Uprchlíků

Hledám varianty 'uprchlíků' [ uprchlíky (1) uprchlíků (2) uprchlík (4) uprchlíci (4) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 14:13...bydlel v Sodomě) i jeho majetek a odjeli. Jeden uprchlík přišel a vyprávěl to Hebreji Abramovi. Ten se...
Soudců 12:4... protože Efraimci říkali: "Vy Gileáďané jste jen uprchlíci z Efraima - uprostřed Efraima a Manasese!"...
Soudců 12:5...jordánské brody, a kdykoli někdo z efraimských uprchlíků žádal: "Nechte přejít," Gileáďané se ho ptali:...
Izaiáš 15:5... srdce nad Moábem běduje! K Coaru proudí jeho uprchlíci, k Eglat-šelišiji. Luchitským svahem s pláčem...
Izaiáš 21:14...vodu přineste! Vy, kteří žijete v Temě, vítejte uprchlíky chlebem! Prchají přece před mečem, před taseným...
Izaiáš 45:20...říkám, co je poctivé. Shromážděte se a přijďteuprchlíci z národů, spolu přistupte! Nechápou ti, kdo...
Jeremiáš 48:19...a vyhlížej, obyvatelko města Aroer. Ptej se uprchlíků, uprchlic ptej se, říkej: ‚Co se to děje?' Moáb...
Jeremiáš 50:28...den, čas, kdy se s nimi zúčtuje! Slyšíš? To uprchlíci vyvázlí z Babylonie na Sionu zvěstují, že...
Ezechiel 24:26...jim také syny a dcery. V ten den za tebou přijde uprchlík, aby ti to oznámil. V den, kdy se s ním setkáš, se...
Ezechiel 33:21...dvanáctého roku našeho vyhnanství ke mně přišel uprchlík z Jeruzaléma se slovy: "Město padlo!" Večer před...
Ezechiel 33:22...mně spočinula ruka Hospodinova, a než ke mně ten uprchlík ráno přišel, Hospodin mi otevřel ústa. ústa se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |