Upřímné

Hledám varianty 'upřímné' [ upřímnými (1) upřímným (11) upřímných (4) upřímný (2) upřímnou (1) upřímní (3) upřímnému (1) upřímného (4) upřímné (9) upřímná (4) ]. Nalezeno 40 veršù.
Deuteronomium 32:4...Bůh, každé křivdy vzdálen, on je spravedlivýupřímný! Jeho nesynové se ale zvrhli, zkažení jsou,...
Jozue 10:13...potrestal. Právě tak se to píše v Knize Upřímného. Slunce se zastavilo uprostřed nebe a nespěchalo...
2. Samuel 1:18...učili tuto Píseň luku. Takto je zapsána v Knize Upřímného: Ach, Izraeli, tvá ozdoba zabita leží na tvých...
1. Královská 3:6... neboť žil před tebou věrně a spravedlivě a s upřímným srdcem stál při tobě. Tuto velikou přízeň jsi mu...
2. Královská 20:3...prosím, že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v tvých očích...
1. Letopisů 29:17...můj, že zkoumáš srdce a miluješ upřímnost. Z upřímného srdce jsem daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj...
2. Letopisů 19:9..."Tak jednejte - s úctou k Hospodinu, věrně a s upřímným srdcem. U každého sporu, který k vám přijde od...
Job 6:25...pochybil, mi ukažte. Jak mohou zraňovat slova upřímná! Co vaše důkazy mohou dokázat? To, co jsem řekl, mi...
Job 33:3...otvírám, slova mi začínají proudit z jazyka. Z upřímného srdce řeč pramení, rty vyjevují čisté...
Žalmy 7:11...Nejvyšší Bůh je můj štít - on je zachráncem upřímných! Bůh je spravedlivý soudce, Bůh plane hněvem...
Žalmy 11:2... na tětivu kladou šípy své, z přítmí střílejí na upřímné! Když samy základy bortí se, tehdy spravedlivý nic...
Žalmy 11:7...Hospodin je spravedlivý, spravedlnost milujeupřímní spatří jeho obličej! Pro předního zpěváka,...
Žalmy 32:11... spravedliví, vesele prozpěvujte, všichni upřímní! Veselte se, spravedliví, v Hospodinu, upřímným...
Žalmy 33:1...upřímní! Veselte se, spravedliví, v Hospodinuupřímným sluší chvalozpěv! Oslavujte Hospodina na citeru,...
Žalmy 36:11...ty, kdo znají, svou spravedlnost na v srdci upřímné. nešlape po mně noha pyšných, ruka darebáků...
Žalmy 37:37... nic jsem nenašel! Pohleď na poctivé, všímej si upřímných - budoucnost patří pokojným. Všichni vzpurní však...
Žalmy 64:11... Jásat pak budou spolu všichni, kdo mají srdce upřímné! Žalm pro předního zpěváka. Píseň Davidova...
Žalmy 78:37...pak měli plná ústa a na jazyku lžiUpřímní k němu nebyli v srdci, jeho smlouvě byli nevěrní....
Žalmy 84:12...Milost i slávu dává Hospodin, neupře žádné dobro upřímným. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž v tobě...
Žalmy 97:11...Poctivým lidem světlo vychází, radost je dána upřímným. Radujte se v Hospodinu, kdo jste poctiví,...
Žalmy 119:7...zahanben nikdy nebudu. Chválit budu se srdcem upřímným, tvým spravedlivým soudům když se naučím. Tvé...
Žalmy 125:4... dobře zachovej, k těm, kteří mají srdce upřímné. Ty, kdo se obracejí k cestám klikatým, takové...
Přísloví 2:7...pramení z jeho úst. Zdravý úsudek on pro upřímné chová, štítem je pro ty, kdo žijí poctivě. Drží...
Přísloví 3:32...z jeho cest. Hospodinu se hnusí každý zvrhlík, s upřímnými však sdílí svá tajemství. Hospodinovo prokletí...
Přísloví 16:17...nad stříbro nejčistší je získat rozumnost. Cesta upřímných vede pryč od zla; kdo hlídá svou cestu, svou duši...
Přísloví 20:11... I na dětech se podle chování pozná, jak čistáupřímná je jejich povaha. Slyšící ucho, vidoucí oko - obojí...
Přísloví 21:8... Cesta podvodníka je klikatá, povaha čistých je upřímná. Lepší je stěhovat se do kouta na střechu než s...
Přísloví 23:7...- je takový, když říká, "Jez a pij," není upřímný. Sousta, jež snědl jsi, vyzvracíš, tvoje lichotky...
Přísloví 24:26...bývají oblíbeni, takoví se jen chvály dočkajíUpřímná odpověď - na rty polibek. Zvládni svou práci venku,...
Přísloví 29:10... nic nikam nevede! Krvelační poctivce nenávidíupřímnému se sápou po krku. Tupec průchod všem svým...
Izaiáš 38:3...prosím, že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v tvých očích...
Skutky 2:46...lámali chléb a dělili se o jídlo s radostíupřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní....
Skutky 8:21...na téhle věci, protože tvé srdce není před Bohem upřímné. Čiň pokání ze své špatnosti a modli se - snad ti...
2. Korintským 2:17...slovem, ale mluvíme před Boží tváří v Kristuupřímných pohnutek, z Božího pověření. Začínáme se opět...
2. Korintským 6:6... trpělivosti a laskavosti, v Duchu svatém, v upřímné lásce, ve slově pravdy a v Boží moci, s výzbrojí...
2. Korintským 11:3...se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou...
Efeským 6:5...své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako Krista. Neslužte naoko jako ti, kdo...
Koloským 3:22...jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, aleupřímným srdcem a z úcty k Pánu. Cokoli děláte, čiňte to...
1. Timoteus 1:5...láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Někteří ale z této cesty zbloudili a uchýlili...
2. Timoteus 1:5...znovu vidět a být naplněn radostí. Vzpomínám na upřímnou víru, kterou měla tvá babička Lois, tvá matka...

Slova obsahující upřímné: upřímné (9) upřímného (4) upřímnému (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |