Upadnout

Hledám varianty 'upadnout' [ upadnout (2) upadnou (3) upadne (8) upadlo (1) upadli (3) upadla (1) upadl (6) ]. Nalezeny 24 verše.
Leviticus 11:32...nečistý do večera. Cokoli, nač jejich mršina upadne, bude nečisté. je to předmět ze dřeva nebo oděv,...
Leviticus 11:35...jakékoli takové nádobě bude nečistý. Cokoli, nač upadne taková zdechlina, bude nečisté. Pec i krb budou...
Leviticus 11:37...zdechlin, bude nečisté. Když taková zdechlina upadne na jakékoli osivo, zůstane osivo čisté. Bylo-li však...
Leviticus 11:38...však předtím, než na něj taková zdechlina upadla, namočeno vodou, bude pro vás nečisté. Když pojde...
Leviticus 19:10...vinici úplně neobírej a nepaběrkuj, co na vinici upadlo. Nech to chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodin...
1. Samuel 10:10... Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův a on s nimi upadl do prorockého vytržení. Když všichni, kdo ho znali z...
1. Samuel 19:24...v Rámě, hned ze sebe shodil šaty a také on upadl před Samuelem do prorockého vytržení. Ležel tam nahý...
Žalmy 35:15...matku obtížen zármutkem. Když jsem však upadl, radostně se sběhli, seběhli se na , aby napadli...
Žalmy 57:7... Jámu přede mnou vykopali, sami však do  upadli. séla srdce je, Bože, připraveno, připraveno je...
Žalmy 64:8...člověka! Bůh po nich tehdy svým šípem střelíupadnou náhle, plní ran! Jazyky svými sami se srazí, každý,...
Žalmy 76:7...tys jim pohrozil, jezdec i s koněm do mrákot upadli! Jak hrozný jsi - ano ty - před tvojí tváří kdo...
Přísloví 13:17...ale roztrušuje samé nesmysly. Ničemný vyslanec upadne do neštěstí, spolehlivý posel je jako lék. Bída a...
Přísloví 28:18...zachován bude, kdo jde křivolakou cestou, náhle upadne. Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, bídy se...
Izaiáš 24:18...zemi obýváš! Kdo uteče, zazní strašný hlasupadne do propasti v prach; kdo z propasti se vyškrábá, nad...
Izaiáš 27:11...okusuje jeho větvičky. jeho větve uschnouupadnou, ženy je přijdou sbírat na oheň. A že ten lid nemá...
Izaiáš 28:13...a tam - bla bla bla!" Jen si jdou - nazpátek upadnou, zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou. Proto...
Pláč 2:6...nechal zaniknout. Hospodin nechal v zapomnění upadnout svátky i soboty na Sionu; krále i kněze zavrhl ve...
Ezechiel 48:11...tak jako levité, když synové Izraele upadli do bludu. Proto jim jako zvláštní dar z odevzdaného...
Matouš 21:44...a bude dáno lidu, který ponese jeho ovoce. Kdo upadne na ten kámen, ten se roztříští, a na koho ten kámen...
Marek 9:20...uviděl, hned jím ten duch začal zmítat,  upadl a s pěnou u úst se válel po zemi. Ježíš se zeptal...
Skutky 10:10...hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídloupadl do vytržení. Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou...
Skutky 22:17...vrátil do Jeruzaléma. Při modlitbě jsem v chrámu upadl do vytržení a viděl jsem Pána. Řekl mi: ‚Pospěš si!...
Galatským 6:1... nesoupeřme spolu a nezáviďme si. Bratřiupadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v...
Židům 10:31..."Hospodin bude soudit svůj lid." Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha! Rozpomeňte se na dřívější...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |