Ukryt

Hledám varianty 'ukryt' [ ukryto (1) ukryta (2) ukrýt (3) ukryt (1) ukrylo (1) ukryli (4) ukryla (5) ukryl (13) ukryji (3) ukryješ (2) ukryje (1) ukryj (3) ]. Nalezeno 39 veršù.
Deuteronomium 32:20...a dcery dostal zlost. Řekl: "Svou tvář před nimi ukryji a uvidím, jak dopadnou! Zvrácené pokolení - to jsou...
Jozue 2:4...celou zem!" Ta žena ale oba muže odvedlaukryla. Proto odpověděla: "Ano, ti muži ke mně přišli, ale...
Jozue 6:17...naživu a s i všichni v jejím domě, protože ukryla posly, které jsme vyslali. Jenom se vyvarujte toho,...
Jozue 6:25...naživu. Zůstala uprostřed Izraele dodnes, neboť ukryla posly, které Jozue vyslal na výzvědy do Jericha....
Jozue 7:22...posly, ti se rozeběhli ke stanu a hle - bylo to ukryto u něj ve stanu a stříbro pod tím. Vzali to tedy ze...
Jozue 8:9...se mých příkazů." Vysláni Jozuem se tedy šli ukrýt do zálohy a zaujali místo mezi Bet-elem a Ajem, na...
Jozue 10:16...gilgalského tábora. Oněch pět králů ale utekloukrylo se v jeskyni u Makedy. Když Jozue dostal zprávu, že...
Soudců 9:32...tobě! Proto se v noci se svým vojskem vypravukryj se v polích do zálohy. Brzy ráno za svítání zaútočíš...
Soudců 9:34...se tedy v noci se svým vojskem vypravilukryli se do zálohy proti Šechemu ve čtyřech oddílech....
Soudců 9:43... vzal své vojsko, rozdělil je na tři oddílyukryl do zálohy v polích. Když viděl, že lidé opravdu...
1. Samuel 15:5...Saul přitáhl k Amalekovu městu a v údolí ukryl zálohu. Kenijcům zatím vzkázal: "Odejděte, odstěhujte...
1. Samuel 20:19... Pozítří rychle přijď k tomu místu, kde ses ukryl prve, a zůstaň tam u kamene Ezel. poblíž vystřelím...
1. Samuel 20:24...je svědkem naší úmluvy navěky." David se tedy ukryl venku. Bylo novoluní a král zasedl k hostině. Král...
1. Samuel 22:1... vejít do domu?" Tak odtamtud David uniklukryl se v jeskyni Adulam. Když se to doslechli jeho bratři...
1. Královská 18:4...Hospodinovy proroky, Obadiáš jich sto vzalukryl je po padesáti ve dvou jeskyních a obstarával jim...
1. Královská 18:13... když Jezábel vraždila Hospodinovy prorokyUkryl jsem sto Hospodinových proroků po padesáti ve dvou...
1. Královská 22:25..., aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu Michajáš. Nato...
2. Královská 11:2...zemřít, a spolu s jeho kojnou ho před Ataliou ukryla v ložnici. Díky tomu nebyl zabit. Ukrýval se s v...
2. Letopisů 18:24..., aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu Michajáš." Nato...
2. Letopisů 22:11... kteří měli zemřít, a spolu s jeho kojnou ho ukryla v ložnici. Tak tedy Achaziášova sestra Jošeba,...
Job 14:13...sen. Kéž bys jen schoval v hrobě, kéž bys  ukryl, než pomine tvůj hněv, a určil chvíli, kdy na ...
Žalmy 64:3... ochraňuj. Před úklady zlých prosím ukryj, před vzpourou tlupy zločinců! Jazyky si jak meče...
Žalmy 94:22...však mou pevností, můj Bůh je skalou, v níž se ukryji. On jejich zvrácenost na obrátí, jejich vlastní...
Žalmy 139:15...tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl vskrytu formován, když jsem byl...
Přísloví 6:27... cizoložnice však vzácnou duši uloví! Může muž ukrýt oheň v klíně, aniž by propálil si šat? Může snad...
Izaiáš 16:3...- zastiň nás jako noc v pravé poledneUkryj běžence, nezrazuj vyhnance! Moábští běženci ...
Izaiáš 28:15...se nic nestane - naším útočištěm je přece ležukryli jsme se ve zradě." Nuže, toto praví Panovník...
Izaiáš 49:2... Jak ostrý meč ústa učinil, v stínu své ruky ukryl ; učinil ze vybroušený šíp a schoval si do...
Izaiáš 65:16...to udělá. Minulá soužení budou zapomenutaukryta budou před mýma očima. Hle - stvořím nové nebe a...
Jeremiáš 36:19...inkoustem do knihy." "Běžte se s Jeremiášem ukrýt," řekli na to velmoži Baruchovi. " nikdo neví, kde...
Ezechiel 32:7... nebe zakryji a hvězdy na něm zatemním; slunce ukryji za mraky a měsíc nevydá svůj svit. Všechna světla,...
Amos 9:3...vystoupili do nebe, i odtud strhnu je. Kdyby se ukryli na vršku Karmelu, najdu je a odtud přivedu. Kdyby se...
Matouš 13:44...království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá...
Matouš 25:18...dostal jednu, ale šel, zakopal ji v zemi, a tak ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch...
Matouš 25:25...sbíráš, kde jsi nerozsypal. A tak jsem odešelukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde...
Skutky 5:2...část utržených peněz ale s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů. Petr mu...
Skutky 5:3...satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi...
Koloským 3:3... vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s...
Zjevení 6:15...i mocní, každý otrok i každý svobodný se ukryli do jeskyní a do horských skal. Tehdy říkali horám a...

Slova obsahující ukryt: ukryt (1) ukryta (2) ukrytá (1) ukryté (3) ukrytí (1) ukryto (1) ukrytý (1) ukrytých (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |