Unikneš

Hledám varianty 'unikneš' [ uniknu (2) uniknout (19) uniknou (6) unikni (1) unikněte (1) unikneš (1) unikneme (1) unikne (6) uniklo (1) unikli (10) unikl (14) ]. Nalezeno 59 veršù.
Jozue 8:22...strany, nezůstal, kdo by přežil ani kdo by unikl. Jen ajského krále zajali živého a přivlekli ho k...
1. Samuel 19:17...obořil: "Proč jsi takhle podvedla? Nechalas uniknout mého nepřítele!" Míkal mu odpověděla: "On mi...
1. Samuel 22:1...Tenhle mi vejít do domu?" Tak odtamtud David unikl a ukryl se v jeskyni Adulam. Když se to doslechli...
1. Samuel 22:20...Achimelecha, syna Achitubova, jménem Abiatar ale unikl. Uprchl k Davidovi a oznámil mu, že Saul povraždil...
1. Samuel 23:13...na místo. Když Saulovi bylo oznámeno, že David unikl z Keily, ukončil tažení. David pak pobýval v...
1. Samuel 23:26...po druhém. David se snažil před Saulem rychle uniknout, neboť Saul se svými muži Davida a jeho muže...
1. Samuel 27:1...a přestane hledat po celém Izraeli. Takhle mu uniknu z rukou." Proto David vyrazil na cestu a se šesti...
2. Samuel 1:3...a poklonil se. "Odkud jdeš?" zeptal se David. "Unikl jsem z izraelského tábora," zněla odpověď. "Pověz mi,...
1. Královská 19:17...Abel-mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne před mečem Chazaela, toho zabije Jehu, a kdo unikne...
2. Královská 9:15... opravdu chcete za krále, nedovolte nikomu uniknout z města a prozradit to v Jizreelu." Jehu pak...
2. Královská 10:24..."Za ty lidi mi ručíte. Kdo nechá jediného z nich uniknout, zaplatí za něj životem!" Když byli hotovi s...
2. Královská 19:11...se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy? ...
2. Letopisů 12:7...svůj hněv na Jeruzalém, nechám je o vlásek uniknout. Stanou se ale jeho služebníky, aby poznali, jaké...
2. Letopisů 16:7... svého Boha, vojsko aramejského krále ti uniklo z rukou. Neměli snad Habešané a Libyjci ohromné...
2. Letopisů 36:20...cennosti v nich zničili. Zbytek těch, kdo unikli meči, král odvlekl do Babylonu, kde pak jemu a jeho...
Nehemiáš 1:2... a tak jsem se zeptal na pozůstatek Židů, kteří unikli vystěhování, a na Jeruzalém. Odpověděli mi:...
Nehemiáš 1:3...a na Jeruzalém. Odpověděli mi: "Pozůstalí, kteří unikli vystěhování, jsou v tom kraji ve veliké bídě a...
Job 1:15... zvířata ukradli a mládence pobili mečemUnikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani...
Job 1:16...nebe, zasáhl ovce i mládence a všichni shořeliUnikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani...
Job 1:17...velbloudy, ukradli je a mládence pobili mečemUnikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani...
Job 1:19... takže se na zřítil. Tvé děti jsou mrtvéUnikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Nato Job vstal,...
Job 11:11...Podvodníky zná a vidí zlo, jak by mu mohlo uniknout? ‚Rozum dostane hlava dubová, divoká oslice...
Job 15:22... když klid, napadá ho útočník. Nevěří, že by unikl temnotě, neustále nad ním visí meč. Bloudí tu jako...
Žalmy 56:8... kroky, po mém životě se sápají. Copak uniknou se svou hanebností? Svým hněvem, Bože, smeť ty...
Žalmy 69:15... utonout, před těmi, kdo nenávidí, dej mi uniknout jako před vodní hlubinou! nepřemůže vodní...
Žalmy 82:4...Chudého ubožáka vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky ničemů! Oni však nechápou, vůbec nerozumí,...
Žalmy 88:9...zahnal jsi, způsobils, že si oškliví. Nemohu uniknout ze svého sevření, oči mi hasnou trápením! Volám ...
Žalmy 124:7...nás nevydal jejich tesákům napospas! Jak ptáče unikli jsme z pasti ptáčníka, my jsme unikli, léčka...
Žalmy 139:7...je příliš hluboké, na to nestačím! Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl?...
Žalmy 141:10... padnou do svých vlastních sítí - zatím uniknu! Poučný žalm Davidův. Jeho modlitba, když byl v...
Přísloví 6:5...očím žádný spánek, tvá víčka ani neokusí senUnikni mu jako srnec lovci, vyvázni jako ptáče ze sítě! Jdi...
Přísloví 13:14...jsou pramen života, z osidel smrti pomohou uniknout. Zdravý rozum si získá přízeň, cesta proradných...
Přísloví 14:27...je úcta k Hospodinu, z osidel smrti pomáhá uniknout. Mohutné vojsko je ozdobou krále, úbytek lidu je...
Přísloví 15:24...pravý čas! Rozumné vede vzhůru cesta života, aby unikli peklu v hlubinách. Hospodin strhne dům pyšných,...
Kazatel 7:26...je past a jejíž paže jsou pouta. Boží oblíbenec unikne před , hříšníka ale polapí. Pohleď, k čemu jsem...
Izaiáš 20:6...aby nás osvobodili od asyrského krále! Jak potom unikneme my?'" Ortel nad Pustinou u moře: Jako se na jihu...
Izaiáš 37:11...se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy? ...
Izaiáš 48:20...by vymýceno přede mnou. Vyjděte z Babylonuunikněte Chaldejcům! Zvěstujte zvučným jásotem, všude to...
Jeremiáš 31:2...budou mým lidem. Tak praví Hospodin: "Lid, který unikne meči, nalezne milost na poušti; přicházím Izraeli...
Jeremiáš 44:28...se pak z Egypta vrátí jen hrstka těch, kdo meči uniknou. Všichni, kdo pozůstali z Judy, ale odešli bydlet...
Jeremiáš 49:12...kalich hněvu, jej teď musí pít - a ty bys měl uniknout bez trestu? Neunikneš, ten kalich vypiješ!...
Pláč 2:22...se děsím. Nebyl v den hněvu Hospodinova, kdo by unikl a přežil. Ty, jež jsem hýčkala, jež jsem vychovala,...
Ezechiel 6:8...Hospodin. Některé ale ušetřím. Někteří z vás uniknou meči mezi národy, budete rozprášeni po zemích....
Ezechiel 7:16...zahyne, kdo ve městě, hlad a mor zhltne jejUniknou-li utečenci, do hor utečou, všichni však jako...
Ezechiel 17:15... Ale copak uspěje? Když provedl toto všechnounikne odplatě? Když porušil smlouvu, copak unikne? Jakože...
Daniel 11:42... Zmocní se mnoha zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknout. Ovládne zlaté a stříbrné poklady a veškeré...
Joel 2:3...jak zahrada Eden, za nimi zpustošená pustinauniknout není kam! Napohled se podobají koním, řítí se...
Abakuk 2:9...mrzký zisk, aby si na výšině hnízdo postavilunikl z dosahu všech neštěstí! Vlastnímu domu jsi hanbu...
Malachiáš 3:15...se vede zločincům - pokoušejí Boha, ale trestu uniknou." Tehdy spolu rozmlouvali ctitelé Hospodina a...
Matouš 23:33...svých otců! Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu? Pohleďte, proto k vám posílám...
Lukáš 21:36...Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem...
Jan 10:39...a v něm." Chtěli ho tedy opět zatknout, ale unikl jim z rukou. Vrátil se zpátky za Jordán, na místo,...
Skutky 27:30...očekávali den. Tehdy se námořníci pokusili uniknout z lodi. Pod záminkou, že chtějí roztahovat kotvy...
Římanům 2:3...zakládá na pravdě. Myslíš si snad, člověče, že unikneš Božímu soudu, když soudíš druhé, ale sám děláš...
Židům 2:3...stihl spravedlivý trest, jak bychom tedy unikli my, kdybychom opomíjeli takovéto spasení? Na počátku...
2. Petr 1:4... abyste skrze získali účast na Boží povazeunikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí....
2. Petr 2:18...chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou...
2. Petr 2:20...poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do znovu zapletou a...
Zjevení 18:4...hlas z nebe: "Vyjděte z , můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! Vždyť...

Slova obsahující unikneš: neunikneš (4) unikneš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |