Ulice

Hledám varianty 'ulice' [ ulicích (41) ulicí (2) ulici (8) ulicemi (1) ulice (15) ulic (6) ]. Nalezeny 73 verše.
Deuteronomium 32:25...pošlu zuby šelem, v prachu je potká hadí jed! V ulicích bude řádit meč, v domech zavládne hrůza nad...
2. Samuel 1:20...nikdo nedozví, to neohlašují v aškelonských ulicích, se neradují filištínské dcery, nejásají...
2. Samuel 22:43...prach na zemi rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici jsem je rozdupal! Z různic v lidu zachránils , jako...
Žalmy 18:43...prach ve větru rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici jsem je rozdupal! Z různic v lidu zachránils , za...
Žalmy 55:12...a trápení bydlí v něm. Střed města patří záhuběulice neopouští křivda a lest! Kdyby protivník urážel,...
Žalmy 144:14...vpády ani vyhnanství, není nářek v našich ulicích. Blaze lidu, jenž toto zakouší, blaze lidu, jehož...
Přísloví 1:20...o vlastní duši ho to připraví. Moudrost venku na ulicích volá, na náměstích svůj hlas pozvedá, na rušných...
Přísloví 5:16...ze tvé studnice. Mají tvé prameny téci na ulice? Mají se náměstím řinout řeky tvé? Tobě patří, jen...
Přísloví 7:8...jsem mladíka, co zřejmě zešílel. Když prošel ulicí kolem jejího rohu, k jejímu domu náhle vykročil. Bylo...
Přísloví 7:12... její nohy doma stání nemají. Hned je na ulici, hned zas na náměstí, za každým rohem číhá na oběť....
Přísloví 22:13...ale překazí. "Venku je lev!" říká lenoch. "Na ulici přijdu o život!" Ústa svůdkyně jsou bezedná jáma, kdo...
Přísloví 26:13...od hlupáka! Lenoch říká: "Šelma je na cestě! Po ulicích běhá lev!" Dveře se otáčejí v pantech, lenoch v...
Kazatel 12:4...oken, se do tmy ponoří. Tehdy se zavřou dveře do ulice a mlýnek zvolna umlkne, budeš se probouzet šveholením...
Kazatel 12:5...se ztratila. Člověk odchází do věčného domuulicí krouží truchlící. Pamatuj na svého Stvořitele, dřív...
Píseň 3:2... A tak vstanu a město prochodím, pátrám po ulicích i náměstích po tom, kterého z duše miluji. Hledala...
Izaiáš 5:25...němu ruku a udeřil, takže se hory zatřásly - v ulicích jako smetí leží mrtvoly! Tím vším ale jeho hněv...
Izaiáš 10:6... aby shrábli lup, aby je pošlapali jak bahnoulicích. Asyrský král však takto nepřemýšlí, jiné záměry...
Izaiáš 15:3... všechny brady ostříhány, v pytlovině chodíulicích a na střechách i náměstích jen samé kvílení; slzy...
Izaiáš 24:11...všech domů zataraseny. Že není víno, zní nářekulicích, nastal soumrak všeho veselí, radost odešla do...
Izaiáš 33:7...je jeho bohatstvím! Hle - Arielci kvílíulicích, hořce pláčou, kdo jednali o mír. Cesty jsou...
Izaiáš 42:2... nebude se přít, jeho hlas nebude slyšetulicích. Nalomenou třtinu nezlomí, doutnající knot nezhasí,...
Izaiáš 51:23...a tys jim nastavovala hřbet jako zem, jako ulici pro chodce. Probuď se, probuď, Sione, svou silou...
Izaiáš 59:14... spravedlnost zůstala kdesi daleko; pravda ulicemi klopýtá, poctivost nesmí do města. Pravda se...
Jeremiáš 5:1... opouští před vrahy!" "Projděte jeruzalémské ulice, dívejte se a pátrejte, prohledejte jeho tržiště....
Jeremiáš 6:11...zadržovat ho nemohu. "Vylij ho tedy na dětiulicích i tam, kde se baví mládenci. Vždyť budou zachváceni...
Jeremiáš 7:17...páchají v judských městech a na jeruzalémských ulicích? Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy...
Jeremiáš 7:34...odháněl. V judských městech a na jeruzalémských ulicích tehdy nechám utichnout hlas radosti a veselí, hlas...
Jeremiáš 9:20... vnikla do našich pevností, aby nám vzala dětiulic a mládence z náměstí. "Řekni - Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 11:6... Hospodin mi řekl: "Volej v judských městech a v ulicích Jeruzaléma všechna tato slova: Poslouchejte slova...
Jeremiáš 11:13... Judo - jednoho boha na každé město! A kolik je ulic v Jeruzalémě, tolik oltářů jste postavili Hanbě,...
Jeremiáš 14:16...hladem! Lid, kterému prorokují, pak bude ležetulicích Jeruzaléma poražen hladem a mečem a nikdo je...
Jeremiáš 33:10...bez lidí i dobytka. Nuže, v judských městech a v ulicích Jeruzaléma, nyní opuštěných, vylidněných, bez...
Jeremiáš 37:21...nádvoří. Každý den mu tam dávali z pekařské ulice placku chleba, dokud nedošel všechen chléb ve městě....
Jeremiáš 44:6...cizím bohům. Proto se na judská města a na ulice Jeruzaléma vylil můj rozhořčený hněv, takže se z nich...
Jeremiáš 44:9...to, co se dělo v judské zemi a v jeruzalémských ulicích? dodnes se nepokořili; nemají žádnou bázeň ani...
Jeremiáš 44:17...králové i naši velmoži v judských městech a v ulicích Jeruzaléma. Tenkrát jsme měli jídla dosyta, bylo...
Jeremiáš 44:21... které jste v judských městech a jeruzalémských ulicích přinášeli vy i vaši otcové, vaši králové, vaši...
Jeremiáš 49:26... to město radosti! Ano! Jeho mládenci padnouulicích, všichni bojovníci budou v ten den zabiti, praví...
Jeremiáš 50:30...ke Svatému Izraele! Proto jeho mládenci padnouulicích a všichni bojovníci budou v ten den zabiti, praví...
Jeremiáš 51:4...padají pobití, smrtelně ranění ležíulicích!" Izraele a Judu však jejich Bůh, Hospodin zástupů,...
Pláč 2:11...tím, že děti, ba i kojenci klesají v městských ulicích. Svým matkám říkají: "Kde je jídlo? Kde je pití?"...
Pláč 2:21...vražděni kněží i proroci? Mladí i staříulicích leží na zemi. panny i mládenci pod mečem...
Pláč 4:5... Ti, kdo se lahůdkami živili, teď živoříulicích. Ti, kdo si šarlat oblékali, se přehrabují v...
Pláč 4:8...jsou však černější než saze, k nepoznání jsouulicích; kůže jim přischla ke kostem, jako dřevo jsou...
Pláč 4:14...jeho středu krev nevinných! Jak slepí bloudiliulicích zbroceni krví prolitou; nikdo se neodvážil ani...
Ezechiel 7:19...na všech tvářích hanba. Své stříbro vyházejí do ulic, zlato budou mít za odpadky. Jejich stříbro ani zlato...
Ezechiel 11:6...jste v tomto městě tolik lidí, že ve všech ulicích leží mrtvoly! Proto tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 26:11...města. Kopyty svých koní zdupá všechny tvé ulice. Vyvraždí tvůj lid mečem a tvé mocné sloupy se...
Ezechiel 28:23...své svatosti. Raním to město morem, na jeho ulicích bude krev, budou v něm padat mrtvoly, kolem dokola...
Ozeáš 7:1... do domů lezou zloději, tlupy lupičů jsouulicích. Vůbec si v srdci nepřipouštějí, že si pamatuji...
Amos 5:16... "Ach, běda!" bude slyšet na všech ulicích. Rolníky povolají k oplakávání a znalce žalozpěvů k...
Micheáš 7:10...Na vlastní oči se podívám, ho jak bláto na ulicích rozdupou! Bude to den obnovy tvých zdí, den, kdy se...
Nahum 2:5... kdy se les kopí zavlní. Vozy se zběsile ženouulicích, řítí se přes náměstí, podobají se pochodním, jako...
Sofoniáš 3:6...jsem národy, že jejich bašty zpustly. Jejich ulice jsem zničil, že tudy nikdo nechodí. Z jejich měst...
Zachariáš 8:4...Horou svatosti. Tak praví Hospodin zástupů: V ulicích Jeruzaléma budou znovu sedávat starci a stařenky,...
Zachariáš 8:5...stařenky, každý s holí v ruce, jak budou staříUlice toho města budou plné chlapců a děvčat, kteří si tam...
Zachariáš 9:3...nakupil jak prachu hromady a zlata jak blátaulicích. Hle! Panovník ho však vyžene, jeho hradby strhne...
Zachariáš 10:5...mocní bojovníci, rozdupou nepřátele jak blátoulicích. Budou se bít, neboť Hospodin bude s nimi a zahanbí...
Matouš 6:2...sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že...
Matouš 6:5...rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že ...
Matouš 12:19... Nebude se hádat ani křičet, jeho hlas na ulicích slyšet nebude. Nalomenou třtinu nedolomí a...
Matouš 22:10... kohokoli najdete.' Služebníci tedy vyšli do ulic a shromáždili všechny, které našli - zlé i dobré, a...
Marek 6:56...měst nebo na venkov, lidé pokládali nemocné na ulice a prosili ho, aby se mohli dotknout aspoň cípu jeho...
Marek 11:4... a když našli oslátko přivázané u dveří venku na ulici, odvázali je. Někteří z kolemstojících jim řekli: "Co...
Lukáš 10:10...nějakého města a nepřijmou vás, vyjděte na jeho ulice a řekněte: ‚Setřásáme na vás i ten prach z vašeho...
Lukáš 13:26...‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!' On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím,...
Lukáš 14:21...pánovi. Hospodář se rozhněval. ‚Vyjdi rychle do ulic a uliček,' řekl sluhovi. ‚Přiveď sem chudé, chromé,...
Skutky 5:15...nemocné na lůžkách a nosítkách a pokládali je na ulice, aby na některého z nich alespoň padl Petrův stín, ...
Skutky 9:11..."Zde jsem, Pane." Pán mu řekl: "Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula z Tarsu - hle...
Skutky 12:10...sama od sebe otevřela. Vyšli ven, přešli jednu ulici a vtom jej anděl opustil. Když Petr přišel k sobě,...
Zjevení 11:8...nimi a zabije je. Jejich mrtvoly budou ležet na ulici toho velikého města, které se duchovně nazývá Sodoma...
Zjevení 21:21...perel: každá z těch bran byla z jedné perlyUlice toho města byla ze zlata, čistého jako průhledné sklo...
Zjevení 22:2... tekoucí z Božího a Beránkova trůnu prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života,...

Slova obsahující ulice: ulice (15) ulicemi (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |