Ulehnou

Hledám varianty 'ulehnou' [ ulehnu (2) ulehnout (1) ulehnou (2) ulehni (3) ulehnete (1) ulehneš (5) ulehne (5) ulehli (4) ulehla (3) ulehl (39) ]. Nalezeno 65 veršù.
Genesis 19:4...a napekl nekvašené chleby a oni jedli. Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od...
Genesis 19:33...spát se svým otcem, který nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Druhého dne pak prvorozená řekla...
Genesis 19:35...s ním šla spát, on však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Tak obě Lotovy dcery otěhotněly ze...
Genesis 28:11...místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavuulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil žebřík sahající od...
Genesis 47:30...a věrnosti. Prosím, nepohřbívej v Egyptě!  ulehnu ke svým otcům, vynes z Egypta a pochovej v...
Genesis 49:9...jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se, jako lev ulehl, jako lvice - kdo přiměje ho vstát? Vůdcovská hůl...
Numeri 24:9...kosti ohryže, jejich šípy rozláme. Schoulil seulehl jako lev, jako lvice - kdo vstát ho přiměje? jsou...
Deuteronomium 31:16...do Stanu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnit...
Růt 3:4...kde leží. Potom jdi, odkryj plášť po jeho bokuulehni. On ti pak poví, co máš dělat." "Udělám všechno, co...
Růt 3:7...Tehdy se přikradla, odkryla plášť po jeho bokuulehla. Uprostřed noci pak sebou ten muž trhl, převalil se...
2. Samuel 7:12... že on zbuduje dům tobě. se naplní tvé dnyulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jenž...
2. Samuel 11:9...za ním poslal svůj dar. Uriáš ale nešel domůUlehl mezi služebníky svého pána u vchodu do královského...
2. Samuel 13:5...mého bratra Abšaloma," prozradil mu Amnon. "Ulehni na lůžko a dělej, že jsi nemocný," poradil mu...
1. Královská 1:21...trůn po mém pánovi. Jinak, můj královský pán ulehne ke svým otcům, i můj syn Šalomoun dopadneme jako...
1. Královská 2:6...své moudrosti, ale nenech ho v šedinách pokojně ulehnout do hrobu. Synům Barzilaje Gileádského ale prokaž...
1. Královská 2:10...jeho šediny poslal do hrobu v krvi." Poté David ulehl ke svým předkům a byl pohřben ve Městě Davidově....
1. Královská 11:21...syny. Pak ale Hadad v Egyptě uslyšel, že David ulehl ke svým otcům a že zemřel i jeho vojevůdce Joáb....
1. Královská 11:43...nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce...
1. Královská 14:20...králů. Jeroboám kraloval dvacet dva let. Potom ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat jeho syn...
1. Královská 14:31...po celou tu dobu trvala válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve...
1. Královská 15:8... Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka. Abiáš ulehl ke svým otcům a pohřbili ho ve Městě Davidově. Místo...
1. Královská 15:24... K stáru byl ale nemocný na nohy. Potom Asa ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve...
1. Královská 16:6... píše v Kronice izraelských králů. Když Baaša ulehl ke svým otcům, pohřbili ho v Tirse a místo něj začal...
1. Královská 16:28... píše v Kronice izraelských králů. Omri pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben v Samaří. Místo něj...
1. Královská 19:6...placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé...
1. Královská 22:40... píše v Kronice izraelských králů. Tak Achab ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat Achaziáš....
1. Královská 22:51...služebníci." Jošafat ale nechtěl. Potom Jošafat ulehl ke svým otcům a byl pochován ke svým předkům ve městě...
2. Královská 1:4...Hospodin: Nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" Pak Eliáš odešel. Když se poslové...
2. Královská 1:6...Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" "Jak vypadal ten muž, který vám s těmi...
2. Královská 1:16... Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!" Achaziáš pak zemřel, jak Hospodin řekl...
2. Královská 8:24... píše v Kronice judských králů. Jehoram pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve...
2. Královská 10:35... píše v Kronice izraelských králů. Jehu pak ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě...
2. Královská 13:9... píše v Kronice izraelských králů. Potom Joachaz ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě...
2. Královská 13:13... píše v Kronice izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl ke svým otcům a na jeho trůn dosedl Jeroboám. Jehoaš...
2. Královská 14:16... píše v Kronice izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří mezi...
2. Královská 14:22...Eilat a vrátil ho Judovi poté, co král Amaciáš ulehl ke svým otcům. Patnáctého roku judského krále...
2. Královská 14:29...píše v Kronice izraelských králů. Potom Jeroboám ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi izraelskými králi....
2. Královská 15:7... píše v Kronice judských králů. Když Azariáš ulehl ke svým otcům, pochovali ho mezi jeho předky ve Městě...
2. Královská 15:22... píše v Kronice izraelských králů. Když Menachem ulehl ke svým otcům, na jeho místě začal kralovat jeho syn...
2. Královská 15:38...Recina a Pekacha, syna Remaliášova.) Jotam pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve...
2. Královská 16:20... jak známo, píše v Kronice judských králů. Achaz ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve...
2. Královská 20:21... píše v Kronice judských králů. Ezechiáš pak ulehl ke svým otcům a na jeho místě začal kralovat jeho syn...
2. Královská 21:18...známo, píše v Kronice judských králů. Pak Menaše ulehl ke svým otcům a byl pochován v Uzově zahradě svého...
2. Královská 24:6...známo, píše v Kronice judských králů. Joakim pak ulehl ke svým otcům a místo něj se stal králem jeho syn...
2. Letopisů 9:31...nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce...
2. Letopisů 12:16...Jeroboámem trvala neustálá válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na...
2. Letopisů 13:23...- jsou sepsány ve Výkladu proroka Ida. Abiáš pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na...
2. Letopisů 16:13...roce svého kralování pak Asa zemřelulehl ke svým otcům. Pochovali ho v jeho hrobce, kterou si...
2. Letopisů 21:1... a tak z plavby do zámoří sešlo. Potom Jošafat ulehl ke svým otcům, a když byl pochován ke svým předkům ve...
Job 7:21...můj hřích, proč viny nezbavíš? Brzy  ulehnu do prachu; budeš hledat, a tu nebudu!" Bildad...
Job 11:18...je tu naděje - rozhlédneš se kolem a v klidu ulehneš. Budeš spát a nikdo nevyruší , o tvou přízeň se...
Job 20:11... Mladická síla, jíž měl plné kosti, do prachu ulehne spolu s ním. I když mu zlo chutná v ústech sladce, i...
Job 21:26... aniž kdy okusil, co je blahobyt. Do prachu však ulehnou jeden jak druhý, oba dva stejně přikryjí červi....
Job 27:19...si svůj dům, je ale chatrný jak chýše hlídačůUlehne jako boháč, a je to naposled; když oči otevře, nic...
Job 40:21...dovádí všechna polní zvěř. Do stínu trnovníků ulehne, v rákosí bažin skrývá se. Trnovníky ho přikrývají...
Žalmy 104:22...žádali. S východem slunce se vrací zpět, aby ulehli ve svých doupatech. Za svým úkolem tehdy člověk...
Přísloví 6:22... Kamkoli půjdeš, moudrost doprovodí, kdykoli ulehneš, bude nad tebou bdít, jakmile procitneš, s tebou...
Přísloví 23:34... Bude ti, jako bys usnul na moři, jako bys ulehl stožáru na špici. Prý: Dostal jsem ránu? Nebolí! Že...
Izaiáš 11:6...na bocích. Vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle kůzlete; tele se bude pást spolu s lvíčetem a...
Izaiáš 50:11...zapálili jste. Z ruky se vám toho dostane, že ulehnete v bolestech! Poslouchejte , kdo jdete za...
Ezechiel 31:18...však skončíš mezi neobřezanci dole pod zemíulehneš k mečem pobitým. Tak je tomu s faraonem a se všemi...
Ezechiel 32:19...‚Jsi snad lepší než ostatní? Dolů! K neobřezaným ulehni!' Padnou uprostřed mečem pobitých. Meč je tasen;...
Ezechiel 32:21...promluví zprostřed záhrobí: ‚ jsou doleUlehli k neobřezancům pobitým mečem!' Bude tam Asýrie a...
Nahum 3:18...králi, tví pastýři usnuli, tví hodnostáři ulehli! Po horách rozptýlen je tvůj lid a není, kdo by je...
Sofoniáš 2:7...Judova domu, kteří tam najdou pastvu. Večer pak ulehnou v domech Aškelonu - Hospodin změní jejich osud!...

Slova obsahující ulehnou: ulehnou (2) ulehnout (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |