Uspořádat

Hledám varianty 'uspořádat' [ uspořádej (2) uspořádat (3) uspořádáš (1) uspořádáni (1) uspořádala (1) uspořádal (4) ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 40:4...svědectví a zastřeš ji oponou. Přineseš stůluspořádáš vše na něm, přineseš i svícen a zapálíš jeho...
Exodus 40:23...setkávání postavil stůl a před Hospodinem na něm uspořádal chleby, jak mu Hospodin přikázal. Naproti stolu,...
Deuteronomium 16:10... napočítáš sedm týdnů od začátku obilné žněuspořádej Hospodinu, svému Bohu, Slavnost týdnů. Přines...
Deuteronomium 16:13... shromáždíš úrodu ze svého humna i lisuuspořádej sedmidenní Slavnost stánků. Při této slavnosti se...
2. Královská 10:19...jeho kněze. Nikdo nechybí, protože chci uspořádat velikou oběť Baalovi. Kdokoli bude chybět,...
1. Letopisů 24:1...sloužili při Božím domě. Áronovi synové byli uspořádáni do oddílů. Synové Áronovi: Nádab, Abihu, Eleazar...
2. Letopisů 30:3...Hod beránka v druhém měsíci, protože ho nemohli uspořádat v patřičný čas, neboť ještě nebylo posvěceno dost...
Ester 1:3...paláci v Súsách. Tehdy, třetího roku své vládyuspořádal slavnost pro všechny své velmože a dvořany, mocné...
Ester 1:9...Královna Vašti zatím v Xerxově královském paláci uspořádala hostinu pro ženy. Sedmého dne si král Xerxes,...
Ester 2:18...namísto Vašti. Král pak na počest Ester uspořádal velikou slavnost pro všechny své velmože a...
Marek 6:21...přišel, když Herodes na oslavu svých narozenin uspořádal hostinu pro své velmože a velitele a pro přední...
Římanům 15:26... Církve v Makedonii a Řecku se totiž rozhodly uspořádat sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |