Ukončit

Hledám varianty 'ukončit' [ ukončit (2) ukončíš (1) ukončím (1) ukončil (5) ukončí (2) ukonči (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Numeri 17:25...je opatrována jako znamení pro vzbouřence. Tak ukončíš jejich reptání proti mně a nezemřou." A Mojžíš...
1. Samuel 14:46...tak lid zachránil Jonatana před smrtí. Saul pak ukončil pronásledování Filištínů a ti se vrátili, odkud...
1. Samuel 23:13...Saulovi bylo oznámeno, že David unikl z Keilyukončil tažení. David pak pobýval v pouštních úkrytech na...
2. Samuel 10:14...před Abišajem a stáhli se do města. Joáb tehdy ukončil boj proti Amoncům a vrátil se do Jeruzaléma....
2. Letopisů 16:5...Baaša doslechl, přestal stavět Rámu a práce tam ukončil. Král Asa pak svolal celého Judu, aby odnášeli...
Žalmy 7:10...jsem nevinný, jsem bez úhony, můj NejvyššíUkonči podlost ničemných, spravedlivého však posilni,...
Přísloví 18:18... příchod druhého jej ale prověří. Los dokáže ukončit sváry, i mocné dovede rozsoudit. Ukřivděný bratr se...
Pláč 3:53... lovili bez příčiny. V jámě chtěli můj život ukončit, zaházeli kamením. Nad hlavou se mi vody zavřely...
Daniel 2:44...nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtíukončí všechna ostatní království, samo pak potrvá navěky....
Daniel 11:18...nich dobude. Jeden vojevůdce však jeho zpupnost ukončí, dokonce mu tu jeho zpupnost oplatí. Proto se vrátí...
Ozeáš 2:13...jejích milenců a nikdo ji nezachrání přede mnouUkončím veškeré její veselí, její svátky i její novoluní,...
Efeským 2:16...usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. Přišel a vyhlásil "pokoj vám...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |