Uložil

Hledám varianty 'uložil' [ uložte (4) uložíte (1) uložit (1) uložíš (2) uložili (8) uložil (36) uloží (4) uloženo (7) uloženi (2) uložena (1) uložen (3) ]. Nalezeno 67 veršù.
Genesis 34:12..."Moc vás prosím; dám vám, cokoli si řekneteUložte mi vysoké věno a mnoho darů a dám, kolik mi...
Genesis 41:35... uskladní obilí pod faraonovu pravomoculoží potraviny do měst a hlídají je. Tak vznikne pro celou...
Genesis 50:26...Josef zemřel ve věku 110 let. Nabalzamovali houložili v Egyptě do rakve. Toto jsou jména Izraelitů,...
Exodus 21:22...nedojde, musí pachatel zaplatit pokutu, jakou mu uloží manžel ženy; zaplatí podle rozhodnutí soudců....
Exodus 21:30...a zemře i jeho majitel. Jestliže mu bude uloženo výkupné, výplatou za svůj život vše, co mu bude...
Numeri 4:26... A budou konat službu ve všem, co jim bylo uloženo. Veškerá služba Geršonových synů se bude dít podle...
Numeri 19:9... Někdo čistý zatím nabere popel jaloviceuloží jej na čisté místo za táborem; tam bude pro...
Deuteronomium 6:25...dodržovali všechna tato přikázání, jak nám uložil." Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou...
Deuteronomium 10:2...prvních deskách, jež jsi roztříštil, a ty je uložíš do truhly." Vyrobil jsem tedy truhlu z akáciového...
Deuteronomium 10:5...jsem se a sestoupil z hory. Desky jsem pak uložil do truhly, kterou jsem vyrobil, a jsou v , jak mi...
Deuteronomium 11:1... svého Boha, a po všechny dny zachovávej, co ti uložil - jeho pravidla, přikázání a zákony. Dnešního dne...
Deuteronomium 11:18...zemi, kterou vám Hospodin dává, rychle vymřeliUložte si tato slova v srdci a v duši, přivažte si je...
Deuteronomium 22:19...ho. Za to, že pomlouval izraelskou pannu, mu uloží pokutu sto šekelů stříbra a dají je otci dívky. Ta...
Deuteronomium 31:26...smlouvy: "Vezměte tuto knihu Zákonauložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodina, našeho Boha, ...
Deuteronomium 32:34... jed zmijí, ten nejprudší. "Což není u mne dobře uloženo, zapečetěno v mých sklepích vybraných? je pomsta...
Deuteronomium 33:20..."Požehnán buď Ten, jenž Gáda rozšiřuje! Gád se uložil jako lvice, s ramenem i hlavu utrhne! To nejlepší si...
Jozue 4:3...s sebou a složte je v táboře, kde se dnes v noci uložíte.'" Jozue tedy povolal dvanáct mužů, které ustanovil...
Jozue 4:8...podle počtu izraelských kmenů, jak Jozuovi uložil Hospodin, a přenesli je s sebou do tábora, kde je...
Jozue 7:11... které propadly klatbě - ukradli to, zatajiliuložili mezi své věci! Proto synové Izraele nemohou obstát...
1. Samuel 10:25...pravidla kralování, zapsal je do knihyuložil před Hospodinem. Potom Samuel propustil všechen lid...
1. Samuel 17:54...Filištína, přenesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde na...
1. Samuel 26:5...k Saulovu tábořišti. Viděl místo, kde se uložil Saul a jeho vojevůdce Abner, syn Nerův. Saul ležel...
1. Samuel 31:10...v chrámu jejich model i mezi lidem. Jeho výzbroj uložili v chrámu Aštarot a tělo přibili na hradbu Bet-šanu....
1. Královská 7:51...Davida, totiž stříbro, zlato a další předměty, a uložil je do pokladnice Hospodinova chrámu. Tehdy Šalomoun...
1. Královská 8:9...nebylo nic než dvě kamenné desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když Hospodin se syny Izraele...
1. Královská 13:31... do hrobu, kde je pochován Boží mužUložte kosti k jeho kostem. To slovo, které na...
1. Královská 16:12...celý Baašův dům, jak to Hospodin Baašovi uložil skrze proroka Jehua, a to kvůli všem hříchům, které...
2. Královská 5:13...přistoupili a řekli mu: "Otče, kdyby ti prorok uložil něco těžkého, neudělal bys to? Čím spíše tedy, když...
2. Královská 18:14...do Lachiše: "Pochybil jsem. Jakékoli břímě mi uložíš, to ponesu, jen ode prosím odtáhni." Asyrský král...
2. Královská 22:20... Hle, připojím k tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho...
2. Královská 23:33...zemi, aby nemohl kralovat v Jeruzalémě, a uložil zemi povinný odvod sto talentů stříbra a talent...
1. Letopisů 10:10...zprávu ohlásili svým modlám i lidu. Jeho výzbroj uložili v chrámu svých bohů a jeho lebku přibili v chrámu...
2. Letopisů 2:3...Hospodina, našeho Boha, jak bylo Izraeli navěky uloženo. Chrám, který chci postavit, být veliký, neboť...
2. Letopisů 5:1...Davida, totiž stříbro, zlato a další předměty, a uložil je do pokladnice Božího chrámu. Tehdy Šalomoun...
2. Letopisů 5:10... V Truhle nebylo nic než dvě desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když Hospodin se syny Izraele...
2. Letopisů 16:14... kterou si nechal vytesat ve Městě DavidověUložili ho na márách pokrytých vonnými balzámy a směsí...
2. Letopisů 29:30...a klaněli se. Ezechiáš a jeho hodnostáři uložili levitům, oslavují Hospodina písněmi Davida a...
2. Letopisů 34:16...mu zprávu: "Tví služebníci plní vše, co jim bylo uloženo. Stříbro uložené v Hospodinově chrámu bylo...
2. Letopisů 34:28... Hle, připojím k tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho...
2. Letopisů 36:3... Pak ho egyptský vládce v Jeruzalémě sesadiluložil zemi povinný odvod sto talentů stříbra a talent...
2. Letopisů 36:7...do Babylonu část vybavení Hospodinova chrámuuložil je ve svém babylonském chrámu. Ostatní Joakimovy...
2. Letopisů 36:23...nebes, jenž mi dal všechna království země, mi uložil, abych mu vystavěl chrám v judském Jeruzalémě....
Ezdráš 1:2...nebes, jenž mi dal všechna království země, mi uložil, abych mu vystavěl dům v judském Jeruzalémě. Kdokoli...
Ezdráš 1:7... které Nabukadnezar přinesl z Jeruzaléma a které uložil v chrámu svého boha. Perský král Kýros je svěřil...
Nehemiáš 10:40...příspěvky z obilí, vína a oleje do komor, kde je uloženo náčiní svatyně a kde jsou i sloužící kněží, strážní...
Ester 3:9...správcům deset tisíc talentů stříbra, aby je uložili do králových pokladnic." Nato si král sňal z ruky...
Ester 9:21... blízkým i vzdáleným, rozeslal listy, aby jim uložil každoročně zachovávat čtrnáctý a patnáctý den měsíce...
Ester 9:31...purim dodržují ve stanovený čas. Tak jim to uložil Žid Mordechaj s královnou Ester a tak to přijali pro...
Žalmy 33:7...jeho úst. Mořské vody shrnul na hromady, hlubiny uložil do svých pokladnic. Měj v úctě Hospodina, celá zem,...
Žalmy 59:16...se, potravu hledají, o hladu musejí se ke spánku uložit. ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci...
Žalmy 81:6... tak to rozhodl Bůh Jákobův. Na svědectví to uložil Josefovi, když vystoupil proti Egyptu. Slyším hlas...
Žalmy 99:7...k nim; dbali na svědectví a zákony, které jim uložil. Hospodine, Bože náš, tys jim odpovídal, byl jsi jim...
Jeremiáš 32:13...nádvoří. V jejich přítomnosti jsem Baruchovi uložil: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚Vezmi...
Jeremiáš 44:10...a mými pravidly, která jsem vám a vašim otcům uložil. A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 51:29...se bolestí, plní se, co Hospodin o Babylonu uložil: Obrátí babylonskou zemi v trosky, kde nikdo nebydlí...
Ezechiel 29:18...král Nabukadnezar při tažení proti Týru uložil svému vojsku tak těžkou službu, měli všichni...
Ezechiel 32:25...snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. Jsou uloženi mezi padlými. Bude tam i Mešek, Tubal a celá jeho...
Ezechiel 32:29...svými králi a knížaty. I přes svou udatnost byli uloženi k mečem pobitým. I oni leží s neobřezanci, s těmi,...
Daniel 1:2...sebou odvezl do chrámu svého boha v Babyloniiuložil je v chrámové pokladnici. Jednou král přikázal...
Ozeáš 13:12...Efraimův trest je zpečetěn, jeho hřích dobře uložen. Porodní křeče sevřou jej, on je však dítě nemoudré...
Malachiáš 2:5...s ním byla smlouvou života a pokoje. Jemu jsem uložil, aby žil v bázni, a on ctil a před mým jménem se...
Matouš 26:19...beránka.'" Učedníci tedy udělali, jak jim Ježíš uložil, a připravili beránka. Večer, když byl za stolem s...
Matouš 27:10...Izraele, a dali je za hrnčířovo pole, jak mi uložil Hospodin." Ježíš zatím stanul před prokurátorem. Ten...
Marek 6:8...po dvou. Dal jim moc nad nečistými duchyuložil jim, si na cestu neberou nic kromě hole: ani...
Skutky 10:42...jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstáníUložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on...
Koloským 1:5...svatým. Obojí pramení z naděje, která je pro vás uložena v nebi, jak jste slyšeli, když slovo pravdy,...
1. Tesalonickým 4:11...věci a pracujte vlastníma rukama, jak jsme vám uložili. Před těmi, kdo k vám nepatří, tak povedete poctivý...

Slova obsahující uložil: neuložil (2) souložili (3) uložil (36) uložili (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |