Udeřme

Hledám varianty 'udeřme' [ udeřme (1) udeřit (7) udeříš (1) udeřím (5) udeřily (2) udeřili (5) udeřil (43) udeří (23) udeřen (1) udeř (5) ]. Nalezeno 87 veršù.
Genesis 14:7...obchvatem přitáhli k En-mišpatu (což je Kádeš) a udeřili na celý kraj Amalekovců a také na Emorejce bydlící...
Genesis 32:26...nezačalo svítat. Když viděl, že ho nepřemůžeudeřil ho do kyčelního kloubu, takže se Jákobovi při tom...
Genesis 32:33...sedací šlachu u kyčelního kloubu, protože Jákoba udeřil do kyčelního kloubu u sedací šlachy.) Když potom...
Exodus 3:20...donucen mocnou rukou. Vztáhnu tedy svou rukuudeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj vykonám....
Exodus 7:17...jsem Hospodin!' Pohleď, holí, kterou mám v ruceudeřím do vody Nilu a ta se obrátí v krev. Ryby, které jsou...
Exodus 7:20...hůl, a když před očima faraona a jeho dvořanů udeřil na vodu v Nilu, obrátila se všechna nilská voda v...
Exodus 7:25...to pít. Když uplynulo sedm dní poté, co Hospodin udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a...
Exodus 7:27...však odmítáš propustit, dávej pozor: Chystám se udeřit na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný žab; ty pak...
Exodus 8:12...tedy Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou hůludeř do prachu, se po celé egyptské zemi promění v...
Exodus 8:13...v komáry!" A tak to učinili: Áron napřáhl hůludeřil s do prachu, a lidi i dobytek obsypali komáři....
Exodus 12:13...krev budete mít na svých domech jako znamení.  udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak...
Exodus 12:27... který v Egyptě ušetřil domy IzraelitůUdeřil na Egypt, ale naše rodiny zachránil.'" Tehdy lid...
Exodus 17:5...stařešinů. Vezmi s sebou i svou hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi. Pohleď, budu stát před tebou tam...
Exodus 17:6...budu stát před tebou tam na skále, na OrébuUdeř do skály a vyjde z voda, aby lid měl co pít." A...
Exodus 21:12...od něj moci odejít zadarmo, bez výkupného." "Kdo udeří člověka tak, že zemře, musí zemřít. Pokud mu však...
Exodus 21:15...odtrhneš i od mého oltáře, aby zemřel. Kdo udeří svého otce nebo matku, musí zemřít. Kdo unese člověka...
Exodus 21:18...matce, musí zemřít." "Když při potyčce jeden muž udeří druhého kamenem nebo pěstí a ten nezemře, ale klesne...
Exodus 21:19...bude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo ho udeřil, zproštěn trestu. Uhradí mu jen ušlý zisk a náklady...
Exodus 21:20...mu jen ušlý zisk a náklady na léčení. Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře pod...
Exodus 21:26...ránu za ránu, podlitinu za podlitinu. Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku do oka tak, že oko poškodí,...
Exodus 22:1...bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen tak, že zemře, nebude ten, kdo ho udeřil, vinen...
Exodus 32:35... potrestám je za jejich hřích." Hospodin pak udeřil na lid za to, že si udělali to tele, to, které...
Leviticus 24:17... je to host anebo domácí. Když někdo smrtelně udeří kteréhokoli člověka, musí zemřít. Kdo ubije dobytče,...
Numeri 11:33... když Hospodin vzplanul proti lidu hněvemudeřil na lid přetěžkou ranou. To místo pak dostalo jméno...
Numeri 14:12...znamení, která jsem uprostřed nich vykonalUdeřím na morem, zřeknu se jich a z tebe udělám větší a...
Numeri 14:45... kteří v těch horách bydleli, tedy sestoupiliudeřili na a bili je k Chormě. Hospodin promluvil k...
Numeri 20:11...vyvést vodu?" Nato se Mojžíš rozpřáhl a dvakrát udeřil holí do skály. Vytrysklo z tolik vody, že se...
Numeri 35:16...tam uchýlil každý, kdo někoho neúmyslně zabilUdeří-li někdo někoho železným předmětem tak, že dotyčný...
Numeri 35:17... Vezme-li do ruky kámen, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah...
Numeri 35:18...do ruky dřevěný předmět, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah...
Numeri 35:21... že dotyčný zemře, anebo někoho z nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný zemře, pak musí ten, kdo ho...
Numeri 35:24...a nezamýšlel mu nic zlého, pak mezi tím, kdo udeřil, a krevním mstitelem rozhodne obec podle těchto...
Deuteronomium 33:11... v díle jeho rukou zalíbení měj. Jeho protivníky udeř do slabin, aby jeho nepřátelé nikdy nevstali!" O...
Jozue 8:21...a že z města stoupá dým, otočili se nazpětudeřili na ajské muže. (Ti se totiž z města vydali za nimi,...
Jozue 10:4...eglonskému králi Debirovi: "Pojďte mi na pomocudeřme na Gibeon, protože uzavřel mír s Jozuem a se syny...
Jozue 15:16...nazývanému Kiriat-sefer). Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou...
Soudců 1:12...nazývanému Kiriat-sefer). Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou...
Soudců 3:13... Spojil se s Amonci i Amalekovci, vytáhludeřil na Izrael a zabral Palmové město. Izraelci pak...
Soudců 12:4...se do boje proti Efraimovi. Gileádští muži na  udeřili, protože Efraimci říkali: "Vy Gileáďané jste jen...
1. Samuel 19:8...k válce. David vytáhl, bojoval s Filištínyudeřil na tak prudce, že se před ním dali na útěk....
2. Samuel 1:15...z mládenců: "Pojď sem, zabij ho!" A tak ho udeřil, zemřel. Ještě předtím mu David řekl: "Tvá krev...
2. Samuel 2:23...Když ho ale stále nechtěl nechat být, Abner ho udeřil zadním koncem svého kopí do břicha. Kopí jím projelo...
2. Samuel 5:8...na Jebusejce, ten na ty mrzáky a slepce udeří vodním tunelem!" Velice totiž Davida popudili. Proto...
2. Samuel 8:1...navěky požehnán!" Po nějaké době David udeřil na Filištíny, porazil je a dobyl Meteg-ama z rukou...
2. Samuel 14:6... kdo by je od sebe odtrhl, a tak jeden druhého udeřil a zabil. Teď se ale všichni příbuzní obrátili proti...
2. Samuel 22:39...dostihl je, nepřestal jsem, než jsem je porazilUdeřil jsem je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty...
1. Královská 14:15... a to ještě dnes. Co dnes, právě teď! Hospodin udeří na Izrael, se rozkýve jako rákosí ve vodě, vyrve...
1. Královská 16:10... správce tirského paláce. Vtom přišel Zimriudeřil ho a zabil a začal v sedmadvacátém roce judského...
1. Královská 22:24..." Vtom vykročil Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel...
2. Královská 2:8...ti dva. Eliáš vzal svůj plášť, svinul houdeřil jím do vody. Ta se rozestoupila a oba přešli po...
2. Královská 2:14...stanul na břehu Jordánu, vzal Eliášův plášťudeřil jím do vody. "Kde je Hospodin, Bůh Eliášův?" zvolal....
2. Královská 13:17...Hospodinova vítězství! Šíp vítězství nad AramemUdeříš na Arama v Afeku a úplně ho rozdrtíš." Potom řekl:...
2. Královská 13:18..."Vezmi šípy." Když je vzal, Elíša mu řekl: "Udeř jimi o zem! Izraelský král udeřil třikrát a přestal....
2. Královská 13:19... Tehdy se na něj Boží muž rozhněval: "Měl jsi udeřit pětkrát nebo šestkrát - pak bys Arama úplně...
1. Letopisů 18:1... bude navěky požehnán!" Po nějaké době David udeřil na Filištíny a porazil je, a tak dobyl Gat s jeho...
1. Letopisů 21:7...příčil. Ani Bohu se ten rozkaz nelíbil, a tak udeřil na Izrael. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal pak...
2. Letopisů 18:23..." Vtom vykročil Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel...
Ester 9:5...a Mordechajův vliv rostl stále víc. Židé udeřili na všechny své nepřátele mečem. Při řeži a...
Job 1:16...to ani nedořekl, když dorazil další: "Boží blesk udeřil z nebe, zasáhl ovce i mládence a všichni shořeli....
Job 1:19... když vtom se od pouště přihnal mohutný vichrudeřil na ten dům ze všech stran, takže se na zřítil....
Job 5:18...kárá Bůh! Trestu Všemohoucího se nezpěčuj!' ‚On udeří, však také ošetří, zraní, svou rukou však uzdraví.'...
Job 16:12... zlosynům. Žil jsem v poklidu - vtom na  udeřil, chytil za krk a bil a bil! Udělal si ze terč,...
Žalmy 18:39...dostihl je, nepřestal jsem, než jsem je porazilUdeřil jsem je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty...
Žalmy 78:20...se slovy: "Copak Bůh prostře stůl na pouštiUdeřil sice do skály, mohutným potokem vody tryskaly -...
Přísloví 1:27... jako bouře zachvátí vás hrůza, jako vichr udeří vaše neštěstí, soužením a tísní budete sevřeni. ...
Izaiáš 5:25...hněvem na svůj lid, napřáhl proti němu rukuudeřil, takže se hory zatřásly - v ulicích jako smetí leží...
Izaiáš 9:11...hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Lid se však nevrátil k tomu, kdo jej ranil,...
Izaiáš 9:16...hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Zlo totiž vzplálo plameny, polyká trní i bodláčí,...
Izaiáš 9:20...hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Běda těm, kdo uzákoňují zlé zákony, těm, kdo...
Izaiáš 10:4...hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Běda Asýrii, metle mého hněvu - hůl v jejich ruce...
Izaiáš 19:22...Hospodinu skládat sliby a ty dodrží. Hospodin udeří na Egypt - udeří, ale uzdraví. se obrátí k...
Izaiáš 27:8...jsi je odvál pryč, jako když od východu vítr udeří. Tak tedy budou očištěny Jákobovy viny a odstranění...
Izaiáš 34:5... Můj meč na nebi je zbrocený, na Edom náhle udeří - na lid, který jsem odsoudil k naprostému zničení....
Ezechiel 21:17...ruce katově! Kvílej a křič, synu člověčí, neboť udeří na můj lid i na všechny, kdo vládnou Izraeli. Ti...
Ezechiel 26:9... navrší k tobě násep a zvedne proti tobě štít.  Udeří na tvé hradby beranidly a tvé bašty zboří svými...
Ozeáš 6:1...vrátit k Hospodinu! On nás ranil a on uzdravíudeřil a také ošetří. Po dvou dnech nám život navrátí,...
Amos 3:15...Rohy oltáře budou odsekány a popadají k zemiUdeřím na zimní dům tak jako na letní a zřítí se domy ze...
Amos 9:1...jsem Pána, jak stojí nad oltářem a říká: "Udeř ty sloupy do hlavic, se zachvějí základy! Strhni je...
Matouš 5:39...abyste neodporovali zlému člověku. Když někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. Když se s tebou...
Matouš 7:25...padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřiceudeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na...
Matouš 7:27...padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřiceudeřily na ten dům, a ten spadl a jeho pád byl hrozný."...
Matouš 26:68...holemi a říkali: "Prorokuj nám, Mesiáši, kdo  udeřil?" Petr zatím seděl venku na dvoře. Přistoupila k...
Lukáš 22:64... Zavázali mu oči a ptali se: "Prorokuj, kdo  udeřil?" Přitom ho zasypávali sprostými nadávkami...
Jan 18:22..." Když to řekl, jeden z kolemstojících strážných udeřil Ježíše do tváře: "Takhle se odpovídá veleknězi?"...
Skutky 12:7...Hospodinův anděl a v cele zazářilo světloUdeřil Petra do boku a vzbudil ho: "Rychle vstávej!" Řetězy...
Skutky 12:23...začal volat: "Hlas boží, ne lidský!" A vtom jej udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu:...
Skutky 27:14...těsně podél Kréty. Od ostrova ale znenadání udeřil orkán zvaný Euroklydon a opřel se do lodi. Ta mu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |