Uhlí

Hledám varianty 'uhlí' [ uhlím (1) uhlí (21) ]. Nalezeny 22 verše.
Exodus 38:3... lopaty, obětní misky, vidlice a pánvice na uhlí; veškeré jeho náčiní vyrobil z bronzu. K oltáři...
Leviticus 16:12...oběť za hřích. Nabere plnou kadidelnici žhavého uhlí, jež bylo na oltáři před Hospodinem, do obou hrstí...
Numeri 4:9...svícení i s jeho kahany, kleštěmi, pánvicemi na uhlí a veškerými nádobami na olej, jichž se užívá k jeho...
Numeri 4:14... které používají k jeho obsluze - pánvice na uhlí, vidlice, lopaty a obětní misky - všechno oltářní...
Numeri 16:7...a celá jeho tlupa. Zítra do nich dejte žhavé uhlí a na před Hospodinem položte kadidlo. Hospodin...
Numeri 16:18...tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich řeřavé uhlí, na položili kadidlo a postavili se ke vchodu do...
Numeri 17:2...posbírá ony kadidelnice, neboť jsou svatéUhlí z nich rozmetej do daleka. Z kadidelnic těch, kdo pro...
Numeri 17:11...Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do žhavé uhlí z oltáře a na něj kadidlo. Pospěš si k obci a vykonej...
Job 41:13...když rákos hoří pod kotlem. Svým dechem rozžhaví uhlí řeřavé, jeho tlama šlehá plamenem! Síly je plná jeho...
Žalmy 11:6... z duše nenávidí milovníky násilí! Řeřavé uhlí a síru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou...
Žalmy 120:4...lstivým jazykem? Šípy bojovníka přeostré, řeřavé uhlí z jalovce! Běda mi, že pobývám v Mešeku, že bydlím v...
Žalmy 140:11...vlastních rtů jsou smeteni! na prší uhlí řeřavé, padnou do jámy, z níž nikdo nevstane! ...
Přísloví 6:28...by propálil si šat? Může snad chodit po žhavém uhlí, aniž si spálí chodidla? Stejně tak ten, kdo s ženou...
Přísloví 25:22...žízní, dej mu pít. Na hlavu shrneš mu tím žhavé uhlí, sám Hospodin ti odplatí. Severní vítr s sebou nese...
Přísloví 26:21... hasne žár; chybí-li pomlouvač, tichne svárUhlí je pro výheň, dřevo pro oheň, svárlivý člověk pro...
Izaiáš 44:19...jsem spálil na ohni, upekl jsem si chleba na uhlí, pekl jsem maso a nasytil se jím. To mám teď ze zbytku...
Izaiáš 47:14...z moci plamene! K zahřátí tu nezůstane ani uhlí řeřavé, žádný oheň, u něhož by se dalo posedět. Takto...
Izaiáš 54:16... Hle, to jsem stvořil kováře, jenž dmýchá uhlí ve výhni a vyrábí zbraně k jejich účelu; tentýž ...
Jeremiáš 36:22...- a před ním stála nádoba se sálajícím řeřavým uhlím. Jakmile Jehudi přečetl tři čtyři sloupce, král je...
Ezechiel 1:13... Napohled se ty bytosti podobaly žhavému uhlí nebo pochodním. Mezi bytostmi planul jasně zářivý...
Ezechiel 24:11...se připálí! Prázdný hrnec se postaví na žhavé uhlí, se rozpálí a jeho měď se rozžhaví, se ta...
Římanům 12:20...pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí." Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem....

Slova obsahující uhlí: uhlí (21) uhlík (2) uhlíků (1) uhlíky (2) uhlím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |