Urážíš

Hledám varianty 'urážíš' [ urážíte (2) urážíš (1) urážíme (1) uráží (7) urážet (3) uráženo (1) uráženi (1) uráželi (10) urážela (1) urážel (12) urážejí (4) ]. Nalezeny 42 verše.
1. Samuel 17:25...toho muže, co vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabil, král by ho zahrnul...
1. Samuel 17:26...Kdo je tenhle filištínský neobřezanec, že uráží šiky živého Boha?" Muži mu tedy pověděli stejně jako...
1. Samuel 17:36...filištínský neobřezanec dopadne stejně, protože urážel šiky živého Boha," pokračoval David. "Hospodin,...
1. Samuel 17:45...zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi urážel. Dnes Hospodin sevře do ruky, zabiju a...
2. Samuel 21:21...dvacet čtyři. Také on byl potomek RefajcůUrážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho...
2. Královská 19:4...komoří vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta slova, která...
2. Královská 19:16...a viz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel živého Boha? Je to tak, Hospodine, asyrští králové...
2. Královská 19:22...se nad tebou Dcera jeruzalémská! Kohos to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho...
2. Královská 21:15... protože páchali, co je v mých očích zlé, a uráželi ode dne, kdy jejich otcové vyšli z Egypta, ...
1. Letopisů 20:7... celkem dvacet čtyři. I on byl potomek RefajcůUrážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho...
Nehemiáš 2:19...Amonský a Gešem Arabský, začali se nám posmívatUráželi nás: "Co to tam provádíte za věci? Chcete se...
Nehemiáš 3:33...hradby, rozhněval se, přímo zuřil, a začal Židy urážet. "Co to ti bídní Židé provádějí?" vykřikoval před...
Job 19:3...Hanobíte aspoň po desáté - nestydíte se  urážet? Pokud jsem opravdu v něčem pochybil, do chyby...
Žalmy 55:13...neopouští křivda a lest! Kdyby protivník  urážel, to bych snes, kdyby napadl nepřítel, skryl bych...
Žalmy 74:18...nepřátel, na to, jak národ bláznů tvé jméno urážel! Nedávej šelmám duši své hrdličky, nikdy nezapomeň...
Žalmy 119:42...jsi zaslíbil! mám co odpovědět těm, kdo  urážejí, vždyť ve tvém slově skládám naději. Nikdy mi neber...
Přísloví 14:31...je ale jako kostižer. Kdo utiskuje chudákauráží jeho Tvůrce; ctí jej však ten, kdo nuzným pomáhá....
Přísloví 17:5...poslouchá zlé jazyky. Kdo zesměšňuje chudákauráží jeho Tvůrce; škodolibý člověk trestu neujde. Korunou...
Izaiáš 37:4...komoří vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta slova, která...
Izaiáš 37:17...a viz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel živého Boha? Je to tak, Hospodine, asyrští králové...
Izaiáš 37:23...se nad tebou Dcera jeruzalémská! Kohos to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho...
Izaiáš 52:5... se mu smějí, praví Hospodin; jméno je stále uráženo, celé dny. Nuže, můj lid pozná jméno ! V ten den...
Izaiáš 65:7... Protože na horách kadidlo obětovali, protože  uráželi na návrších, za tehdejší skutky s nimi vyrovnám...
Jeremiáš 6:10... vůbec neposlouchají! Hle, Hospodinovo slovo je uráží, nelíbí se jim! Jsem plný Hospodinova hněvu,...
Jeremiáš 7:18...nebes. Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby  uráželi. Urážejí tím ale ? praví Hospodin. Neurážejí spíš...
Jeremiáš 7:19...přinášejí úlitby cizím bohům, aby uráželiUrážejí tím ale ? praví Hospodin. Neurážejí spíš sami...
Jeremiáš 8:19...Hospodin? Copak tam jeho král není? "Proč  uráželi svými modlami, těmi cizími marnostmi?" Minuly žně,...
Jeremiáš 11:17... protože dům Izraele i dům Judy páchal zlé věciuráželi , když pálili kadidlo Baalovi." Hospodin ...
Jeremiáš 32:29...spálí je i s domy, na jejichž střechách lidé uráželi, když pálili kadidlo Baalovi a obětovali úlitby pro...
Jeremiáš 32:30...v mých očích. Ano, synové Izraele pořád jen urážejí tím, co vlastníma rukama dělají, praví Hospodin....
Jeremiáš 32:32...ze své přítomnosti. Synové Izraele i Judy  uráželi vším tím zlem, které páchali - oni i jejich králové...
Jeremiáš 44:3...jen opuštěné trosky kvůli zlu, které páchaliUráželi , když chodili pálit kadidlo a sloužit cizím...
Jeremiáš 44:8...z vás nezůstane ani poslední zbytek? Proč  urážíte výtvory svých rukou? Proč pálíte kadidlo cizím...
Jeremiáš 51:51...zemi, myslete na Jeruzalém! "Zahanbeni jsmeuráženi, tváře nám přikryl stud, protože do svatyně...
Malachiáš 3:13...bude nádherná, praví Hospodin zástupů. Hrozně  urážíte, praví Hospodin. "Jak urážíme?" ptáte se....
Lukáš 11:45...se jeden ze znalců Zákona, "když takhle mluvíšurážíš i nás." "Běda i vám znalcům Zákona!" odpověděl Ježíš...
Jan 6:61...kvůli tomu reptají, a tak jim řekl: "Tohle vás uráží? A co kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam,...
Římanům 14:21...nepít víno a vyvarovat se všeho, co tvého bratra uráží. Víru, kterou máš, si tedy nech před Bohem pro sebe....
Římanům 15:3...sám na sebe; naopak, je psáno: "Urážky těch, kdo uráží tebe, na dopadly." Všechno, co bylo v minulosti...
1. Petr 2:8...pohoršení." To platí pro ty, kdo se nad Slovem urážejí a odmítají je, což se stalo jejich údělem. Vy jste...
1. Petr 2:23...hříchu a v ústech neměl žádnou lest." Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával...
Zjevení 13:6...měsíců. Ta ústa otvírala, aby se rouhala Bohuurážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |