dostali se z města brankou mezi zdmi u královské...
Ezechiel 7:16... kdo ve městě, hlad a mor zhltne jej. Uniknou-li utečenci, do hor utečou, všichni však jako holubi v roklích...
Daniel 4:11...mu větve, zbavte ho listí a rozházejte ovoce!  uteče zvěř, jež byla pod ním, tak jako ptáci z jeho větví!...
Ozeáš 7:13...nebi; ztrestám je, když uslyším, jak se slétajíUtekli ode - běda jim! Záhuba na , že zradili! ...
Ozeáš 9:6... v den Hospodinovy slavnosti? I kdyby zkáze utekli, Egypt je polapí, Memfis jim pohřeb vystrojí. Jejich...
Ozeáš 12:13...budou kupy kamení u polích zoraných! Jákob utekl na pláně Aramu, Izrael tam sloužil za ženu, za ženu...
Amos 2:14...jako těžký vůz plný obilí. Běžec nebude mít kam utéct, silákovi síla nezbude, hrdina nezachrání se....
Abdiáš 1:14...Nestav se na rozcestí, abys hubil ty, kdo utekli! Nevydávej ty, kdo přežili, v den soužení! Blízko je...
Nahum 3:7... potupím, vystavím na odiv! Kdo uvidíuteče od tebe a řekne: ‚Zničeno je Ninive; copak ho někdo...
Abakuk 3:11...zůstaly ve svém obydlí, před září tvých šípů utekly, před blýskáním tvého kopí. Ve svém rozhořčení...
Zachariáš 2:10...něj a slávou vprostřed něj.'" "Pojďte, pojďteUtečte ze severní země, praví Hospodin, neboť vás rozšířím...
Zachariáš 14:5...na jih. Tímto mým horským údolím budete moci utéci, neboť se potáhne k Acalu. Budete utíkat, jako...
Matouš 2:13...anděl a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matkuuteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes...
Matouš 3:7... řekl jim: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem? Začněte nést ovoce...
Matouš 8:33...dolů do jezera, kde utonulo. Pasáci prasat tehdy utekli, a když přišli do města, všechno to o těch posedlých...
Matouš 10:23... Když vás budou pronásledovat v jednom městěutečte do jiného. Amen, říkám vám, že neprojdete izraelská...
Matouš 24:16...čte, rozuměj), tehdy ti, kdo jsou v Judskuutečou do hor. Kdo bude na střeše, nesestupuje, aby si z...
Matouš 26:56...Písma." Tehdy ho všichni učedníci opustiliutekli. Ti, kdo Ježíše zatkli, ho pak odvedli k veleknězi...
Marek 5:14...srázu dolů do jezera, kde utonulo. Pasáci tehdy utekli a rozhlásili to ve městě i na venkově. Lidé se šli...
Marek 13:14...čte, rozuměj), tehdy ti, kdo jsou v Judskuutečou do hor. Kdo bude na střeše, neschází do domu, aby...
Marek 14:50...však naplní Písma!" Tehdy ho všichni opustiliutekli. Jeden mladík ho ale následoval oblečen jen kusem...
Marek 14:52...těle. Chytili ho, ale on tam to plátno nechalutekl nahý. Ježíše pak odvedli k veleknězi, kde se sešli...
Marek 16:8...ho spatříte, jak vám řekl." A tak vyšly venutekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly,...
Lukáš 3:7... říkal: "Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před přicházejícím hněvem? Raději neste ovoce...
Lukáš 8:34...a utonulo. Když pasáci uviděli, co se staloutekli a cestou to vyprávěli ve městě i na venkově. Lidé se...
Jan 10:5...znají jeho hlas. Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích." Ježíš jim to...
Skutky 7:29...toho Egypťana?' Kvůli těm slovům pak Mojžíš utekl a žil jako přistěhovalec v midiánské zemi, kde...
Skutky 14:6...napadnout a kamenovat, dozvěděli se toutekli do lykaonských měst Lystry a Derbe a jejich okolí. I...
Skutky 16:27...meč a chtěl se zabít v domnění, že vězňové utekli. Pavel však hlasitě vykřikl: "Neubližuj si! Všichni...
Skutky 19:16... vrhl, přemohl je a zbil tak, že z toho domu utekli nazí a zranění. Když se to rozneslo mezi všemi Židy...
1. Korintským 5:10...nebo modláře - vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo...
2. Korintským 11:33... ale spustili dolů v koši, a tak jsem mu utekl. Musím se chlubit, i když to není prospěšné. Přejdu...
Jakub 4:7..." Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďábluuteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte...
Zjevení 9:6...ji; budou toužit zemřít, ale smrt od nich uteče.) Vzhledem byly ty kobylky podobné koním připraveným...
Zjevení 12:6...její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji...

Slova obsahující uteč: neuteče (1) rozuteče (1) rozutečou (1) skutečné (1) skutečně (9) skutečnosti (1) skutečností (1) skutečnou (1) skutečným (2) smuteční (9) smutečními (1) uskuteční (2) uskutečnil (2) uskutečnit (2) uteč (6) uteče (10) utečeme (1) utečenci (5) utečenců (1) utečeš (1) utečme (1) utečou (8) utečte (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |