Usiluje

Hledám varianty 'usiluje' [ usilujte (3) usilujme (3) usilují (6) usiluji (1) usiluje (8) usiluj (3) usilovat (5) usilovali (5) usiloval (3) ]. Nalezeno 35 veršù.
Exodus 4:19..."Jdi, vrať se do Egypta, neboť všichni, kdo ti usilovali o život, zemřeli." Mojžíš tedy vzal manželku a...
Deuteronomium 16:20...moudrých a podvrací i rozhodnutí spravedlivýchUsiluj o spravedlnost, o skutečnou spravedlnost! Pak teprve...
Deuteronomium 23:7...v požehnání.) Po všechny své dny nikdy nebudeš usilovat o mír s nimi ani o jejich prospěch. Edomských se...
Soudců 2:22...Jozuově smrti. Skrze budu Izrael zkoušet, zda usiluje chodit po Hospodinově cestě, jako usilovali jejich...
1. Samuel 22:23...tví příbuzní. Zůstaň se mnou, neboj se. Ten, kdo usiluje o můj život, usiluje i o tvůj, u jsi ale v...
1. Samuel 23:15...Choreši na poušti Zif, zjistil, že Saul vytáhlusiluje mu o život. Saulův syn Jonatan se tehdy vydal za...
1. Samuel 25:29...zlého. Kdyby se někdo rozhodl pronásledovatusilovat ti o život, tvůj život, můj pane, zůstane pevně ve...
2. Samuel 4:8... syna Saulova, tvého nepřítele, který ti usiloval o život," oznámili králi. "Hospodin dnes našemu...
2. Samuel 16:11...služebníkům řekl: "Vždyť i můj vlastní syn mi usiluje o život, natožpak tento Benjamínec. Nechte ho, ...
Job 17:12...úmysly, touhy mého srdce se zhatily. Obrátit usilují noc na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!'...
Job 34:9...mezi ničemy! Vždyť říká: ‚Člověku není k ničemu usilovat o Boží oblibu!' slyší každý, kdo rozum :...
Žalmy 34:15... není žádná lest. Odmítej zlo a konej dobrousiluj o pokoj a nechej se jím vést. Hospodinovy oči hledí...
Žalmy 63:10...duší, ty podpíráš svou pravicí. Ti, kdo však usilují o zkázu duše, sami se propadnou hluboko do země....
Žalmy 70:3...pomoc! jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo mi usilují o život! jsou zpět zahnáni, se hanbí, ti, kdo...
Žalmy 71:13...Hanbou a potupou jsou přikryti ti, kdo usilují o neštěstí! zatím budu doufat bez ustání,...
Žalmy 71:24...- že byli zahanbeni, že se styděli ti, kdo usilovali o neštěstí! Pro Šalomouna. Obdař, Bože, krále...
Žalmy 122:9...Pro dům Hospodina, našeho Boha, chci o tvé dobro usilovat! Poutní píseň. K tobě své oči obracím, k tobě,...
Přísloví 25:27...kolísá. Jíst mnoho medu nemusí být dobréusilovat o slávu může být neslavné. Bezbranné město,...
Jeremiáš 5:1...tržiště. Najdete-li někoho, kdo dbá na právousiluje o věrnost, pak Jeruzalému prominu. I když říkají:...
Jeremiáš 11:21...Toto praví Hospodin o mužích z Anatotu, kteří ti usilují o život a říkají: "Neprorokuj Hospodinovým jménem,...
Jeremiáš 29:7... mají děti. Rozrůstejte se, vás neubýváUsilujte o prospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval, a...
Daniel 6:15...zarmoutil. Rozhodně chtěl Daniela zachránit, a usiloval o jeho záchranu do západu slunce. Tehdy se ale...
Matouš 2:20...i jeho matku a jdi do izraelské země. Ti, kdo usilovali o život dítěte, jsou již mrtví." Josef tedy vstal...
Římanům 9:31...spravedlnosti, a to spravedlnosti z víry. Izrael usiloval plnit Zákon, jenž měl vést ke spravedlnosti, ale...
Římanům 11:3...oltáře rozbořili; zůstal jsem jen , a i mně usilují o život!" Jak mu tehdy Bůh odpověděl? "Ponechal...
Římanům 14:19...slouží Kristu, je milý Bohu a uznávaný lidmiUsilujme tedy o to, co vede k pokoji a vzájemnému budování....
Římanům 15:2...na sebe, ale každý se snažme vyhovět bližnímuUsilujme o prospěch a posílení druhých. Vždyť ani Kristus...
Efeským 4:3...a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásceusilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje....
Koloským 1:29...přivedli k dokonalosti v Kristu. To je to,  usiluji a bojuji veškerou silou, kterou on ve mně mocně...
2. Timoteus 2:15...to k žádnému užitku, jen ke zkáze posluchačůUsiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený...
Židům 4:11...svých skutků, tak jako Bůh odpočinul od svýchUsilujme tedy vejít do toho odpočinku, aby snad někdo po...
Židům 12:14... zcela neochrnulo, ale raději bylo uzdravenoUsilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo...
1. Petr 3:11... není žádná lest. odmítá zlo a koná dobrousiluje o pokoj a nechá se jím vést. Hospodinovy oči hledí...
1. Jan 3:3... jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto nadějiusiluje být čistý, jako je čistý on. Každý, kdo páchá hřích...
2. Jan 1:8...si dejte pozor, abychom neztratili to, jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu. Každý,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |