Ustanov

Hledám varianty 'ustanov' [ ustanovte (1) ustanovit (1) ustanovíš (2) ustanovím (8) ustanovili (5) ustanovil (60) ustanoví (8) ustanoveni (3) ustanovena (1) ustanoven (1) ustanov (8) ]. Nalezeno 96 veršù.
Genesis 39:4...ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno,...
Genesis 41:33...tedy farao vybere rozvážného a moudrého mužeustanoví ho nad egyptskou zemí. Nechť farao začne jednat....
Genesis 41:43...a provolávat před ním: "Na kolena!" Tak ho ustanovil správcem nad celou egyptskou zemí. Farao Josefovi...
Genesis 47:6...Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné mužeustanov je správci mých vlastních stád." Potom Josef...
Exodus 1:11...se přidat k našim nepřátelům a odejít ze země!" Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou...
Exodus 18:21... věrné muže, kteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi ustanov jako správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a...
Exodus 18:25... Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraeleustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci, nad sty,...
Deuteronomium 1:15...vašich kmenů, moudré a zkušené muže, a ustanovil jsem je za vaše vůdce, za správce nad tisíci, nad...
Deuteronomium 16:18...Hospodin, tvůj Bůh, , si pro každý svůj kmen ustanovte soudce a správce. Ti soudí lid spravedlivým...
Deuteronomium 17:14... ovládneš ji a usadíš se v . Řekneš-li si: "Ustanovím nad sebou krále, tak jako všechny národy kolem...
Deuteronomium 17:15...jako všechny národy kolem mne", pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 28:36...k patě. Hospodin odvede i s králem, jehož si ustanovíš, k národu, který jsi neznal ty ani tví otcové....
Jozue 4:4...'" Jozue tedy povolal dvanáct mužů, které ustanovil ze synů Izraele, po jednom z každého kmene, a...
Soudců 11:11... co říkáš." Jiftach tedy šel s nimi a lid si ho ustanovil za vůdce a velitele. Všechny své podmínky pak...
1. Samuel 8:1...oltář Hospodinu. Když potom Samuel zestárlustanovil za soudce v Izraeli své syny. Jeho prvorozený syn...
1. Samuel 8:5...synové nechodí po tvých cestách. Raději nám tedy ustanov krále, nás vede - tak je to přece u všech národů...
1. Samuel 8:12...a jezdce a aby běhali před jeho vozem. Některé ustanoví za velitele nad tisíci nebo nad padesáti, jiné...
1. Samuel 8:22... "Poslechni je," odpověděl mu Hospodin; "ustanov jim krále." Samuel pak Izraelcům řekl: "Vraťte se...
1. Samuel 10:19...ze všech vašich neštěstí a úzkostí. Řekli jste: ‚Ustanov nad námi krále.' Teď se tedy podle svých kmenů a...
1. Samuel 12:1... poslechl jsem vás ve všem, co jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás tedy povede král. ...
1. Samuel 12:6... je svědkem," odpověděli. "Ano, Hospodin, který ustanovil Mojžíše a Árona a který vyvedl vaše otce z Egypta...
1. Samuel 12:13...a vyžádali. Pohleďte: Hospodin ho nad vámi ustanovil za krále. Budete ctít Hospodina, sloužit mu a...
1. Samuel 15:11...slovo Hospodinovo: "Je mi líto, že jsem Saula ustanovil za krále, protože se ode odvrátil a nevyplnil...
2. Samuel 7:11... za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Dopřeji ti odpočinout ode všech tvých...
2. Samuel 7:24...národů i jeho bohů! Svůj lid Izrael jsi navěky ustanovil svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh. Nuže,...
2. Samuel 18:1...a žízniví. David pak sečetl své vojskoustanovil velitele tisíců a velitele stovek. Třetinu lidu...
1. Královská 1:43..." odpověděl mu Jonatan. "Náš pán, král Davidustanovil za krále Šalomouna. Poslal s ním kněze Sádoka,...
1. Královská 2:35...pohřbili u něj doma na venkově. Král místo něj ustanovil vrchním velitelem Benajáše, syna Jojadova, a...
1. Královská 5:30...a 80 000 lamačů kamene. Kromě toho Šalomoun ustanovil 3 300 dozorců, kteří veleli pracím a dohlíželi na...
1. Královská 12:32...i v Bet-elu: obětoval telatům, která zhotovil, a ustanovil kněžstvo pro posvátné výšiny, které vystavěl. V...
2. Královská 8:20...dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvláděustanovil si krále. Jehoram proto vytáhl se všemi svými...
2. Královská 11:18...Matana zabili před těmi oltáři. Kněz Jojada pak ustanovil dohled nad Hospodinovým chrámem. Vzal setníky,...
2. Královská 19:25...Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to ustanovil, rozhodl jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnil:...
2. Královská 23:5... Skoncoval také s modlářským kněžstvem, které si ustanovili judští králové, aby po judských městech i v...
1. Letopisů 15:16...ramenou. David také řekl levitským vůdcům,  ustanoví své bratry zpěváky, kteří by hlasitě a radostně...
1. Letopisů 15:17...nástrojů, citer, lyr a činelů. Levité tedy ustanovili Hemana, syna Joelova, a z jeho bratrů Asafa,...
1. Letopisů 17:10... za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Všechny tvé nepřátele pokořím. Oznamuji...
1. Letopisů 17:14... jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdceUstanovím ho ve svém domě a ve svém království navěky, jeho...
1. Letopisů 23:1..." Když David zestárl a naplnil svůj časustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna....
1. Letopisů 26:32...mužů, vůdců otcovských rodů - potom král David ustanovil nad Rubenovým a Gádovým kmenem a nad polovinou...
2. Letopisů 8:14...a Svátek stánků. Podle pořádku svého otce Davida ustanovil oddíly kněží, aby sloužili, a levitů, aby...
2. Letopisů 11:15...jim i jejich synům upřel Hospodinovo kněžstvíustanovil si vlastní kněžstvo pro obětní výšiny, pro ty...
2. Letopisů 19:5...je k Hospodinu, Bohu jejich otců. Po celé zemi ustanovil v každém opevněném městě soudce. Těmto soudcům...
2. Letopisů 19:8...podjatost ani úplatky!" V Jeruzalémě pak Jošafat ustanovil některé levity, kněze a vůdce izraelských kmenů,...
2. Letopisů 21:8...dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvláděustanovil si krále. Jehoram proto vytáhl se svými veliteli...
2. Letopisů 36:4...talentů stříbra a talent zlata. Vládce Egypta ustanovil za krále nad Judou a Jeruzalémem jeho bratra...
2. Letopisů 36:10...chrámu. Králem nad Judou a Jeruzalémem ustanovil Joakimova strýce Cidkiáše. Cidkiáš se stal králem...
Ezdráš 7:25... podle moudrosti, kterou ti svěřil tvůj Bůhustanov správce a soudce, kteří budou soudit všechen lid za...
Ezdráš 8:20...některé chrámové sluhy, které David s knížaty ustanovil, aby pomáhali levitům. Chrámových sluhů bylo 220;...
Nehemiáš 6:7...zpráv prý chceš být jejich králem. Dokonce jsi ustanovil proroky, aby o tobě v Jeruzalémě hlásali: ‚Judsko...
Nehemiáš 7:1...byly hradby dostavěny a osadil jsem vrata, byli ustanoveni strážní, zpěváci a levité. Velení nad...
Nehemiáš 12:44...veselí se rozléhalo široko daleko. Toho dne byli ustanoveni muži zodpovědní za komory, pokladnice, obětiny,...
Nehemiáš 12:46...dávno, za dnů Davidových a Asafových, totiž byli ustanoveni vedoucí zpěváků, chval a díkůvzdání Bohu.)...
Ester 2:3...panny. Král nechť ve všech provinciích své říše ustanoví úředníky, kteří shromáždí všechny krásné mladé...
Ester 9:27... co sami zažili a co se jim vyprávělo, Židé ustanovili tento nepomíjivý svátek pro sebe, pro své...
Žalmy 2:6... ve svém rozlícení je vyděsí: " sám jsem ustanovil svého krále na Sionu - své svaté hoře!" Povím, co...
Žalmy 89:5...svému služebníku Davidovi slibuji: Tvé potomstvo ustanovím navěky, po všechna pokolení tvůj trůn upevním."...
Žalmy 109:6...dobrotu odplácejí a nenávistí za přátelstvíUstanov nad ním zlého soudce, po pravici mu stojí...
Žalmy 111:8...jsou všechna jeho pravidla! Na věčné věky jsou ustanovena, věrně a upřímně aby byla plněna. Vykoupení...
Izaiáš 9:6...trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a upevnil právem a spravedlností od toho dne ...
Izaiáš 28:17...se na něj spolehne, neukvapí se. Jako měřítko ustanovím právo, za olovnici vezmu spravedlnost; kroupy pak...
Izaiáš 37:26...Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to ustanovil, rozhodl jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnil:...
Izaiáš 62:6...Bůh nad tebou! Jeruzaléme, na tvých zdech jsem ustanovil strážné, kteří celý den a celou noc nikdy...
Jeremiáš 6:17...odpočinutí. Vy jste však řekli: ‚Nepůjdem!' Ustanovil jsem nad vámi strážné: Dávejte pozor na zvuk...
Jeremiáš 23:4...na jejich pastvinu, kde se rozplodí a rozmnožíUstanovím nad nimi pastýře, kteří o budou pečovat, takže...
Jeremiáš 29:26...dopis, ve kterém píšeš: ‚Hospodin , Cefaniášiustanovil knězem namísto kněze Jojady, abys byl strážcem...
Jeremiáš 30:9... svému Bohu, a svému králi Davidovi, kterého jim ustanovím. Neboj se, můj služebníku, Jákobe, a ty, Izraeli,...
Jeremiáš 49:38...Hospodin. Pošlu za nimi meč, abych je vyhladilUstanovím svůj trůn nad Elamem, abych odtud hubil krále i...
Ezechiel 3:17...jsem slovo Hospodinovo. "Synu člověčí," řekl, "ustanovil jsem strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš...
Ezechiel 17:16... zemře v Babylonu, v zemi toho krále, který jej ustanovil králem a jehož přísahou pohrdl a jehož smlouvu...
Ezechiel 33:2... země ze svého středu vybere jednoho mužeustanoví si ho za strážce. Jakmile uvidí, že na tu zem jde...
Ezechiel 33:7...volat k odpovědnosti toho strážce. Synu člověčíustanovil jsem strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš...
Ezechiel 34:23...za kořist. Budu soudit mezi jednotlivými ovcemiUstanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást -...
Daniel 5:11...bohové. Král Nabukadnezar, tvůj otec, jej proto ustanovil nejvyšším z věštců, kouzelníků, mágů a jasnovidců...
Daniel 6:2...ve věku dvaašedesáti let. Darjaveš se rozhodl ustanovit po celém královském území sto dvacet satrapů a...
Daniel 9:1... syna Ahasverova (původem Méda), jenž byl ustanoven vládcem babylonského království - nuže v prvním...
Matouš 24:45...je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v...
Matouš 24:47...zastihne, že tak jedná. Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. Zlý služebník by si v...
Marek 3:14...k sobě ty, které sám chtěl, a přišli k němuUstanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je poslal kázat...
Marek 3:16...aby měli moc vymítat démonyUstanovil jich dvanáct: Šimona (kterému dal jméno Petr),...
Marek 7:13... Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu." Znovu pak...
Lukáš 12:14..."Člověče," odpověděl mu Ježíš, "kdo  ustanovil vaším soudcem nebo rozhodčím?" Tehdy všem řekl:...
Lukáš 12:42..."Kdo je ten věrný a moudrý správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim v patřičný čas...
Lukáš 12:44...zastihne, že tak jedná. Vpravdě vám říkám, že ho ustanoví nad vším svým majetkem. Kdyby si ale ten služebník...
Jan 15:16...od svého Otce. jsem si vybral vás, ne vy Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce...
Skutky 7:10... egyptským králem, milost a moudrost, takže ho ustanovil správcem Egypta i celého svého domu. Potom přišel...
Skutky 7:27...svému bližnímu, jej však odstrčil: ‚Kdo  ustanovil naším vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako...
Skutky 7:35...Mojžíše, kterého zavrhli, když řekli: ‚Kdo  ustanovil vůdcem a soudcem?', toho Bůh poslal jako vůdce a...
Skutky 10:42...lidu a dosvědčovali, že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých. Jemu vydávají svědectví...
Skutky 17:31...soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísil z...
Skutky 20:28...i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou...
1. Korintským 12:28...Kristovo a jednotlivě jeho části. Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za...
Titus 1:5...pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých pokynů ustanovil po městech starší. Takový člověk musí být...
Židům 1:2...dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On...
Židům 3:2...vyznání, Ježíše, který byl věrný Tomu, jenž ho ustanovil, tak jako Mojžíš byl věrný v celém Božím domě. On...
Židům 10:9... abych konal tvou vůli." Tak ruší to první, aby ustanovil to druhé. A to je ta vůle, v níž jsme jednou...

Slova obsahující ustanov: ustanov (8) ustanoven (1) ustanovena (1) ustanovená (1) ustanoveni (3) ustanovení (76) ustanovením (13) ustanoveními (1) ustanoví (8) ustanovil (60) ustanovili (5) ustanovím (8) ustanovíš (2) ustanovit (1) ustanovte (1) ustanovuje (2) ustanovuji (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |