Urozený

Hledám varianty 'urozený' [ urozenými (1) urozeným (3) urozených (3) urozený (1) urození (5) urozené (2) ]. Nalezeno 15 veršù.
1. Královská 11:3...nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl sedm set urozených manželek a tři sta konkubín. A jeho ženy mu...
1. Královská 21:8...jeho pečetí a rozeslala je stařešinůmurozeným mužům ve městě, kde Nábot bydlel. V těch dopisech...
1. Královská 21:11...ho vyveďte a ukamenujte k smrti." Stařešinovéurození muži z města, kde Nábot bydlel, tedy udělali, co...
2. Letopisů 28:21...Hospodinův chrám, královský palác i domy urozených, aby mohl obdarovat asyrského krále, ale nebylo...
Nehemiáš 3:5...syn Baanův. Vedle nich opravovali muži z Tekojeurození mezi nimi ale nesklonili šíji k práci pro svého...
Nehemiáš 7:5...Bůh mi proto položil na srdce, abych shromáždil urozené, hodnostáře i prostý lid k rodovému soupisu. Nalezl...
Nehemiáš 10:30...rozumět, ti všichni se připojovali ke svým urozeným bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít...
Přísloví 17:7...otcové. Hlupáku nesluší vznešená slova, tím méně urozeným lživá řeč. Úplatek působí jako zaříkadlo:...
Přísloví 17:26... Pokutovat nevinného jistě není dobré, natož bít urozené, když jednají poctivě. Kdo získal poznání, ten...
Přísloví 25:7... Je lepší být vyzván: "Pojď výše," než být před urozenými ponížen. I když něco spatříš na vlastní oči,...
Izaiáš 5:13...půjde do zajetí, neboť mu chybí poznání; jeho urození budou umírat hlady, obyčejní budou žízní vyprahlí!...
Izaiáš 34:12...šňůrou pustoty a olovnicí prázdnoty. Edomští urození nebudou mít nic, co by šlo nazvat královstvím;...
Micheáš 1:15...Přivedu na vás dobyvatele, obyvatelé MarešeUrození z Izraele půjdou maršem do adulamské jeskyně. Ohol...
Lukáš 19:12...nyní zjevit Boží království. Řekl jim: "Jeden urozený člověk odešel do daleké země, aby se odtamtud...
1. Korintským 1:26...mezi vámi není mnoho moudrých, mocných nebo urozených. Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby...

Slova obsahující urozený: urozený (1) urozených (3) urozeným (3) urozenými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |