Ukazuje

Hledám varianty 'ukazuje' [ ukazují (2) ukazuje (12) ukazovat (5) ukazovaly (1) ukazovali (3) ukazoval (7) ]. Nalezeno 30 veršù.
Leviticus 16:2...ležící na Truhle), aby nezemřel, neboť se budu ukazovat v oblaku nad slitovnicí. Takto smí Áron vcházet do...
Deuteronomium 1:33...na cestě, hledal vám místo k odpočinkuukazoval vám cestu, kterou máte jít - za noci ohněm a za...
Deuteronomium 3:24... Pane můj, začal jsi svému služebníkovi ukazovat svou velikost a svou moc. Který bůh na nebi či na...
1. Samuel 3:21...Hospodinův prorok. Hospodin se pak i nadále ukazoval v Šílu, kde se zjevil Samuelovi svým slovem. ...
1. Samuel 12:23...Hospodinu a přestat se za vás modlit. Budu vám ukazovat cestu dobrou a přímou. Jen ctěte Hospodina a...
1. Samuel 22:13...aby proti mně povstal a číhal na , jak se dnes ukazuje!" Achimelech na to králi odpověděl: "Který ze všech...
Job 35:11...vyučuje i skrze dobytek a který nám na ptácích ukazuje moudrost?' Když tedy volají a on se nehlásí, je to...
Job 36:9... v provazech bídy jsou-li chyceni, tehdy jim ukazuje, co provedli, čím se provinili a jak zpyšněli....
Žalmy 75:2... Oslavujeme , Bože, oslavujeme - tvé divy ukazují, jak blízké je jméno tvé! Ty pravíš: "V čas, který...
Přísloví 6:13...nemluví. Očima pomrkává, mele nohama, prsty ukazuje sem a tam. Ve falešném srdci zlé věci chystá,...
Píseň 2:12... skončila, průtrž přestala a je pryč. Kvítí se ukazuje po zemi, čas prozpěvování je tu, hlas hrdličky zní...
Izaiáš 1:12...beránků mi není příjemná. Že se mi vůbec chodíte ukazovat! Kdo si myslíte, že o to stojí, abyste šlapali po...
Jeremiáš 2:27...‚Otče náš,' kameni říkají: ‚Jsi rodička.' Ukazují mi záda, a ne tvář, jakmile je však stihne bída,...
Jeremiáš 7:24...se záměry svého zarputilého a zlého srdceukazovali mi záda, a ne tvář. Ode dne, kdy vaši otcové...
Jeremiáš 31:3...Izraeli dát odpočinutí." Odedávna se mi ukazoval Hospodin: "Miluji láskou, jež trvá navěky,...
Jeremiáš 32:33...i proroci - všechen Juda i obyvatelé JeruzalémaUkazovali mi záda, a ne tvář. Znovu a znovu jsem je chtěl...
Ezechiel 21:29...Panovník Hospodin: Sami se usvědčujete z vinyUkazuje se, jak jste nevěrní, a všechny vaše skutky zjevují...
Ezechiel 44:23...učit můj lid o rozdílu mezi svatým a obyčejnýmukazovat jim rozdíl mezi čistým a nečistým. Budou...
Ozeáš 7:1...obrátím, kdykoli Izraele uzdravím, tehdy se ukazuje Efraimův hřích a zločiny Samaří: Zabývají se...
Abakuk 2:3... aby je čtenář mohl snadno číst. To vidění ukazuje k době určené, svědčí o konci a neklame. Vyčkávej...
Matouš 6:5...v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že mají svou...
Jan 5:20...on, to podobně dělá i Syn. Otec miluje Synaukazuje mu všechno, co sám dělá; a ukáže mu ještě větší...
Skutky 1:3... že je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazoval a mluvil o Božím království. Když se s nimi sešel,...
Skutky 9:39... kde ho s pláčem obstoupily všechny vdovyukazovaly košile a pláště, které jim Dorkas dělala, dokud...
Skutky 13:31...ale vzkřísil z mrtvých! On se pak po mnoho dní ukazoval těm, kdo s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma, a...
Galatským 2:17...tedy hledáme ospravedlnění v Kristu, poněvadž se ukazuje, že i my jsme hříšní, znamená to, že Kristus...
Židům 9:8...lidu, spáchané v nevědomosti. Tím Duch svatý ukazuje na to, že dokud stál ten první stánek, nebyla ještě...
Židům 12:27... ale i nebem." A to, že řekl "ještě jednou...," ukazuje na odstranění všeho, co je otřesitelné (to jest...
1. Petr 1:11...pro vás. Pídili se po tom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův Duch, který byl v nich a předpovídal...
Zjevení 22:8...klaněl u nohou toho anděla, který mi tyto věci ukazoval. On mi však řekl: "Pozor, nedělej to! Jsem jen...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |