Urážky

Hledám varianty 'urážky' [ urážky (17) urážku (1) urážkami (2) urážkám (4) urážkách (1) urážek (5) ]. Nalezeno 30 veršù.
1. Samuel 25:39...buď Hospodin, že se zastal proti Nábalovým urážkám! Hospodin svému služebníku zabránil spáchat zlo,...
2. Královská 23:26...hněvu, kterým vzplál proti Judovi kvůli všem těm urážkám, jimiž ho popouzel Menaše. Hospodin prohlásil:...
Job 20:3...přece nejde vydržet! Když slyším tolik důtekurážek, můj moudrý duch mi vnuká odpověď: Víš přece sám, že...
Žalmy 44:17...ostuda, moji tvář hanba pokrývá, když slyším urážky a nadávky, když se mi nepřátelé mstí! Když se nám to...
Žalmy 69:10...tvého domu totiž stravuje, padají na  urážky tobě určené! V slzách když jsem se trápil postem,...
Žalmy 69:20...Ty přece víš o mém ponížení, o všech těch urážkách a posměšcích - všechny nepřátele máš přece na...
Žalmy 79:12...zachovej! Našim sousedům sedmkrát naplň klín urážkami, jimiž ti, Pane, spílali! My pak, tvůj lid, ovce,...
Žalmy 89:51...Pamatuj, Pane, jak je tvůj služebník pohrdánUrážky všech těch národů mi padly do klína! Jak jen se,...
Žalmy 123:4...přesyceni posměchem! jsme přesyceni nadmíru urážkami těch, kdo žijí v poklidu, a posměchem těch...
Přísloví 9:7...se vydejte!" Kdo poučuje drzouna, říká siurážku, kdo kárá darebáka, přijde k úrazu. Nekárej drzouna...
Přísloví 12:16...hněv se projeví ihned, rozvážný člověk snese urážky. Pravdomluvný člověk svědčí o pravdě, křivopřísežník...
Přísloví 22:10... Vyžeň drzouna a zmizí rozepře - konec hádekurážek! Kdo z čistého srdce miluje, kdo ušlechtilost na...
Přísloví 27:11... synu, a buď moudrý, mám co odpovědět na cizí urážky. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však...
Izaiáš 51:7...Vůbec se nebojte lidského pohrdání, z jejich urážek nemějte obavy. Vždyť je moli sežerou tak jako šaty,...
Jeremiáš 15:15...ještě dovol žít - považ, jaké kvůli tobě snáším urážky! Jakmile tvá slova přišla, ihned jsem je sněd, tvá...
Pláč 3:61...samé úklady. Slyšel jsi, Hospodine, jejich urážky, všechny úklady, jež na chystají, řeči těch, kdo...
Ezechiel 35:12...poznáš, že Hospodin jsem slyšel všechny tvé urážky proti izraelským horám. Prý: ‚Je z nich pustina,...
Ezechiel 36:15...posměch pohanů, nebudeš muset snášet urážky národů a nikdy nepřivedeš svůj národ k pádu,...
Ozeáš 12:15...popudil, a tak na něj uvalí jeho zločiny, jeho urážky mu odplatí! Efraimova slova bázeň budila, v Izraeli...
Sofoniáš 2:8...jejich osud! "Slyšel jsem Moábovy nadávkyurážky synů Amonových, kterými častují můj lid a roztahují...
Sofoniáš 2:10...jejich země." To vše kvůli jejich pýše, kvůli urážkám a povyšování se nad lid Hospodina zástupů. Hospodin...
Matouš 15:19...cizoložství, smilnění, krádeže, křivá svědectvíurážky. Tyto věci špiní člověka. Ale jíst neumytýma rukama,...
Marek 7:22... ničemnost, lstivost, nestydatost, závisturážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z...
Římanům 15:3...nebral ohled sám na sebe; naopak, je psáno: "Urážky těch, kdo uráží tebe, na dopadly." Všechno, co...
2. Korintským 12:20... Bojím se svárů, nevraživosti, zloby, soupeřeníurážek, pomluv, zpupnosti a zmatků. Bojím se, aby můj...
Efeským 4:31... Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křikurážky vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě...
Koloským 3:8...žili. Teď ale to všechno - zuřivost, hněv, zášťurážky i sprosté řeči - odstraňte ze svých úst. Nelžete...
1. Timoteus 6:4... které jsou zdrojem nevraživosti, neshodurážek, zlých domněnek a neustálých třenic. Tito lidé s...
Židům 10:33...museli podstoupit! Někdy vás veřejně vystavovali urážkám a ponižování, jindy jste se sami postavili za ty, s...
1. Petr 4:14...jeho sláva, budete jásat radostí! Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |