Určitě

Hledám varianty 'určitě' [ určitě ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 3:4... jinak zemřete.'" Na to had ženě řekl: "Určitě nezemřete! Bůh ale , že jakmile pojíte z toho...
Genesis 20:11...odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba kvůli ženě zabijí!'...
Genesis 31:42... Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se mnouurčitě bys teď propustil s prázdnou! Bůh ale viděl ...
Genesis 43:10...tebou nesu věčnou vinu. Kdybychom neotáleliurčitě bychom se dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael...
Genesis 43:18...uviděli, kam je vedou, polekali se a říkali si: "Určitě nás sem dal odvést kvůli tomu stříbru, vrácenému...
Genesis 50:15... řekli si: "Co když nás Josef stále nenávidíUrčitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli!"...
Exodus 2:14...Mojžíš tedy dostal strach, neboť si pomyslel: "Určitě se o tom !" Když se o tom doslechl farao, chtěl...
Exodus 4:1...namítl: "Pohleď, neuvěří mi a neposlechnou Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin...
Exodus 14:12...nás být, otročíme Egyptu! Otročit Egyptu bylo určitě lepší než zemřít na poušti!" Mojžíš lidu odpověděl:...
Soudců 13:22...Manoach uvědomil, že to byl Hospodinův anděl. "Určitě zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!"...
Soudců 17:13...v jeho domě. Míka si říkal: "Teď ke mně Hospodin určitě bude dobrotivý - vždyť mám za kněze levitu!" Izrael...
1. Samuel 20:3..." David mu to ale odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec určitě , že sis oblíbil. Proto si říká: ‚Raději o...
1. Samuel 20:9..."Pokud zjistím, že se můj otec rozhodl zabíturčitě ti to dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti tvůj...
1. Samuel 22:22...tam byl Doeg Edomský, jsem věděl, že to Saulovi určitě řekne. To kvůli mně zemřeli všichni tví příbuzní....
2. Samuel 17:9...zkušený válečník; ten nebude nocovat s vojskemUrčitě se schoval v nějaké jeskyni nebo někde jinde....
1. Královská 22:32...vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je určitě izraelský král." Obrátili se tedy, aby ho napadli....
2. Královská 4:9..."Podívej se, ten muž, co tudy často chodí, je určitě Boží světec. Pojďme mu na střeše postavit pokojík....
2. Královská 8:14...ho zeptal: "Co ti říkal Elíša?" "Říkal mi, že se určitě uzdravíš," odpověděl Chazael. Druhého dne pak vzal...
Nehemiáš 6:7...hlásali: ‚Judsko krále!' Král se o tom všem určitě dozví, proto přijď a poradíme se spolu." Vzkázal...
Matouš 5:26...a byl bys vsazen do vězení. Amen, říkám tiUrčitě odtamtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř....
Matouš 26:73...malé chvíli ho obklopili kolemstojící a řekli: "Určitě k nim patříš. I tvé nářečí prozrazuje!" Tehdy se...
Marek 14:70...chvíli se kolemstojící znovu obrátili na Petra: "Určitě jsi jeden z nich. Vždyť jsi Galilejec!" Tehdy se...
Lukáš 22:59...hodina, začal někdo jiný tvrdit: "Tenhle s ním určitě byl také - vždyť je to Galilejec!" Petr ale řekl:...
Skutky 21:22...své syny a nezachovávali naše zvyky. Co s tímUrčitě se doslechnou, že jsi přišel. Udělej tedy, co ti...
Skutky 28:4...mu od ruky visí had, říkali si: "Ten člověk je určitě vrah! Zachránil se z moře, ale Spravedlnost ho...
1. Korintským 7:21...tím starosti. Pokud se ale můžeš stát svobodnýmurčitě toho využij. Koho Pán povolal jako otroka, ten je v...
1. Korintským 9:2...dílo v Pánu? I kdybych pro jiné nebyl apoštolemurčitě jím jsem pro vás: pečetí mého apoštolství jste vy v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |