Ustanovil

Hledám varianty 'ustanovil' [ ustanovte (1) ustanovit (1) ustanovíš (2) ustanovím (8) ustanovili (5) ustanovil (60) ustanoví (8) ustanoveni (3) ustanovena (1) ustanoven (1) ustanov (8) ]. Nalezeno 96 veršù.
Genesis 39:4...ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno,...
Genesis 41:33...tedy farao vybere rozvážného a moudrého mužeustanoví ho nad egyptskou zemí. Nechť farao začne jednat....
Genesis 41:43...a provolávat před ním: "Na kolena!" Tak ho ustanovil správcem nad celou egyptskou zemí. Farao Josefovi...
Genesis 47:6...Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné mužeustanov je správci mých vlastních stád." Potom Josef...
Exodus 1:11...se přidat k našim nepřátelům a odejít ze země!" Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou...
Exodus 18:21... věrné muže, kteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi ustanov jako správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a...
Exodus 18:25... Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraeleustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci, nad sty,...
Deuteronomium 1:15...vašich kmenů, moudré a zkušené muže, a ustanovil jsem je za vaše vůdce, za správce nad tisíci, nad...
Deuteronomium 16:18...Hospodin, tvůj Bůh, , si pro každý svůj kmen ustanovte soudce a správce. Ti soudí lid spravedlivým...
Deuteronomium 17:14... ovládneš ji a usadíš se v . Řekneš-li si: "Ustanovím nad sebou krále, tak jako všechny národy kolem...
Deuteronomium 17:15...jako všechny národy kolem mne", pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 28:36...k patě. Hospodin odvede i s králem, jehož si ustanovíš, k národu, který jsi neznal ty ani tví otcové....
Jozue 4:4...'" Jozue tedy povolal dvanáct mužů, které ustanovil ze synů Izraele, po jednom z každého kmene, a...
Soudců 11:11... co říkáš." Jiftach tedy šel s nimi a lid si ho ustanovil za vůdce a velitele. Všechny své podmínky pak...
1. Samuel 8:1...oltář Hospodinu. Když potom Samuel zestárlustanovil za soudce v Izraeli své syny. Jeho prvorozený syn...
1. Samuel 8:5...synové nechodí po tvých cestách. Raději nám tedy ustanov krále, nás vede - tak je to přece u všech národů...
1. Samuel 8:12...a jezdce a aby běhali před jeho vozem. Některé ustanoví za velitele nad tisíci nebo nad padesáti, jiné...
1. Samuel 8:22... "Poslechni je," odpověděl mu Hospodin; "ustanov jim krále." Samuel pak Izraelcům řekl: "Vraťte se...
1. Samuel 10:19...ze všech vašich neštěstí a úzkostí. Řekli jste: ‚Ustanov nad námi krále.' Teď se tedy podle svých kmenů a...
1. Samuel 12:1... poslechl jsem vás ve všem, co jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás tedy povede král. ...
1. Samuel 12:6... je svědkem," odpověděli. "Ano, Hospodin, který ustanovil Mojžíše a Árona a který vyvedl vaše otce z Egypta...
1. Samuel 12:13...a vyžádali. Pohleďte: Hospodin ho nad vámi ustanovil za krále. Budete ctít Hospodina, sloužit mu a...
1. Samuel 15:11...slovo Hospodinovo: "Je mi líto, že jsem Saula ustanovil za krále, protože se ode odvrátil a nevyplnil...
2. Samuel 7:11... za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Dopřeji ti odpočinout ode všech tvých...
2. Samuel 7:24...národů i jeho bohů! Svůj lid Izrael jsi navěky ustanovil svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh. Nuže,...
2. Samuel 18:1...a žízniví. David pak sečetl své vojskoustanovil velitele tisíců a velitele stovek. Třetinu lidu...
1. Královská 1:43..." odpověděl mu Jonatan. "Náš pán, král Davidustanovil za krále Šalomouna. Poslal s ním kněze Sádoka,...
1. Královská 2:35...pohřbili u něj doma na venkově. Král místo něj ustanovil vrchním velitelem Benajáše, syna Jojadova, a...
1. Královská 5:30...a 80 000 lamačů kamene. Kromě toho Šalomoun ustanovil 3 300 dozorců, kteří veleli pracím a dohlíželi na...
1. Královská 12:32...i v Bet-elu: obětoval telatům, která zhotovil, a ustanovil kněžstvo pro posvátné výšiny, které vystavěl. V...
2. Královská 8:20...dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvláděustanovil si krále. Jehoram proto vytáhl se všemi svými...
2. Královská 11:18...Matana zabili před těmi oltáři. Kněz Jojada pak ustanovil dohled nad Hospodinovým chrámem. Vzal setníky,...
2. Královská 19:25...Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to ustanovil, rozhodl jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnil:...
2. Královská 23:5... Skoncoval také s modlářským kněžstvem, které si ustanovili judští králové, aby po judských městech i v...
1. Letopisů 15:16...ramenou. David také řekl levitským vůdcům,  ustanoví své bratry zpěváky, kteří by hlasitě a radostně...
1. Letopisů 15:17...nástrojů, citer, lyr a činelů. Levité tedy ustanovili Hemana, syna Joelova, a z jeho bratrů Asafa,...
1. Letopisů 17:10... za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Všechny tvé nepřátele pokořím. Oznamuji...
1. Letopisů 17:14... jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdceUstanovím ho ve svém domě a ve svém království navěky, jeho...
1. Letopisů 23:1..." Když David zestárl a naplnil svůj časustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna....
1. Letopisů 26:32...mužů, vůdců otcovských rodů - potom král David ustanovil nad Rubenovým a Gádovým kmenem a nad polovinou...
2. Letopisů 8:14...a Svátek stánků. Podle pořádku svého otce Davida ustanovil oddíly kněží, aby sloužili, a levitů, aby...
2. Letopisů 11:15...jim i jejich synům upřel Hospodinovo kněžstvíustanovil si vlastní kněžstvo pro obětní výšiny, pro ty...
2. Letopisů 19:5...je k Hospodinu, Bohu jejich otců. Po celé zemi ustanovil v každém opevněném městě soudce. Těmto soudcům...
2. Letopisů 19:8...podjatost ani úplatky!" V Jeruzalémě pak Jošafat ustanovil některé levity, kněze a vůdce izraelských kmenů,...
2. Letopisů 21:8...dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvláděustanovil si krále. Jehoram proto vytáhl se svými veliteli...
2. Letopisů 36:4...talentů stříbra a talent zlata. Vládce Egypta ustanovil za krále nad Judou a Jeruzalémem jeho bratra...
2. Letopisů 36:10...chrámu. Králem nad Judou a Jeruzalémem ustanovil Joakimova strýce Cidkiáše. Cidkiáš se stal králem...
Ezdráš 7:25... podle moudrosti, kterou ti svěřil tvůj Bůhustanov správce a soudce, kteří budou soudit všechen lid za...
Ezdráš 8:20...některé chrámové sluhy, které David s knížaty ustanovil, aby pomáhali levitům. Chrámových sluhů bylo 220;...
Nehemiáš 6:7...zpráv prý chceš být jejich králem. Dokonce jsi ustanovil proroky, aby o tobě v Jeruzalémě hlásali: ‚Judsko...
Nehemiáš 7:1...byly hradby dostavěny a osadil jsem vrata, byli ustanoveni strážní, zpěváci a levité. Velení nad...
Nehemiáš 12:44...veselí se rozléhalo široko daleko. Toho dne byli ustanoveni muži zodpovědní za komory, pokladnice, obětiny,...
Nehemiáš 12:46...dávno, za dnů Davidových a Asafových, totiž byli ustanoveni vedoucí zpěváků, chval a díkůvzdání Bohu.)...
Ester 2:3...panny. Král nechť ve všech provinciích své říše ustanoví úředníky, kteří shromáždí všechny krásné mladé...
Ester 9:27... co sami zažili a co se jim vyprávělo, Židé ustanovili tento nepomíjivý svátek pro sebe, pro své...
Žalmy 2:6... ve svém rozlícení je vyděsí: " sám jsem ustanovil svého krále na Sionu - své svaté hoře!" Povím, co...
Žalmy 89:5...svému služebníku Davidovi slibuji: Tvé potomstvo ustanovím navěky, po všechna pokolení tvůj trůn upevním."...
Žalmy 109:6...dobrotu odplácejí a nenávistí za přátelstvíUstanov nad ním zlého soudce, po pravici mu stojí...
Žalmy 111:8...jsou všechna jeho pravidla! Na věčné věky jsou ustanovena, věrně a upřímně aby byla plněna. Vykoupení...
Izaiáš 9:6...trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a upevnil právem a spravedlností od toho dne ...
Izaiáš 28:17...se na něj spolehne, neukvapí se. Jako měřítko ustanovím právo, za olovnici vezmu spravedlnost; kroupy pak...
Izaiáš 37:26...Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to ustanovil, rozhodl jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnil:...
Izaiáš 62:6...Bůh nad tebou! Jeruzaléme, na tvých zdech jsem ustanovil strážné, kteří celý den a celou noc nikdy...
Jeremiáš 6:17...odpočinutí. Vy jste však řekli: ‚Nepůjdem!' Ustanovil jsem nad vámi strážné: Dávejte pozor na zvuk...
Jeremiáš 23:4...na jejich pastvinu, kde se rozplodí a rozmnožíUstanovím nad nimi pastýře, kteří o budou pečovat, takže...
Jeremiáš 29:26...dopis, ve kterém píšeš: ‚Hospodin , Cefaniášiustanovil knězem namísto kněze Jojady, abys byl strážcem...
Jeremiáš 30:9... svému Bohu, a svému králi Davidovi, kterého jim ustanovím. Neboj se, můj služebníku, Jákobe, a ty, Izraeli,...
Jeremiáš 49:38...Hospodin. Pošlu za nimi meč, abych je vyhladilUstanovím svůj trůn nad Elamem, abych odtud hubil krále i...
Ezechiel 3:17...jsem slovo Hospodinovo. "Synu člověčí," řekl, "ustanovil jsem strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš...
Ezechiel 17:16... zemře v Babylonu, v zemi toho krále, který jej ustanovil králem a jehož přísahou pohrdl a jehož smlouvu...
Ezechiel 33:2... země ze svého středu vybere jednoho mužeustanoví si ho za strážce. Jakmile uvidí, že na tu zem jde...
Ezechiel 33:7...volat k odpovědnosti toho strážce. Synu člověčíustanovil jsem strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš...
Ezechiel 34:23...za kořist. Budu soudit mezi jednotlivými ovcemiUstanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást -...
Daniel 5:11...bohové. Král Nabukadnezar, tvůj otec, jej proto ustanovil nejvyšším z věštců, kouzelníků, mágů a jasnovidců...
Daniel 6:2...ve věku dvaašedesáti let. Darjaveš se rozhodl ustanovit po celém královském území sto dvacet satrapů a...
Daniel 9:1... syna Ahasverova (původem Méda), jenž byl ustanoven vládcem babylonského království - nuže v prvním...
Matouš 24:45...je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v...
Matouš 24:47...zastihne, že tak jedná. Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. Zlý služebník by si v...
Marek 3:14...k sobě ty, které sám chtěl, a přišli k němuUstanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je poslal kázat...
Marek 3:16...aby měli moc vymítat démonyUstanovil jich dvanáct: Šimona (kterému dal jméno Petr),...
Marek 7:13... Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu." Znovu pak...
Lukáš 12:14..."Člověče," odpověděl mu Ježíš, "kdo  ustanovil vaším soudcem nebo rozhodčím?" Tehdy všem řekl:...
Lukáš 12:42..."Kdo je ten věrný a moudrý správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim v patřičný čas...
Lukáš 12:44...zastihne, že tak jedná. Vpravdě vám říkám, že ho ustanoví nad vším svým majetkem. Kdyby si ale ten služebník...
Jan 15:16...od svého Otce. jsem si vybral vás, ne vy Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce...
Skutky 7:10... egyptským králem, milost a moudrost, takže ho ustanovil správcem Egypta i celého svého domu. Potom přišel...
Skutky 7:27...svému bližnímu, jej však odstrčil: ‚Kdo  ustanovil naším vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako...
Skutky 7:35...Mojžíše, kterého zavrhli, když řekli: ‚Kdo  ustanovil vůdcem a soudcem?', toho Bůh poslal jako vůdce a...
Skutky 10:42...lidu a dosvědčovali, že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých. Jemu vydávají svědectví...
Skutky 17:31...soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísil z...
Skutky 20:28...i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou...
1. Korintským 12:28...Kristovo a jednotlivě jeho části. Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za...
Titus 1:5...pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých pokynů ustanovil po městech starší. Takový člověk musí být...
Židům 1:2...dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On...
Židům 3:2...vyznání, Ježíše, který byl věrný Tomu, jenž ho ustanovil, tak jako Mojžíš byl věrný v celém Božím domě. On...
Židům 10:9... abych konal tvou vůli." Tak ruší to první, aby ustanovil to druhé. A to je ta vůle, v níž jsme jednou...

Slova obsahující ustanovil: ustanovil (60) ustanovili (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |