Usadí

Hledám varianty 'usadí' [ usazeni (1) usaďte (1) usadíte (2) usadit (8) usadíš (4) usadím (2) usadili (25) usadila (1) usadil (32) usadí (2) usaď (2) ]. Nalezeno 80 veršù.
Genesis 2:15...řeka je Eufrat. Hospodin Bůh tedy vzal člověkausadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil....
Genesis 4:16...nezabil. Kain tedy odešel od Hospodinovy tvářeusadil se v zemi Nód na východ od Edenu. Kain se miloval se...
Genesis 11:2...na východ, našli planinu v zemi Šineárusadili se na . Tehdy si spolu řekli: "Pojďme, udělejme...
Genesis 11:31...do kanaánské země. Když však přišli do Cháranuusadili se tam. Terach žil 205 let a zemřel v Cháranu....
Genesis 13:18...tobě ji dám." Abram tedy přesunul svůj stanusadil se u háje Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam...
Genesis 14:13...a vyprávěl to Hebreji Abramovi. Ten se mezitím usadil u háje Emorejce Mamreho, příbuzného Eškola a Anera,...
Genesis 16:3...A Abram ji poslechl. Deset let poté, co se Abram usadil v kanaánské zemi, vzala Abramova manželka Saraj svou...
Genesis 20:1...odtud vydal na cestu do negevského kraje, aby se usadil mezi Kádešem a Šurem. A když pobýval v Geraru, říkal...
Genesis 25:18...a byl připojen ke svému lidu. Jeho synové se usadili od Chavíly k Šuru (který leží před Egyptem...
Genesis 26:2...mu totiž Hospodin a řekl: "Nesestupuj do EgyptaUsaď se v zemi, kterou ti určím. Pobývej v této zemi a ...
Genesis 26:6... ustanovení a ponaučení." A tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho...
Genesis 36:8...nemohla kvůli jejich stádům stačit. Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod...
Genesis 47:6...tví bratři. Nuže, egyptská země leží před tebouUsaď svého otce a bratry na nejlepším kusu země; bydlí v...
Genesis 47:11...a odešel od něj. Josef podle faraonova rozkazu usadil svého otce a bratry na pozemcích, které jim věnoval...
Genesis 47:27...půda faraonovi nepřipadla. Tak se tedy Izrael usadil v egyptské zemi, v kraji Gošen. Nabývali tam majetku...
Leviticus 26:32... strnou i vaši nepřátelé, když se v přijdou usadit. Rozptýlím vás mezi národy, s taseným mečem vás...
Numeri 14:30...do země, o níž jsem přísahal, že vás v  usadím - jedině Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův....
Numeri 21:25... Tak Izrael zabral všechna emorejská městausadil se v nich, včetně Chešbonu a všech jeho vesnic....
Numeri 21:31...k Nofachu, oheň plál k Medebě." Tak se Izrael usadil v zemi Emorejců. Mojžíš poslal vyzvědače do Jaezeru....
Numeri 32:40...Machirovi, synu Manasesovu, a ten se v  usadil. Manasesův syn Jair pak vytáhl, dobyl jejich vesnice...
Numeri 35:29...pro všechna budoucí pokolení, kdekoli se usadíte. Každý vrah, který někoho zabil, bude popraven,...
Deuteronomium 2:12... ale synové Ezauovi je vyhnali, vyhladili jeusadili se na jejich místě, jako to učinil Izrael se svou...
Deuteronomium 2:21...je však před nimi vyhladil, takže je vyhnaliusadili se na jejich místě. Totéž učinil pro syny Ezauovy...
Deuteronomium 2:22...před nimi vyhladil Chorejce, takže je vyhnaliusadili se na jejich místě, kde jsou dodnes. Avijce,...
Deuteronomium 2:23... zase vyhladili Kaftorští. Ti přišli z Krétyusadili se na jejich místě.) "Vzhůru! Jděte dál a překročte...
Deuteronomium 11:31...vám dává Hospodin, váš Bůh. ji obsadíteusadíte se v , pečlivě dodržujte všechna ustanovení a...
Deuteronomium 12:10... tvůj Bůh. Chystáte se však přejít Jordánusadit se v zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za...
Deuteronomium 12:29...národy, které jdeš vyhnat. je vyženešusadíš se v jejich zemi, měj se na pozoru i poté, co budou...
Deuteronomium 17:14...ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, ovládneš jiusadíš se v . Řekneš-li si: "Ustanovím nad sebou krále,...
Deuteronomium 19:1... tvůj Bůh, ti jejich zem. je vyženešusadíš se v jejich městech a v jejich domech, odděl si...
Deuteronomium 26:1... tvůj Bůh, dává za dědictví, ovládneš jiusadíš se v , odděl prvotiny všech plodů, jež sklidíš v...
Jozue 7:7...nás zahubil? Mohlo nám přece stačit, abychom se usadili za Jordánem! Odpusť, Pane můj, ale co mám říci,...
Jozue 19:47...zmocnili, vybili je ostřím meče, obsadili jeusadili se v něm. Na počest svého praotce Dana pak Lešem...
Jozue 19:50...v Efraimských horách. To město vystavělusadil se v něm. Toto jsou dědictví, která kněz Eleazar a...
Jozue 21:43...jejich otcům, že jim ji . Zmocnili se usadili se v . Hospodin jim dal odpočinout ze všech stran...
Jozue 24:4...jsem dal Jákoba a Ezaua. Ezaua jsem nechal usadit se v pohoří Seír, ale Jákob a jeho synové odešli do...
Soudců 15:8...nehlava; byla to hrozná řež. Potom odešelusadil se v Etamské jeskyni. Filištíni pak vytáhli do boje....
1. Samuel 12:8...Mojžíše a Árona. Ti vaše otce vyvedli z Egyptausadili je na tomto místě. Oni však na Hospodina, svého...
1. Samuel 24:1... Skála rozdělení. Odtud pak odešelusadil se v pevnosti En-gedi. Když se Saul vrátil z tažení...
1. Samuel 27:3... synu Maochovu. David i jeho muži se tedy usadili u Achiše v Gatu. Každý měl s sebou svoji rodinu,...
1. Samuel 27:5...v některém venkovském městečku, abych se tam usadil. Proč by měl tvůj služebník bydlet s tebou v...
2. Samuel 2:3...s sebou také své muže, každého s jeho rodinou, a usadili se v Hebronu a okolních městech. Tam za ním potom...
2. Samuel 5:9...nesmí do paláce." David se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. Vystavěl město...
1. Královská 2:24...životem! Jakože je živ Hospodin, který pevně usadil na trůnu mého otce Davida a který mi podle svého...
1. Královská 17:5...a zachoval se podle Hospodinova slova: šelusadil se u potoka Kerít na protější straně Jordánu....
2. Královská 17:28...Jeden z kněží odvlečených ze Samaří tedy přišelusadil se v Bet-elu a učil je, jak uctívat Hospodina. Každý...
2. Královská 18:11...Hošey. Asyrský král odvlekl Izrael do Asýrieusadil je v Chalachu a Chaboru na řece Gozan a v médských...
1. Letopisů 4:41...je jako proklaté (jak je tomu dodnes) a usadili se tam místo nich, neboť tam byla pastva pro jejich...
1. Letopisů 11:7...a tak se ujal velení. David se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. Vybudoval to...
2. Letopisů 23:20...Horní bránou do královského paláce. Tam krále usadili na královský trůn. Všechen lid země se radoval a ve...
2. Letopisů 28:18...a také Socho, Timnu a Gimzo s jejich vesnicemiusadili se tam. Tak Hospodin pokořil Judu kvůli izraelskému...
Ezdráš 2:70...z lidu, zpěváci, strážní a chrámoví sluhové se usadili ve svých městech a ostatní z Izraele zase ve svých...
Ezdráš 3:1...příchodem sedmého měsíce byli synové Izraele usazeni ve městech. Jako jeden muž se ale shromáždili k...
Ezdráš 4:10...veliký a vznešený Ašurbanipal přistěhovalusadil ve městě Samaří i jinde za Eufratem. (Toto je znění...
Ezdráš 4:12...králi, že Židé, kteří od tebe dorazili k nám, se usadili v Jeruzalémě a chtějí to zlé a odbojné město znovu...
Nehemiáš 7:73...z lidu, chrámoví sluhové a všechen Izrael se usadili ve svých městech. S příchodem sedmého měsíce ...
Nehemiáš 11:1...Boha nebudeme zanedbávat." Vůdcové lidu se usadili v Jeruzalémě. Ostatní lid losoval: každého desátého...
Nehemiáš 11:3... Toto jsou přední obyvatelé provincie, kteří se usadili v Jeruzalémě. V judských městech přebýval každý na...
Nehemiáš 11:4... Někteří ze synů Judy a Benjamína se ale usadili v Jeruzalémě. Ze synů Judy: Atajáš, syn Uziáše,...
Žalmy 44:3... Svou vlastní rukou jsi vyhnal pohany, a je jsi usadil; rozdrtils národy, a je jsi rozplodil. Svým vlastním...
Žalmy 55:8...Uchýlil bych se někam do dáli, v pustině bych se usadil. séla Pospíšil bych si do bezpečí před touto smrští...
Žalmy 139:9...Kdybych si oblékl křídla jitřenky, kdybych se usadil za mořem dalekým, i tam by vedla ruka tvá, tvá...
Izaiáš 14:13...hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích severních; vyšplhám se do oblačných...
Izaiáš 34:14...na druhého běsi zavřeští; noční stvůra se tam usadí a najde odpočinutí. Uhnízdí se tam sova, aby vejce...
Izaiáš 40:22...země nerozumíte? On se nad obzorem na trůn usadil, obyvatelé země jsou pro něj kobylky. On prostírá...
Jeremiáš 24:8...v Jeruzalémě a zůstali v této zemi anebo se usadili v Egyptě, ty všechny pokládám za špatné fíky, praví...
Jeremiáš 42:15...Izraele: Jestliže se rozhodnete jít do Egyptausadit se tam, pak vás tam v Egyptě stihne meč, jehož se...
Jeremiáš 42:17... Všichni ti, kdo se rozhodli jít do Egyptausadit se tam, pomřou mečem, hladem a morem. Nepřežije z...
Jeremiáš 42:22...a morem na místě, kam se vám zachtělo jítusadit se tam!" Tak Jeremiáš dopověděl všemu lidu všechna...
Jeremiáš 43:5...národů, kam se předtím rozprchli, a znovu se usadili v judské zemi, i všechny ty, které velitel gardistů...
Jeremiáš 44:12...Judy - ty, kdo se rozhodli jít do Egyptausadit se tam. Ti všichni v Egyptě zahynou: padnou mečem...
Jeremiáš 44:13... nadávkou a ostudou. Zúčtuji s těmi, kdo se usadili v Egyptě, jako jsem zúčtoval s Jeruzalémem - mečem,...
Jeremiáš 44:14...a morem. Z pozůstatků Judy, kteří se přišli usadit v Egyptě, nikdo neunikne a nepřežije, aby se vrátil...
Jeremiáš 48:28... kdykoli se o něm zmíníš? Opusťte městausaďte se na skále, Moábci! Buďte jako holubice nad srázem...
Pláč 3:6... a obklopil hořkou útrapouUsadil do temnoty jak dávno mrtvého. Zazdil , nemohu...
Ezechiel 23:41...líčila, šperky se zdobila, na skvělém loži ses usadila za prostřený stůl, na který jsi nakladla můj olej a...
Jonáš 4:5...že se zlobíš právem?" Jonáš pak odešel z městausadil se na východ od něj. Postavil si tam budku a sedl si...
Skutky 7:2...otec Abraham ještě v Mezopotámii, předtím než se usadil v Cháranu, ukázal se mu Bůh slávy a řekl mu: ‚Odejdi...
Skutky 7:4...ti ukážu.' Tehdy odešel ze země Chaldejcůusadil se v Cháranu. Když pak jeho otec zemřel, Bůh ho...
2. Tesalonickým 2:4...nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctíváUsadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!...

Slova obsahující usadí: neusadí (3) usadí (2) usadím (2) usadíš (4) usadíte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |