Určeného

Hledám varianty 'určeného' [ určený (17) určenou (8) určení (1) určenému (1) určeném (2) určeného (5) určené (17) určená (4) ]. Nalezeny 53 verše.
Exodus 23:15...jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v něm jsi vyšel z Egypta....
Exodus 34:18...jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v měsíci avivu jsi vyšel z...
Leviticus 19:20...druhu tkaniny. Kdyby někdo spal s otrokyní určenou pro jiného muže, která však dosud nebyla vyplacena...
Leviticus 23:4...shromáždění, jež budete vyhlašovat v jejich určený čas: Za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce bude...
Leviticus 27:2...život zvláštním slibem Hospodinu, smí jej za určenou cenu vyplatit. Cena bude určena takto: cena za muže...
Leviticus 27:8...15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného před kněze a...
Leviticus 27:13... Bude-li majitel chtít zvíře vykoupit, přidáurčené ceně ještě pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby...
Leviticus 27:15... kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit, přidáurčené ceně ještě pětinu peněz navíc a dům bude jeho....
Leviticus 27:17...své pole hned od léta milosti, zůstane při určené ceně. Zasvětí-li své pole po létě milosti,...
Leviticus 27:18...podle let zbývajících do léta milosti, takže určenou cenu sníží. Bude-li je ten, kdo pole zasvětil,...
Leviticus 27:19...ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidáurčené ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu....
Leviticus 27:23...z jeho dědičné polnosti, spočítá mu kněz výši určené ceny do léta milosti a dotyčný toho dne vyplatí...
Leviticus 27:25... jemuž náleží jako dědičný pozemek. Všechny určené ceny budou v šekelech svatyně. Šekel je 20 ger....
Leviticus 27:27... Půjde-li o nečisté zvíře, vyplatí je podle určené ceny a přidá k ještě pětinu navíc. Nebude-li...
Numeri 9:2...Mojžíšovi na poušti Sinaj: " synové Izraeleurčený čas slaví Hod beránka. Slavte jej v určený čas,...
Numeri 9:3...v určený čas slaví Hod beránka. Slavte jejurčený čas, čtrnáctého dne tohoto měsíce za soumraku....
Numeri 9:7...při mrtvému člověku. Proč bychom ale nemohliurčený čas přinést dar Hospodinu spolu se syny Izraele?"...
Numeri 9:13...beránka, je vyobcován ze svého lidu, neboťurčený čas nepřinesl dar Hospodinu. Takový člověk ponese...
Numeri 18:16...se budou moci vyplatit. Necháš je vyplatit za určenou cenu 5 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyně,...
Numeri 28:2..."Přikaž synům Izraele: Dbejte na to, miurčený čas přinášíte oběti, můj pokrm, mou ohnivou oběť,...
Deuteronomium 31:10...jim přikázal: "Každého sedmého roku, v roce určeném k promíjení dluhů, během Slavnosti stánků se sejde...
Jozue 20:9...pokolení Golan v Bášanu. To jsou města určená všem synům Izraele i cizincům pobývajícím mezi nimi;...
1. Samuel 20:12...Izraele, zjistím, co můj otec zamýšlí! Pozítříurčenou dobou ti vzkážu, zda je to s Davidem dobré, nebo ne...
2. Samuel 20:5...vrať." Amasa tedy odešel svolávat Judu, aleurčené lhůtě to nestihl. David proto řekl Abišajovi: "Ten...
2. Samuel 24:15...tedy na Izrael dopustil mor od toho rána do určeného času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000...
1. Letopisů 24:3...rozdělil do oddílů, aby konali službu podle určeného pořadí. Ukázalo se, že synové Eleazarovi mají více...
2. Letopisů 30:22...jakou sloužili Hospodinu. Po sedm dní jedli své určené podíly, přinášeli pokojné oběti a děkovali Hospodinu...
Ezdráš 10:14...v našich městech oženil s cizinkami, se semurčený čas dostaví se stařešiny a správci příslušného města...
Nehemiáš 10:35...každoročně podle svých otcovských rodůurčený čas, aby na oltáři Hospodina, našeho Boha, plál oheň...
Job 30:23... Vedeš na smrt, to jistě vím - do domu určeného všem živým. Na zhrouceného přece nikdo ruku...
Žalmy 69:10...domu totiž stravuje, padají na urážky tobě určené! V slzách když jsem se trápil postem, měli pro ...
Žalmy 104:8...k horám, stekly však do údolí,na místo tebou určené. Hranice dals jim, aby je nepřekročily, aby nikdy...
Jeremiáš 5:24...i jarní deště v pravý čas, zachovává nám týdny určené pro sklizeň.' Vaše viny to ale pokazily, vaše hříchy...
Ezechiel 32:16...poznají, že jsem Hospodin. Toto je žalozpěv určený k truchlení. jej zpívají dcery národů! jej...
Ezechiel 39:14...se oslavím, praví Panovník Hospodin. Muži k tomu určení budou stále procházet zemí a spolu s ostatními budou...
Ezechiel 42:14...sloužili; jsou totiž svatá. Než přijdou k místu určenému pro lid, převléknou se do jiných šatů." Když...
Ezechiel 43:21...vezmeš býka oběti za hřích a necháš ho spálit na určeném místě chrámového okrsku mimo svatyni. Druhého dne...
Ezechiel 45:4...v němž bude stát svatyně. Bude to svatý díl země určený kněžím sloužícím ve svatyni, kteří přistupují k...
Daniel 8:19...čase posledního hněvu; to vidění totiž platí pro určený poslední čas. Ten dvourohý beran, jehož jsi viděl,...
Daniel 9:24...porozuměj tomu vidění: Sedmdesát týdnů je lhůta určená tvému lidu i svatému městu, aby ta vzpoura skončila...
Daniel 9:27...v chrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený." Ve třetím roce perského krále Kýra se Danielovi...
Daniel 11:27...si navzájem říkat lži, ale nic nezmůžou, neboťurčený čas stejně přijde konec. Severní král se s ohromným...
Daniel 11:29...smlouvě. Teprve pak se vrátí do své země. V určený čas vytáhne znovu na jih, ale toto tažení nedopadne...
Daniel 11:35... čištěni a běleni do konce, který přijdeurčený čas. Onen král si bude dělat, co se mu zlíbí. Sám...
Abakuk 2:3...mohl snadno číst. To vidění ukazuje k době určené, svědčí o konci a neklame. Vyčkávej na něj, bude-li...
Zachariáš 11:4...Toto mi řekl Hospodin, můj Bůh: "Pas ovce určené na porážku. Ti, kdo je kupují, je zabíjejí bez...
Zachariáš 11:7... ale je nevysvobodím." Pásl jsem tedy ovce určené na porážku pro ty, kdo s nimi kupčili. Vzal jsem si...
Skutky 9:17...musí vytrpět pro jméno." Ananiáš tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl:...
Skutky 17:26... aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha,...
Římanům 9:22...moc, snášel s velikou trpělivostí nádoby hněvuurčené ke zničení? Co když chtěl ukázat bohatství své slávy...
Galatským 4:2...od otroka. Je sice pánem všeho, ale do času určeného otcem zůstává pod poručníky a správci. Dokud jsme...
2. Petr 2:12...se však chovají pudově jako nerozumná zvířataurčená k ulovení a na porážku. Čemu nerozumějí, tomu se...
Juda 1:6...ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |