Umí

Hledám varianty 'umí' [ umíte (5) umíš (10) umím (5) umí (36) umět (2) uměli (3) uměl (11) umějí (2) ]. Nalezen 71 verš.
Exodus 35:35...i kmentu po tkaní. Ovládají každé řemesloumí vymýšlet plány. tedy Becaleel a Oholiab spolu s...
1. Samuel 2:8... dává hojnost, poníží a rovněž povýší. Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi...
1. Samuel 16:16...zde svým služebníkům, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na citeru. Zahraje na ni, kdykoli na tebe přijde...
1. Samuel 16:17...poručil: "Podívejte se mi po někom, kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho." " jsem viděl jednoho...
1. Samuel 16:18...viděl jednoho ze synů Jišaje Betlémského, ten umí hrát," promluvil jeden ze sluhů. "Je to schopný a...
2. Samuel 2:18...synové Ceruji: Joáb, Abišaj a Asael. Tento Asael uměl běhat jako divoká gazela. Pustil se za Abnerem,...
2. Samuel 23:8...Jošeb-bašebet Tachkemonský, velitel TrojiceUměl to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm set. Další...
1. Letopisů 12:2...kteří mu pomáhali v boji. Byli vyzbrojeni lukyuměli střílet šípy nebo metat kamení pravicí i levicí....
2. Letopisů 2:6...Proto mi prosím pošli dovedného muže, který by uměl pracovat se zlatem, stříbrem, bronzem a železem, se...
2. Letopisů 2:13...jedné ženy z pokolení Dan. Jeho otec byl z TýruUmí pracovat se zlatem, stříbrem, bronzem i železem, s...
Job 4:3...přece dovedls mnohé poučit, pokleslým rukám jsi uměl dodat sil. Tvá slova klopýtajícího zvedala, posiloval...
Job 4:10...zahynou, závanem jeho hněvu se rozplynou. Lev umí řvát a šelma zavrčí, i lví tesáky se ale vylomí. Bez...
Job 12:11...tvora, je v dech každého lidského těla. Což neumí ucho rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat?...
Job 12:17...i podvodník. Velmože svléká donaha, ze soudců umí blázny udělat. Králům rozpíná opasky, bedra jim obtáčí...
Job 14:4...oči nespouštíš a k soudu s tebou ho poháníš. Kdo umí nečisté v čisté obrátit? Ani jediný! Ty jsi mu spočítal...
Job 16:4...Nebo: ‚Co dráždí ke tvým výlevům?' I bych uměl mluvit jako vy, kdybyste na mém místě usedli. Svými...
Job 22:8... ‚Mocnému přece patří svět, uznávaní se v něm umějí zabydlet.' Vdovy jsi ale s prázdnou pryč posílal a...
Job 26:2...na to řekl: "Jak pěkně umíš slabému pomoci! Jak jsi bezmocného přímo zachránil!...
Job 28:11...štolu, očima pátrají po každém klenotu. Zahradit umějí prosakující vodu, skryté poklady vynášejí ke světlu....
Job 29:17... zasazoval se o právo cizince. Zlosynům jsem uměl zuby zvyrážet z čelistí jsem jim vyrval úlovek. Říkal...
Job 34:3... mudrci, vy znalci, naslouchejte mi. Vždyť ucho umí rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat....
Job 38:20...cesta k příbytku světla? A kde přebývá temnotaUmíš je dovést na jejich místa? Znáš stezku do jejich...
Job 38:31...ztvrdne na kámen, povrch propasti když zamrzneUmíš Plejády pouty připoutat anebo povolit Orionův pás?...
Job 38:35...na mrak zavolat, aby vodní průtrž zalilaUmíš na cestu blesky vysílat? Ohlásí se ti: ‚Zde nás máš'?...
Job 38:39...jako slitina, když hlína pevně drží ve hroudáchUmíš ulovit kořist pro lvici, můžeš hlad lvíčat nasytit,...
Job 39:19...se může smát! Jsi to ty, kdo dává sílu koniUmíš mu hřívou šíji ozdobit? Necháš ho skákat jako luční...
Žalmy 46:9...Bůh Jákobův! séla Pojďte se podívat, co Hospodin umí, jak hrozné divy činí na zemi! Ve všech koncích světa...
Žalmy 89:16...věrnost předchází tvoji tvář! Blaze národu, jenž umí Hospodina velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít...
Žalmy 95:9...pokoušeli vaši otcové. Zkusili a viděli, co umím, to pokolení jsem si hnusil po čtyřicet let, jsem...
Žalmy 101:6... takoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník. V mém domě však bydlet...
Žalmy 113:7...vše pohlíží, na vše na nebi i na zemi? Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi...
Žalmy 144:10... na desetistrunné loutně zahraju ti žalm. Ty umíš vítězství králům darovat, vyprostíš svého služebníka...
Přísloví 11:13...tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat. Kde schází jasný směr, lid upadá, ve množství...
Přísloví 12:23...žijí v pravdě, ti jej potěší. Rozvážný člověk umí své vědění tajit, hňup ale z plna hrdla křičí nesmysly....
Přísloví 17:27...poznání, ten šetří slova, rozumný člověk se umí ovládat. I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán,...
Přísloví 20:3...od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňup. Na podzim lenoch orat nechce, o žních bude...
Přísloví 20:5...člověka je voda hluboká, kdo je rozumný, ji umí načerpat. Svou vlastní oddaností se kdekdo holedbá,...
Přísloví 21:28...svědek bídně zhyne; poslední slovo , kdo umí naslouchat. Darebák jde a na nic nedbá, poctivý však...
Přísloví 24:3... Moudrost dovede postavit dům, šikovnost jej umí upevnit. Poznání pak jeho pokoje plní majetkem vzácným...
Přísloví 31:17... Odhodlaně se pouští do díla, sílu svých paží umí dokázat. Užitek vlastní píle zakouší, její svíce září...
Kazatel 8:1...výmyslů. Kdo se může poměřovat s moudrým, kdo umí vyložit každou věc? Moudrost člověku rozjasňuje tvář, i...
Izaiáš 29:11...slova zapečetěné knihy. Když ji dáte někomu, kdo umí číst, se slovy: "Prosím čti," odpoví: "Nemohu, je...
Izaiáš 40:29...je nezměrná! On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit. Mladí jsou unavení, zesláblí, mládenci...
Izaiáš 47:11...Proto na tebe přijde pohroma, kterou nebudeš umět zažehnat. Dopadne na tebe neštěstí, které nebudeš moci...
Izaiáš 50:4... Panovník Hospodin mi dal jazyk učených, abych uměl znaveného slovem posílit. Ráno za ránem probouzí,...
Jeremiáš 14:22...trůn! Pamatuj na svou smlouvu s námi, neruš jiUmí snad modly národů dávat déšť? Prší snad z nebe samo od...
Ezechiel 33:32...Nejsi pro víc než zpěvák milostných písní, co umí krásně zpívat a pěkně hrát; vyslechnou si tvá slova,...
Daniel 2:26...tedy Daniela zvaného Baltazar zeptal: "Ty bys mi uměl sdělit, co jsem viděl ve snu a co to znamená?" Daniel...
Daniel 4:34...skutky jsou správné a jeho cesty spravedlivé; on umí pokořit ty, kteří žijí v pýše! Král Belšasar jednou...
Daniel 6:28...se nezhroutí a jeho vláda nikdy neskončí. On umí vysvobodit a zachránit, on koná divy a zázraky jak na...
Amos 5:9...a vylévá je na zemi, jméno Hospodin. Do zkázy umí vrhnout mocného, záhuba přijde i na pevnost! Vy ale...
Matouš 7:11...mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlíumíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v...
Matouš 16:3...ale: ‚Dnes bude ošklivo, nebe se červená mraky.' Umíte rozeznat nebeské úkazy, ale znamení těchto časů...
Matouš 27:40...pokyvovali hlavami a posmívali se mu: "Hej, když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám...
Matouš 27:65..." odpověděl jim Pilát. "Jděte a hlídejte, jak umíte." A tak šli, zapečetili kámen a obsadili hrob...
Marek 15:29...pokyvovali hlavami a posmívali se mu: "Aha! Když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám...
Lukáš 11:13...mu snad štíra? Jestliže tedy vy, kteří jste zlíumíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský...
Lukáš 12:56...vítr, říkáte: ‚Bude horko,' a bývá. PokrytciUmíte rozeznat úkazy na zemi i na nebi; jak to, že...
Skutky 21:37... oslovil velitele: "Mohu s tebou mluvit?" "Ty umíš řecky?" odpověděl velitel. "Takže ty nejsi ten Egypťan...
Skutky 27:43...chtěl zachránit Pavla. Nařídil, aby ti, kdo umí plavat, vyskočili první a dostali se ke břehu. Ostatní...
Římanům 7:18... tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je ne. Nekonám totiž dobro, které chci,...
Římanům 12:8... službu, slouží; kdo je učitel, učí; kdo umí povzbuzovat, povzbuzuje; kdo rozdává, je štědrý;...
1. Korintským 13:2...je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno...
Filipským 1:10...spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bezúhonní...
Filipským 4:12...jsem se totiž být za všech okolností spokojenUmím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v...
1. Timoteus 6:6... Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co . Nic jsme na svět nepřinesli...
Titus 1:9...držet spolehlivých slov Pánova učení, tak aby uměl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat...
Titus 3:14...k nám, se učí věnovat správnému jednání, aby uměli pomáhat v nouzi a nebyli neužiteční. Všichni, kdo...
Židům 3:9...poušti. Vaši otcové dráždili a pokoušeli - co umím, viděli po čtyřicet let! Roztrpčen tím pokolením jsem...
Jakub 4:17...namyšlenosti. Všechno takové chlubení je zlé.  Umět jednat správně, ale nejednat je hřích. A teď vy,...
2. Petr 2:9...zločiny, které viděl a slyšel páchat. Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká...

Slova obsahující umí: dorozumíval (1) neporozumí (1) nerozumí (8) nerozumím (3) nerozumíš (4) nerozumíte (7) neumí (14) neumím (3) neumíme (1) neumírá (1) neumíráš (1) neumírejte (1) neumíte (1) porozumí (3) porozumíš (3) porozumíte (4) rozumí (13) rozumím (1) rozumíme (3) rozumíš (8) rozumíte (3) umí (36) umím (5) umíněná (1) umíněně (1) umíněnost (1) umírá (11) umírají (7) umírající (3) umírajících (3) umírajícím (1) umíral (2) umírala (3) umírali (1) umírám (8) umíráme (7) umírat (7) umístění (1) umístěnou (1) umístí (1) umístil (26) umístili (1) umístím (2) umístíš (1) umístit (1) umíš (10) umíte (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |