Uslyšíš

Hledám varianty 'uslyšíš' [ uslyšíte (14) uslyšíš (13) uslyším (5) uslyší (48) uslyšet (3) uslyšely (1) uslyšelo (3) uslyšeli (56) uslyšela (7) uslyšel (113) ]. Nalezeno 260 veršù.
Genesis 3:8...fíkové listí a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za...
Genesis 14:14...a Anera, což byli Abramovi spojenci. Když Abram uslyšel, že jeho příbuzný byl zajat, vypravil 318...
Genesis 21:6...řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdo o tom uslyší, se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl...
Genesis 21:17...umírá." Usedla naproti a dala se do pláče. Bůh uslyšel chlapcův hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe:...
Genesis 24:52... jak řekl Hospodin." Když Abrahamův služebník uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu k zemi....
Genesis 27:34...jsem mu, a tak bude požehnán!" Když Ezau uslyšel slova svého otce, dal se do hrozného křiku a s...
Genesis 29:13...syn, běžela to povědět svému otci. Jakmile Lában uslyšel zprávu o svém synovci Jákobovi, rozběhl se mu...
Genesis 34:5..."Vezmi mi tu dívenku za ženu!" Když Jákob uslyšel, že Šechem poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho synové...
Genesis 34:7... Vtom přišli Jákobovi synové z pole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal...
Genesis 37:21...Uvidíme, co pak bude z jeho snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl:...
Genesis 39:15...vyspat, ale jsem začala hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u , utekl a běžel...
Genesis 41:15...vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho." Josef faraonovi odpověděl: "Ne ...
Genesis 45:2...bratrům. Plakal ale tak hlasitě, že to Egypťané uslyšeli, a doneslo se to do faraonova paláce.) " jsem...
Exodus 2:24...o pomoc stoupal z jejich zotročení k Bohu. A Bůh uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou smlouvu s...
Exodus 15:14...své svatosti. Národy roztřesou se, to uslyší, filištínský lid úzkost zachvátí. Tehdy se zhrozí...
Exodus 32:17...bylo Boží písmo vyryté na deskách. Když Jozue uslyšel hluk křičícího lidu, řekl Mojžíšovi: "Z tábora zní...
Exodus 33:4... neboť jste tvrdošíjný lid." A když lid uslyšel tu zlou zprávu, truchlili a nikdo na sebe nevzal...
Leviticus 10:20...by s tím Hospodin souhlasil?" A když to Mojžíš uslyšel, souhlasil. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Numeri 11:1...začal stěžovat na těžkosti. Když to Hospodin uslyšel, vzplanul hněvem. Hospodinův oheň vyšlehl proti nim...
Numeri 16:4...nad Hospodinovo shromáždění?" Když to Mojžíš uslyšel, padl na tvář. Potom promluvil ke Korachovi a celé...
Numeri 21:1... Když aradský král, Kananejec sídlící v Negevuuslyšel, že Izrael přichází atarimskou cestou, napadl...
Numeri 22:36...tedy jel s Balákovými hodnostáři dál. Když Balák uslyšel, že Balaám přichází, vyšel mu vstříc k Ír Moábskému...
Numeri 30:5...nějakým slibem nebo závazkem a její otec o tom uslyší a nic nenamítne, pak budou všechny sliby a závazky,...
Numeri 30:6... platit. Pokud to však otec v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak žádný slib ani závazek, který na sebe...
Numeri 30:8...závazek, a její muž proti tomu v den, kdy o tom uslyší, nic nenamítne, pak budou její sliby i závazky...
Numeri 30:9...platit. Pokud to však manžel v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak tím zrušil jakýkoli její slib i...
Numeri 30:12... pak, pokud její muž nic nenamítne, o tom uslyší, a nebude bránit, budou všechny její sliby i...
Numeri 30:13...platit. Pokud by je však manžel v den, kdy o tom uslyší, zrušil, pak nic ze slibů a závazků, které vyšly z...
Numeri 30:15...je vázána. Potvrdil je, neboť v den, kdy o nich uslyšel, mlčel. Pokud by je zrušil později, ponese vinu...
Deuteronomium 1:34...- za noci ohněm a za dne oblakem. Když Hospodin uslyšel vaše slova, rozhněval se a přísahal: "Žádný z...
Deuteronomium 2:25...nebem pouštět strach a hrůzu z tebe. o tobě uslyší, budou se před tebou třást a chvět se úzkostí."...
Deuteronomium 4:6...národy uvidí vaši moudrost a rozumnost.  uslyší o všech těchto pravidlech, řeknou: "Jak moudrý a...
Deuteronomium 5:23...je na dvě kamenné desky a dal je mně. Když jste uslyšeli ten hlas z prostředku tmy, zatímco hora plála...
Deuteronomium 5:28..." Když jste se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slova a řekl mi: "Slyšel jsem slova, která ti...
Deuteronomium 13:12... vyvedl z Egypta, z domu otroctví! o tom uslyší všechen Izrael, přijde na bázeň a nikdy ve...
Deuteronomium 17:13... Odstraň z Izraele zlo! o tom všechen lid uslyší, přijde na bázeň a nebudou jednat opovážlivě....
Deuteronomium 19:20...bratru. Odstraň ze svého středu zlo! o tom uslyší ostatní, přijde na bázeň a tato špatnost se ve...
Deuteronomium 21:21...ukamenují k smrti. Odstraň ze svého středu zloUslyší o tom všechen Izrael a přijde na něj bázeň. Když...
Deuteronomium 29:18...plodící takový hořký jed! Kdyby takový člověk uslyšel tato přísežná slova, možná by si představoval...
Deuteronomium 31:13...dodržovali všechna slova tohoto Zákona. Tak to uslyší i jejich synové, kteří toto vše nezažili, a budou se...
Jozue 2:11... které jste vyhladili jako proklaté. Jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi...
Jozue 5:1...všichni kananejští králové u Středozemního moře uslyšeli, že Hospodin před syny Izraele vysušil vody...
Jozue 6:5... Jakmile dlouze zatroubí na beraní roh, jakmile uslyšíte troubení, pak všechen lid vyrazí mohutný pokřik...
Jozue 6:20..." Zazněly trouby a lid začal křičet. Jakmile lid uslyšel troubení a vyrazili mohutný pokřik, hradby se...
Jozue 7:9...Izrael před svými nepřáteli dal na útěk! to uslyší Kananejci a všichni obyvatelé této země, obklíčí nás...
Jozue 22:12...straně kanaánské hranice!" Jakmile to Izraelci uslyšeli, celá izraelská obec se shromáždila v Šílu, aby...
Jozue 22:30...obce a s nimi náčelníci izraelských tisíců uslyšeli, co říkali synové Rubenovi, Gádovi a Manasesovi,...
Soudců 7:11...tam jít sám, vezmi si s sebou zbrojnoše Puru.  uslyšíš, co si v táboře říkají, osmělíš se k útoku." Sešel...
Soudců 7:15...dal do rukou Midiánce a celý tábor!" Když Gedeon uslyšel ten sen i jeho výklad, poklonil se Bohu. Vrátil se...
Soudců 9:46... město pobořil a posypal solí. Jakmile o tom uslyšeli měšťané v Šechemské věži, uchýlili se všichni do...
1. Samuel 3:11...se v Izraeli udělat věc, která nikomu, kdo o  uslyší, nepřestane znít v uších. Toho dne uvedu na Elího...
1. Samuel 4:19...manželka, byla těhotná a měla rodit. Když uslyšela zprávu, že Boží truhla je v zajetí a že její tchán...
1. Samuel 7:7...vládci proti Izraeli. Jakmile to Izraelci uslyšeli, dostali z Filištínů strach a říkali Samuelovi:...
1. Samuel 9:27..." Když odešel, řekl mu: "Zastav se na chvíliUslyšíš ode Boží slovo." Tehdy vzal Samuel nádobku s...
1. Samuel 11:6...říkali obyvatelé Jábeše. Jakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho Duch Hospodinův a vzplanul nesmírným...
2. Samuel 5:17... Eliada a Elifelet. Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad Izraelem,...
2. Samuel 5:24...a napadni je od moruší. v korunách moruší uslyšíš šelest šlépějí, vyrazíš, neboť tehdy před tebou...
2. Samuel 15:10...ale rozeslal tajné posly se vzkazem: "Jakmile uslyšíte troubení rohu, zvolejte: ‚Abšalom se v Hebronu...
2. Samuel 15:35...Sádok a Abiatar. Cokoli tedy na královském dvoře uslyšíš, to oznámíš kněžím Sádokovi a Abiatarovi. Jsou tam...
2. Samuel 16:21...nechal, aby se staraly o dům. Když celý Izrael uslyší, jak ses svému otci zprotivil, posílí to odhodlání...
2. Samuel 19:3...král pláče a naříká pro Abšaloma. Když vojsko uslyšelo, jak král truchlí nad svým synem, vítězství toho...
2. Samuel 22:45...mi! Cizáci přede mnou se krčí, jen co  uslyší, musí poslechnout. Cizáci přede mnou se hroutí,...
1. Královská 1:41...jeho hosté. Právě když končili hostinu, Joáb uslyšel zvuk beraního rohu. "Co je to ve městě za hluk?"...
1. Královská 5:15...poslal své služebníky k Šalomounovi, jakmile uslyšel, že byl pomazán za krále po svém otci. Chíram byl...
1. Královská 5:21...kácet stromy tak jako Sidonci." Když Chíram uslyšel Šalomounova slova, byl velmi potěšen a prohlásil:...
1. Královská 8:42... přišel z daleké země kvůli tvému jménu (neboť uslyšel o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a vztažené...
1. Královská 11:21...mezi faraonovými syny. Pak ale Hadad v Egyptě uslyšel, že David ulehl ke svým otcům a že zemřel i jeho...
1. Královská 12:20...domu Davidovu dodnes. Jakmile všechen Izrael uslyšel, že se vrátil Jeroboám, poslali pro něj a pozvali...
1. Královská 13:4...popel na něm se rozsype!" Jakmile král Jeroboám uslyšel, co Boží muž zvolal k betelskému oltáři, namířil na...
1. Královská 13:26... Když je ten prorok, který ho odvrátil z cestyuslyšel, prohlásil: "To byl Boží muž. Protože se vzepřel...
1. Královská 19:13... A po ohni - tichý, jemný hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u...
1. Královská 20:12...právě ve stanech popíjel se svými králi. Jakmile uslyšel ten vzkaz, rozkázal svým mužům: "Nástup!" a tak...
1. Královská 21:16...zabrat. Nábot není naživu, zemřel." Když Achab uslyšel, že Nábot zemřel, vstal a šel tu vinici Nábota...
1. Královská 21:27...vyhnal před syny Izraele.) Jakmile Achab uslyšel ta slova, roztrhl své roucho, vzal na sebe...
2. Královská 5:8...si proti mně hledá záminku!" Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu:...
2. Královská 6:30...' Jenže ona svého syna schovala!" Když král uslyšel slova ženy, roztrhl své roucho. Jak obcházel...
2. Královská 9:30... Jehu pak dorazil do Jizreelu. Když to Jezábel uslyšela, nalíčila si oči, upravila si účes a vyhlédla z...
2. Královská 19:1...co říkal nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl své roucho a zahalen pytlovinou vešel do...
2. Královská 21:12...a Judu takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znít v obou uších. Přeměřím Jeruzalém...
2. Královská 22:11...knihu," a začal z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Knihy Zákona, roztrhl své roucho a přikázal...
2. Královská 22:19...Izraele ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel, jak jsem o tomto místu a jeho obyvatelích...
2. Královská 25:23...v Judsku. Když všichni velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše správcem,...
1. Letopisů 14:8... Baaljada a Elifelet. Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem,...
1. Letopisů 14:15...je zezadu a vytáhni proti nim od moruší.  uslyšíš v korunách moruší šelest kroků, vytáhneš do boje,...
2. Letopisů 15:8... vždyť vaše námaha odplatu." Když Asa uslyšel tato slova, proroctví z úst Azariáše, syna Odedova,...
2. Letopisů 20:9...a budeme z našich úzkostí volat k tobě a ty nás uslyšíš a vysvobodíš.' Nuže, pohleď - jsou tu Amonci,...
2. Letopisů 34:19...knihu," a začal z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Zákona, roztrhl své roucho a přikázal...
2. Letopisů 34:27... ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel ta slova proti tomuto místu a jeho obyvatelům,...
Ezdráš 4:1...široko daleko. Když nepřátelé Judy a Benjamína uslyšeli, že navrátilci staví chrám Hospodinu, Bohu Izraele...
Ezdráš 9:3...jdou v nevěrnosti příkladem!" Jak jsem to uslyšel, roztrhl jsem své roucho i plášť a rval si vlasy i...
Nehemiáš 1:4...pobořeny a brány spáleny." Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a celé dny plakal a naříkal. Postil...
Nehemiáš 4:14...a my jsme na hradbách od sebe daleko. Kdekoli uslyšíte troubení rohu, tam se seběhněte. Bůh bude bojovat...
Nehemiáš 5:6...naše pole a vinice nám nepatří." Když jsem uslyšel jejich křik a jejich slova, velmi to rozhněvalo....
Nehemiáš 8:9... aby tomu, co se čte, bylo rozumět. Když lid uslyšel slova Zákona, všichni plakali. Guvernér Nehemiáš...
Nehemiáš 13:3...obrátil kletbu v požehnání." Jakmile ten zákon uslyšeli, vyloučili z Izraele všechny, kdo se mezi ...
Job 2:11... Když o všem tom zlém, co Joba potkalouslyšeli jeho tři přátelé, vypravili se každý ze svého...
Job 29:11...umlkaly, jazyk jim přilnul na patra. Kdo  uslyšel, ten mi blahořečil, kdo jen zahlédl, chválil ,...
Žalmy 5:4...k tobě se modlím! Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím. Ty přece,...
Žalmy 18:45... lid, jejž jsem ani neznal, slouží mi! Jen co  uslyší, ihned poslouchají, cizáci krčí se přede mnou....
Žalmy 40:2...Hospodina jsem čekal toužebně a on se nakloniluslyšel můj křik. Z vlhké jámy vytáhl , z kalné bažiny,...
Žalmy 51:10... omyj a budu bělejší než sníh! Dej mi zas uslyšet radost a veselí, údy zlámal jsi - kéž znovu...
Žalmy 59:8...Svými rty bodají jako dýkami - myslí si: "Kdo to uslyší?" Tobě jsou, Hospodine, jen pro smích, všem těm...
Žalmy 92:12... špehují, o zkáze bídáků, kteří napadajíuslyším! Spravedlivý ale jak palma pokvete, jak cedr v...
Žalmy 95:7...pase, ovce, o které on sám pečuje. Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře, jako v...
Žalmy 138:4... , Hospodine, všichni králové slaví,  uslyší, co jsi zaslíbil. opěvují cesty Hospodinovy:...
Žalmy 143:8...svoji tvář, se nepodobám mrtvolám. Kéž ráno uslyším o lásce tvé - jsi jediná naděje! Ukaž mi cestu,...
Přísloví 25:10...vyřizuješ, neodhaluj cizí tajemství. Ten, kdo to uslyší, potom potupí , tvá špatná pověst nepustí!...
Píseň 2:14...mi spatřit svůj obličej, svůj hlas mi dopřej uslyšet. Tvůj hlas je tolik lahodný, tvůj obličej tak...
Píseň 8:13...Ty, jež prodléváš v zahradách, druhové touží uslyšet tvůj hlas. Kéž ho uslyším právě ! Pospěš, můj...
Izaiáš 6:8...odstraněna a tvůj hřích očištěn." Potom jsem uslyšel Pánův hlas: "Koho pošlu? Kdo nám půjde?""Zde jsem,...
Izaiáš 11:3...podle zdání svých očí, nebude se řídit tím, co uslyší. Spravedlivý soud přinese chudým, poníženým v zemi...
Izaiáš 21:10...jako zrno na mlatu, ohlásil jsem vám, co jsem uslyšel od Hospodina zástupů, od Boha Izraele. Ortel nad...
Izaiáš 29:18...bude za les počítat. V ten den hluší slova knihy uslyší, oči slepých prohlédnou z černé tmy. Ponížení se v...
Izaiáš 30:19...tvé volání, zahrne svou milostí. Jakmile uslyší, hned ti odpoví. I když vám Pán dává chléb soužení a...
Izaiáš 30:21...se doprava nebo doleva, vlastníma ušima za sebou uslyšíš: "To je ta cesta, jděte po ." Tehdy své...
Izaiáš 37:1...co říkal nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl své roucho a zahalen pytlovinou vešel do...
Izaiáš 37:9...král vytáhl proti tobě do boje." Jakmile to uslyšel, vyslal posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte...
Izaiáš 43:9... se obhájí, jim za pravdu, kdo to uslyší. Vy jste svědkové, praví Hospodin, a můj...
Izaiáš 49:20...ti, kdo hubili. Ještě ti řeknou - sama to uslyšíš - synové ve tvé bezdětnosti zplození: "Je mi tu...
Jeremiáš 4:21... Jak dlouho uvidím válečné prapory? Jak dlouho uslyším troubit polnici? "Můj lid se musel zbláznit - ...
Jeremiáš 19:3...místo takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znít v uších. To proto, že opustili a...
Jeremiáš 20:1... který byl vrchním správcem Hospodinova chrámuuslyšel Jeremiáše prorokovat tyto věci, nechal proroka...
Jeremiáš 23:18...slyšel jeho řeč? Kdo dával pozor, aby jeho slova uslyšel?" Hle, Hospodinova vichřice - jeho hněv zuří! Na...
Jeremiáš 26:21...král Joakim se všemi svými veliteli a velmoži uslyšeli jeho slova, chtěl ho král nechat zabít. Uriáš se o...
Jeremiáš 33:9... chvály a slávy přede všemi národy na zemi,  uslyší o všem dobrodiní, které jim prokáži. Zůstanou v...
Jeremiáš 36:3...za dnů Jošiášových dodnes. Když dům Judy uslyší o všem tom zlu, které na chci dopustit, snad se...
Jeremiáš 36:11... Jakmile Michajáš, syn Gemariáše, syna Šafanovauslyšel všechna Hospodinova slova z knihy, odešel do...
Jeremiáš 36:16..." vyzvali ho. Baruch jim to tedy přečetl. Když uslyšeli všechna ta slova, vyděšeně se podívali jeden na...
Jeremiáš 40:7...zemi. Když všichni polní velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše, syna...
Jeremiáš 40:11...Moábu, Amonu, Edomu i ve všech ostatních zemích uslyšeli, že babylonský král nechal v zemi pozůstatek Židů...
Jeremiáš 46:12...léky hromadíš - žádný nemůže uzdravit. Národy uslyší o tvém zahanbení, tvůj nářek zemi naplní. Hrdinové...
Jeremiáš 50:43... proti tobě! o nich babylonský král uslyší, jeho ruce síla opustí. Přemožen bude úzkostí, jako...
Jeremiáš 50:46... "Babylon padl!" - ten křik otřese zemí, národy uslyší jeho úpění! Tak praví Hospodin: "Hle, zvednu proti...
Ezechiel 3:12...Panovník Hospodin.'" Vtom se zmocnil Duchuslyšel jsem za sebou obrovský hluk. To se Hospodinova...
Ezechiel 3:17...jsem strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu...
Ezechiel 19:4...kořist se naučil, i lidi požíral! Když o něm uslyšeli mezi národy, ulovili ho do pasti; za háky ho do...
Ezechiel 33:4...zatroubí na polnici a všechny varuje. Když někdo uslyší zvuk polnice, ale nedá na varování a ten meč přijde...
Ezechiel 33:7...ustanovil jsem strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu...
Ezechiel 43:6...chrám! Zatímco ten muž stál pořád vedle uslyšel jsem, jak ke mně kdosi promlouvá z chrámu. "Synu...
Daniel 3:5...národů a jazyků, přikazuje se vám toto: Jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, buben a...
Daniel 3:7...tedy všichni ti lidé ze všech národů a jazyků uslyšeli roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál a všechnu tu...
Daniel 3:10... Výsosti, ráčil vydat nařízení, že každý, kdo uslyší roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, buben a všechnu...
Daniel 3:15...jsem vztyčil? Jste teď připraveni, jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, buben a...
Daniel 5:10...I jeho velmoži byli zděšení. Když královna matka uslyšela hlasy krále a velmožů, vešla do hodovní síně. "...
Daniel 6:15...denně se modlí ty své modlitby!" Když to král uslyšel, velice se zarmoutil. Rozhodně chtěl Daniela...
Daniel 8:16...jakoby mužská postava. Nad Ulajem jsem tehdy uslyšel lidský hlas, jak volá: "Gabrieli, vysvětli mu to...
Daniel 10:9...zaburácel jeho hlas, a jakmile jsem ten hlas uslyšel, padl jsem v mrákotách tváří k zemi. Vtom se ...
Ozeáš 7:12...Pochytám je jak ptáky na nebi; ztrestám je, když uslyším, jak se slétají. Utekli ode - běda jim! Záhuba...
Nahum 3:19... tvá rána se nezhojí. Všichni, kdo o tobě uslyší, zatleskají samou radostí. Vždyť koho se nedotklo...
Abakuk 3:16...po moři, se mocné vody vzdouvaly. Jak jsem to uslyšel, celý se chvěji, od toho zvuku se mi třesou rty....
Matouš 2:22...dítě i jeho matku a přišel do izraelské zeměUslyšel ale, že v Judsku místo svého otce Heroda kraluje...
Matouš 4:12... přistoupili andělé a sloužili mu. Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje. Opustil...
Matouš 8:10...‚Udělej to,' udělá to." Ježíš, překvapen tím, co uslyšel, řekl těm, kdo šli za ním: "Amen, říkám vám,...
Matouš 9:12...mistr s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale...
Matouš 12:24..."Není snad tohle ten Syn Davidův?" Když to uslyšeli farizeové, řekli: "Tenhle nevymítá démony jinak...
Matouš 13:14...se na nich Izaiášovo proroctví: ‚Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte, zrakem uvidíte, ale...
Matouš 14:1...nevíře tam nevykonal mnoho zázraků. V tu dobu uslyšel zprávu o Ježíši i tetrarcha Herodes. "To je Jan...
Matouš 14:13... Potom šli a pověděli to Ježíšovi. Když to Ježíš uslyšel, odplavil se odtud o samotě na pusté místo. Jakmile...
Matouš 17:6...si oblíbil. Jeho poslouchejte." Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báli. Ježíš přistoupil...
Matouš 19:22...v nebi. Pojď a následuj ." Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Tehdy...
Matouš 19:25...boháč do Božího království." Když to učedníci uslyšeli, byli naprosto ohromeni. "Kdo tedy může být...
Matouš 20:24...těm, pro které to připravil můj Otec." A když to uslyšelo ostatních deset, rozhořčili se na ty dva bratry....
Matouš 22:33...Bohem mrtvých, ale živých!" A když to zástupy uslyšely, žasly nad jeho učením. Když se farizeové...
Matouš 24:6...se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé.  uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se...
Matouš 27:47...můj, Bože můj, proč jsi opustil?" Když to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: "Ten člověk volá...
Marek 2:17... s výběrčími daní a hříšníky?" Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní....
Marek 4:15...se rozsévá Slovo podél cesty, jsou tito: Jakmile uslyší, ihned přichází satan a bere Slovo, které do nich...
Marek 4:16...seje na skalnatou půdu, jsou pak tito: Jakmile uslyší Slovo, hned je s radostí přijímají, ale nemají v...
Marek 5:27...ale nic nepomohlo a bylo čím dál hůř. Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se...
Marek 6:14...olejem a uzdravovali. Jak se jeho pověst šířilauslyšel o něm i král Herodes. Říkalo se: "Jan Křtitel vstal...
Marek 6:16...jako jeden z dávných proroků." Když to Herodes uslyšel, řekl: "Je to Jan, kterého jsem nechal stít. Vstal...
Marek 6:29...ji dívce a ta ji dala své matce. Když o tom uslyšeli jeho učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pohřbili...
Marek 10:41...patří těm, pro něž je připraveno." A když to uslyšelo ostatních deset, rozhořčili se na Jakuba a Jana....
Marek 10:47...slepý žebrák Bartimeus, syn Timeův. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku:...
Marek 11:18...jste z něj ale udělalidoupě lupičů'!" Když to uslyšeli vrchní kněží a znalci Písma, začali hledat způsob,...
Marek 13:7...se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé.  uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, nestrachujte se,...
Marek 14:11...k vrchním kněžím, aby jim ho zradil. Když to uslyšeli, zaradovali se a slíbili, že mu dají peníze. Začal...
Marek 15:35...můj, Bože můj, proč jsi opustil?" Když to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: "Podívejte, volá...
Lukáš 1:41...domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, děťátko v jejím lůnu poskočilo....
Lukáš 1:58...a porodila syna. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, jak Hospodin prokázal své veliké milosrdenství...
Lukáš 7:3...služebníka, kterého si velmi cenil. Když uslyšel o Ježíši, poslal k němu židovské starší s prosbou,...
Lukáš 7:9...otrokuUdělej to,' udělá to." Když to Ježíš uslyšel, užasl nad ním, obrátil se a řekl zástupu, který...
Lukáš 14:15...odplaceno při vzkříšení spravedlivých." Když to uslyšel jeden z hostů, řekl mu: "Blaze tomu, kdo bude...
Lukáš 15:25...syn byl zatím na poli. Když se blížil domůuslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a...
Lukáš 18:22..." "Chybí ti jen jedno," řekl mu Ježíš, když to uslyšel. "Prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš...
Lukáš 18:36... jeden slepec tam seděl u cesty a žebralUslyšel procházející zástup a ptal se, co se to děje. Když...
Lukáš 20:16... jiným." "To snad ne!" zvolali, jakmile to uslyšeli. Podíval se na a řekl: "Co tedy znamená to, co...
Lukáš 21:9...Mesiáš!' a ‚Přišel čas!' Nechoďte za nimi.  uslyšíte o válkách a nepokojích, neděste se. Musí se to dít...
Lukáš 23:6...v Galileji a došel sem!" Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se: "Takže ten člověk je Galilejec?" A když...
Jan 1:37..."Hle, Beránek Boží!" Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a...
Jan 4:47...úředník, jehož syn byl v Kafarnaum nemocný. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, šel k němu a...
Jan 5:25...vám: Přichází chvíle, a je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako...
Jan 5:28...totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobechuslyší jeho hlas a vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou...
Jan 7:32...snad více zázraků než on?" Jakmile farizeové uslyšeli, že zástup o něm vede takové řeči, společně s...
Jan 7:40... protože Ježíš ještě nebyl oslaven.) Jakmile to uslyšeli, mnozí v zástupu říkali: "Je to opravdu ten Prorok...
Jan 8:9...opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od...
Jan 9:40...aby slepí viděli a vidoucí oslepli." Když to uslyšeli někteří z farizeů stojících poblíž, řekli mu:...
Jan 10:16...nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivéstUslyší můj hlas, a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř....
Jan 11:4... koho máš tak rád, je nemocný." Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě,...
Jan 11:6...miloval Martu i její sestru i Lazara. Když uslyšel, že Lazar onemocněl, zůstal ještě dva dny tam, kde...
Jan 11:20...ve smutku nad jejich bratrem. Jakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla mu naproti, ale Marie...
Jan 11:29...Marii: "Mistr je tu a volá ." Ta, jakmile to uslyšela, rychle vstala a šla k němu. (Ježíš ještě nepřišel...
Jan 12:12...onen veliký zástup lidí, kteří přišli na svátkyuslyšel, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové...
Jan 16:13...totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší - oznámí vám i věci budoucí. On oslaví, neboť vám...
Jan 19:8... protože ze sebe dělal Božího Syna." Když Pilát uslyšel ta slova, dostal ještě větší strach. Vrátil se zpět...
Jan 19:13...se dělá králem, protiví se císaři!" Když Pilát uslyšel ta slova, vyvedl Ježíše ven a zasedl k soudu na...
Jan 21:7...řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, oblékl si plášť (protože byl...
Skutky 4:24...jim řekli vrchní kněží a starší. Když to bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu: "Pane, ty jsi...
Skutky 5:5...Nelhal jsi lidem, ale Bohu!" Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo...
Skutky 5:24...jsme odemkli, uvnitř nikdo nebyl." Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže s vrchními kněžími, nemohli...
Skutky 5:33...Bůh udělil těm, kdo ho poslouchají." Když to uslyšeli, rozzuřili se a začali se radit, jak je zabít....
Skutky 7:12... takže naši otcové neměli co jíst. Když Jákob uslyšel, že v Egyptě je obilí, poslal tam naše otce. Když...
Skutky 8:14...se dějí, byl ohromen. Apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo, a tak k nim vyslali...
Skutky 8:30...ten vůz a jdi vedle něj." Filip ho tedy doběhluslyšel ho, jak čte proroka Izaiáše. Zeptal se ho: "Rozumíš...
Skutky 9:4... náhle ho obklopilo světlo z nebe. Padl na zemuslyšel hlas: "Saule, Saule, proč pronásleduješ?" Zeptal...
Skutky 11:7...polní zvířata i šelmy, plazy a ptáky. Tehdy jsem uslyšel hlas: ‚Vstaň, Petře, zabíjej a jez!' Odpověděl...
Skutky 13:48... abys dal spásu celému světu.'" Když to pohané uslyšeli, začali se radovat a oslavovat Pánovo slovo a...
Skutky 14:14...obětovat. Jakmile to apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli svá roucha, vběhli do davu a křičeli:...
Skutky 16:38...Biřicové to šli vyřídit městským správcům. Když uslyšeli, že to jsou římští občané, polekali se a šli je...
Skutky 17:32...důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých." A jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se začali posmívat,...
Skutky 18:26...Janův křest. Když začal směle mluvit v synagozeuslyšeli ho Priscilla s Akvilou, vzali ho k sobě a...
Skutky 19:5... který měl přijít po něm - v Ježíše." Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Když pak na...
Skutky 19:28..., kterou ctí celá Asie a celý svět!" Když to uslyšeli, popadl je hněv a začali křičet: "Veliká je efeská...
Skutky 21:12...a vydají ho do rukou pohanů." Když jsme to uslyšeli, prosili jsme ho spolu s místními učedníky, ...
Skutky 21:20...skrze jeho službu vykonal mezi pohany. Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: "Vidíš, bratře...
Skutky 22:2...vyslechněte prosím mou obhajobu před vámi!" Když uslyšeli, že k nim mluví hebrejsky, ztišili se ještě více....
Skutky 22:7...veliké světlo z nebe. Padl jsem na zemuslyšel hlas: ‚Saule, Saule, proč pronásleduješ?' Zeptal...
Skutky 22:14...poznal jeho vůli, spatřil jeho Spravedlivéhouslyšel hlas z jeho úst. Přede všemi lidmi mu budeš svědkem...
Skutky 22:26...občana - navíc bez soudu?" Jakmile to setník uslyšel, odešel to ohlásit veliteli: "Dej si pozor, co...
Skutky 25:22...řekl: "Toho člověka bych si také rád poslechl." "Uslyšíš ho zítra," odpověděl Festus. Druhého dne přišli...
Skutky 26:14...i můj doprovod. Když jsme všichni padli k zemiuslyšel jsem hlas, který mi hebrejsky řekl: ‚Saule, Saule,...
Skutky 28:15...zůstali. A tak jsme dorazili do Říma. Když o nás uslyšeli tamější bratři, vyšli nám naproti k Appiově...
Skutky 28:26...Izaiáše: ‚Jdi k tomuto lidu a řekni: Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte, zrakem uvidíte, ale...
Skutky 28:28...vězte, že Boží spása byla poslána pohanům. Oni uslyší!" Pavel pak zůstal celé dva roky ve vlastním...
Římanům 10:14...jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? A jak jim může někdo kázat, aniž by...
Efeským 1:13...chválou a slávou. V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a...
Efeským 1:15...a sláva jemu! Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem...
Efeským 4:21...se však od Krista nenaučili! Poněvadž jste ho uslyšeli a poznali pravdu, která je v Ježíši, odhoďte ...
Efeským 4:29...tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí...
Koloským 1:6...tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je uslyšeli a opravdově poznali Boží milost. Toto vše jste se...
Koloským 1:9...o vaší lásce v Duchu. Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v modlitbách prosit, abyste...
Židům 3:7... Proto, jak říká Duch svatý: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře,...
Židům 3:15...udržíme do konce. Jak říká: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře."...
Židům 4:7...ústy (jak bylo řečeno): "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí." Kdyby je totiž Jozue...
Zjevení 1:10...Patmos. V den Páně jsem byl ve vytržení Duchauslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak...
Zjevení 3:20...čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s...
Zjevení 6:6...v ruce váhy. Zprostřed těch čtyř bytostí jsem uslyšel hlas, jak říká: "Za denní mzdu jen mírka pšenice,...
Zjevení 9:13..."běda" se blíží! Když zatroubil šestý anděluslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který...
Zjevení 10:4... Když zaznělo těch sedem hromů, chtěl jsem psátUslyšel jsem ale hlas z nebe: "Zapečeť, co řeklo těch sedm...
Zjevení 11:12... kdo to viděli, vstoupil duch života od BohaUslyšeli mocný hlas z nebe: "Vystupte sem!" a před zraky...
Zjevení 12:10...na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: "Teď přišlo...
Zjevení 14:2...na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho OtceUslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako...
Zjevení 14:13...Božích přikázání a Ježíšovy víry. Potom jsem uslyšel hlas z nebe: "Piš: ‚Blaze mrtvým, kteří od této...
Zjevení 16:1...nevykoná sedm ran těch sedmi andělů. Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům:...
Zjevení 16:7...jim dal pít krev, jak si zaslouží." Tehdy jsem uslyšel, jak se od oltáře ozvalo: "Ano, Pane Bože...
Zjevení 18:4...zbohatli z mohutnosti jejího hýření." Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe: "Vyjděte z , můj lide, abyste...
Zjevení 19:1...i všech zavražděných na zemi." Potom jsem uslyšel mocný hlas velikého zástupu v nebi: "Haleluja!...
Zjevení 19:6...a vy, kdo jej ctíte, malí i velcí!" Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod...
Zjevení 21:3...jako nevěsta okrášlená pro svého mužeUslyšel jsem mocný hlas z trůnu: "Hle, Boží stánek s lidmi:...
Zjevení 22:8...Jan jsem to všechno viděl a slyšel. Když jsem to uslyšel a uviděl, padl jsem, abych se klaněl u nohou toho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |