Určeno

Hledám varianty 'určeno' [ určíte (2) určíš (1) určím (5) určili (2) určil (46) určí (9) určete (4) určeny (3) určeno (6) určeni (1) určena (5) určen (6) určeme (1) ]. Nalezeno 87 veršù.
Genesis 22:2...ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého...
Genesis 22:3...zápalnou oběť a vypravil se k místu, jež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to místo v...
Genesis 22:9...šli oba spolu. Když přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak...
Genesis 24:14...tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou jsi určil pro svého služebníka Izáka. Takto poznám, že jsi mému...
Genesis 24:44...tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou Hospodin určil pro syna mého pána. A vtom, ještě než jsem to v duchu...
Genesis 26:2..."Nesestupuj do Egypta! Usaď se v zemi, kterou ti určím. Pobývej v této zemi a budu s tebou a požehnám ti,...
Exodus 9:5...- synům Izraele nezajde jediný kus.'" Hospodin určil i dobu, když řekl: "Hospodin to v zemi učiní zítra...
Exodus 21:13...o život, ale Bůh ho vydal do jeho rukyurčím ti místo, kam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně...
Leviticus 5:8...knězi a ten bude obětovat nejprve to, které je určeno k oběti za hřích. Nehtem mu zespodu poodštípne hlavu...
Leviticus 14:57... vyrážku či světlou skvrnu. Podle něj se určí, kdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je zákon o...
Leviticus 17:11... Vždyť život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení vašich životů. Vždyť krev, ta...
Leviticus 27:3... smí jej za určenou cenu vyplatit. Cena bude určena takto: cena za muže od dvaceti do šedesáti let bude...
Leviticus 27:8...15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného před kněze a...
Leviticus 27:12...nepřináší, postaví to zvíře před kněze. Ten určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Jakou cenu...
Leviticus 27:14...někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Na kolik jej...
Leviticus 27:16...část své dědičné polnosti, bude její cena určena podle jejího osevu: 50 šekelů stříbra za plochu...
Numeri 4:19...přijde Áron a jeho synové a každému z nich určí jeho službu a jeho břemeno. Oni sami však nesmí vejít...
Numeri 4:32...to se vší příslušnou službou. Každému jmenovitě určíte, jaké břemeno nosit. To bude služba merarijských...
Numeri 4:49...rozkazu vydaného Mojžíšem byla každému z nich určena jeho služba a jeho břemeno. A tak byli sečteni, jak...
Numeri 14:4...se do Egypta?" Mezi sebou pak začali říkat: "Určeme si vůdce a vraťme se do Egypta!" Mojžíš a Áron tehdy...
Numeri 34:18...Eleazar a Jozue, syn Nunův. Z každého pokolení určete jednoho vůdce, aby jim pomáhali rozdělovat zem. A...
Numeri 35:13...dříve, než se dostaví k soudu před obcíUrčete si šest měst, která vám budou sloužit jako útočiště:...
Deuteronomium 2:9...zemi ti nedám žádné vlastnictví, neboť Ar jsem určil do vlastnictví synům Lotovým." (Původně tam bydleli...
Deuteronomium 2:19...Amonců ti nedám žádné vlastnictví, neboť jsem ji určil do vlastnictví synům Lotovým." (I toto území bývá...
Deuteronomium 4:41...ti navždy dává Hospodin, tvůj Bůh. Mojžíš pak určil tři města na východní straně Jordánu, aby se tam směl...
Deuteronomium 5:33...ani nalevo. Vždy jděte po cestě, kterou vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak budete mít dlouhý a šťastný...
Jozue 8:27...dobytek a zboží z onoho města, jak Hospodin určil Jozuovi. Tak Jozue vypálil Aj a natrvalo jej obrátil...
Jozue 18:4...Hospodin, Bůh vašich otců? Z každého kmene si určete tři muže. Ty vyšlu, aby prošli tu zem a popsali ji...
Jozue 20:2...tehdy promluvil k Jozuovi: "Řekni synům IzraeleUrčete si útočištná města, jak jsem vám pověděl skrze...
Jozue 21:20... Ostatním levitským rodům ze synů Kehatových los určil tato města: Od pokolení Efraim dostali jako útočištné...
Soudců 5:8... povstala, než matka v Izraeli povstala. Bůh určil vůdce nové, když v branách byly boje. Najde se ale...
Soudců 9:15...tenkrát řeklo stromům: Pokud vskutku oddaně určíte sobě za krále, pak se do mého stínu uchylte. Ale...
1. Samuel 2:29...tedy pošlapáváte oběti a dary, které jsem určil Příbytku? Svých synů si vážíš více nežli . Vykrmili...
1. Samuel 9:24...a jez. Pro tuto chvíli, právě pro tebe to bylo určeno, ještě než jsem pozval ostatní." A tak Saul toho dne...
1. Samuel 13:14...si našel muže podle svého srdce. Jeho určil za vůdce svého lidu, protože ty jsi nesplnil, co ti...
1. Královská 5:23... kde z něj nadělám vory a přepravím je, kam mi určíš. Tam je dám rozebrat a ty si je vyzvedneš. Jistě také...
1. Královská 13:3...I lidské kosti na tobě budou páleny!" Tehdy také určil znamení: "Toto bude znamení, že promluvil Hospodin....
1. Královská 13:5...znamení, které Boží muž na Hospodinův rozkaz určil. Tehdy se král obrátil na Božího muže: "Přimluv se...
1. Letopisů 12:32...kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida králem. Z Isachara 200 vůdců...
1. Letopisů 16:4...bochníkem chleba, datlovým a rozinkovým koláčemUrčil také levity, kteří měli sloužit před Hospodinovou...
1. Letopisů 28:14...náčiní služby Hospodinova domu, pro zlato určil váhy zlatého náčiní pro každou jednotlivou službu,...
1. Letopisů 28:15...službě, pro zlaté svícny a jejich zlaté lampy určil váhu každého svícnu a jeho lamp, pro stříbrné svícny...
1. Letopisů 28:16...potřeba, pro každý jednotlivý stůl předložení určil váhu zlata, pro stříbrné stoly stříbro, pro vidlice,...
1. Letopisů 28:17... misky a konvice ryzí zlato, pro zlaté mísy určil váhu každé jednotlivé mísy, pro stříbrné mísy určil...
1. Letopisů 28:18...váhu každé jednotlivé mísy, pro kadidlový oltář určil váhu přetaveného zlata. Předal mu také předlohu Trůnu...
2. Letopisů 2:17...otec David. Bylo jich napočítáno 153 600. Z nich určil 70 000 za nosiče, 80 000 za lamače kamene v horách a...
2. Letopisů 8:13...Šalomoun Hospodinu zápalné oběti, jak to Mojžíš určil pro každý den, pro soboty, novoluní a pro tři výroční...
2. Letopisů 8:14... chválili a přisluhovali kněžím, jak bylo určeno pro každý den, a také oddíly stráží pro každou bránu...
2. Letopisů 22:1... Na jeho místě si obyvatelé Jeruzaléma určili za krále jeho nejmladšího syna Achaziáše. Všechny...
2. Letopisů 23:8...Judští to provedli přesně, jak jim kněz Jojada určil. Každý vzal své muže, jak ty, kteří v sobotu...
2. Letopisů 35:12...levité stahovali zvířata. Oddělovali, co bylo určeno k zápalné oběti, a rozdávali to lidu rozdělenému...
Nehemiáš 13:31...kněžské i levitské služby, každému jeho úkol.  Určil jsem také pravidelné dávky dřeva a prvotin. Pamatuj...
Job 14:13...hrobě, kéž bys ukryl, než pomine tvůj hněv, a určil chvíli, kdy na vzpomeneš! Když člověk zemře, copak...
Job 17:3...nezamhouřím oči! Slož za mne záruku, kterou určil jsi - kdo jiný by se za zaručil? Jejich srdce jsi...
Job 20:29...osud dává Bůh ničemům, takové dědictví jim určil Bůh!" Job na to...
Job 28:26...silou obdařil a vodu mírou odměřil, když dešti určil cíl a dráhu mrakům bouřkovým, tehdy ji spatřil a...
Job 32:14...ne člověk ho usvědčí!' Jobovy řeči mi nebyly určeny, bych však neodpovídal jako vy. Zaraženi jsou,...
Job 38:5...zemi založil? Jen pověz, když tomu rozumíš. Kdo určil její rozměry? To jistě víš! Kdopak ji mírou přeměřil?...
Žalmy 75:3...blízké je jméno tvé! Ty pravíš: "V čas, který určím sám, svůj spravedlivý soud vykonám. Země a všichni na...
Žalmy 139:16... všechno jsi zapsal do knihy - dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich. Jak jsou mi drahé, Bože,...
Přísloví 14:11...jeho radost druhý necítí. Dům darebáků je určen ke zboření, stan poctivých ale k rozkvětu. Cesta se...
Izaiáš 9:4...obuv válečná i roucha krví zbrocená budou určena k spálení, budou pohlcena plameny. Vždyť se nám...
Izaiáš 34:17...a jeho Duch je shromáždí. On sám jim losem určí podíly, svou rukou jim tu zemi rozměří, aby ji navždy...
Izaiáš 35:8...cestou bude nazývat. Nepůjde po nečistý, bude určena jen pro poutníky - ani hloupí na cestě nezbloudí....
Jeremiáš 13:21... ovce, jež byly vaší chloubou? Co řekneš, ti určí za vládce ty, jež sis pěstovala jako spojence?...
Ezechiel 19:14...vhodná pro žezlo vladaře. Toto je žalozpěv a je určen k truchlení." Desátého dne pátého měsíce sedmého...
Ezechiel 28:14...kdy jsi byl stvořen. Byl jsi pomazaným cherubemurčil jsem za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi...
Ezechiel 39:11...je plenili, praví Panovník Hospodin. Toho dne určím Gogovi pohřebiště v Izraeli, průsmyk ležící na východ...
Ezechiel 40:43...závěsné háky, na dlaň dlouhé. Stoly byly určeny pro maso obětí. Vedle vnitřní brány stály na...
Ezechiel 48:15... 5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý, je určen k běžnému užívání městu - pro zástavbu a volnou...
Daniel 1:5...učit babylonskému písemnictví a jazyku. Král jim určil každodenní příděl pokrmů a vína z královského stolu....
Daniel 1:10...přesto odpověděl: "Bojím se svého pána. Sám král určil, co máte jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř...
Matouš 28:16...pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří...
Marek 13:34...dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte...
Lukáš 2:34...požehnal a Marii, jeho matce, řekl: "Hle, on je určen k pádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli. Stane se...
Lukáš 10:1... nehodí se pro Boží království." Potom Pán určil dalších dvaasedmdesát a vyslal je před sebou po dvou...
Lukáš 22:22...stole vedle . Syn člověka sice odchází, jak je určeno, ale běda tomu, kdo jej zrazuje." Začali se tedy...
Skutky 17:31...nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokáníUrčil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze...
Skutky 28:23...víme, že je všeobecně odmítána." V den, který mu určili, se jich u něj doma sešlo ještě více. Vykládal jim a...
Římanům 3:25...milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši. Jeho určil Bůh za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby...
1. Korintským 4:9...s vámi. Připadá mi, že Bůh nám apoštolům určil poslední místo v řadě, abychom se jako odsouzenci k...
1. Korintským 7:17...manželku? tedy každý žije, jak mu Pán určil a jak ho Bůh povolal. Toto pravidlo předkládám všem...
1. Korintským 9:14... mají podíl z oltářních obětí? Právě tak Pán určil, že kazatelé evangelia mají žít z evangelia. jsem...
1. Timoteus 1:9...užívá. Je třeba mít na paměti, že Zákon není určen pro spravedlivého. Vztahuje se na zločince a buřiče,...
1. Timoteus 2:7...přišlo v pravý čas, a právě proto jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za...
1. Timoteus 6:15...Ježíše Krista, který nastane v pravý čas, jenž určí ten požehnaný a jediný Vládce, Král kralujících a Pán...
Židům 9:27...svou obětí jednou provždy smazal hřích. Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud. Právě tak se...

Slova obsahující určeno: určeno (6) určenou (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |