Ukřižovali

Hledám varianty 'ukřižovali' [ ukřižujte (1) ukřižujete (1) ukřižuj (5) ukřižovat (7) ukřižováno (1) ukřižováni (4) ukřižován (9) ukřižovali (11) ]. Nalezeno 35 veršù.
Matouš 20:19...ho pohanům, aby se mu vysmívali, zbičovali houkřižovali, ale třetího dne bude vzkříšen." Tehdy k němu...
Matouš 23:34... mudrce a učitele Písma. Vy některé zabijeteukřižujete, jiné budete bičovat ve svých shromážděních a...
Matouš 26:2...jsou Velikonoce. Tehdy bude Syn člověka zrazenukřižován." Na dvoře velekněze jménem Kaifáš se zatím sešli...
Matouš 27:22...udělat s Ježíšem zvaným Mesiáš?" ptal se Pilát. "Ukřižovat!" zvolali všichni. "Co udělal zlého?" ptal se dál...
Matouš 27:23...ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižovat!" Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je...
Matouš 27:35... Jakmile to okusil, nechtěl to pít. Když ho ukřižovali, losovali o jeho šaty. Pak tam seděli a hlídali...
Matouš 27:38...TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Spolu s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici a druhý po levici...
Matouš 27:44...A tak podobně ho hanobili i zločinci, kteří byli ukřižováni s ním. V poledne se po celé zemi setmělo do...
Marek 15:13...nazýváte židovským králem?" ptal se jich Pilát. "Ukřižuj ho!" vykřikli všichni. "Co udělal zlého?" ptal se...
Marek 15:14...ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižuj ho!" Pilát chtěl vyhovět davu, a tak jim propustil...
Marek 15:25... losovali o jeho šaty, kdo si co vezmeUkřižovali ho v devět hodin ráno. Na nápisu s jeho...
Marek 15:27...stálo: ŽIDOVSKÝ KRÁL. [28] Spolu s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici a druhého...
Marek 15:32...uvidíme a uvěříme." A hanobili ho i ti, kdo byli ukřižováni s ním. V poledne se po celé zemi setmělo do...
Lukáš 23:21...chtěl Ježíše propustit. Oni ale křičeli: "Ukřižuj, ukřižuj ho!" Promluvil k nim tedy potřetí: "Ale co...
Lukáš 23:23...a s velikým křikem se dožadovali, aby byl ukřižován. Jejich hlasy stále sílily, se Pilát rozhodl...
Lukáš 23:33... zločince. Když přišli na místo zvané Lebkaukřižovali ho tam, i ty zločince - jednoho po pravici a...
Lukáš 24:7...musí být vydán do rukou hříšných lidí a být ukřižován, ale třetího dne vstane z mrtvých.'" Tehdy si...
Lukáš 24:20...vydali, aby byl odsouzen k smrti, a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali, že to je on, kdo ...
Jan 19:6...plášti. "Hle, člověk!" řekl jim Pilát. "Ukřižovat, ukřižovat!" vykřikli vrchní kněží a strážní,...
Jan 19:10...se mnou?" naléhal Pilát. "Nevíš, že mám moc  ukřižovat, anebo propustit?" Tehdy Ježíš odpověděl:...
Jan 19:15... Ti však začali křičet: "Pryč s ním! Pryč s nímUkřižuj ho!" "Mám ukřižovat vašeho krále?" ptal se Pilát....
Jan 19:18...jménem Lebka, hebrejsky zvané Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed...
Jan 19:20...četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž města. A bylo to napsáno hebrejsky...
Jan 19:23...napsal," odpověděl Pilát. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozpárali je na čtyři díly,...
Jan 19:32...a zlámali nohy jednomu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když ale přišli k Ježíši a uviděli, že je...
Skutky 2:23...Bůh podle své jisté vůle a prozřetelnosti vydalukřižovali jste ho rukama bezbožníků. Bůh jej ale vzkřísil...
Skutky 2:36...Pánem a Mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali!" Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra...
Skutky 4:10...jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož jste vy ukřižovali a jehož Bůh vzkřísil z mrtvých. To je tenkámen...
Římanům 6:6...vzkříšení. Víme přece, že naše staré bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již...
1. Korintským 1:13..." Copak je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Byli jste snad pokřtěni v Pavlově jménu?...
2. Korintským 13:4...není slabý - naopak je mezi vámi mocný! Byl sice ukřižován jako slabý, ale teď žije Boží mocí; i my jsme v...
Galatským 2:20...pro Zákon mrtvý, abych byl živý pro Boha. Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji - Kristus žije ve mně!...
Galatským 5:24...zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíšiukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony....
Galatským 6:14...našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován a světu. To, na čem záleží, totiž není obřízka...
Zjevení 11:8...se duchovně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován náš Pán. Mnoho lidí z různých kmenů, jazyků a...

Slova obsahující ukřižovali: neukřižovali (1) ukřižovali (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |