Umřeš

Hledám varianty 'umřeš' [ umřu (9) umřít (5) umřeš (4) umřeme (1) umřelo (3) umřela (3) umřel (5) umře (6) ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 27:2... Tehdy mu řekl: "Pohleď, jsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi prosím své zbraně, svůj toulec a luk, vyjdi do...
Genesis 27:4...mi ji, abych pojedl a s chutí ti požehnal, než umřu." Rebeka ale poslouchala, když Izák mluvil se svým...
Genesis 27:7... abych pojedl a požehnal ti před Hospodinem, než umřu.' Poslechni tedy, synu můj, a udělej, co ti...
Genesis 27:10...otci, aby pojedl, a aby ti proto požehnal, než umře." Jákob ale své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr...
Genesis 30:1...své sestře a řekla Jákobovi: "Dej mi syny, nebo umřu!" Jákob se však na Ráchel rozhněval: "Máš snad za...
Genesis 45:28...Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se vším, co měl, vydal na cestu....
Deuteronomium 31:27... dnes, když jsem mezi vámi. Čím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke mně všechny stařešiny svých kmenů a...
Soudců 15:18... které jsi dal svému služebníku, teď musím umřít žízní? To mám padnout do rukou těch neobřezanců?" Bůh...
2. Samuel 12:18...nechtěl nás poslechnout. Co mu řekneme: ‚Dítě umřelo?' Mohl by provést něco hrozného!" David si ale všiml...
2. Samuel 12:19...šeptají, a pochopil, že chlapec zemřel. "Dítě umřelo?" zeptal se svých služebníků. "Ano, umřelo,"...
1. Královská 2:30...Vyjdi ven!" On ale odpověděl: "Ne. Raději umřu tady." Benajáš tedy vyřídil králi: "Joáb mi odpověděl...
1. Královská 3:19...tam nebyl nikdo cizí. V noci ale syn téhle ženy umřel, protože ho zalehla. A tak ještě tu noc vstala a...
1. Královská 13:31...nad ním. Když ho pohřbil, řekl svým synům: " umřu, pochovejte do hrobu, kde je pochován Boží muž....
1. Královská 17:12...a půjdu to připravit sobě a synovi. Sníme toumřeme." "Neboj se," řekl Eliáš. "Jdi, udělej, cos řekla...
1. Královská 19:4...nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít: " dost, Hospodine! Vezmi si můj život. Nejsem o...
2. Královská 4:1...úpěnlivě naříkala: "Tvůj služebník, můj mužumřel. Sám víš, jak tvůj služebník ctil Hospodina. Teď ale...
2. Královská 4:20... a tak ho vzal a přinesl matce. Okolo poledne  umřel v náručí. Vynesla ho nahoru a položila na lůžko...
2. Královská 20:1...praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a...
Job 5:2...obrátit? Hlupáka zahubí rozhořčení, omezenec umře závistí. Viděl jsem hlupáka zapustit kořeny, jeho dům...
Job 29:18...čelistí jsem jim vyrval úlovek. Říkal jsem si: ‚Umřu v rodinném hnízdě, mých dnů bude jak písku u moře....
Žalmy 41:6...duši mou!" nepřátelé o mně mluví ve zlosti: "Umře brzo? jeho jméno vymizí?" Kdykoli navštíví,...
Kazatel 7:17...zlý a také nebuď bláhový. Proč máš předčasně umřít? Toho je dobré se držet a tamtoho se nepouštět; kdo...
Izaiáš 22:18...jako míč, zakutálí do širé krajiny. Tam umřeš i s chloubou svých vozů - domu svého pána jsi dělal...
Izaiáš 38:1...praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a...
Ezechiel 31:14...napájené vodami. Jeden jak druhý přece musí umřít - směřují pod zem mezi smrtelníky, kteří sestupují do...
Zachariáš 11:9... Proto jsem řekl: "Nebudu vás pást. Co je na umře, umře; co se ztratilo, je ztraceno; a ty...
Zachariáš 12:10...syn; budou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený. V onen den se Jeruzalémem bude rozléhat...
Marek 5:35...domu představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera umřela. Proč ještě obtěžovat mistra?" Ježíš ale jejich...
Lukáš 8:49...domu představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera umřela. Není třeba obtěžovat mistra." Ježíš to však...
Lukáš 8:53...spí." Začali se mu vysmívat, protože věděli, že umřela. On ji ale vzal za ruku a zvolal: "Děvčátko,...
Lukáš 12:20...Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?' Tak je to, když někdo...
Jan 4:49..." řekl mu Ježíš. "Pane, pojď, než dítě umře!" naléhal královský úředník. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvůj...
1. Korintským 9:15...že bych chtěl, aby se to změnilo. To bych raději umřel, než aby někdo připravil o tuto mou hrdost. Když...
Filipským 1:21...život anebo smrt. Žít - to je pro Kristus, a umřít - to je zisk! Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená...
Filipským 2:30...a takových, jako je on, si važte. Vždyť málem umřel pro Kristovo dílo; dal v sázku vlastní život, aby mi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |