Ustanovení

Hledám varianty 'ustanovení' [ ustanoveními (1) ustanovením (13) ustanovení (76) ]. Nalezeno 90 veršù.
Genesis 26:5...a zachoval, co jsem mu svěřil - přikázání,  ustanovení a ponaučení." A tak se Izák usadil v Geraru...
Genesis 47:26...otroky!" Josef tedy vydal o egyptské půdě ustanovení platné dodnes: pětina patří faraonovi. Pouze...
Exodus 5:14...úkol, jako když byla sláma!" Izraelští předáciustanovení faraonovými biřici, byli biti a vyslýcháni:...
Exodus 12:14...slavit ve všech svých pokoleních - to je věčné ustanovení. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby; hned...
Exodus 12:17...ve všech svých pokoleních - to je věčné ustanovení. Od večera čtrnáctého dne prvního měsíce do...
Exodus 12:24...vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. přijdete do země,...
Exodus 12:43... Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o Hodu beránka: Nesmí ho jíst žádný cizinec....
Exodus 13:10...z Egypta mocnou rukou. Proto zachovávej toto ustanovení v patřičný čas rok co rok. Hospodin...
Exodus 15:25...do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu ustanovení a řád a tam jej vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li...
Exodus 15:26...se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou...
Exodus 18:16...ke mně a soudím mezi stranami a oznamuji Boží ustanovení a pokyny." Mojžíšův tchán mu řekl: "To, co děláš...
Exodus 18:20...a přinášej k němu nesnadné věci. Vysvětluj lidu ustanovení a pokyny a oznamuj jim, kudy mají jít a co mají...
Exodus 27:21...pečovat před Hospodinem, aby hořel. To je věčné ustanovení pro všechna pokolení synů Izraele." "Přiveď k...
Exodus 28:43... Tak neponesou vinu a nezemřou. To je věčné ustanovení pro Árona a jeho potomky." "A toto s nimi...
Exodus 29:9...jim pokrývky hlavy. Kněžství jim připadne věčným ustanovením. Takto pověříš Árona a jeho syny kněžstvím:...
Exodus 29:28...a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele, neboť je to obětní...
Exodus 30:21...ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro bude věčné ustanovení - pro Árona i pro jeho símě po všechna jejich...
Leviticus 3:17...vůni. Všechen tuk patří Hospodinu. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich...
Leviticus 6:11...smí jíst z ohnivých obětí Hospodinu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Cokoli se jich dotkne...
Leviticus 6:15...kněžské pomazání po něm, udělá totéž. Věčným ustanovením náleží Hospodinu; nechť se celá obrátí v dým....
Leviticus 7:34...knězi Áronovi a jeho synům. Ti je budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele." Toto je podíl z...
Leviticus 7:36...synů Izraele ode dne svého pomazání. Je to věčné ustanovení pro všechna jejich pokolení. Toto je zákon o...
Leviticus 10:9...kvašený nápoj, abyste nezemřeli. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: Rozlišujte mezi...
Leviticus 10:11...mezi čistým a nečistým a učte syny Izraele všem ustanovením, která jim Hospodin vydal skrze Mojžíše."...
Leviticus 10:15...tuku, aby to zvedáním nabídli Hospodinu. Věčným ustanovením to připadne tobě a tvým synům, jak Hospodin...
Leviticus 16:29...pak smí vejít do tábora. Stane se vám to věčným ustanovením: Desátého dne sedmého měsíce se budete pokorně...
Leviticus 16:31... kdy se budete pokorně postit - to je věčné ustanovení. Smíření vykoná kněz, který bude pomazán a...
Leviticus 16:34...shromážděný lid. Toto se vám stane věčným ustanovením. Jednou za rok budou synové Izraele očišťováni...
Leviticus 17:7...běsům, za nimiž chodili smilnit. Toto bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Dále jim řekneš:...
Leviticus 23:14...nepřinesete tento dar svému Bohu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich...
Leviticus 23:21...nebudete dělat žádnou běžnou práci. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich...
Leviticus 23:31...lidu. Nebudete dělat žádnou práci - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich...
Leviticus 23:41...budete slavit sedm dní v roce - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Budete ji slavit v...
Leviticus 24:3... aby hořel od večera do rána. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. před Hospodinem...
Leviticus 24:9...mezi ohnivými oběťmi Hospodinu. Je to věčné ustanovení." Syn jisté izraelské ženy a jednoho Egypťana...
Numeri 9:3...za soumraku. Budete jej slavit podle všech jeho ustanovení a podle všech jeho pravidel." Mojžíš řekl synům...
Numeri 9:12...kost. slaví Hod beránka podle všech jeho ustanovení. Kdokoli je ovšem čistý a není na cestách, avšak...
Numeri 9:14...přistěhovalec žijící u vás, jej slaví podle ustanovení a pravidel pro Hod beránka. Pro domácího i hosta...
Numeri 10:8...kněží, Áronovi synové; to pro vás bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Půjdete-li ve své...
Numeri 15:15...vás budou platit stejná pravidla. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: před Hospodinem si...
Numeri 18:8...se všemi svatými dary od synů Izraele. Věčným ustanovením jsem je dal jako kněžský podíl tobě a tvým...
Numeri 18:11... které mi nabízejí zvedáním. To jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům a dcerám. Smí to jíst každý,...
Numeri 18:19...Izraele odevzdávají Hospodinu, jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům a dcerám. Je to smlouva soli,...
Numeri 18:23... svá provinění nesou oni sami. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: nebudou mít dědictví...
Numeri 19:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Toto je ustanovení zákona, jež přikázal Hospodin: Řekni synům...
Numeri 19:10... do večera však bude nečistý. Toto bude věčné ustanovení pro syny Izraele i pro přistěhovalce, který žije...
Numeri 19:21...vodou; bude nečistý. Toto pro bude věčné ustanovení. Kdo bude postříkán očistnou vodou, vypere si...
Numeri 27:11...obdrží." A to se pro syny Izraele stalo právním ustanovením, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin...
Numeri 31:21...řekl bojovníkům, kteří byli v bitvě: "Toto je ustanovení Zákona, jejž Hospodin přikázal Mojžíšovi: Zlato,...
Numeri 35:29...svůj vlastní pozemek. Toto se vám stane právním ustanovením pro všechna budoucí pokolení, kdekoli se...
Deuteronomium 8:11...nepřestal zachovávat jeho přikázání, pravidlaustanovení, která ti dnes udílím. se najíš do sytosti,...
Deuteronomium 10:13...duší a abys zachovával Hospodinova přikázáníustanovení, která ti dnes udílím pro tvé dobro. Hle,...
Deuteronomium 11:32...a usadíte se v , pečlivě dodržujte všechna ustanovení a pravidla, která vám dnes předkládám. Toto...
Deuteronomium 16:12...byl v Egyptě otrokem. Proto pečlivě dodržuj tato ustanovení. shromáždíš úrodu ze svého humna i lisu,...
Deuteronomium 26:16... tvůj Bůh, přikazuje, abys dodržoval tato ustanovení a pravidla. Proto je pečlivě dodržuj celým...
Jozue 24:25...v Šechemu uzavřel s lidem smlouvu a vydal jim ustanovení a řády. Tato slova Jozue zapsal do knihy Božího...
1. Samuel 30:25...toho dne dodnes v Izraeli platí jako závazné ustanovení. Když se David vrátil do Ciklagu, poslal něco z...
1. Královská 2:3... tvůj Bůh. Choď po jeho cestách, dodržuj jeho ustanovení, přikázání, pravidla i svědectví zapsaná v...
1. Královská 8:58...všech jeho cestách a dodržovali jeho přikázáníustanovení i pravidla, která dal našim otcům. A tato ...
1. Královská 8:61...Hospodinu, našemu Bohu, abyste žili podle jeho ustanovení a dodržovali jeho přikázání tak jako dnes." Král...
1. Královská 9:4...konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat  ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého království...
1. Královská 9:6...odvrátíte a nebudete dodržovat přikázáníustanovení, jež jsem vám svěřil, ale půjdete sloužit cizím...
1. Královská 11:11...s tebou takové, že jsi nedodržel mou smlouvu ani ustanovení, která jsem ti přikázal, odtrhnu od tebe...
1. Královská 11:33... co je v mých očích správné; nedbal na  ustanovení a pravidla, jako to dělal jeho otec David. Celé...
1. Královská 11:34...jsem vyvolil a který dodržoval přikázáníustanovení. Království pak vezmu z ruky jeho syna. Deset...
1. Královská 11:38... co je v mých očích správné, a dodržovat  ustanovení a přikázání, jako to dělal můj služebník David,...
2. Královská 17:13...od svých zlých cest a dodržujte přikázáníustanovení! Tak to stojí v celém Zákoně, který jsem svěřil...
2. Královská 17:34... Nebojí se Hospodina a neřídí se podle jeho ustanovení a práv ani podle Zákona a přikázání, která...
2. Královská 17:37...jemu obětujte. Po všechny dny pečlivě dodržujte ustanovení, práva, Zákon a přikázání, která vám napsal....
2. Královská 23:3...Hospodina a poslouchat jeho příkazy, svědectvíustanovení a plnit tak slova této smlouvy, zapsaná v této...
1. Letopisů 22:13...se ti bude dařit, když budeš pečlivě dodržovat ustanovení a řády, které Hospodin Mojžíšovi svěřil pro...
2. Letopisů 7:17...a konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat  ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého království,...
2. Letopisů 7:19...potomka.' Pokud se však odvrátíte a opustíte ustanovení a přikázání, jež jsem vám svěřil, a půjdete...
2. Letopisů 19:10...prolití krve nebo otázek Zákona, přikázáníustanovení a pravidel, je musíte poučit, nehřeší proti...
2. Letopisů 28:15...shromážděním vzdali zajatců i kořisti. Jmenovitě ustanovení muži se pak zajatců ujali a z kořisti oblékli...
2. Letopisů 33:8...pečlivě dodržovat všechna přikázání, Zákonustanovení a předpisy, jež jsem jim vydal skrze Mojžíše,...
2. Letopisů 34:31...Hospodina a poslouchat jeho příkazy, svědectvíustanovení, a plnit tak slova smlouvy, zapsaná v této knize...
Ezdráš 7:10...zkoumal a plnil Hospodinův Zákon a aby učil jeho ustanovení a řády v Izraeli. Toto je znění dopisu, jímž...
Ezdráš 7:11...Ezdráše, znalce Hospodinových přikázání a jeho ustanovení pro Izrael: Artaxerxes, král králů, knězi...
Žalmy 81:5... při úplňku, v den naší slavnosti! Tak zní ustanovení dané Izraeli, tak to rozhodl Bůh Jákobův. Na...
Žalmy 89:32...opustí a nebudou se řídit mými pravidly,  ustanovení jestliže poruší a nedodrží příkazy - holí...
Žalmy 148:6...stvořeni! Na věčné věky je všechny umístil, jeho ustanovení se nezmění! Chvalte Hospodina, všichni na zemi,...
Izaiáš 24:5...svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili. To proto zemi...
Jeremiáš 32:11...jsem ten zapečetěný kupní list s podmínkamiustanoveními vzal a spolu s jeho nezapečetěným opisem jsem...
Ezechiel 37:24... Budou se řídit mými zákony, dodržovat  ustanovení a jednat podle nich. Budou bydlet v zemi, kterou...
Ezechiel 46:14... Tato moučná oběť Hospodinu je stálé a věčné ustanovení. Ráno co ráno budou přinášet beránka, moučnou...
Malachiáš 3:22...na Zákon mého služebníka Mojžíše, na pravidlaustanovení, jež jsem mu svěřil na Orébu pro celý Izrael. ...
Lukáš 1:6...bezúhonně podle všech Hospodinových přikázáníustanovení, neměli dítě. Alžběta byla neplodná a oba ...
Skutky 6:14... že Ježíš Nazaretský zničí toto místo a změní ustanovení, která jsme dostali od Mojžíše!" Všichni, kdo...
Římanům 2:26...nic nezbylo. Kdyby neobřezaný člověk dodržoval ustanovení Zákona, nebude se mu to počítat za obřízku? Není...

Slova obsahující ustanovení: ustanovení (76) ustanovením (13) ustanoveními (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |