Upevnil

Hledám varianty 'upevnil' [ upevnit (1) upevním (7) upevnili (3) upevnil (12) upevní (4) upevni (1) upevněny (2) upevněn (5) ]. Nalezeno 35 veršù.
Exodus 15:17... učiníš, ve svatyni, kterou tvé ruce, ó Paneupevní! Hospodin bude kralovat na věky věků...
Exodus 25:27...ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Kruhy budou upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se...
Exodus 37:14...ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Kruhy byly upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se...
Deuteronomium 32:6...on není tvůj Otec a Stvořitel, který učinilupevnil? Na dávné dny si teď vzpomeň, na léta všech...
2. Samuel 7:12... jenž vzejde z tvých beder, a jeho království upevním. To on postaví dům mému jménu a navěky upevním...
2. Samuel 7:13... To on postaví dům mému jménu a navěky upevním trůn jeho království. mu budu otcem a on mi bude...
2. Samuel 7:26...Kéž je dům tvého služebníka Davida před tebou upevněn! Hospodine zástupů, Bože Izraele, ty jsi svému...
1. Královská 15:4...zářit jeho svíci; vzbudil po něm jeho synaupevnil Jeruzalém. David totiž dělal, co je v Hospodinových...
1. Letopisů 17:11...potomka, jednoho z tvých synů, a jeho království upevním. To on mi postaví dům a navěky upevním jeho trůn...
1. Letopisů 17:12...upevním. To on mi postaví dům a navěky upevním jeho trůn. mu budu otcem a on mi bude synem....
1. Letopisů 17:24...Kéž je dům Davida, tvého služebníka, před tebou upevněn! Bože můj, ty jsi svému služebníku prozradil, že mu...
1. Letopisů 18:3...Hadad-ezera, krále Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000...
1. Letopisů 22:10...mu budu otcem. Trůn jeho království nad Izraelem upevním navěky.' Nuže, synu můj, Hospodin buď s tebou. Kéž...
1. Letopisů 28:7...za syna a mu budu otcem. Jeho království upevním navěky, bude-li spolehlivě plnit přikázání a...
2. Letopisů 21:4...se tedy ujal království svého otce. Jakmile upevnil svou moc, povraždil mečem všechny své bratry i...
2. Letopisů 27:6...Totéž mu odváděli i druhý a třetí rok. Tak Jotam upevnil svou moc, neboť žil důsledně před Hospodinem, svým...
Nehemiáš 3:1...kněžími se dal do práce a postavili Ovčí bránuUpevnili trámy a osadili vrata. Pokračovali dál k věži Mea,...
Nehemiáš 3:3...syn Imriho. Rybnou bránu stavěli synové SenaoviUpevnili trámy a osadili vrata, zámky a závory. Vedle nich...
Nehemiáš 3:6... syn Paseachův, a Mešulam, syn BesodiášůvUpevnili trámy a osadili vrata, zámky a závory. Vedle nich...
Žalmy 40:3... nohy postavil na pevné skále, kroky upevnil. Do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv Bohu...
Žalmy 48:9...zástupů, ve městě našeho Boha - kéž je Bůh upevní navěky! séla Rozjímáme, Bože, o tvé lásce...
Žalmy 78:69...jako nebesa si tam postavil a jako země, již upevnil navěky. Vyvolil svého služebníka Davida, vzal ho od...
Žalmy 89:5...ustanovím navěky, po všechna pokolení tvůj trůn upevním." séla Nebesa, Hospodine, slaví tvé zázraky,...
Žalmy 89:38...přede mnou bude jak slunce stát, bude jak měsíc upevněn navěky - ten věrný svědek v oblacích!" séla Teď jsi...
Žalmy 119:133...smiluj se dle práva těch, kdo milují jméno tvé.  Upevni kroky ve svých výrocích, neovládne žádný...
Přísloví 3:19...založil Hospodin zemi, prozřetelností nebe upevnil. Jeho věděním tryskají z hlubin proudy, oblaka rosu...
Přísloví 15:25... Hospodin strhne dům pyšných, mezníky vdovy ale upevní. Zlé úmysly se Hospodinu hnusí, za čistá považuje...
Přísloví 24:3... Moudrost dovede postavit dům, šikovnost jej umí upevnit. Poznání pak jeho pokoje plní majetkem vzácným a...
Přísloví 29:14...král i chudé poctivě, jeho trůn bude navěky upevněn. Moudrosti dodává metla a domluva, rozpustilé dítě...
Izaiáš 9:6... aby vládl jeho království, aby je ustanovilupevnil právem a spravedlností od toho dne navěky....
Izaiáš 16:5...utlačovatel zmizí ze země. Tvůj trůn tehdy bude upevněn láskou a v Davidově stanu na něm usedne soudce,...
Izaiáš 45:18...ten Bůh, který zformoval zemi, který ji učinilupevnil, který ji nestvořil, aby prázdná zůstala, ale k...
Jeremiáš 33:2...učinil zemi, Hospodin, který ji zformovalupevnil - ten, který jméno Hospodin: Volej ke mně a ...
1. Tesalonickým 3:2...spolupracovníka v Kristově evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře, aby se nikdo z vás...
1. Petr 5:10...Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnovíupevní, posílí a ukotví. Jemu náleží moc navěky! Amen...

Slova obsahující upevnil: upevnil (12) upevnili (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |