Ukamenoval

Hledám varianty 'ukamenoval' [ ukamenujte (2) ukamenují (5) ukamenuješ (1) ukamenuje (5) ukamenuj (1) ukamenovat (3) ukamenováno (1) ukamenováni (1) ukamenován (6) ukamenovali (7) ukamenoval (1) ]. Nalezeny 33 verše.
Exodus 17:4..."Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli  ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a...
Exodus 19:13... musí zemřít, ovšem bez doteku lidské ruky. Bude ukamenován nebo zastřelen šípem. to bude zvíře nebo...
Exodus 21:28...muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován a jeho maso se nebude jíst; majitel toho býka...
Exodus 21:29...ho a ten býk zabije muže nebo ženu, bude býk ukamenován a zemře i jeho majitel. Jestliže mu bude uloženo...
Exodus 21:32...majitel jejich pánu 30 šekelů stříbra a býk bude ukamenován." "Když někdo odkryje jámu nebo ji vykope a...
Leviticus 20:2...své dítě Molochovi, musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje. sám se postavím proti takovému člověku a...
Leviticus 20:27...duchů nebo věštkyní, musí zemřít. Budou ukamenováni - jejich krev padne na !" Hospodin řekl...
Leviticus 24:14... vloží ruce na jeho hlavu a celá obec ho ukamenuje. Potom promluv k synům Izraele: Kdokoli by...
Leviticus 24:16... musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje. Bude-li se rouhat Božímu jménu, zemře, je to...
Leviticus 24:23...Izraele, vyvedli onoho rouhače ven z táboraukamenovali ho. Synové Izraele učinili, jak Mojžíšovi...
Numeri 14:10...nebojte se jich!" Celá obec se chystala ukamenovat je, když vtom se všem synům Izraele ukázala ve...
Numeri 15:35...muž musí zemřít. jej celá obec za táborem ukamenuje." Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali...
Deuteronomium 13:11...první, aby zemřel, a pak se připojí všechen lidUkamenuj ho k smrti - vždyť chtěl odtrhnout od Hospodina...
Deuteronomium 17:5... kteří tu špatnost spáchali, ke svým branámukamenuješ je k smrti. Ten, kdo zemřít, je popraven...
Deuteronomium 21:21...hoduje a pije." Všichni muži toho města jej ukamenují k smrti. Odstraň ze svého středu zlo! Uslyší o...
Deuteronomium 22:21...do domu jejího otce a muži toho města ji ukamenují k smrti za to, že spáchala v Izraeli hanebnost,...
Deuteronomium 22:24... a vyspí se s , vyveďte oba k městské bráněukamenujte je k smrti - dívku proto, že ve městě nekřičela,...
Jozue 7:25...přivede do neštěstí tebe!" A celý Izrael ho tam ukamenoval. Spálili je a zaházeli kamením. Navršili nad ním...
1. Samuel 30:6...úzkých, protože muži začali mluvit o tom, že ho ukamenují. Všichni byli rozhořčení, každý kvůli svým synům...
1. Královská 12:18...velel nuceným pracím, ale Izraelci ho společně ukamenovali k smrti. Král Rechoboám sotva stačil naskočit...
1. Královská 21:10... že zlořečil Bohu i králi. Pak ho vyveďteukamenujte k smrti." Stařešinové a urození muži z města,...
1. Královská 21:13...Bohu i králi!" Vyvedli ho tedy za městoukamenovali k smrti. Potom poslali Jezábel zprávu: "Nábot...
1. Královská 21:14...smrti. Potom poslali Jezábel zprávu: "Nábot byl ukamenován a je mrtev." Jakmile Jezábel slyšela, že Nábot...
1. Královská 21:15...je mrtev." Jakmile Jezábel slyšela, že Nábot byl ukamenován a je mrtev, řekla Achabovi: "Vstávej. Tu vinici...
2. Letopisů 10:18...velel nuceným pracím, ale Izraelci ho společně ukamenovali k smrti. Král Rechoboám sotva stačil naskočit...
2. Letopisů 24:21...králův rozkaz ho na nádvoří Hospodinova chrámu ukamenovali. Král Joaš nepamatoval na oddanost, kterou mu...
Ezechiel 23:47...davy! propadnou děsu a plenění! Ty davy je ukamenují a rozsekají meči, jejich syny a dcery povraždí a...
Lukáš 20:6...Když řekneme, že z lidí, všechen lid nás ukamenuje, protože jsou přesvědčeni, že Jan je prorok."...
Jan 8:59... jsem." Tehdy vzali kamení a chtěli ho ukamenovat. Ježíš se ale skryl a opustil chrám. Když...
Jan 10:31...jedno." Židé tedy znovu vzali kamení, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl: "Ukázal jsem vám mnoho dobrých...
Jan 11:8..." řekli mu učedníci, "Židé posledně chtěli ukamenovat! Ty tam chceš jít znovu?" Ježíš odpověděl: "Nemá...
Skutky 14:19...a Ikonia a strhli davy k tomu, aby Pavla ukamenovali. Když ho měli za mrtvého, vyvlekli ho za...
Židům 12:20..."Kdyby se i jen zvíře dotklo hory, bude ukamenováno." Byla to tak hrozná podívaná, že Mojžíš řekl:...

Slova obsahující ukamenoval: neukamenoval (1) neukamenovali (1) ukamenoval (1) ukamenovali (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |