Uspěješ

Hledám varianty 'uspěješ' [ uspět (1) uspěl (1) uspějete (1) uspěješ (1) uspěje (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 14:41...znovu přestupujete Hospodinův rozkaz? Nemůžete uspět! Nevyrážejte, vždyť mezi vámi není Hospodin a vaši...
1. Samuel 26:25... můj synu Davide. Dokážeš veliké věci a jistě uspěješ." David šel potom dál svou cestou a Saul se vrátil...
2. Letopisů 20:20... svému Bohu, a obstojíte. Věřte jeho prorokům, a uspějete!" Poté, co se poradil s lidem, postavil do čela...
Nehemiáš 1:11...ctí tvé jméno. Dej, tvůj služebník dnes uspěje a dojde slitování u toho člověka." Byl jsem totiž...
Job 9:4...jednu. hlubokou moudrost a nesmírnou síluuspěl snad někdy, kdo stanul proti němu? On hory přenáší,...
Izaiáš 52:13...Bůh Izraele vaše řady uzavře. Hle, můj služebník uspěje; povstane, zvedne se, vyvýšen bude velice! Jako se...
Ezechiel 17:9... Řekni: ‚Tak praví Panovník Hospodin - Copak uspěje? Nebude vyrvána i s kořeny? Copak zbavena plodů...
Ezechiel 17:10...byla vyrvána i s kořeny. Ano, byla zasazena, ale uspěje? Zasažena východním větrem, neuschne úplně? Na...
Ezechiel 17:15...Egypta žádat o koně a o veliké vojsko. Ale copak uspěje? Když provedl toto všechno, unikne odplatě? Když...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |