Uplyne

Hledám varianty 'uplyne' [ uplynuly (2) uplynulo (6) uplynula (5) uplynul (2) uplynout (1) uplynou (3) uplyne (10) ]. Nalezeno 29 veršù.
Genesis 41:53...mého trápení učinil plodným." Když pak v Egyptě uplynulo sedm let hojnosti, přišlo na řadu sedm let hladu,...
Genesis 47:18...je krmil chlebem po celý rok. A když ten rok uplynul, přišli k němu v dalším roce a řekli: "Nebudeme...
Genesis 50:4...za něj drželi smutek po sedmdesát dní. Když uplynula doba jeho oplakávání, promluvil Josef k faraonovu...
Exodus 7:25...vodu. Nilskou vodu totiž nebyli s to pít. Když uplynulo sedm dní poté, co Hospodin udeřil na Nil, Hospodin...
Exodus 12:41...v Egyptě trval 430 let. Právě toho dne, kdy uplynulo 430 let, vyšly všechny Hospodinovy zástupy z...
Leviticus 12:6...od krve potrvá ještě šedesát šest dní. Když uplyne doba jejího očišťování po narození syna nebo dcery,...
Deuteronomium 9:11...ohně na oné hoře v den shromáždění. Když uplynulo těch čtyřicet dní a čtyřicet nocí, Hospodin mi dal...
Deuteronomium 34:8...Mojžíše na moábských pláních třicet dní, než uplynula doba pláče a truchlení. Jozue, syn Nunův, byl...
1. Samuel 18:26...by se mohl stát královým zetěm. Ještě než lhůta uplynula, David vyrazil se svými muži, pobil dvě stě...
2. Samuel 13:1...se David se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma.  Uplynul nějaký čas. Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru...
2. Královská 8:3...sedm let ve filištínské zemi. Když těch sedm let uplynulo, vrátila se odtud a přišla ke králi, aby se...
Job 17:11...znovu - moudrého mezi vámi ale nenajdu! dny uplynuly i s mými úmysly, touhy mého srdce se zhatily....
Žalmy 90:4... smrtelníci, zpět!" Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina! Spláchneš je -...
Izaiáš 38:12...život zavinul, když odstřihls od stavu - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Do rána jsem...
Izaiáš 38:13...v bolestech, drtils mi kosti jako lev - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Kvílím jako drozd...
Ezechiel 3:16...tam zůstal sedět otřesen. Když těch sedm dní uplynulo, dostal jsem slovo Hospodinovo. "Synu člověčí,"...
Ezechiel 4:6...poneseš vinu domu Izraele po 390 dnů. ty dny uplynou, lehneš si zase na pravý bok a po 40 dnů poneseš...
Ezechiel 5:2... Potom si vezmi váhu a rozděl je na díly.  uplynou dny tvého obléhání, spálíš jich třetinu na ohni...
Ezechiel 29:13...praví Panovník Hospodin: těch čtyřicet let uplyne, shromáždím Egypťany z národů, mezi něž byli...
Ezechiel 43:27...za oltář, aby byl očištěn a zasvěcen. ty dny uplynou, počínaje osmým dnem budou kněží na oltáři obětovat...
Daniel 1:18...kromě toho rozuměl všem viděním a snům. Když uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být předvedeni...
Daniel 9:25...obnoven, k Mesiáši vůdci sedmero týdnů uplyne a šedesát dva týdny. Jeruzalém bude obnoven i s...
Daniel 9:26... přestože časy budou zlé. dvaašedesát týdnů uplyne, Mesiáš bude zabit a opuštěn. To město i svatyni...
Daniel 12:11...každodenní oběti a vztyčení otřesné ohavnosti uplyne 1 290 dnů. Blaze tomu, kdo trpělivě přečká 1 335 dnů...
Lukáš 4:2...ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn...
Lukáš 22:59...z nich." "Nejsem, člověče!" opakoval Petr. Když uplynula asi hodina, začal někdo jiný tvrdit: "Tenhle s ním...
Skutky 21:26...obřadu. Potom šel do chrámu ohlásit, kdy uplyne doba jejich očišťování a za každého z nich bude...
Skutky 21:27...bude přinesena oběť. Když těch sedm dní mělo uplynout, uviděli ho v chrámu Židé z Asie. Vzbouřili...
Zjevení 20:7...a Krista a budou s ním kralovat tisíc let.  uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn ze žaláře....

Slova obsahující uplyne: neuplyne (3) uplyne (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |