Udatné

Hledám varianty 'udatné' [ udatným (2) udatných (20) udatný (19) udatní (18) udatného (1) udatné (3) ]. Nalezen 61 verš.
Genesis 10:9...bojovníkem na zemi. Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: "Jako Nimrod, udatný lovec...
Exodus 15:3... Bůh mého otce, chci ho velebit. Hospodin je udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin. Faraonovy vozy i...
Jozue 1:14... Vy muži ale musíte jít v bojovém šiku jako udatní hrdinové před svými bratry a pomáhat jim, dokud...
Jozue 6:2... dal jsem ti do rukou Jericho, jeho králeudatné hrdiny. Vy bojovníci to město všichni obklíčíte a...
Jozue 8:3...vytáhnout proti Aji. Vybral třicet tisíc udatných bojovníků a vypravil je v noci s rozkazem:...
Jozue 10:2...bylo větší než Aj a všichni jeho obyvatelé byli udatní. Jeruzalémský král Adoni-cedek proto poslal vzkaz...
Jozue 10:7...a s ním všechen bojeschopný lid i všichni udatní hrdinové. Hospodin Jozuovi řekl: "Neboj se jich,...
Soudců 3:29... Pobili tenkrát asi 10 000 Moábců, samé silnéudatné bojovníky. Nikdo neunikl. Moáb se toho dne musel...
Soudců 5:13...sestoupil, Hospodinův lid ke mně sestoupil proti udatným. Z Efraima ti, kdo Amaleka vykořenili, tvému lidu...
Soudců 5:23...na pomoc Hospodinu, na pomoc Hospodinu proti udatným!" Požehnaná mezi ženami buď Jael, manželka Kenijce...
Soudců 6:12...anděl se mu ukázal a řekl mu: "Hospodin s tebouudatný hrdino!" Gedeon mu odpověděl: "Promiň, pane, ale...
Soudců 11:1...bude vůdcem všech obyvatel Gileádu." Byl jeden udatný hrdina, Jiftach Gileádský. Byl to syn jedné nevěstky...
Soudců 18:2... Synové Danovi proto ze svého rodu vyslali pět udatných mužů z Coreje a Eštaolu, aby prozkoumali a...
Soudců 20:17...se nahlásilo 400 000 bojovníků, samých udatných mužů. Zvedli se a táhli do Bet-elu, aby se...
Soudců 20:44...je rozdrtili. Osmnáct tisíc Benjamínců, samých udatných mužů, tam padlo. Ostatní se dali na útěk do pouště...
Soudců 20:46...padlo 25 000 benjamínských bojovníků, samých udatných mužů. Šesti stům mužů se ale podařilo utéct do...
Soudců 21:10...tam nebyl nikdo. Obec tam proto vyslala 12 000 udatných mužů s příkazem: "Jděte a pobijte obyvatele...
1. Samuel 14:52... Kdykoli Saul viděl někoho schopnéhoudatného, povolal ho do své služby. Samuel promluvil k...
2. Samuel 1:22...nepomazán olejem! Bez krve raněných, bez tuku udatných luk Jonatanův se nevracel, ani meč Saulův, než...
2. Samuel 11:16...na místo, o kterém věděl, že tam jsou zvláště udatní bojovníci. Když pak muži toho města vyrazili do boje...
2. Samuel 17:8... Znáš přece svého otce i jeho muže, jak jsou udatní," pokračoval Chušaj. "Jsou rozzuření jako medvědice,...
2. Samuel 17:10... jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho muži udatní. Proto radím, se k tobě shromáždí celý Izrael od...
2. Samuel 23:20... Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce,...
2. Samuel 24:9...seznam sečteného lidu: Izrael čítal 800 000 udatných mužů schopných boje. Judských mužů bylo 500 000....
1. Královská 15:23...a Micpu. Všechny ostatní Asovy skutky - jak byl udatný, co všechno vykonal a jaká města vystavěl - o tom se...
1. Královská 16:5...Baašovy skutky - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských...
1. Královská 16:27...skutky Omriho - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom všem se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 22:46...králem. Ostatní Jošafatovy skutky - jak byl udatný a jak bojoval - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 5:1...něj Hospodin Aramejcům daroval vítězství. Tento udatný válečník ale onemocněl malomocenstvím. Při jednom ze...
2. Královská 10:34...Jehuovy skutky - co všechno vykonal, a jak byl udatný - o tom všem se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 13:8...Joachazovy skutky - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských...
2. Královská 20:20..." Ostatní Ezechiášovy skutky - všechny jeho udatné činy i to, jak udělal rybník a vodovod, kterým do...
2. Královská 24:16...král odvedl do zajetí v Babylonu celkem 7 000 udatných bojovníků a k tomu 1 000 řemeslníků a kovářů, samé...
1. Letopisů 5:24... Eliel, Azriel, Jirmeáš, Hodaviáš a Jachdieludatní bojovníci, proslulí muži, vůdcové otcovských rodů....
1. Letopisů 7:2...potomci zapsáni v rodopisech v počtu 22 600 udatných bojovníků. Syn Uziho: Jizrachiáš. Synové...
1. Letopisů 7:5...jejich bratři z ostatních Isacharových rodů byli udatní bojovníci. Celkem jich bylo v rodových seznamech...
1. Letopisů 7:11...a Achišachar. Tito všichni synové Jediaela byli udatní muži, vůdcové svých otcovských rodů, které čítaly 17...
1. Letopisů 7:40... náčelníci svých otcovských rodů, vybraní udatní bojovníci, přední vůdcové. V jejich rodovém seznamu...
1. Letopisů 8:40...druhý Jeuš a třetí Elifelet. Ulamovi synové byli udatní bojovníci; vládli lukem a měli mnoho dětí a vnuků -...
1. Letopisů 9:13... vůdcové svých otcovských rodů, čítali 1 760 udatných mužů zodpovědných za službu v Božím domě. Z levitů...
1. Letopisů 11:22... Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce,...
1. Letopisů 11:26... Jemu David svěřil svou tělesnou stráž. Další udatní hrdinové byli: Asael, bratr Joábův; Elchanan, syn...
1. Letopisů 12:9...Gád přešli k Davidovi do pevnosti v poušti tito udatní hrdinové; byli to zkušení bojovníci vládnoucí...
1. Letopisů 12:22...Davidovi proti nájezdníkům, protože to byli samí udatní hrdinové, a tak se ve vojsku stali veliteli. Den co...
1. Letopisů 12:26...vyzbrojených pavézou a kopím. Ze Simeona 7 100 udatných hrdinů připravených k boji. Z Leviho 4 600...
1. Letopisů 12:31...doby ve službách Saulova domu. Z Efraima 20 800 udatných hrdinů, proslulých ve svém otcovském rodu. Z...
1. Letopisů 26:6... kteří vládli otcovskému rodu, neboť to byli udatní bojovníci. Synové Šemajášovi: Otni, Refael, Obed,...
1. Letopisů 26:7...Šemajášovi: Otni, Refael, Obed, Elzabad a jeho udatní bratři Elihu a Semachiáš. Ti všichni jsou potomky...
1. Letopisů 26:9...dva bojovníků schopných služby. Mešelemiášových udatných synů a bratrů bylo osmnáct. Chosa ze synů Merariho...
2. Letopisů 17:13...veliké zásoby. V Jeruzalémě pak měl vojsko udatných bojovníků. Toto je jejich výčet podle otcovských...
2. Letopisů 17:14...tisíců z Judy: velitel Adna a jeho 300 000 udatných bojovníků, po něm velitel Jochanan a jeho 280 000...
2. Letopisů 28:6...za jediný den 120 000 judských mužů, samých udatných bojovníků, protože opustili Hospodina, Boha svých...
Nehemiáš 11:6...synů Perecových bydlelo v Jeruzalémě celkem 468 udatných mužů. Ze synů Benjamínových: Salu, syn Mešulama,...
Nehemiáš 11:14... syna Imerova. S ním bylo 128 jeho bratrůudatných hrdinů. Jejich velitelem byl Zabdiel, syn...
Žalmy 24:8...slavný Král! Kdo je ten slavný Král? Hospodinudatný a silný, Hospodin, udatný bojovník! Pozvedněte,...
Kazatel 12:3...zatáhne. Strážcové domu se tehdy rozechvějíudatní mužové se přikrčí, prořídnou řady těch, jež v mlýnku...
Píseň 4:4...tisíc štítů je na zavěšeno, pavézy všech mužů udatných. Dvojice prsů tvých dvojice kolouchů je, srnčí...
Izaiáš 28:2... kteří jsou vínem zmoženi! Hle - Pánův silák udatný jako krupobití a vítr ničivý, jak vodní průtrž a...
Jeremiáš 5:16...jehož jazyk neznáš, a nerozumíš, co říkají. Samí udatní hrdinové, jejich toulec zeje jako hrob. Pohltí tvou...
Jeremiáš 20:11...se mu pomstíme!" Hospodin je ale se mnou, ten udatný bojovník, a tak ti, kteří pronásledují, padnou a...
Joel 4:10...ze svých srpů oštěpy; i slaboch řekne: "Jsem udatný!" Rychle sem, všechny národy! Shromážděte se z...

Slova obsahující udatné: udatné (3) udatného (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |