Usídlili

Hledám varianty 'usídlili' [ usídlili (4) usídlil (7) ]. Nalezeno 11 veršù.
Soudců 1:16...Mojžíšova tchána, Kenijce. Když tam doraziliusídlili se mezi místními. Juda ale táhl se svým bratrem...
Soudců 1:32... Chelby, Afeku ani Rechobu. Ašerovci se tedy usídlili uprostřed kananejských obyvatel země, protože je...
Soudců 1:33...obyvatele Bet-šemeše ani Bet-anatu, a tak se usídlil uprostřed kananejských obyvatel země. Později však...
Soudců 18:1...krále. Danův kmen si hledal území, na němž by se usídlil, protože mu do doby mezi izraelskými kmeny...
Soudců 18:28... Danovi synové pak to město znovu vystavěliusídlili se v něm. Pojmenovali to město Dan po svém praotci...
1. Královská 11:24...a stal se jejich velitelem. Odešli do Damaškuusídlili se v něm a založili tam Damašské království. Vedle...
1. Královská 12:25...město Šechem v Efraimských horách, kde se usídlil. Odtud se vypravil dál a vystavěl Penuel. Potom si...
2. Královská 17:6...Samaří dobyl a Izraelce odvlekl do AsýrieUsídlil je v Chalachu a Chaboru na řece Gozan a v médských...
2. Královská 17:24...z Babylonu, Kúty, Avy, Chamátu a Sefarvaimuusídlil je v samařských městech namísto synů Izraele. Tak...
Žalmy 78:55...rozdělil jejich dědictví, izraelské kmeny doma usídlil. Oni však Boha dráždili a pokoušeli, na svědectví...
Izaiáš 29:1... Běda Arieli, Arieli - městu, v němž se David usídlil! Pokračujte si rok za rokem, věnujte se svým...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |