Ujal

Hledám varianty 'ujal' [ ujmu (1) ujmou (1) ujmi (2) ujmete (1) ujme (6) ujali (3) ujal (17) ]. Nalezen 31 verš.
Leviticus 25:35...jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstátujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe...
Jozue 1:15...Bůh. Potom se vrátíte na východní břeh Jordánuujmete se své země, kterou vám dal Hospodinův služebník...
Růt 2:19..."kde jsi to pracovala? je požehnán, kdo se  ujal!" "Pracovala jsem dnes u muže jménem Boáz." odpověděla...
1. Samuel 14:47...a ti se vrátili, odkud přišli. Když se Saul ujal kralování nad Izraelem, bojoval se všemi okolními...
1. Samuel 24:16...soudcem a rozsoudí s tebou. pohlédneujme se pře a obhájí před tebou!" Když David domluvil...
1. Královská 22:42...roce izraelského krále Achaba. Jošafat se ujal království v pětatřiceti letech a kraloval v...
1. Letopisů 11:6..." Jako první vyrazil Joáb, syn Ceruji, a tak se ujal velení. David se pak v pevnosti usadil, a tak...
2. Letopisů 21:4...Jehoramovi, svému prvorozenému. Jehoram se tedy ujal království svého otce. Jakmile upevnil svou moc,...
2. Letopisů 28:15... Jmenovitě ustanovení muži se pak zajatců ujali a z kořisti oblékli všechny nahé. Oblékli je a obuli,...
Ezdráš 3:9...dvaceti let. Řízení prací na Božím domě se ujal Jošua se svými syny a bratry, Kadmiel se svými syny...
Ezdráš 4:6... aby zmařili jejich úmysl. Když se pak vlády ujal Xerxes, hned v jeho nástupním roce bylo na obyvatele...
Ester 1:16...poslal eunuchy?" Slova se před králem a velmoži ujal Memuchan: "Královna Vašti se neprovinila jen proti...
Žalmy 9:5...a padnou, před tvojí tváří zahynou, neboť ses ujal mého soudu a mých práv, jako spravedlivý soudce na...
Přísloví 22:23...neutlačuj ubohé. Sám Hospodin se jejich pře ujme a vydře duši těm, kdo vydírají je! Neměj za přítele...
Přísloví 24:11...nestojí. Zachraňuj ty, kdo jsou vlečeni k smrtiujmi se těch, jež vedou k popravě! Copak chceš říci: "My...
Izaiáš 14:2...a připojí se k domu Jákobovu. Národy se jich ujmou a přivedou je zpět domů a dům Izraele si je v...
Izaiáš 24:23... se Hospodin zástupů na hoře Sion v Jeruzalémě ujme království a zjeví svou slávu před svými stařešiny. ...
Jeremiáš 41:16... a všichni velitelé, kteří byli s ním, se pak ujali všech přeživších, které Išmael, syn Netaniášův,...
Jeremiáš 50:34...ale silný - jméno Hospodin zástupů! Rázně se ujme jejich pře, dopřeje zemi odpočinek, obyvatele Babylonu...
Jeremiáš 51:36...Jeruzalém. A proto tak praví Hospodin: "Hleujmu se tvojí pře a pomstím se za tebe. Vysuším to jeho...
Daniel 7:22...Nejvyššího. Tehdy nastal čas, aby se svatí ujali království. Ten, který tam stál, mi tedy odpověděl:...
Daniel 11:7...se svým otcem a ochráncem zrazena. Trůnu se pak ujme nástupce z téhož rodu. Zaútočí na vojska severního...
Zachariáš 2:16... k tobě poslal Hospodin zástupů. Hospodin se ujme Judy jako svého dědictví ve svaté zemi a znovu vyvolí...
Lukáš 1:54...dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnouUjal se Izraele, svého služebníka; pamatoval na...
Skutky 8:35...mluví? O sobě, nebo o někom jiném?" Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval...
Skutky 9:27...totiž, že je učedník. Barnabáš se ho však ujal. Přivedl ho k apoštolům a vyprávěl jim, jak Saul...
Skutky 10:34...vyslechli, cokoli ti Bůh svěřil." Petr se ujal slova a řekl: "Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní,...
Skutky 24:10... Prokurátor tedy pokynul k Pavlovi a ten se ujal slova: "Vím, že náš národ spravuješ již řadu let, a...
Skutky 25:1...Pavla ve vězení. Tři dny poté, co se Festus ujal vlády v provincii, vypravil se z Cesareje vzhůru do...
Zjevení 11:17...a kterýs byl, že ses chopil své veliké mociujal ses kralování! Národy se vzbouřily, ale přišel tvůj...
Zjevení 19:6...silných hromů: "Haleluja! Pán Bůh Všemohoucí se ujal kralování! Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu,...

Slova obsahující ujal: neujali (1) neujaly (1) ujal (17) ujali (3) zaujal (2) zaujali (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |