Ujme

Hledám varianty 'ujme' [ ujmu (1) ujmou (1) ujmi (2) ujmete (1) ujme (6) ujali (3) ujal (17) ]. Nalezen 31 verš.
Leviticus 25:35...jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstátujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe...
Jozue 1:15...Bůh. Potom se vrátíte na východní břeh Jordánuujmete se své země, kterou vám dal Hospodinův služebník...
Růt 2:19..."kde jsi to pracovala? je požehnán, kdo se  ujal!" "Pracovala jsem dnes u muže jménem Boáz." odpověděla...
1. Samuel 14:47...a ti se vrátili, odkud přišli. Když se Saul ujal kralování nad Izraelem, bojoval se všemi okolními...
1. Samuel 24:16...soudcem a rozsoudí s tebou. pohlédneujme se pře a obhájí před tebou!" Když David domluvil...
1. Královská 22:42...roce izraelského krále Achaba. Jošafat se ujal království v pětatřiceti letech a kraloval v...
1. Letopisů 11:6..." Jako první vyrazil Joáb, syn Ceruji, a tak se ujal velení. David se pak v pevnosti usadil, a tak...
2. Letopisů 21:4...Jehoramovi, svému prvorozenému. Jehoram se tedy ujal království svého otce. Jakmile upevnil svou moc,...
2. Letopisů 28:15... Jmenovitě ustanovení muži se pak zajatců ujali a z kořisti oblékli všechny nahé. Oblékli je a obuli,...
Ezdráš 3:9...dvaceti let. Řízení prací na Božím domě se ujal Jošua se svými syny a bratry, Kadmiel se svými syny...
Ezdráš 4:6... aby zmařili jejich úmysl. Když se pak vlády ujal Xerxes, hned v jeho nástupním roce bylo na obyvatele...
Ester 1:16...poslal eunuchy?" Slova se před králem a velmoži ujal Memuchan: "Královna Vašti se neprovinila jen proti...
Žalmy 9:5...a padnou, před tvojí tváří zahynou, neboť ses ujal mého soudu a mých práv, jako spravedlivý soudce na...
Přísloví 22:23...neutlačuj ubohé. Sám Hospodin se jejich pře ujme a vydře duši těm, kdo vydírají je! Neměj za přítele...
Přísloví 24:11...nestojí. Zachraňuj ty, kdo jsou vlečeni k smrtiujmi se těch, jež vedou k popravě! Copak chceš říci: "My...
Izaiáš 14:2...a připojí se k domu Jákobovu. Národy se jich ujmou a přivedou je zpět domů a dům Izraele si je v...
Izaiáš 24:23... se Hospodin zástupů na hoře Sion v Jeruzalémě ujme království a zjeví svou slávu před svými stařešiny. ...
Jeremiáš 41:16... a všichni velitelé, kteří byli s ním, se pak ujali všech přeživších, které Išmael, syn Netaniášův,...
Jeremiáš 50:34...ale silný - jméno Hospodin zástupů! Rázně se ujme jejich pře, dopřeje zemi odpočinek, obyvatele Babylonu...
Jeremiáš 51:36...Jeruzalém. A proto tak praví Hospodin: "Hleujmu se tvojí pře a pomstím se za tebe. Vysuším to jeho...
Daniel 7:22...Nejvyššího. Tehdy nastal čas, aby se svatí ujali království. Ten, který tam stál, mi tedy odpověděl:...
Daniel 11:7...se svým otcem a ochráncem zrazena. Trůnu se pak ujme nástupce z téhož rodu. Zaútočí na vojska severního...
Zachariáš 2:16... k tobě poslal Hospodin zástupů. Hospodin se ujme Judy jako svého dědictví ve svaté zemi a znovu vyvolí...
Lukáš 1:54...dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnouUjal se Izraele, svého služebníka; pamatoval na...
Skutky 8:35...mluví? O sobě, nebo o někom jiném?" Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval...
Skutky 9:27...totiž, že je učedník. Barnabáš se ho však ujal. Přivedl ho k apoštolům a vyprávěl jim, jak Saul...
Skutky 10:34...vyslechli, cokoli ti Bůh svěřil." Petr se ujal slova a řekl: "Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní,...
Skutky 24:10... Prokurátor tedy pokynul k Pavlovi a ten se ujal slova: "Vím, že náš národ spravuješ již řadu let, a...
Skutky 25:1...Pavla ve vězení. Tři dny poté, co se Festus ujal vlády v provincii, vypravil se z Cesareje vzhůru do...
Zjevení 11:17...a kterýs byl, že ses chopil své veliké mociujal ses kralování! Národy se vzbouřily, ale přišel tvůj...
Zjevení 19:6...silných hromů: "Haleluja! Pán Bůh Všemohoucí se ujal kralování! Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu,...

Slova obsahující ujme: losujme (1) milujme (3) nemilujme (1) neujme (2) nevztahujme (2) oslavujme (1) pokračujme (1) posvěcujme (1) povzbuzujme (1) prokazujme (1) přenocujme (1) radujme (3) směřujme (1) ujme (6) ujmete (1) usilujme (3) věnujme (1) vybudujme (1) zpytujme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |