Uprostřed

Hledám varianty 'uprostřed' [ uprostřed ]. Nalezen 161 verš.
Genesis 1:6...večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" Bůh...
Genesis 2:9...na pohled a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra i zla. Z Edenu...
Genesis 3:3..." odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho...
Genesis 3:8...se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady. "Kde jsi?" volal Hospodin Bůh na...
Genesis 23:9...Makpela, která je na konci jeho pole. mi ji uprostřed vás poskytne za plnou cenu ve stříbře jako...
Exodus 3:20...svou ruku a udeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj vykonám. Teprve pak vás propustí. Zároveň...
Exodus 7:4... svůj lid, syny Izraele, vyvedu z egyptské země uprostřed velikých soudů. na Egypt dolehne ruka a...
Exodus 9:24...egyptskou zem kroupy. Nastalo hrozné krupobitíuprostřed toho krupobití se klikatily blesky. Nic takového...
Exodus 10:1... Zatvrdil jsem ho i jeho dvořany proto, abych uprostřed nich konal tato znamení. Svým synům a vnukům...
Exodus 25:8...náprsníku. mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich. Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte...
Exodus 28:32...efodu zhotovíš plášť, celý z modré látkyUprostřed něj bude otvor pro hlavu, jenž bude mít dokola...
Exodus 29:45... aby mi konali kněžskou službu. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že...
Exodus 29:46...Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych přebýval uprostřed nich. jsem Hospodin, jejich Bůh." "Z...
Exodus 34:9... máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je to tvrdošíjný lid. Odpusť naši...
Exodus 34:10...v žádném národě na celé zemi. Všechen liduprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo, neboť to, co s...
Exodus 38:15...se třemi sloupy a třemi patkami z druhé stranyUprostřed pak byla brána nádvoří. Všechny zástěny kolem...
Exodus 39:23...zhotoven také plášť celý utkaný z modré látkyUprostřed něj byl otvor, jako bývá v pancíři, s tkanou...
Leviticus 15:31... když by poskvrnili můj Příbytek, který je uprostřed nich." Toto je zákon o tom, kdo trpí výtokem, o...
Leviticus 16:16...učiní se Stanem setkávání, který s nimi zůstává uprostřed jejich nečistot. Když vejde do nejsvětější...
Leviticus 22:32... Neznesvěcujte svaté jméno; tak budu posvěcen uprostřed synů Izraele. jsem Hospodin, váš Posvětitel,...
Leviticus 25:33...v jejich městech jsou totiž jejich vlastnictvím uprostřed synů Izraele. Polnosti přiléhající k jejich...
Numeri 2:17...uskupení: 151 450 mužů. Ti pochodují druzíUprostřed všech uskupení putuje Stan setkávání s uskupením...
Numeri 5:21...kletbou a řekne - ‚pak Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou a zlořečením! dopustí...
Numeri 11:20...se vám, protože jste zavrhli Hospodina, který je uprostřed vás, a naříkali jste před ním: ‚Proč jsme jen...
Numeri 14:11...odmítat věřit i přes všechna znamení, která jsem uprostřed nich vykonal? Udeřím na morem, zřeknu se jich...
Numeri 14:14...této země. Ti slyšeli, že ty, Hospodine, jsi uprostřed tohoto lidu; že ty, Hospodine, jsi spatřován...
Numeri 16:3...tato obec, ti všichni jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich. Proč se tedy pozdvihujete nad Hospodinovo...
Numeri 18:20...nimi podíl. jsem tvůj podíl a tvé dědictví uprostřed synů Izraele. Hle, synům Leviho jsem za jejich...
Numeri 25:11...mou zuřivost od synů Izraele. Rozhorlil se totiž uprostřed nich mou horlivostí, a tak jsem ve svém...
Numeri 35:5...a severní straně města, tak aby město bylo uprostřed. Toto budou jejich předměstské pastviny." "Z měst...
Numeri 35:34... Nesmíš poskvrnit zem, v níž bydlíte. Vždyť uprostřed přebývám sám - Hospodin bydlím uprostřed...
Deuteronomium 4:27... Hospodin vás rozptýlí mezi národy, takže vás uprostřed pohanů, kam vás Hospodin zažene, zůstane jen...
Deuteronomium 6:15...okolních národů. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, jenž uprostřed tebe přebývá, je žárlivě milující Bůh! Jinak...
Deuteronomium 7:21...se před tebou skryli. Neměj z nich strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh!...
Deuteronomium 11:3...a vztaženou paži, jeho znamení a skutky, které uprostřed Egypta vykonal na faraonovi a celé jeho zemi. Vy...
Deuteronomium 12:5... Vyhledávejte místo, které si Hospodin, váš Bůhuprostřed vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí své...
Deuteronomium 17:20... Pak bude moci dlouho kralovat on i jeho synové uprostřed Izraele. Levitští kněží, totiž celý kmen Levi,...
Deuteronomium 19:2...se v jejich městech a v jejich domech, odděl si uprostřed země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za...
Deuteronomium 21:8...který jsi vykoupil! Nenech nevinně prolitou krev uprostřed svého lidu Izraele!" Tehdy budou zproštěni viny...
Deuteronomium 23:15...přikryješ. Hospodin, tvůj Bůh, totiž kráčí uprostřed tvého tábora, aby vysvobozoval a vydal ti tvé...
Deuteronomium 26:8...mocnou rukou a vztaženou paží, ve veliké hrůzeuprostřed znamení a zázraků. Přivedl nás sem a dal nám...
Deuteronomium 31:17...‚Nepotkala nás ta hrozná neštěstí proto, že uprostřed nás není náš Bůh?' Kvůli všemu zlu, které...
Deuteronomium 32:51...ke svému lidu. To proto, že jste zradili uprostřed synů Izraele při vodách Meriby v Kádeši na poušti...
Jozue 3:17...smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed Jordánu, zatímco celý Izrael přecházel po suchu,...
Jozue 4:9...složili. Dalších dvanáct kamenů postavil Jozue uprostřed Jordánu tam, kde stály nohy kněží nesoucích...
Jozue 4:10...tam dodnes. Kněží nesoucí Truhlu tehdy stáli uprostřed Jordánu, než byly splněny všechny příkazy, které...
Jozue 6:25...k patřili, ale Jozue nechal naživu. Zůstala uprostřed Izraele dodnes, neboť ukryla posly, které Jozue...
Jozue 8:9...a Ajem, na západ od Aje. noci Jozue zůstal uprostřed lidu. Brzy ráno Jozue sebral lid a spolu se...
Jozue 8:22...z města vydali za nimi, takže je Izrael měl uprostřed.) Pobíjeli je z jedné i druhé strany, nezůstal...
Jozue 9:16...lidé jsou z jejich sousedství - že vlastně bydlí uprostřed nich! Synové Izraele totiž postupovali dál a...
Jozue 9:22...‚Žijeme od vás velmi daleko.' A přitom bydlíte uprostřed nás! Proklatci! Od teď nikdy nepřestanete...
Jozue 10:13...to píše v Knize Upřímného. Slunce se zastavilo uprostřed nebe a nespěchalo k západu skoro celý den. Takový...
Jozue 13:9...Od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí, celou medebskou náhorní rovinu k...
Jozue 13:13...Izraele nevyhnali, a tak Gešur a Maachat žijí uprostřed Izraele dodnes. Kmenu Levi však Mojžíš jako...
Jozue 13:16...od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí; dále celá náhorní rovina u Medeby,...
Jozue 15:13... dal Jozue podle Hospodinova příkazu podíl uprostřed synů Judových - Kiriat-arbu, což je Hebron. (Ten...
Jozue 16:9... Navíc byla pro Efraimovy syny vyčleněna města uprostřed dědictví synů Manasesových; všechna ta města byla...
Jozue 16:10...bydlící v Gezeru. Proto Kananejci zůstali uprostřed Efraima dodnes a vykonávají nucené práce. ...
Soudců 1:32... Afeku ani Rechobu. Ašerovci se tedy usídlili uprostřed kananejských obyvatel země, protože je nedokázali...
Soudců 1:33...Bet-šemeše ani Bet-anatu, a tak se usídlil uprostřed kananejských obyvatel země. Později však...
Soudců 3:5...vydal jejich otcům. Synové Izraele bydleli uprostřed Kananejců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Hivejců...
Soudců 9:51...Abimelech táhl k Tebecu, oblehl jej a dobylUprostřed města byla pevná věž, kam utekli všichni muži a...
Soudců 12:4..."Vy Gileáďané jste jen uprchlíci z Efraimauprostřed Efraima a Manasese!" Gileáďané tehdy Efraimcům...
Růt 3:8...přikradla, odkryla plášť po jeho boku a ulehlaUprostřed noci pak sebou ten muž trhl, převalil se - a hle,...
1. Samuel 9:18...jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid." Saul uprostřed brány přistoupil k Samuelovi a požádal ho: "Ukaž...
1. Samuel 16:13...a pomaž ho." Samuel tedy vzal roh s olejemuprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od toho dne se Davida...
1. Samuel 26:5...a jeho vojevůdce Abner, syn Nerův. Saul ležel uprostřed tábora obklopen vojskem ze všech stran. David se...
1. Samuel 26:7...tedy vešli v noci do vojska a hle - Saul spal uprostřed ležení a kopí měl zaražené do země hned u hlavy....
2. Samuel 20:12...Davida - za Joábem!" Amasa zatím ležel v krvi uprostřed cesty. Když ten muž viděl, že se všichni ve...
1. Královská 6:13...jsem dal tvému otci Davidovi. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a svůj lid Izrael nikdy neopustím."...
1. Královská 6:27...křídlo druhého se dotýkalo druhé stěny, zatímco uprostřed chrámu se jejich křídla dotýkala navzájem. I tyto...
2. Královská 6:20...jim otevřel oči a hle - uviděli, že jsou uprostřed Samaří! Vtom je spatřil izraelský král. "Mám je...
1. Letopisů 16:1...Boží truhlu přinesli, postavili ji na její místo uprostřed stanu, který pro ni David postavil. Pak před...
2. Letopisů 20:14...nemluvňaty, ženami a dětmi před Hospodinem. Vtom uprostřed shromáždění sestoupil Duch Hospodinův na...
Job 5:14...vychytralosti, záměry zvrácených on podvracíUprostřed dne tma je zachvátí, v poledne budou tápat jako...
Job 20:22...nic, co by pohltil, nepotrvá jeho blahobytUprostřed nadbytku přijde do úzkých, bída se na něj vrhne...
Job 27:20...nic mu nezbude. Hrůzy ho postihnou jako povodeňuprostřed noci ho vichr odnese. Východní vítr ho odnese...
Job 34:20...nuzáky - dílo jeho rukou jsou jeden jak druhýUprostřed noci náhle umírají, i mocní se zachvějí a musí...
Job 36:14...střádají, o pomoc nevolají ani spoutáni řetězyUprostřed mládí proto zmírají, končí svůj život mezi...
Žalmy 1:5... Ničemní na soudu neobstojí, stejně tak hříšní uprostřed poctivých. Cestu poctivých dobře zná Hospodin,...
Žalmy 4:2... Odpověz na volání, Bože, spravedlnostiUprostřed úzkosti ulev mi, smiluj se nade mnou, slyš ...
Žalmy 22:4...nocí nemohu najít klid. Ty sám jsi svatý, trůníš uprostřed izraelských chval. Naši otcové v tebe doufali,...
Žalmy 22:23...buvola! Svým bratrům budu zvěstovat tvé jménouprostřed shromáždění budu velebit: Ctitelé Hospodina,...
Žalmy 31:8...jsi pohlédl na trápení, žes poznal mou duši uprostřed úzkosti. Nevydáš napospas mému nepříteli,...
Žalmy 47:6...Jákoba, jehož si oblíbil. séla Vznáší se Bůh uprostřed jásání, Hospodin, když troubí se na roh beraní....
Žalmy 48:10... navěky! séla Rozjímáme, Bože, o tvé lásce uprostřed tvojí svatyně. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá...
Žalmy 57:10..., Pane, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahá k samému nebi, tvá věrnost...
Žalmy 66:14... jež pronesl jsem svými rty, sliby mých úst uprostřed soužení. Zápaly přinesu ti ze zvířat vykrmených,...
Žalmy 82:1... Žalm Asafův. Ve shromáždění mocných stanul Bůhuprostřed "bohů" soud vynesl: "Jak dlouho budete soudit...
Žalmy 102:24... se shromáždí, aby Hospodinu sloužiliUprostřed cesty mi síly podlomil, můj život náhle ukrátil....
Žalmy 108:4... Hospodine, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahá výše než k nebi, tvá...
Žalmy 110:2...žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: "Vládni uprostřed svých nepřátel!" Tvůj lid se dobrovolně nabídne,...
Žalmy 116:19...jeho lid v Hospodinově domě, na jeho dvořeuprostřed tebe, Jeruzaléme! Haleluja! Chvalte Hospodina,...
Přísloví 5:14...jsem se octl v nejhorší bídě na očích všemuprostřed obce své!" Pij vodu z vlastní nádrže, vodu...
Přísloví 25:13...moudrá výtka pro vnímavý sluch. Chladivým sněhem uprostřed léta je věrný posel těm, kdo jej vyslali; duši...
Kazatel 3:13...se a užívat života. Může-li kdokoli jíst a pítuprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar! Vím,...
Kazatel 5:18...mu jich užívat, přijme svůj úděl a raduje se uprostřed svého pachtění - vždyť je to Boží dar! Komu Bůh...
Izaiáš 5:2... ušlechtilou révu na vysadil. Věž postavil uprostřed , vykopal v i vinný lis. Očekával, že hrozny...
Izaiáš 6:5...- teď zahynu! Jsem člověk s nečistými rty, žiji uprostřed lidu s nečistými rty, a přitom jsem na vlastní...
Izaiáš 12:6...zpívej, sionský lide - veliký je Svatý izraelský uprostřed tebe!" Ortel nad Babylonem, jak jej viděl Izaiáš...
Izaiáš 19:19...se bude nazývat Sluneční město. V ten den bude uprostřed Egypta Hospodinův oltář a u hranic země bude...
Izaiáš 19:24...a Asýrií tvořit trojici a bude požehnáním uprostřed světa, jemuž Hospodin zástupů požehná: "Požehnán...
Izaiáš 38:10... co se uzdravil ze své nemoci: Říkal jsem siUprostřed života musím odejít, svá léta strávím v branách...
Jeremiáš 9:5...mluvit lži, pro zvrácenost by se ztrhali. Žiješ uprostřed lsti a kvůli lsti znát odmítli, praví Hospodin...
Jeremiáš 21:4...proti Chaldejcům, kteří na vás útočí, shromáždím uprostřed tohoto města. sám budu bojovat proti vám...
Jeremiáš 32:21...a zázraky, mocnou rukou, vztaženou pažíuprostřed veliké hrůzy. Dal jsi jim tuto zemi, o níž jsi...
Ezechiel 1:16...měla takové, že napohled bylo jakoby kolo uprostřed kola. Když se pohybovala, mohla jet na všechny...
Ezechiel 5:2...dny tvého obléhání, spálíš jich třetinu na ohni uprostřed města, třetinu rozsekáš mečem kolem něj a třetinu...
Ezechiel 8:11...nimi stálo sedmdesát stařešinů domu Izraeleuprostřed nich Jaazaniáš, syn Šafanův. Každý měl v ruce...
Ezechiel 10:10...se podobala jedno druhému, jakoby vždy bylo kolo uprostřed kola. Když se pohybovala, mohla jet na všechny...
Ezechiel 11:1... A hle - v průchodu brány stálo pětadvacet mužůUprostřed nich jsem uviděl vůdce lidu Jaazaniáše, syna...
Ezechiel 22:9...hodují v tobě na náhorních svatyních a provádějí uprostřed tebe zvrhlosti. Synové v tobě obcují s manželkou...
Ezechiel 22:13...dlaní nad tvým mrzkým ziskem a nad krví prolitou uprostřed tebe! Zdalipak zůstaneš tak smělé a silné ve...
Ezechiel 27:25...šňůrami. Zámořské lodi tvé zboží převážejíuprostřed moře jsi plně naložen. Na hlubinu zavezli ...
Ezechiel 27:26...naložen. Na hlubinu zavezli tvoji veslařiuprostřed moře budeš východním větrem roztříštěn! Tvé jmění...
Ezechiel 27:32...o tobě: ‚Kdo byl kdy Týru podobný, zničenému uprostřed moří?' Když vykládali tvé zboží ze zámoří, sytil...
Ezechiel 28:2...říkáš si: ‚ jsem bůh! Zaujímám božský trůn uprostřed moří.' Přitom jsi člověk, žádný bůh, i když si...
Ezechiel 28:8... Nakonec srazí do jámy, zahyneš hroznou smrtí uprostřed moří. Budeš pak ještě říkat: ‚ jsem bůh' tváří...
Ezechiel 32:20...než ostatní? Dolů! K neobřezaným ulehni!' Padnou uprostřed mečem pobitých. Meč je tasen; Egypt odvádějí i...
Ezechiel 37:26...věčná smlouva s nimi. Zasadím je a rozmnožímuprostřed nich zřídím navěky svou svatyni. Můj příbytek...
Ezechiel 37:28... Posvětitel Izraele, bude svatyně navěky uprostřed nich." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 39:7...pobřežích. Tehdy poznají, že jsem HospodinUprostřed svého lidu Izraele zjevím své svaté jméno a ...
Ezechiel 43:7...můj trůn, místo pro podnož mých nohou. Zde budu uprostřed synů Izraele přebývat navěky. Dům Izraele ani...
Ezechiel 43:9...náhrobky svých králů ode odstraní, a tak budu uprostřed nich přebývat navěky. Synu člověčí, popiš domu...
Ezechiel 44:9...do svatyně, včetně všech cizinců žijících uprostřed synů Izraele. Ovšem levité, kteří se ode ...
Ezechiel 46:10...přišel, ale vyjde branou naproti. Vládce bude uprostřed nich; přijde, když budou přicházet, a odejde,...
Ezechiel 48:8...stejně jako ostatní od východu na západUprostřed něj bude svatyně. Díl, který z něj odevzdáte...
Ezechiel 48:10... na západě i na východě 10 000 loktů širokýUprostřed něj bude Hospodinova svatyně. Tento díl připadne...
Ezechiel 48:15...- pro zástavbu a volnou plochu. Město bude stát uprostřed a bude mít tyto rozměry: 4 500 loktů na severu, 4...
Ezechiel 48:21...s kmenovými podíly budou patřit vládciuprostřed nich bude svatý podíl s chrámovou svatyní....
Ezechiel 48:22... Majetek levitů a majetek města tedy budou uprostřed majetku vládce, který se bude rozkládat mezi...
Daniel 4:7...v mysli toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak se uprostřed země tyčí obrovský strom. Rostl a sílil, jeho...
Ozeáš 11:9...záhubě. Jsem přece Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe - nenavštívím děsem. Půjdou za...
Amos 1:14...na hradbách Raby oheň, aby pohltil její paláce uprostřed vřavy v den boje, uprostřed bouře v den vichřice....
Amos 2:2...oheň, aby pohltil keriotské paláce. Moáb zahyne uprostřed vřavy, válečného křiku a troubení. Odstraním z...
Micheáš 5:6...po našich hranicích. Ti, kdo pozůstanou z Jákoba uprostřed mnohých národů, budou jak rosa od Hospodina, jak...
Micheáš 5:7... Ti, kdo pozůstanou z Jákoba mezi pohanyuprostřed mnohých národů, budou jak lev mezi lesní zvěří,...
Micheáš 7:14...tvým dědictvím. žijí sami v zarostlé krajiněuprostřed země podobné zahradě. se pasou v Bášanu i...
Zachariáš 8:3...praví Hospodin: Vrátím se na Sion a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván Městem pravdy...
Matouš 14:6...pak na oslavě Herodových narozenin tančila uprostřed hodovníků a Herodovi se tak zalíbila, že ...
Matouš 18:20...shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem  uprostřed nich." Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl: "Pane...
Matouš 26:21... když byl za stolem s Dvanáctiuprostřed jídla řekl: "Amen, říkám vám, že jeden z vás ...
Marek 6:47...na horu, aby se modlil. Pozdě večer byla loď uprostřed jezera a on sám na zemi. Uviděl je, jak se dřou s...
Marek 9:36...a služebník všech." Vzal dítě a postavil je uprostřed. Potom je vzal do náručí se slovy: "Kdokoli...
Marek 14:18...Ježíš se Dvanácti. Když byli za stolem, Ježíš uprostřed jídla řekl: "Amen, říkám vám, že jeden z vás, kdo...
Lukáš 12:38...za stůl, přistoupí a bude jim sloužit. Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené,...
Lukáš 22:55...kněze. Petr ho ale zpovzdálí následoval. Když uprostřed dvora zapálili oheň a sesedli se okolo, posadil...
Lukáš 24:36...při lámání chleba. Zatímco o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. "Pokoj vám," řekl. Oni si ale v...
Jan 8:9...Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se : "Kde jsou tvoji...
Jan 19:18...a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat a připevnit na kříž nápis...
Skutky 1:15...Marií a s jeho sourozenci. V době vstal uprostřed shromážděných učedníků Petr (bylo jich tam asi...
Skutky 20:19...Jak jsem sloužil Pánu se vší pokorou, v slzáchuprostřed mnoha zkoušek, které potkaly kvůli židovským...
1. Korintským 10:13... abyste byli pokoušeni nad své možnostiuprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli...
2. Korintským 12:9..."Moje milost ti stačí. moc se plně projeví uprostřed slabosti." Milerád se tedy budu chlubit svými...
Filipským 2:15...nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém...
Židům 2:12...říká: "Svým bratrům budu zvěstovat tvé jménouprostřed shromáždění budu velebit." Jinde říká: " na...
Zjevení 1:13...se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnůuprostřed těch svícnů jakoby Syna člověka, oděného dlouhým...
Zjevení 2:1...své pravici těch sedm hvězd, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů: Znám tvé skutky, tvou...
Zjevení 4:6...bylo také skleněné moře jakoby z křišťáluuprostřed trůnu i kolem trůnu čtyři bytosti plné očí...
Zjevení 5:6...a jejích sedm pečetí." A hle, spatřil jsem, jak uprostřed trůnu a těch čtyř bytostí a uprostřed těch starců...
Zjevení 7:17...je nespálí, neboť je bude pást Beránek, který je uprostřed trůnu. Povede je k pramenům živých vod a Bůh jim...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |