Uprchli

Hledám varianty 'uprchli' [ uprchnou (1) uprchněte (1) uprchli (6) uprchl (17) ]. Nalezeno 25 veršù.
Exodus 14:5... Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce faraona i jeho dvořanů se obrátilo proti lidu...
Jozue 20:6... bude moci vrátit zpět domů do města, odkud uprchl." Vyčlenili tedy Kedeš v Galileji v pohoří Neftalí,...
Soudců 1:6... Kananejce i Perizejce pobili, ale Adoni-bezek uprchl. Pronásledovali ho, a když ho dopadli, usekali mu...
Soudců 9:21...a sežehne Abimelecha!" Pak se dal Jotam na útěkUprchl před svým bratrem Abimelechem do Beeru a tam zůstal....
1. Samuel 19:10...do zdi. David se dal na útěk a ještě noci uprchl. Saul poslal k Davidovu domu své muže, aby ho...
1. Samuel 19:12...pak spustila Davida oknem; ten se dal na útěkuprchl. Míkal vzala sochu bůžka, položila ji na lůžko, na...
1. Samuel 20:1...Saul patří k prorokům? David ale z chýší v Rámě uprchl. Přišel k Jonatanovi a ptal se: "Co jsem provedl?...
1. Samuel 22:20... syna Achitubova, jménem Abiatar ale uniklUprchl k Davidovi a oznámil mu, že Saul povraždil...
1. Samuel 30:17...čtyř set mladíků, kteří nasedli na velbloudyuprchli. Tak David dobyl zpět všechno, co Amalekovci...
1. Samuel 31:7...Saul se svými syny zahynul, opustili svá městauprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je. Druhého dne,...
2. Samuel 4:3...Beerot se totiž počítá k Benjamínovi; Beerotští uprchli do Gitajim a od doby tam pobývají dodnes....
2. Samuel 13:34...synové. Vždyť zemřel jen Amnon!" Abšalom mezitím uprchl. Když se mladík na stráži rozhlédl do dálky, spatřil...
2. Samuel 19:10...vysvobodil nás ze spárů Filištínů. Pak ale uprchl ze země před Abšalomem a Abšalom, kterého jsme si...
1. Královská 11:17...s několika edomskými služebníky svého otce uprchl do Egypta. Přes Midián pokračovali do Paranu, kde...
1. Královská 11:23...vzbudil v Rezonovi, synu Eliadovu, který uprchl od svého pána Hadad-ezera, krále Cóby. Když David...
1. Královská 11:40...Šalomoun se pak snažil Jeroboáma zabít. Ten ale uprchl do Egypta k egyptskému vládci Šišakovi a zůstal v...
1. Královská 12:2...Nebatův, se o tom dozvěděl ještě v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta,...
1. Královská 20:20...útěk a Izrael za nimi. Aramejský král Ben-hadad uprchl na koni spolu s jízdou. Izraelský král vyrazil vpřed...
1. Královská 20:30...27 000 mužů zřítily hradby. Ben-hadad ale uprchl a schoval se v nejzazším pokojíku. Jeho služebníci...
2. Královská 19:37...jeho synové Adramelech a Sarecer probodli mečemUprchli pak do země Ararat a na jeho místě kraloval jeho...
1. Letopisů 10:7...Saul se svými syny zahynul, opustili svá městauprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je. Druhého dne,...
2. Letopisů 10:2... syn Nebatův, se o tom dověděl v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta,...
Izaiáš 17:13...jako burácením vod mohutných, on je okřikneuprchnou do dáli jako plevy hnané větrem po kopcích, jako...
Izaiáš 23:6...v Egyptě, zachváceni budou bolestí nad TýremUprchněte někam za moře, obyvatelé pobřeží, kvílejte! Tohle...
Izaiáš 37:38...jeho synové Adramelech a Sarecer probodli mečemUprchli pak do země Ararat a na jeho místě kraloval jeho...

Slova obsahující uprchli: uprchli (6) uprchlic (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |