Ukázalo

Hledám varianty 'ukázalo' [ ukážu (29) ukažte (5) ukážou (1) ukáží (2) ukážete (1) ukážeš (2) ukážeme (2) ukáže (38) ukaž (22) ukázat (11) ukázáno (2) ukázána (1) ukázán (4) ukázaly (2) ukázalo (19) ukázali (8) ukázala (11) ukázal (116) ]. Nalezeno 267 veršù.
Genesis 1:9...vody pod nebem shromáždí na jedno místo a se ukáže souš!" - a stalo se. Bůh nazval souš "země" a...
Genesis 8:5...desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor. Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno,...
Genesis 9:14... Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, připomenu si svou smlouvu s vámi i s každou...
Genesis 12:1...a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti...
Genesis 12:7...zemi tenkrát žili Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram...
Genesis 17:1...let. Když bylo Abramovi devadesát devět letukázal se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh....
Genesis 18:1...byli obřezáni s ním. Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamre, když seděl v poledním horku u vchodu...
Genesis 26:2...do Geraru k filištínskému králi AbimelechoviUkázal se mu totiž Hospodin a řekl: "Nesestupuj do Egypta!...
Genesis 26:24...pak odtud vystoupil do Beer-šebyukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého...
Genesis 35:1... Bydli tam a postav tam oltář Bohu, jenž se ti ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem." Jákob...
Genesis 35:7...to místo El-betel, Bůh Bet-elu, neboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem. Tehdy zemřela...
Genesis 35:9... Jákobovi se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob;...
Genesis 41:28...sedm let hladu. Jak jsem řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hle, na celou egyptskou zem...
Genesis 42:16...budete uvězněni, aby se ověřila vaše slovaukázalo se, zda jste říkali pravdu. A pokud ne, jakože je...
Genesis 48:3... Jákob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi ukázal v Luzu v kanaánské zemi, požehnal mi a řekl mi: ‚Hle...
Exodus 3:2... Vtom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře ukázal Hospodinův anděl. Mojžíš se podíval a hle, keř...
Exodus 3:16...Jdi, shromáždi izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův,...
Exodus 4:5...v ruce proměnil v hůl! "To aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců - Bůh Abrahamův, Bůh...
Exodus 6:3...promluvil k Mojžíšovi: " jsem HospodinUkázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh...
Exodus 9:16...však zachoval, a to z jediného důvodu - abych ti ukázal svou moc a aby jméno bylo rozhlášeno po celé zemi...
Exodus 15:25... Mojžíš tedy volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do vody, voda zesládla....
Exodus 16:5... budou šestého dne připravovat, co přinesliukáže se, že je toho dvakrát více, než kolik nasbírají...
Exodus 16:10...když se obrátili k poušti, hle, v oblaku se tam ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k...
Exodus 23:17...rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlavíukáže před Hospodinem, svým Pánem. Neobětuj krev oběti s...
Exodus 25:9...vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu." " mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude dva a...
Exodus 25:40... Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z deseti...
Exodus 26:30... Pak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře. Vyrobíš také oponu z modré, purpurové a...
Exodus 27:8... z desek. udělají vše podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na pravé,...
Exodus 33:18...našel zalíbení a znám osobně." Mojžíš řekl: "Ukaž mi prosím svou slávu!" Odpověděl: "Nechám před tebou...
Exodus 34:3...s tebou. Na celé hoře se nikdo nesmí ani ukázat. Ani brav a skot se před touto horou nepase."...
Exodus 34:23...rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlavíukáže před svým Pánem Hospodinem, Bohem Izraele. před...
Exodus 34:24... když budeš přicházet, aby ses třikrát za rok ukázal před Hospodinem, svým Bohem. Neobětuj krev oběti...
Leviticus 9:4...obětí zadělanou olejem. Dnes se vám totiž ukáže Hospodin." Vzali tedy to, co Mojžíš přikázal, před...
Leviticus 9:6..."Toto nám přikázal Hospodin. Když to vykonáteukáže se vám Hospodinova sláva." Potom Mojžíš řekl Áronovi:...
Leviticus 9:23...když vyšli ven, žehnali lidu. Vtom se všemu lidu ukázala Hospodinova sláva. Od Hospodina totiž vyšlehl oheň...
Leviticus 10:16... co se stalo s kozlem oběti za hřích, a ukázalo se, že byl spálen. Rozhněval se tedy na Eleazara a...
Leviticus 13:7...a bude čistý. Rozšíří-li se vyrážka poté, co se ukázal knězi a byl prohlášen za čistého, musí se knězi...
Leviticus 13:14...zbělelo, je čistý. Kdykoli by se však na něm ukázalo živé maso, bude nečistý. Jakmile kněz spatří živé...
Leviticus 13:19...bílý otok nebo bělavě narudlá skvrna, musí být ukázán knězi. Kněz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší...
Leviticus 13:49... na tkanině či na koženém předmětu - musí být ukázána knězi. Když kněz ránu prohlédne, nechá napadenou...
Leviticus 13:57...matná, pak ji od oděvu, kůže či tkaniny odtrhneUkáže-li se rána na oděvu, tkanině či koženém předmětu...
Numeri 8:4...svícen přesně podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hoře. Hospodin promluvil k...
Numeri 13:26...v Paranské poušti. Podali jim všem zprávuukázali jim ovoce země. Vyprávěli: "Přišli jsme do země,...
Numeri 14:10...ukamenovat je, když vtom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu setkávání Hospodinova sláva. Hospodin řekl...
Numeri 16:5...ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukáže, kdo mu patří, kdo je svatý a koho k sobě nechá...
Numeri 16:19...do Stanu setkávání celou obec. Vtom se celé obci ukázala Hospodinova sláva a Hospodin promluvil k Mojžíšovi...
Numeri 17:7...ke Stanu setkávání a hle - přikryl jej oblakukázala se tam Hospodinova sláva! Mojžíš a Áron pak přišli...
Numeri 20:6...do Stanu setkávání. Padli na tvář a vtom se jim ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k...
Numeri 23:3...opodál. Snad se Hospodin se mnou setká; co mi ukáže, to ti oznámím." A tak odešel sám. Bůh se s ním...
Deuteronomium 4:35...Hospodin, váš Bůh, pro vás? Tobě to však bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin je Bůh; kromě něj není...
Deuteronomium 4:36...slyšet svůj hlas, aby vyučil, a na zemi ti ukázal svůj veliký oheň, abys slyšel jeho slova z...
Deuteronomium 5:24...- a řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost; slyšeli jsme jeho hlas z...
Deuteronomium 16:16...rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlavíukáže před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on...
Deuteronomium 19:18...dnech budou. Soudci věc důkladně prošetříUkáže-li se, že to byl křivý svědek, křivě svědčící proti...
Deuteronomium 31:11...Slavnosti stánků se sejde všechen Izrael, aby se ukázal před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on...
Deuteronomium 31:15...se do Stanu setkávání. Hospodin se ve Stanu ukázal v oblakovém sloupu. Oblakový sloup se postavil nad...
Deuteronomium 34:1... na vrchol Pisgy naproti Jerichu, a Hospodin mu ukázal celou tu zem: Gileád a dále, po Dan, celý...
Soudců 1:24...uviděli zvědové z města vycházet nějakého muže. "Ukaž nám, prosím, kudy do města," řekli mu, "a zachováme se...
Soudců 1:25..." řekli mu, "a zachováme se k tobě milosrdně." Ukázal jim tedy, kudy do města, a oni to město vybili...
Soudců 3:4...zůstali, aby skrze byl Izrael zkoušen, aby se ukázalo, zda budou poslouchat Hospodinova přikázání, která...
Soudců 4:22...Siseru. Jael mu vyšla naproti se slovy: "Pojďukážu ti muže, kterého hledáš." Šel s tedy dovnitř - a...
Soudců 6:12...toho Midiánci nevšimli. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu: "Hospodin s tebou, udatný hrdino!" Gedeon...
Soudců 13:3...žena byla neplodná a neměla děti. ženě se ukázal Hospodinův anděl a řekl : "Hle, byla jsi neplodná...
Soudců 13:10...do běhu, aby mu to oznámila. "Honem," řekla mu, "ukázal se mi ten muž, který předtím navštívil!" Manoach...
Soudců 21:8...kmenů nepřišel k Hospodinu do Micpy?" Ukázalo se, že do tábora na shromáždění nepřišel nikdo z...
Růt 2:18...celá efa ječmene. Rút si jej odnesla do městaukázala své tchyni, kolik toho nasbírala. Vzala také, co ...
1. Samuel 9:6...se opravdu stane. Co se tam teď vydat? Třeba nám ukáže cestu, kterou máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale...
1. Samuel 9:8...šekelu stříbra. Dám je Božímu muži, aby nám ukázal cestu." (Když se v dávných dobách v Izraeli někdo...
1. Samuel 9:18...brány přistoupil k Samuelovi a požádal ho: "Ukaž mi, prosím, kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí,"...
1. Samuel 14:8...to řekl: "Podívej se, pronikneme k těm mužůmukážeme se jim. Jestli nám řeknou: ‚Zastavte se, dokud k...
1. Samuel 14:11... že nám je Hospodin vydal do rukou." Oba se tedy ukázali filištínské hlídce a Filištíni si řekli: "Podívejme...
1. Samuel 14:12...zbrojnoše zavolali: "Vylezte k nám a něco vám ukážeme." Tehdy Jonatan řekl svému zbrojnoši: "Stoupej za...
1. Samuel 16:3...Hospodinu.' Jišaje pozveš k oběti a ti ukážu, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu."...
2. Samuel 2:14...k Joábovi: " raději předstoupí mládenciukáží před námi, co dovedou." "Budiž, předstoupí,"...
2. Samuel 19:7... a nenávidíš ty, kdo milují! Dnes jsi ukázal, že tví velitelé ani vojáci pro tebe nic neznamenají...
1. Královská 1:52... že svého služebníka nenechá popravit!'" "Ukáže-li se jako čestný muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne...
1. Královská 9:2...všechno, co si přál. Šalomounovi se tehdy znovu ukázal Hospodin, tak jako se mu předtím ukázal v Gibeonu....
1. Královská 11:9...od Hospodina, Boha Izraele, který se mu dvakrát ukázal. Ačkoli mu výslovně zakázal následovat cizí bohy,...
1. Královská 13:4...a poručil: "Chopte se ho!" Ruka, kterou na něj ukázal, mu ale odumřela, a ji nemohl přitáhnout zpět k...
1. Královská 13:12... zeptal se jich: "Kterou cestou šel?" Synové mu ukázali cestu, kterou ten Boží muž, příchozí z Judska,...
1. Královská 18:1...sucha, dostal Eliáš slovo Hospodinovo: "Jdiukaž se Achabovi. Hodlám na zemi seslat déšť." Eliáš se...
1. Královská 18:2... Hodlám na zemi seslat déšť." Eliáš se tedy šel ukázat Achabovi. V Samaří panoval velký hlad. Achab si...
1. Královská 18:15...zástupů, před jehož tváří stojím, dnes se mu ukážu." Obadiáš se tedy vydal za Achabem, aby mu to oznámil...
2. Královská 6:6...spadla?" zeptal se Boží muž. Když mu to místo ukázal, Elíša usekl kus dřeva, hodil ho tam a sekera...
2. Královská 8:10...se uzdraví," odpověděl Elíša. "Hospodin mi ale ukázal, že přesto zemře." Potom se na něj upřeně zadíval;...
2. Královská 8:13...by mohl dokázat něco takového?" "Hospodin mi  ukázal jako krále nad Aramem," odpověděl mu Elíša. Chazael...
2. Královská 11:4... Tam s nimi pod přísahou uzavřel smlouvuukázal jim královského syna. Potom jim nařídil: "Provedete...
2. Královská 20:13... že Ezechiáš je nemocný. Ezechiáš posly přijalukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a...
1. Letopisů 20:2...ji. David pak sňal korunu z Molochovy hlavyukázalo se, že vážila talent zlata. Měla na sobě drahokam,...
1. Letopisů 24:4...oddílů, aby konali službu podle určeného pořadíUkázalo se, že synové Eleazarovi mají více předních mužů...
2. Letopisů 3:1...Hospodinův chrám na hoře Moria, kde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi - na místě, které David připravil...
2. Letopisů 7:12...palác, se zdařilo. Tehdy se Šalomounovi v noci ukázal Hospodin a řekl mu: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu....
Ester 4:8...vydaného v Súsách ohledně jejich vyhubení. ho ukáže Ester a všechno poví. vzkáže, že jít za...
Ester 4:11...v říšských provinciích. Jen ten, na koho by král ukázal zlatým žezlem, smí žít. A jsem ke králi nebyla...
Ester 5:2... jak stojí v dvoraně, získala si jeho srdceUkázal na ni svým zlatým žezlem, Ester přistoupila a dotkla...
Ester 8:4...Haman Agagovec zosnoval proti Židům. Král na ni ukázal zlatým žezlem, vstane. Ester se postavila před...
Job 6:24..., a zmlknu hned, v čem jsem pochybil, mi ukažte. Jak mohou zraňovat slova upřímná! Co vaše důkazy...
Job 13:23...a ty mi odpovíš. Kolik mám hříchů, kolik vinUkaž mi můj zločin a můj hřích! Proč skrýváš svoji tvář?...
Job 23:10...nespatřím. Zato on zná cesty i zastávkyukážu se jako zlato, vyzkouší. noha se přidržela...
Žalmy 16:11...nevydáš jámě svého věrného! Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné...
Žalmy 25:4...nedočká, zahanbeni však budou zrádci nicotníUkaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč . Veď ...
Žalmy 25:12...odpusť mi! Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si vyvolit. Takový prožije svůj život...
Žalmy 27:11...sice opustili, Hospodin ale k sobě přivineUkaž mi, Hospodine, cestu svou, kvůli mým nepřátelům veď ...
Žalmy 32:8...jásotem obklopíš! séla Teď poučímukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě...
Žalmy 39:5...jazyk začal promlouvat: Můj konec, Hospodineukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil, poznám, jak pomíjím!...
Žalmy 42:9...se valí přese . Ve dne kéž Hospodin svou lásku ukáže, v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane - tak zní ...
Žalmy 45:4...ti žehná navěky! Připevni, hrdino, k boku mečukaž se v lesku a slávě své, v slávě vítězně vyjeď do...
Žalmy 48:4...svazích severních. Bůh sám je v jeho palácíchukázal, že je jim pevností! Králové totiž, když se spolčili...
Žalmy 50:23... ten ctí; kdo svoje cesty napraví, tomu ukážu Boží spasení!" Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 62:10...Budou-li spolu na váhu položeni, lehčí se ukážou než pouhé nic! Nespoléhejte na bezpráví, nedoufejte...
Žalmy 79:10...Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Ukaž pohanům před našima očima, že krev tvých služebníků...
Žalmy 84:8...k síle putují - před Bohem na Sionu se všichni ukáží! Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu, popřej...
Žalmy 86:11... jediný Bůh jsi ty! Svou cestu, Hospodineukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. srdce se...
Žalmy 88:13...ve hrobě a o tvé věrnosti v záhubě? Copak se ukáže tvůj zázrak v temnotě a tvá spravedlnost v zemi bez...
Žalmy 91:16...jej a oslavím. Dlouhým životem ho nasytímukážu mu své spasení!" Zpívaný žalm pro sobotní den...
Žalmy 102:17...tvou, Hospodin znovu Sion zbuduje, se ukáže ve slávě. Tehdy se obrátí k modlitbě trpícího, tehdy...
Žalmy 103:7...Mojžíšovi poznat dal, synům Izraele své skutky ukázal. Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý...
Žalmy 106:8...dráždili. Zachránil je však pro své jméno, aby ukázal své hrdinství. Rudému moři pohrozil, a vyschlo,...
Žalmy 110:3...Tvůj lid se dobrovolně nabídne, se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání sejdou se k...
Žalmy 111:6...si připomíná navěky! Svému lidu své mocné skutky ukázal - pohanská území jim daroval. Věrnost a právo koná...
Žalmy 119:33...cestou tvých příkazů - do srdce dals mi svoboduUkaž mi, Hospodine, cestu svých zákonů, abych je střežil...
Žalmy 143:8...ráno uslyším o lásce tvé - jsi jediná nadějeUkaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem...
Přísloví 25:4...se od stříbra odloučí struska, zlatníkovi se ukáže ryzí kov. Když od krále odloučí darebáka,...
Kazatel 3:18...jsem si: Tímto způsobem Bůh lidi zkouší, aby se ukázalo, že jsou zvěř. Lidi i zvířata čeká stejný osud -...
Píseň 3:4... ho nepustím, dovedu ho do domu svojí matičkyukážu mu svůj rodný pokojík! Zapřísahám vás, dcery...
Izaiáš 5:16...zástupů se ale soudem vyvýší, svatý Bůh se ukáže svatým ve spravedlnosti. Ovce se budou pást jako na...
Izaiáš 16:12...lká, nitro pro Kir-cheres naříká. se Moáb ukáže na své výšině, namáhat se bude zbytečně; půjde se...
Izaiáš 22:6...uchopil, muži na vozech a na koních, i Kír ukázal svůj štít! Vozy zaplavily tvá krásná údolí, brány...
Izaiáš 28:26...do řádků a špaldu na kraji? Tak mu to přece Bůh ukázal, takový řád mu poznat dal. Kopr se okovaným cepem...
Izaiáš 30:30... Hospodin bude burácet svým majestátním hlasemukáže, jak jeho paže doléhá s hrozným hněvem, s plameny...
Izaiáš 35:2...sláva libanonská, nádhera karmelská a šáronskáukáže se jim sláva Hospodinova, našeho Boha nádhera!...
Izaiáš 39:2...a uzdravení. Ezechiáš posly radostně přijalukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a...
Izaiáš 47:3...si sukni, obnaž nohy, broď se řekami! se ukáže tvá nahota, tvá hanba je odkryta! Pustím se do...
Izaiáš 49:9...řekl vězňům: "Vyjděte!" a těm, kdo jsou ve tmě: "Ukažte se!" Podél cest se budou moci občerstvit, naleznou...
Jeremiáš 11:18... poučil a jsem to pochopil, jakmile mi ukázal, co dělají. Byl jsem totiž důvěřivý jako beránek...
Jeremiáš 13:26...sám ti proto zvednu sukně přes obličej, se ukáže tvá hanba, tvé cizoložství, tvůj chtíč i tvé zvrhlé...
Jeremiáš 16:21...nebyli! "Hle, tentokrát je to nechám pochopitukážu jim svou sílu a hrdinství, aby poznali, že mám jméno...
Jeremiáš 18:17...rozpráším. V den, kdy přijde jejich bídaukážu jim záda, a ne tvář." Oni však na to řekli: "Pojďme,...
Jeremiáš 38:21...se ale vzdát odmítneš, stane se, co mi Hospodin ukázal: Hle, všechny ženy, které zůstaly v paláci judského...
Ezechiel 11:25...jsem vyhnancům pověděl všechno, co mi Hospodin ukázal. Dostal jsem slovo...
Ezechiel 16:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíukaž Jeruzalému, jak je ohavný! Řekni: Toto praví Panovník...
Ezechiel 22:2..."Obviň, synu člověčí, obviň to město vražděníUkaž mu všechny jeho ohavnosti a řekni: Tak praví Panovník...
Ezechiel 23:29...zisk. Nechají svlečenou donaha, aby se ukázala nahota tvého smilstva. Tvá vlastní zvrhlost a...
Ezechiel 40:4...poslouchej a dobře si všímej všeho, co ti ukážu, neboť právě proto jsi sem byl přiveden. Všechno, co...
Ezechiel 43:11...jeho rozměrů a zastydí se za vše, co páchaliUkaž jim uspořádání chrámu a jeho zařízení, jeho vchody a...
Daniel 2:28...zjevuje tajemství. Ten králi Nabukadnezarovi ukázal, co se stane v posledních dnech. Sen a vidění, která...
Daniel 2:29...v budoucnu, a Ten, který zjevuje tajemství, ti ukázal, co se stane. Mně to tajemství nebylo zjeveno proto,...
Daniel 2:45... bronz, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co se bude dít v budoucnu. Ten sen je...
Daniel 8:19...se dotkl, postavil na nohy a řekl: "Hleukážu ti, co se stane v čase posledního hněvu; to vidění...
Ozeáš 2:5...- jinak ji svléknu donaha, abych ji obnaženou ukázal jako v den, kdy se zrodila, a obrátím ji v poušť a...
Joel 3:3...a otrokyně vyliji svého Ducha v oněch dnechUkážu zázraky na nebi i na zemi, krev, oheň a stoupající...
Amos 7:1... po údolí Arava! Panovník Hospodin mi ukázal toto: Když skončila senoseč pro krále a tráva...
Amos 7:4...se to," řekl Hospodin. Panovník Hospodin mi ukázal toto: Hle - Panovník Hospodin volal, že povede soud...
Amos 7:7...se ani toto," řekl Panovník Hospodin. Potom mi ukázal toto: Pán stál na hradbě s olovnicí, s olovnicí v...
Amos 8:1...ze své země vysídlen!" Panovník Hospodin mi ukázal toto: Hle - koš zralého ovoce! "Co vidíš, Amosi?"...
Micheáš 7:15...dnů! "Jako tehdy, když jste opustili Egyptukážu vám své zázraky." se národy zastydí, to uvidí,...
Nahum 3:5...Hospodin zástupů. "Vyhrnu ti sukni nad hlavuukážu národům tvou nahotu a královstvím tvou ostudu....
Abakuk 2:16...Ne slávou, ale hanbou budeš opilý. Teď pij tyukaž, jak jsi neobřezaný! Blíží se k tobě kalich z pravice...
Zachariáš 1:9...a bílí. "Co to znamená, pane?" zeptal jsem se. "Ukážu ti, co to znamená," odpověděl mi anděl, který se mnou...
Zachariáš 2:3...a Jeruzalém," odpověděl mi. Pak mi Hospodin ukázal čtyři kováře. "Co jdou dělat?" ptal jsem se....
Zachariáš 3:1... vychází ze svého svatého příbytku! Potom mi ukázal velekněze Jošuu, jak stojí před Hospodinovým...
Malachiáš 3:2...ale snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, se ukáže? Vždyť bude jako ohnivá výheň, jako louh běliče!...
Matouš 1:18...Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl...
Matouš 1:20... Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Josefe, synu Davidův,...
Matouš 2:7...a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy: "Jděte a...
Matouš 2:13... A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho...
Matouš 2:19...Herodes zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho...
Matouš 3:7...a saduceů, řekl jim: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem? Začněte nést...
Matouš 4:8...'" Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horuukázal mu všechna království světa a jejich slávu. "To...
Matouš 6:16...jako pokrytci, kteří hyzdí své tváře, aby ukázali lidem, že se postí. Amen, říkám vám, že mají...
Matouš 8:4..."Dej pozor, abys to nikomu neříkal. Jdi aleukaž se knězi a obětuj Bohu dar, který přikázal Mojžíš - na...
Matouš 12:49..."Kdo je matka? Kdo jsou bratři?" Ukázal rukou na své učedníky a řekl: "Pohleď, matka a ...
Matouš 13:26...pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol. Služebníci toho hospodáře tedy přišli a...
Matouš 16:1...farizeové a saduceové. Žádali ho, aby jim ukázal nějaké znamení z nebe. Odpověděl jim: "Večer říkáte:...
Matouš 22:19... a tak jim řekl: "Proč pokoušíte, pokrytciUkažte mi peníz daně." Přinesli mu tedy denár. "Čí je ten...
Matouš 23:5...ani pohnout prstem. Všechno dělají, jen aby se ukázali před lidmi. Rozšiřují své modlitební řemínky a...
Matouš 24:1... Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. On jim ale řekl: "Vidíte to...
Matouš 27:53...vyšli z hrobů, přišli do svatého městaukázali se mnoha lidem. Když setník a ti, kdo hlídali...
Marek 1:44..."Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obětuj za své očištění dar, který přikázal...
Marek 14:15...bych se svými učedníky pojedl beránka?' On vám ukáže velikou horní místnost, prostřenou a při-pravenou....
Marek 16:9...bály. V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvýchukázal se nejdříve Marii Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm...
Marek 16:12...a že ho viděla, neuvěřili. Potom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na venkov. Šli...
Marek 16:14...to ostatním. Ani těm neuvěřili. Nakonec se ukázal jedenácti, když byli spolu u stolu. Vyčítal jim...
Lukáš 1:11...množství lidí k modlitbě. Vtom se Zachariášovi ukázal Hospodinův anděl; stál vpravo od kadidlového oltáře....
Lukáš 1:79... v němž nás navštíví jako Svítání shůry, aby se ukázal bydlícím v temnotě a stínu smrti a přivedl naše nohy...
Lukáš 3:7...se dali pokřtít, říkal: "Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před přicházejícím hněvem? Raději neste...
Lukáš 4:5...ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. "Dám ti všechnu moc a...
Lukáš 5:14...to neříkej, ale na svědectví pro se jdi ukázat knězi a obětuj za své očištění, jak přikázal Mojžíš...
Lukáš 6:47...říkáte: ‚Pane, Pane,' když neděláte, co říkámUkážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází, slyší...
Lukáš 9:31...s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve slávě a mluvili o jeho odchodu, k němuž mělo...
Lukáš 12:5...zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali vícUkážu vám, koho se máte bát: Bojte se Toho, který když...
Lukáš 17:14...nad námi!" Když je uviděl, řekl jim: "Jděte se ukázat kněžím." A jak šli, byli očištěni. Jakmile jeden z...
Lukáš 20:24...poznal jejich záludnost. Řekl jim: "Ukažte mi denár. Čí nese obraz a nápis?" "Císařův,"...
Lukáš 20:37...jsou synové vzkříšení. A to, že mrtví vstávajíukázal Mojžíš u onoho keře, když Hospodina nazývá Bohem...
Lukáš 22:12...se svými učedníky pojedl beránka?' On vám pak ukáže velikou horní místnost prostřenou k jídlu. Tam...
Lukáš 22:43...se však nestane vůle, ale tvá!" Tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho. Ve smrtelném zápasu se...
Lukáš 24:34... jak říkají: "Pán opravdu vstal z mrtvýchUkázal se Šimonovi!" Vyprávěli jim tedy, co se jim stalo na...
Lukáš 24:40...jak vidíte, je mám!" Po těch slovech jim ukázal ruce i nohy. Když stále nemohli samou radostí uvěřit...
Jan 2:18...pohltí.") Židé mu na to řekli: "Jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci?" "Zbořte tento chrám,"...
Jan 3:21... Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu. Potom Ježíš...
Jan 5:20...miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá; a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli. Neboť jako...
Jan 7:4...nedělá nic v skrytu. Když děláš takové věciukaž se světu!" Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili...
Jan 10:32...kamení, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl: "Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Za který z...
Jan 14:8...ho!" "Pane," řekl mu Filip, "stačí, když nám ukážeš Otce." "Filipe," odvětil Ježíš, "tak dlouho jsem s...
Jan 14:9...? Kdo viděl , viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že jsem v Otci a Otec ve mně?...
Jan 20:20...a řekl jim: "Pokoj vám." Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok. Učedníci byli šťastní, že vidí Pána....
Jan 21:1...měli život v jeho jménu. Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiadského jezera. Stalo se to takto:...
Jan 21:14... Tak se Ježíš potřetí po svém zmrtvýchvstání ukázal učedníkům. Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra:...
Skutky 1:24...se modlili: "Ty, Pane, znáš srdce všech lidíUkaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil, aby měl podíl na...
Skutky 2:3...prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděliUkázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a...
Skutky 2:19...dnech vyliji svého Ducha a budou prorokovatUkážu zázraky na nebi a znamení na zemi, krev a oheň a...
Skutky 7:2...v Mezopotámii, předtím než se usadil v Cháranuukázal se mu Bůh slávy a řekl mu: ‚Odejdi ze své země a ze...
Skutky 7:3...ze svého příbuzenstva a pojď do země, kterou ti ukážu.' Tehdy odešel ze země Chaldejců a usadil se v...
Skutky 7:30...čtyřiceti letech se mu na poušti u hory Sinaj ukázal anděl v plameni hořícího keře. Mojžíš se tomu vidění...
Skutky 7:35...vysvoboditele, když se mu prostřednictvím anděla ukázal v onom keři. Tento Mojžíš je vyvedl na svobodu a...
Skutky 9:16... jméno národům, králům i synům Izraele a mu ukážu, kolik musí vytrpět pro jméno." Ananiáš tedy šel...
Skutky 9:17...a řekl: "Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž jsi šel, poslal, abys prohlédl a...
Skutky 9:41...a pomohl vstát. Potom zavolal svaté i vdovyukázal jim ji živou. Rozneslo se to po celé Joppě a mnozí...
Skutky 10:28...s cizincem nebo ho navštěvoval. Bůh mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo...
Skutky 10:40... ale Bůh jej třetího dne vzkřísil a dal, aby se ukázal - ne všemu lidu, ale svědkům, které Bůh předem...
Skutky 20:35...své i svých společníků. Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a...
Skutky 26:16...kterého ty pronásleduješ. Zvedni se však a stůjUkázal jsem se ti, abych učinil služebníkem a svědkem...
Římanům 1:4... Duchem svatým však byl Boží Syn, jak se mocně ukázalo jeho vzkříšením z mrtvých - o našem Pánu Ježíši...
Římanům 3:26... aby nyní prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo věří v...
Římanům 7:13...dobré, mi způsobil smrt. Díky přikázání se tedy ukázalo, jak je hřích nevýslovně hrozný. Víme, že Zákon je...
Římanům 9:17...říká: "Proto jsem pozdvihl, abych na tobě ukázal svou moc a aby jméno bylo rozhlášeno po celé zemi...
Římanům 9:22...A co když Bůh, ačkoli chtěl projevit svůj hněvukázat svou moc, snášel s velikou trpělivostí nádoby hněvu,...
Římanům 9:23...nádoby hněvu, určené ke zničení? Co když chtěl ukázat bohatství své slávy na nádobách milosrdenství, které...
Římanům 10:20..."Dal jsem se najít těm, kdo nehledaliukázal jsem se těm, kdo o nestáli." O Izraeli však říká:...
1. Korintským 3:13... dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo...
1. Korintským 11:19... Musí totiž mezi vámi být i rozdělení, aby se ukázalo, kteří z vás jsou spolehliví. To, co probíhá na...
1. Korintským 12:31...snad všichni? Horlete po těch nejlepších darechUkážu vám však ještě mnohem vyšší cestu: Kdybych mluvil v...
1. Korintským 15:5...pohřben a třetí den byl vzkříšen podle PísemUkázal se Petrovi, potom Dvanácti, poté se ukázal více než...
1. Korintským 15:6...se Petrovi, potom Dvanácti, poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou (někteří ...
1. Korintským 15:7...zesnuli, ale většina z nich ještě žije), poté se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech...
1. Korintským 15:8... potom všem apoštolům a naposledy ze všech se ukázal i mně, nedochůdčeti. Jsem totiž ze všech apoštolů...
2. Korintským 2:8...nebyl přemožen přílišným zármutkem. Prosím vásukažte mu, že ho stále milujete. Psal jsem vám totiž proto,...
2. Korintským 7:14...pravdivě, tak se také naše chlouba před Titem ukázala pravdivou. Přetéká k vám láskou, když vzpomíná na...
2. Korintským 9:3...mnohé. Posílám tedy zmíněné bratry, aby se ukázalo, že naše chlouba vámi nebyla v tomto ohledu prázdná...
2. Korintským 9:5...a připraví tento váš dávno slíbený dar, aby se ukázalo, že jde právě o dar, a ne o něco vynuceného. Říkám...
2. Korintským 13:7...se nezachovali špatně. Nejde mi o to, aby se ukázal náš vlastní úspěch - budu raději, když se budete...
Galatským 6:12...RUKOU. Ti, kdo vás nutí k obřízce, se chtějí ukázat před lidmi a vyhnout se pronásledování pro Kristův...
Efeským 3:10... Stvořiteli všeho. Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou...
Koloským 3:4...a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i...
1. Timoteus 1:16...Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v...
1. Timoteus 3:16...On byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchuukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a...
Titus 3:4...odporní a plní vzájemné nenávisti. Když se však ukázala laskavost a lidumilnost našeho Spasitele Boha,...
Židům 6:17... Bůh ovšem chtěl dědicům zaslíbení přesvědčivě ukázat nezvratnost svého rozhodnutí, a tak svůj slib...
Židům 9:26...musel od stvoření světa trpět mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy...
Židům 9:28...obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj...
Jakub 2:18...řekne: "Jeden víru, druhý zase skutky." Nužeukaž mi tu svou víru bez skutků a ti ukážu svou víru na...
Jakub 4:14...Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději máte říci: "Dá-li Pán a budeme...
1. Petr 1:7...- vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den...
1. Petr 5:4...stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy....
1. Jan 2:19...by s námi; oni však od nás odešli, aby se ukázalo, že nikdo z nich nepatřil k nám. Vy ale máte...
1. Jan 3:2... Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že se ukáže, budeme...
1. Jan 3:5...zločin, vždyť hřích je zločin! Víte, že on se ukázal, aby naše hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdo...
1. Jan 3:8...z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla. Kdo se narodil z...
Zjevení 1:1... Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Ukázal je...
Zjevení 4:1...hlas, který jsem slyšel předtím: "Vystup semukážu ti, co se musí stát potom." A hned jsem byl ve...
Zjevení 12:1... zemětřesení a veliké krupobití. Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma...
Zjevení 12:3...bolestí, neboť začínala rodit. Pak se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi...
Zjevení 17:1...kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: "Pojďukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých...
Zjevení 21:9...sedmi posledních ran, a promluvil ke mně: "Pojďukážu ti Nevěstu, manželku Beránkovu." Odnesl v Duchu na...
Zjevení 21:10..." Odnesl v Duchu na velikou a vysokou horuukázal mi Svaté město, Jeruzalém, sestupující od Boha z...
Zjevení 22:1...jsou zapsáni v Beránkově knize života. Potom mi ukázal řeku s vodou života, jasnou jako křišťál, tekoucí z...
Zjevení 22:6...dává Ducha prorokům, poslal svého anděla, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. "Hle, přijdu...

Slova obsahující ukázalo: neukázalo (2) ukázalo (19)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |