Usedni

Hledám varianty 'usedni' [ usednout (4) usednou (1) usedni (2) usedne (12) usedli (1) usedla (1) usedl (13) ]. Nalezeny 33 verše.
Genesis 21:16...si řekla: "Nemohu se dívat, jak dítě umírá." Usedla naproti a dala se do pláče. Bůh uslyšel chlapcův...
1. Samuel 2:8... ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, dává jim místo na čestných sedadlech. Hospodinu...
1. Královská 1:13...mně bude kralovat tvůj syn Šalomoun; na můj trůn usedne on"? Jak to, že tedy kraluje Adoniáš?' Zatímco budeš...
1. Královská 1:17...mně bude králem tvůj syn Šalomoun. Na můj trůn usedne on.' A hle, teď kraluje Adoniáš, a ty, můj královský...
1. Královská 1:20...k tobě, můj pane a králi, abys jim oznámil, kdo usedne na královský trůn po mém pánovi. Jinak, můj...
1. Královská 1:24...snad: ‚Po mně bude kralovat Adoniáš; na můj trůn usedne on'? Dnes totiž odešel obětovat skot, vykrmená...
1. Královská 1:27...Můj pán a král nesdělil svému služebníkovi, kdo usedne na trůn po něm." "Zavolejte mi Batšebu," odpověděl...
1. Královská 1:30...králem tvůj syn Šalomoun; po mně na můj trůn usedne on." Batšeba padla na kolena a poklonila se králi...
1. Královská 1:35...Šalomoun!' Pak ho doprovodíte zpět. přijdeusedne na můj trůn a bude kralovat místo . Jeho určuji za...
1. Královská 1:46... To byl ten hluk, který jste slyšeli. Šalomoun usedl na královský trůn. Královi dvořané přišli našemu pánu...
1. Královská 2:12...kraloval v Jeruzalémě. Na trůn svého otce Davida usedl Šalomoun a vzal královskou vládu pevně do rukou. Za...
1. Královská 8:20...které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidoviusedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin, a postavil...
1. Letopisů 28:5...dal mnoho - pak vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl na trůn Hospodinova království nad Izraelem. Řekl mi:...
2. Letopisů 6:10...které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidoviusedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin, a postavil...
Ezdráš 9:3...rval si vlasy i vousy. V naprostém zděšení jsem usedl a zůstal zděšen sedět do večerní oběti. Všichni,...
Nehemiáš 1:4...a brány spáleny." Jakmile jsem ta slova uslyšelusedl jsem a celé dny plakal a naříkal. Postil jsem se a...
Job 16:4...bych uměl mluvit jako vy, kdybyste na mém místě usedli. Svými řečmi bych vás uměl zahrnout, potřásat nad...
Žalmy 7:8...pořádek! Shromáždění národů obklopí, znovu usedni na trůn nad nimi - Hospodin bude soudit národy!...
Žalmy 113:8... ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, mezi knížaty v lidu svém. Neplodnou obdařuje...
Izaiáš 9:6...a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a...
Izaiáš 16:5...bude upevněn láskou a v Davidově stanu na něm usedne soudce, jenž bude věrně hledat právo a spravedlnosti...
Jeremiáš 22:30...nedařilo. Nikomu z jeho potomků se nezdaří usednout na trůn Davidův a vládnout nad Judou." "Běda...
Jeremiáš 48:18...jež se skvěla nádherou!' Dolů ze slávy, v prachu usedni, trůnící Dcero dibonská! Zhoubce Moábu na tebe...
Ezechiel 26:16...pláště, svlečou si zdobné šaty a přikryti hrůzou usednou na zemi, kde se budou třást bez ustání hrůzou nad...
Jonáš 3:6...trůnu, svlékl si plášť, zahalil se pytlovinouusedl v popelu a nechal v Ninive vyhlásit toto: Výnosem...
Micheáš 4:4...meč, nikdy se nebudou chystat do boje. Každý usedne ve stínu svého révoví, každý pod svůj fíkovník a...
Zachariáš 6:13...Hospodinův chrám a oblékne se v majestátUsedne na svém trůnu jako vládce a bude na svém trůnu...
Malachiáš 3:3...Vždyť bude jako ohnivá výheň, jako louh běličeUsedne a jako tavič pročišťuje stříbro, tak pročistí syny...
Židům 1:3... co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech. Tento Syn o tolik...
Židům 8:1... je ovšem to, že máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu Velebnosti v nebesích. On je...
Židům 10:12... Kristus však obětoval za hříchy jedinou oběťusedl navždy po Boží pravici. Od doby čeká, mu budou...
Židům 12:2...před ním, nedbal na hanbu, podstoupil křížusedl po pravici Božího trůnu. Uvědomte si, jaké...
Zjevení 3:21...s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i zvítězil a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |