Udělat

Hledám varianty 'udělat' [ udělejte (12) udělejme (1) udělej (40) uděláte (7) udělat (48) uděláš (29) udělán (1) uděláme (19) udělám (30) udělaly (2) udělalo (4) udělali (70) udělala (15) udělal (163) udělají (9) udělá (28) ]. Nalezeno 456 veršù.
Genesis 3:7... že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listíudělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha...
Genesis 3:13...mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a tak...
Genesis 3:14... Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými...
Genesis 3:21...neboť ona byla matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je....
Genesis 4:10... "Jsem snad strážcem svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá...
Genesis 6:15...rákosím a zevnitř i zvenčí ji vymažeš smolouUděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů...
Genesis 6:16...ji zastřešíš; do boku archy také vsadíš dveřeUděláš v spodní, druhé a třetí patro. Hle, sám...
Genesis 8:6... Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno, jež v arše udělal, a vypustil havrana. Ten vylétal a zase se vracel,...
Genesis 11:3...usadili se na . Tehdy si spolu řekli: "Pojďmeudělejme cihly a vypalme je v ohni." A tak měli cihly místo...
Genesis 11:4...a věž, jejíž vrchol dosáhne k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi!"...
Genesis 12:18... Farao si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá...
Genesis 16:6..."Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé mociUdělej s , co chceš." Saraj ji tedy pokořovala, od ...
Genesis 18:5...dál. Přišli jste přece ke svému služebníkovi." "Udělej, jak jsi řekl," odpověděli. Abraham odspěchal do...
Genesis 18:17..."Zatajím snad před Abrahamem, co se chystám udělat? Vždyť z Abrahama jistě bude věhlasný a mocný národ...
Genesis 19:8... které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vámUdělejte s nimi, co se vám zlíbí, jen nic nedělejte těm...
Genesis 19:22... Pospěš si! Uteč tam, neboť nebudu moci nic udělat, dokud tam nepřijdeš." (A proto se to město jmenuje...
Genesis 20:5...I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr.' Udělal jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu...
Genesis 20:6...Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem také zadržel, abys...
Genesis 20:9...si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi na a na...
Genesis 20:10...Abimelech se Abrahama zeptal: "Co to napadloudělat takovou věc?" Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si:...
Genesis 21:1...navštívil Sáru, jak řekl, a Hospodin pro Sáru udělal, co slíbil. Sára i přes Abrahamovo stáří počala a v...
Genesis 21:26...vzali. Abimelech však řekl: "Nevím, kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to neřekl a jsem o tom...
Genesis 26:10...odpověděl mu Izák. Abimelech zvolal: "Cos nám to udělal? Někdo z lidu mohl snadno s tvou ženou spát, a tak...
Genesis 27:8... než umřu.' Poslechni tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná...
Genesis 27:19... tvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci. "Udělal jsem, co jsi mi přikázal. Vstaň, prosím, posaď se a...
Genesis 27:37... Opatřil jsem ho obilím i vínem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?!" Ezau svému otci řekl: "Copak...
Genesis 29:25...) Přišlo ráno a hle - byla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana. "Copak jsem ti nesloužil za...
Genesis 30:31...Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stádauděláš-li pro toto: Projdu dnes všechen tvůj dobytek a...
Genesis 31:16...rukou našeho otce, je proto naše a našich dětíUdělej, cokoli ti Bůh řekl." A tak Jákob vstal, naložil své...
Genesis 31:26...horách.) Lában Jákobovi řekl: "Cos to udělal? Odkradl ses ode a odvedl dcery, jako bys je...
Genesis 34:14...sestru Dínu. Řekli jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru neobřezanému muži - to by pro nás...
Genesis 37:3...syny, neboť ho zplodil ve svém stáří. Dokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že...
Genesis 41:55... farao řekl všem Egypťanům: "Jděte za JosefemUdělejte, cokoli vám řekne." Hlad zachvátil celý svět....
Genesis 42:18...dne jim Josef řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláte, co říkám, budete žít. Když jste tak slušní,...
Genesis 43:11...jim nakonec řekl: " se stane, co se musí státUdělejte tohle: Naberte do svých měchů nejvybranější plody...
Genesis 47:30... z Egypta a pochovej v jejich hrobě." "Udělám, co říkáš," odpověděl Josef. On však řekl:...
Exodus 2:14..."Proč biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo  udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako...
Exodus 7:6...poznají, že jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přesně to, co jim Hospodin přikázal. Když mluvili k...
Exodus 7:10...hada.'" A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonoviudělali, co jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou hůl před...
Exodus 13:8...den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro  udělal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.' A budeš to...
Exodus 14:5...jeho dvořanů se obrátilo proti lidu. "Co jsme to udělali? Proč jsme Izrael propustili z otroctví?" zvolali....
Exodus 14:11...vyvedl? Abychom zemřeli na poušti? Cos nám to udělal? Proč jsi nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to...
Exodus 17:10...pahorku a budu mít v ruce Boží hůl." Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. Mojžíš,...
Exodus 18:23...sami. Ulehči si, oni ponesou břemeno s tebouUděláš-li to, budeš moci obstát, ti Bůh další příkazy...
Exodus 18:24...v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána poslechludělal všechno, co mu řekl. Mojžíš vybral schopné muže z...
Exodus 20:24...neuděláte si bohy ze stříbra ani bohy ze zlataUděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své...
Exodus 20:25...jméno, k tobě přijdu a požehnám ti. Jestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných kamenů;...
Exodus 25:8...kameny pro zasazení do efodu a náprsníku. mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich. Příbytek a...
Exodus 25:9...uprostřed nich. Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu." " mi vyrobí...
Exodus 25:11...zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a...
Exodus 25:19...na jednom konci a druhého na druhém konciUděláte cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou...
Exodus 25:24... Obložíš jej čistým zlatem a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Uděláš po jeho obvodu také na dlaň...
Exodus 25:25...zlatem a po jeho obvodu uděláš zlatý věnecUděláš po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem...
Exodus 25:28...úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich se...
Exodus 25:29...také mísy, pohárky, konvice a číše na úlitbyuděláš je z čistého zlata. A na ten stůl budeš přede mne...
Exodus 25:40...vyroben z talentu čistého zlata. Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný...
Exodus 26:4... Podél pruhu, jenž bude na konci spojeného kusuudělej poutka z modré látky. Totéž udělej podél krajního...
Exodus 26:31...a šarlatové látky a ze soukaného kmentuuděláš ji s umně vetkanými cheruby. Zavěsíš ji na čtyřech...
Exodus 27:8...a budou po obou bocích oltáře, aby se dal nositUděláš jej dutý, z desek. udělají vše podle toho, jak ti...
Exodus 28:3... jimž jsem dal důmyslného ducha, Áronovi udělají roucha, v nichž bude posvěcen, aby mi konal...
Exodus 28:14...zlaté obroučky a dva řetízky z čistého zlatauděláš je točené na způsob šňůrek a ty stočené řetízky...
Exodus 28:33...se nebude trhat. Podél celého jeho spodního lemu udělej granátová jablka z modré, purpurové a šarlatové...
Exodus 28:40...turban a vyšívanou šerpu. Také Áronovým synům uděláš suknice, šerpy a pokrývky hlavy; zhotovíš jim je ke...
Exodus 28:42...a posvětíš, aby mi konali kněžskou službuUděláš jim také plátěné spodky, aby zakrývaly jejich...
Exodus 29:1...pro Árona a jeho potomky." "A toto s nimi uděláš, abys je posvětil pro kněžskou službu: Vezmi jednoho...
Exodus 29:2...olejem a nekvašené placky pomazané olejemuděláš je z jemné pšeničné mouky. Vložíš je do jednoho koše...
Exodus 30:3...stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích...
Exodus 30:38...ti svaté; patří Hospodinu. Každý, kdo takové udělá, aby jím voněl, bude vyobcován ze svého lidu." ...
Exodus 31:11...pomazání a vonné kadidlo pro svatyni. vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal." Hospodin...
Exodus 32:1...nevrací, shromáždili se kolem Árona. "Honemudělej nám boha, který by nás vedl!" pobízeli ho. "Kdo ,...
Exodus 32:20...je pod onou horou. Pak vzal to tele, které si udělali, roztavil je v ohni, rozdrtil na prach, rozptýlil...
Exodus 32:21... Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?" Áron...
Exodus 32:23... jaké tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co je s tím...
Exodus 32:31..."Běda!" zvolal. "Tento lid spáchal veliký hříchudělali si boha ze zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní...
Exodus 32:35...hřích." Hospodin pak udeřil na lid za to, že si udělali to tele, to, které udělal Áron. Hospodin promluvil...
Exodus 35:29...dílo, které Hospodin skrze Mojžíše přikázal udělat. Mojžíš pak synům Izraele řekl: "Pohleďte, Hospodin...
Exodus 36:1...k vykonání veškeré potřebné práce na svatyniudělají vše tak, jak přikázal Hospodin." A tak Mojžíš...
Exodus 36:11... Podél pruhu, jenž byl na konci spojeného kusuudělali poutka z modré látky. Totéž udělali podél krajního...
Exodus 36:29...byly pevně spojeny jedním prstencem. Tak to udělali s oběma rámy v obou rozích. Bylo tam tedy osm rámů...
Exodus 36:35...úchyty pro svlaky. Také svlaky obložili zlatemUdělali také oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a...
Exodus 36:36...udělali ji s umně vetkanými cheruby. K  udělali čtyři sloupy z akáciového dřeva, obložili je zlatem...
Exodus 36:37...nim čtyři stříbrné patky. Pro vchod do stanu pak udělali vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové látky...
Exodus 37:2...zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu udělal zlatý věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a...
Exodus 37:8...jednom konci a druhého cheruba na druhém konciUdělal cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou...
Exodus 37:11... Obložil jej čistým zlatem a po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Udělal po jeho obvodu také na dlaň...
Exodus 37:12...zlatem a po jeho obvodu udělal zlatý věnecUdělal po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem...
Exodus 37:15...úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče udělal z akáciového dřeva, aby se stůl dal nosit, a obložil...
Exodus 37:26...stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích...
Exodus 38:7...po bocích oltáře, aby se na nich dal nositUdělal jej dutý, z desek. Bronzové umyvadlo a jeho bronzový...
Exodus 38:22... syn Uriho, syna Hurova z pokolení Judaudělal všechno, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. S ním byl...
Exodus 39:9...a ze soukaného kmentu. Náprsník byl čtvercovýudělali jej dvojitý, po přehnutí byl na píď dlouhý a na píď...
Exodus 39:24... aby se netrhal. Podél spodního lemu pláště udělali granátová jablka z modré, purpurové a šarlatové...
Exodus 39:32...Příbytku, totiž Stanu setkávání. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi...
Exodus 39:42...synů ke konání kněžské služby. Synové Izraele udělali všechnu práci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 39:43...přikázal. Mojžíš viděl všechno to dílo a hleudělali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim...
Exodus 40:16...pokolení uvede do věčného kněžství." A Mojžíš udělal všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal....
Leviticus 2:4... Přinášíš-li darem moučnou oběť pečenou v peciudělej z jemné mouky nekvašené bochánky zadělané olejem...
Leviticus 5:17...překročí některé Hospodinovo přikázáníudělá něco, co se nesmí, provinil se a ponese vinu. Přivede...
Leviticus 6:15...syn, který přijme kněžské pomazání po němudělá totéž. Věčným ustanovením náleží Hospodinu; nechť se...
Leviticus 24:19...kus za kus. Když někdo zmrzačí svého bližníhoudělají mu, co udělal on: zlomeninu za zlomeninu, oko za...
Numeri 1:54...stráž u Příbytku svědectví." A synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal...
Numeri 2:34...Izraelity nebyli sečteni levité. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal...
Numeri 9:5...Hod beránka na poušti Sinaj. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi...
Numeri 14:12...Udeřím na morem, zřeknu se jich a z tebe udělám větší a mocnější národ, než jsou oni!" Mojžíš ale...
Numeri 16:6...přistoupit. Přistoupí k němu ten, koho vyvolilUdělejte toto: Vezměte si kadidelnice, Korach a celá jeho...
Numeri 17:3...těch, kdo pro svůj hřích přišli o život, se udělají tepané pláty k obložení oltáře, neboť je přinesli...
Numeri 21:8...Mojžíš za lid modlil. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Udělej si jedovatého hada a připevni ho na kůl. Každý, kdo...
Numeri 21:9... kdo se na něj podívá, bude žít." Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na kůl. Když někoho...
Numeri 22:17...mně přijít. Chci zahrnout velikými poctamiudělám, cokoli mi řekneš. Pojď, zatrať mi ten lid.'" Balaám...
Numeri 22:18...bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha, a udělat cokoli, malého či velkého. Zůstaňte tu ale na noc...
Numeri 22:28...oslici jazyk. Řekla Balaámovi: "Co jsem ti udělala, že potřetí biješ?" Balaám oslici odpověděl:...
Numeri 23:26...Balákovi odpověděl: "Copak jsem ti neříkal, že udělám, cokoli řekne Hospodin?" Balák pak Balaáma vyzval:...
Numeri 23:30...a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák udělal, co mu Balaám řekl, a obětoval na každém oltáři býka...
Numeri 24:13... nemohl bych přestoupit Hospodinův rozkazudělat o své vůli cokoli dobrého nebo zlého - řeknu jen to,...
Numeri 24:23...další průpověď: "Běda! Kdo přežije, to Bůh udělá? Loďstvo od kyperských břehů porobí Ašura, porobí...
Numeri 32:8...vstupu do země, kterou jim Hospodin dal? Totéž udělali vaši otcové, když jsem je vyslal z Kádeš-barné, aby...
Numeri 32:31...zemi." Gádovi a Rubenovi synové na to řekli: "Uděláme, co Hospodin tvým služebníkům řekl: Přejdeme...
Deuteronomium 4:34...činy, jak to vše před vašima očima v Egyptě udělal Hospodin, váš Bůh, pro vás? Tobě to však bylo...
Deuteronomium 11:4...faraonovi a celé jeho zemi. Vy víte, co Hospodin udělal s egyptským vojskem, s jeho koni i vozy - jak ty...
Deuteronomium 15:17...probodneš ucho a zůstane ve službě navždy. Totéž uděláš, půjde-li o tvou děvečku. ti není zatěžko...
Deuteronomium 19:19...křivý svědek, křivě svědčící proti svému bratruuděláte mu totéž, co chtěl, aby se stalo jeho bratru....
Deuteronomium 21:9...nevinně prolitou krev ze svého středu, neboť uděláš, co je v Hospodinových očích správné. Když vytáhneš...
Deuteronomium 22:3...bratr nebude ptát. Tehdy mu je vrátíš. Totéž uděláš s jeho oslem, s jeho pláštěm a s čímkoli, co se...
Deuteronomium 22:8...byl jsi dlouho živ. Když budeš stavět nový důmudělej na střeše zábradlí. Kdyby z totiž někdo spadl,...
Deuteronomium 22:12...a lnu. Na čtyřech cípech pláště, který nosíš, si udělej třásně. Když si někdo vezme manželku, ale poté, co s...
Deuteronomium 24:9...jim přikázal. Pamatuj, co Hospodin, tvůj Bůhudělal Miriam na vaší cestě z Egypta. Když budeš svému...
Deuteronomium 29:1...zemi viděli vše, co Hospodin před vašima očima udělal s faraonem, se všemi jeho služebníky a s celou jeho...
Jozue 4:8...připomínkou na věky." Synové Izraele tedy udělali, co jim Jozue přikázal. Vynesli zprostřed Jordánu...
Jozue 5:15...místo, na němž stojíš, je svaté." A Jozue to udělal. Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno....
Jozue 7:9...naše jméno ze země! Co pro své veliké jméno uděláš pak?" "Vstaň!" odpověděl Hospodin Jozuovi. "Proč tu...
Jozue 9:9...mu. "Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co udělal v Egyptě, a také o všem, co udělal dvěma emorejským...
Jozue 9:10...i o všem, co udělal v Egyptě, a také o všem, co udělal dvěma emorejským králům v Zajordání - chešbonskému...
Jozue 9:20... Bohu Izraele! Teď na přece nesmíme sáhnoutUděláme s nimi toto: Necháme je naživu, aby na nás nedopadl...
Jozue 9:24...jsme se před vámi báli o život, proto jsme to udělali. Teď jsme ve tvých rukou. Udělej s námi, co...
Jozue 9:25... proto jsme to udělali. Teď jsme ve tvých rukouUdělej s námi, co považuješ za dobré a správné." Jozue s...
Jozue 9:27...Izraele, aby je nepobili, a téhož dne z nich udělal dřevaře a nosiče vody pro obec a pro Hospodinův...
Jozue 14:5...pro jejich dobytek a stáda. Synové Izraele udělali, co Hospodin přikázal Mojžíšovi, a rozdělili si zem...
Jozue 22:24...pokojné oběti, pak nás potrestá sám HospodinUdělali jsme to jen z obavy, aby vaši synové v budoucnu...
Soudců 3:2...Izraelce, kteří nezažili žádný z bojů o Kanaán. (Udělal to proto, aby izraelská pokolení, která neměla...
Soudců 6:20...je zde na skálu. Vývar vylij." A když to Gedeon udělal, Hospodinův anděl zvedl hůl, kterou měl v ruce, a...
Soudců 6:27...tedy vzal deset mužů ze svých služebníkůudělal, jak mu Hospodin řekl. Kvůli strachu z rodiny i...
Soudců 6:29...druhý býk spálen na postaveném oltáři! "Kdo to udělal?" ptali se jeden druhého. Pátrali a zjišťovali, ...
Soudců 6:40... a na zemi všude kolem rosa." A Bůh to noci udělal. Jedině na rounu bylo sucho, ale na zemi všude kolem...
Soudců 7:17... a dělejte, co . dojdu k okraji táboraudělejte přesně to, co . Jakmile se svými muži zatroubím...
Soudců 8:1...muži potom Gedeonovi řekli: "Cos nám to udělal? Proč jsi nás nezavolal, když jsi šel bojovat s...
Soudců 8:21... Zebach a Calmuna řekli Gedeonovi: "Pojďudělej to sám. Muž se pozná podle síly!" Přistoupil tedy a...
Soudců 8:27...z krků jejich velbloudů. Gedeon z toho pak udělal efod a vystavil ho ve svém městě, v Ofře. Celý...
Soudců 9:16...jste se oddaně a čestně, když jste Abimelecha udělali králem? Zachovali jste se dobře k Jerub-baalovi a...
Soudců 9:18...na jednom kameni a králem nad Šechemskými jste udělali Abimelecha, syna jeho děvečky - je to přece váš...
Soudců 9:48...svým mužům: "Viděli jste, co dělám? Rychle to udělejte po mně!" Každý ve vojsku tedy usekl větev a šli za...
Soudců 10:15...Izraele na to Hospodinu řekli: "Zhřešili jsmeUdělej s námi, cokoli uznáš za dobré, ale vysvoboď nás,...
Soudců 11:10...je náš svědek!" řekli mu gileádští stařešinové, "Uděláme přesně, co říkáš." Jiftach tedy šel s nimi a lid si...
Soudců 11:36...můj," řekla mu ona, "ty jsi dal slovo HospodinuUdělej se mnou, co jsi slíbil - Hospodin ti přece dopřál...
Soudců 11:39...měsících se vrátila ke svému otci a ten s  udělal, co slíbil. Nikdy nepoznala muže. Tak vznikl v...
Soudců 14:6...trhal kůzle. Svému otci ani matce ale neřekl, co udělal. Samson šel dál do Timny, promluvil s tou ženou a...
Soudců 15:6...i nesklizené obilí, ba i vinice a olivy. "Kdo to udělal?" ptali se Filištíni. "Samson, zeť toho z Timny,"...
Soudců 15:10... "Přišli jsme spoutat Samsona," odpověděli. "Uděláme mu totéž, co udělal nám!" Tři tisíce judských mužů...
Soudců 15:11...nevíš, že nás Filištíni mají v moci? Cos nám to udělal?" vyčítali Samsonovi. "Udělal jsem jim totéž, co oni...
Soudců 18:24..."Vzali jste mi kněze i bohy, které jsem si udělal, a šli jste pryč. Co mi zbude? Jak se můžete...
Soudců 18:31...ze země vyhnáni. Tu modlu, kterou si Míka nechal udělat, tam udržovali celou dobu, kdy stál Boží dům v Šílu....
Soudců 19:24...také jeho družka. Hned je vyvedu! Zneuctěte jeudělejte s nimi, co se vám zlíbí. Jen ale neprovádějte...
Soudců 19:30...vyšli z Egypta. Přemýšlejte! Poraďte seUdělejte něco!" Nato všichni Izraelci od Danu po...
Soudců 21:23...nedali, takže jste nevinní." A tak to Benjamínci udělali. Každý si z veselice odvedl manželku, kterou si...
Růt 2:11..."Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého muže udělala pro svou tchyni a že jsi opustila svého otce, matku...
Růt 3:5...boku a ulehni. On ti pak poví, co máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš," odpověděla Rút. Odešla na...
Růt 3:6... co mi říkáš," odpověděla Rút. Odešla na mlatudělala všechno, co tchyně poradila. Boáz pojedl, napil...
Růt 3:11...za chudými ani bohatými. Proto se neboj, dceroUdělám pro tebe vše, co žádáš. Každý v mém městě přece ,...
Růt 3:16...A tak vyprávěla všechno, co pro ni ten muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi těchto šest měr ječmene se...
1. Samuel 3:11...Samuelovi řekl: "Hle, chystám se v Izraeli udělat věc, která nikomu, kdo o uslyší, nepřestane znít...
1. Samuel 6:6... Proč byste měli zatvrzovat své srdce, jako to udělali Egypťané a farao? Když se s nimi tento bůh...
1. Samuel 6:10...ruka, ale stalo se nám to náhodou." A tak to udělali. Vzali dvě otelené krávy, zapřáhli je do vozu a...
1. Samuel 13:11... aby ho přivítal. Samuel mu ale řekl: "Cos to udělal?" Saul odpověděl: "Když jsem viděl, že se lid...
1. Samuel 14:7...zvítězit, jich je mnoho nebo málo." "Udělej, cokoli máš na srdci," odpověděl mu zbrojnoš. "Obrať...
1. Samuel 14:36... do svítání. Ani jednoho z nich nenecháme!" "Udělej, jak myslíš," odpověděli mu. Kněz ale řekl:...
1. Samuel 14:40...straně a se svým synem Jonatanem na druhé." "Udělej, jak myslíš," odpověděl Saulovi lid. Saul se pak...
1. Samuel 16:4...Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu." Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když přišel do Betléma,...
1. Samuel 19:18...do Rámy. Když mu pověděl o všem, co mu Saul udělal, odešli se Samuelem pryč a bydleli v chýších....
1. Samuel 20:4...smrti dělí jen krok!" Jonatan odpověděl: "Udělám pro tebe, cokoli budeš chtít." David tedy Jonatanovi...
1. Samuel 22:7...syn všem rozdá pole a vinice? Copak z vás všech udělá velitele tisíců a stovek? Vždyť jste se proti mně...
1. Samuel 24:5... vydám ti tvého nepřítele do rukou, abys s ním udělal, co budeš chtít.'" David tedy vstal a nepozorovaně...
1. Samuel 25:17...pásli stáda. Rozmysli si teď dobře, co bys měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům se řítí do neštěstí...
1. Samuel 28:9... "a vyvolej mi, koho ti řeknu." "Copak nevíš, co udělal Saul?" řekla mu na to ta žena. "Vymýtil věštce a...
1. Samuel 28:17...odvrátil a stal se tvým nepřítelem? Hospodin udělal, co skrze předpověděl: Hospodin od tebe odtrhl...
1. Samuel 28:21... Nasadila jsem vlastní život, když jsem udělala, o cos žádal. Teď tedy prosím vyslechni ty svou...
2. Samuel 5:25...Hospodin, aby porazil vojsko Filištínů." David udělal, co mu Hospodin přikázal, a porážel Filištíny od...
2. Samuel 7:3... a Boží truhla zůstává mezi plachtami." "Jdiudělej vše, co máš na srdci," odpověděl Nátan králi....
2. Samuel 9:11...synů a dvacet služebníků.) "Tvůj služebník udělá, cokoli můj pán a král přikáže," odpověděl Cíba králi...
2. Samuel 12:12... aby s nimi spal všem na očích. Ty jsi to udělal tajně, ale to udělám veřejně, před celým...
2. Samuel 13:16...by byla ještě větší špatnost, než co jsi mi  udělal!" On však nedbal, neslyšel. Zavolal svého sluhu a...
2. Samuel 14:20...všechna tato slova. Tvůj služebník Joáb to udělal, aby změnil stav věci. Můj pán je ale moudrý jako...
2. Samuel 14:21...zemi." Král pak promluvil s Joábem: "Tak dobřeudělám to. Jdi a přiveď mého chlapce Abšaloma zpátky." Joáb...
2. Samuel 15:14... Pojďme rychle, jinak nás brzy přepadneudělá nám to nejhorší a město vybije mečem." "Jsme ti k...
2. Samuel 15:15...ti k službám," odpověděli královi služebníci, "uděláme, cokoli náš pán a král rozhodne." A tak král odešel...
2. Samuel 18:4... Teď nám lépe pomůžeš, když zůstaneš ve městě." "Udělám, co chcete," svolil tedy král. Postavil se k bráně a...
2. Samuel 19:28...pomluvil. Můj pán a král je ale jako Boží andělUdělej tedy, co pokládáš za dobré. Celý můj otcovský dům si...
2. Samuel 19:39...řekl: " tedy se mnou jde Kimham, a pro něj udělám, co uznáš za dobré. Splním ti, cokoli si budeš přát...
2. Samuel 21:3...) David se tedy Gibeonců ptal: "Co pro vás mohu udělat? Čím vás usmířím, abyste dobrořečili Hospodinovu...
1. Královská 2:31...mi odpověděl tak a tak." Král na to prohlásil: "Udělej, jak řekl - zabij ho. Pak ho pohřbíš a sejmeš tak ze...
1. Královská 2:38..."Můj pán a král rozhodl dobře. Tvůj služebník udělá, jak jsi řekl." Šimei pak dlouho bydlel v Jeruzalémě....
1. Královská 3:12... ale žádal jsi rozum schopný soudu - proto udělám, co jsi řekl. Dám ti moudré a rozumné srdce, takže...
1. Královská 6:4...před chrám na 10 loktů. Šalomoun nechal v chrámu udělat také zužující se okénka s mřížovím. Po celém obvodu...
1. Královská 6:6...loktů. Podél obvodu vnější chrámové stěny totiž udělal stupňovité římsy, aby nosníky ochozů nezasahovaly do...
1. Královská 7:18... Na jedné i druhé hlavici jich bylo po sedmiUdělal sloupy tak, že okolo mřížování pokrývajícího hlavici...
1. Královská 11:8...Kemošovi a amonské ohavnosti Molochovi. Totéž udělal pro všechny své cizí ženy, které uctívaly své bohy...
1. Královská 13:11...a pověděli mu o všem, co toho dne v Bet-elu udělal ten Boží muž a co řekl králi. Když to svému otci...
1. Královská 14:4...ti oznámí, co bude s chlapcem." Jeroboámova žena udělala, jak řekl. Vypravila se do Šíla a přišla k...
1. Královská 17:13...to a umřeme." "Neboj se," řekl Eliáš. "Jdiudělej, cos řekla, ale nejdřív mi z toho připrav chlebovou...
1. Královská 17:15... kdy Hospodin sešle na zem déšť.'" Šla tedyudělala, jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli dlouho co...
1. Královská 18:9...svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'" "Co jsem komu udělal?" zvolal Obadiáš. "Proč vydáváš svého služebníka do...
1. Královská 18:13...ctí Hospodina. Neví snad můj pán, co jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky? Ukryl...
1. Královská 18:26...odpověď. Jen poskakovali kolem oltáře, který udělali. Kolem poledne se jim Eliáš začal posmívat: "Křičte...
1. Královská 18:32...postavil v Hospodinově jménu oltář a kolem něj udělal strouhu, do níž by se vešly dvě míry zrní. Narovnal...
1. Královská 18:34...oběť i dřevo." Pak řekl: "Znovu." Když to udělali znovu, řekl: "Ještě potřetí." Když to udělali...
1. Královská 18:36...a jsem tvůj služebník a že jsem toto vše udělal na tvůj příkaz. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi....
1. Královská 18:43...se tedy rozhlédnout. "Nic tam není," řekl. "Udělej to sedmkrát," odpověděl Eliáš. Teprve posedmé...
1. Královská 19:1...než on. Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal, a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel pak za...
1. Královská 19:20...Eliáš mu řekl: "Vrať se a považ, co jsem ti udělal." Elíša se obrátil, vzal volské spřežení, porazil je...
1. Královská 21:2...Achab Nábota přemlouval: "Dej mi tu svou viniciUdělám si z zelinářskou zahradu - vždyť sousedí s mým...
1. Královská 21:11...a urození muži z města, kde Nábot bydlel, tedy udělali, co jim Jezábel nařídila v dopisech, které jim...
1. Královská 22:4..."Půjdeš se mnou do války o Rámot-gileád?" "Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako...
2. Královská 2:9... Eliáš Elíšu vyzval: "Řekni, co pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat." "Prosím, mi připadnou...
2. Královská 3:7...vzbouřil. Potáhneš se mnou do války s Moábem?" "Udělám to, co ty," odpověděl Jošafat. "Můj lid je jako tvůj...
2. Královská 4:2...chlapce odvést jako otroky!" "Co pro tebe mohu udělat?" ptal se Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá...
2. Královská 4:13...Zahrnulas nás všemožnou péčí. Co pro tebe mohu udělat? Mám se o tobě zmínit u krále nebo u velitele...
2. Královská 4:14...spokojeně mezi svými." "Co bych jen pro ni mohl udělat?" ptal se potom Elíša. "Vlastně nemá syna a její muž...
2. Královská 10:5...proto Jehuovi vzkázali: "Jsme tvoji služebníciUděláme, cokoli nám řekneš. Nikoho za krále nedosadíme....
2. Královská 10:30..."Dobře jsi vykonal, co je v mých očích správnéUdělal jsi s Achabovým domem všechno, co jsem chtěl, a...
2. Královská 12:10...chrám sami. Kněz Jojada pak vzal jednu truhliciudělal v jejím víku otvor a postavil ji vedle oltáře vpravo...
2. Královská 13:16... Elíša mu řekl: "Polož ruku na luk." A když to udělal, Elíša položil své ruce na ruce královy. "Otevři...
2. Královská 16:16...oltářem, si ještě rozmyslím." A kněz Uriáš udělal všechno přesně tak, jak mu Achaz přikázal. Král...
2. Královská 17:21...blízkosti. Když odtrhl Izrael od domu Davidovaudělali si králem Jeroboáma, syna Nebatova. Jeroboám ale...
2. Královská 17:30...na svých obětních výšinách. Babylóňané si udělali Sukot-benot, obyvatelé Kútu si udělali Nergala,...
2. Královská 17:31...Nergala, Chamáťané si udělali Ašima, Avijci si udělali Nibchaza a Tartaka. Obyvatelé Sefarvaimu spalovali...
2. Královská 20:6...z rukou asyrského krále a budu to město bránitUdělám to pro sebe a pro svého služebníka Davida." Izaiáš...
2. Královská 20:20...skutky - všechny jeho udatné činy i to, jak udělal rybník a vodovod, kterým do města přivedl vodu - o...
2. Královská 23:17...betelskému oltáři všechno to, co jsi s ním právě udělal." "Nechte ho odpočívat," řekl na to král. "Jeho...
2. Královská 23:19... který přišel ze Samaří. A právě tak, jako to udělal v Bet-elu, stejně odstranil i všechny svatyně na...
1. Letopisů 17:2...Hospodinovy smlouvy zůstává pod plachtami." "Udělej vše, co máš na srdci," odpověděl mu Nátan. "Bůh je s...
1. Letopisů 21:3...snad všechno tvoji poddaní? Proč to chce můj pán udělat? Proč být na Izrael uvalena vina?" Proti...
1. Letopisů 21:23..." odpověděl mu Aravna. "Jen můj královský pán udělá, co se mu zlíbí. Pohleď, přidám býčky k zápalným...
2. Letopisů 2:15...tolik stromů, kolik jen budeš potřebovatUděláme z nich vory a pošleme ti je po moři do Jafy, odkud...
2. Letopisů 18:3...izraelský král Achab judského krále Jošafata. "Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako...
2. Letopisů 21:19...k jeho poctě ani nezažehl pohřební oheň, jako to udělal jeho otci. Stal se králem ve dvaatřiceti letech a...
2. Letopisů 30:7...Hospodina, Boha vašich otců, a ze kterých udělal odstrašující příklad, jak sami vidíte. Nebuďte ...
2. Letopisů 32:24...se ale k Hospodinu a ten k němu promluviludělal pro něj zázrak. Ezechiáš ale za prokázané dobrodiní...
Ezdráš 10:12...odpovědělo hlasitým voláním: "Ano! Musíme udělat, co říkáš. Je nás tu ale mnoho a je období dešťů....
Nehemiáš 5:12...na to. " od nich nebudeme nic požadovatUděláme, jak říkáš." Svolal jsem tedy kněze a zavázal...
Ester 3:11...tvé," řekl král Hamanovi, "a stejně tak ten lidUdělej s ním, co chceš." Třináctého dne prvního měsíce byli...
Ester 4:17... A zahynu-li, zahynu." Mordechaj tedy šeludělal přesně, co mu Ester vzkázala. Třetího dne si Ester...
Ester 6:6... Když Haman vešel, král se ho zeptal: "Co se  udělat, když král chce někoho vyznamenat?" Haman si...
Ester 6:10...odpověděl král Hamanovi. "To, co jsi řekluděláš pro Žida Mordechaje z královského kancléřství. Dej...
Ester 9:12...pět set mužů a deset Hamanových synů. Co asi udělali v ostatních provinciích říše? Tak jaké máš přání?...
Job 7:20... polknout nenecháš? Když zhřeším, co ti to udělá, ty Strážce člověka?! Proč sis vybral za svůj...
Job 12:17... Velmože svléká donaha, ze soudců umí blázny udělat. Králům rozpíná opasky, bedra jim obtáčí provazy...
Job 16:12...vtom na udeřil, chytil za krk a bil a bilUdělal si ze terč, zasypává deštěm střel. Bez milosti...
Job 17:6...vlastní děti vyhlídek.' Bůh ze pro všechny udělal přísloví, kdekdo mi plivne do očí. Oči se mi kalí...
Job 42:9... Bildad Šuchský a Sofar Naámský tedy šliudělali, co jim Hospodin řekl. A Hospodin Joba vyslyšel....
Žalmy 44:15...nás potupě, všem okolo jsme k smíchu a zábavěUdělal jsi z nás pořekadlo mezi národy, aby nad námi lidé...
Žalmy 56:5... v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Každý den slova překrucují, přemýšlejí...
Žalmy 66:16... ctitelé Boží, budu vám vyprávět, co pro  udělal. Volal jsem k němu z plna hrdla a chválil ho svým...
Žalmy 118:6...je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat! Hospodin je se mnou, je můj pomocník, pád těch, kdo...
Žalmy 139:14...za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti...
Přísloví 15:23...množství rádců se však naplní. Výstižná odpověď udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas!...
Kazatel 7:7...smích. I to je marnost! Nátlak i z moudrého udělá blázna, úplatek kazí srdce člověka. Lepší je, když...
Píseň 1:11...zdobí líce tvé, tvé hrdlo korále. Zlaté náušnice uděláme ti se stříbrnými přívěsky! Dokud král na svém lůžku...
Píseň 3:9...si pořídil nosítka, ze dříví Libanonu je nechal udělat. Jejich sloupy zhotovil ze stříbra, k nim pak nebesa...
Píseň 8:8...máme, ještě je bez prsou. Co s naší sestrou uděláme, námluvy započnou? Je-li hradbou, cimbuří...
Izaiáš 3:6...rodiny: "Buď naším vůdcem, máš přece plášťudělej něco s těmi troskami." On ale v ten den bude...
Izaiáš 5:4...rozsuďte mezi mnou a mojí vinicí. Co víc se dalo udělat pro moji vinici, než co jsem pro ni učinil? Když...
Izaiáš 5:5...její plody zplaněly? Nyní vám tedy oznámím, co udělám se svou vinicí: Odstraním její plot a bude vypleněna...
Izaiáš 7:6...Porazíme ho, rozdělíme si ho a králem tam uděláme syna Tabealova.' Panovník Hospodin však praví: To...
Izaiáš 26:12...však, Hospodine, pokoj působíš; za vše, co jsme udělali, jsi nám odplatil. Hospodine, Bože náš, jiní krom...
Izaiáš 41:23...nám povězte, poznáme, že jste bohovéUdělejte něco, je to dobré nebo zlé, užasneme nad tím...
Izaiáš 43:7... ty, jež jsem stvořil k slávě své, ty, jež jsem udělal a zformoval. Vyveď ten slepý lid, který však oči,...
Izaiáš 44:17... dívám se na oheň." Ze zbytku dřeva si pak boha udělá, modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká svou...
Izaiáš 45:12...chcete mi dávat rozkazy? jsem ten, kdo zemi udělal a stvořil na člověka. jsem ten, kdo svýma...
Izaiáš 46:6...na váze - najímají zlatníka, aby jim z toho boha udělal, aby ho mohli v kleče uctívat. Nosí ho na ramenou,...
Izaiáš 46:10... co teprv nastane. Říkám: " vůle stane seudělám vše, co se mi chce." zavolám od východu dravce,...
Izaiáš 51:10... kdo moře vysušil, ty ohromné vodní propasti, a udělal cestu skrz mořské hlubiny, aby je vykoupení mohli...
Izaiáš 52:5...a nakonec ho utiskovala Asýrie. Co tedy mám teď udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid a ti,...
Izaiáš 54:2...nežli provdaná, praví Hospodin. Pro svůj stan udělej víc místa, plachty svých příbytků směle rozestři;...
Izaiáš 65:16...kdo bude na zemi přísahat, při Bohu pravdy to udělá. Minulá soužení budou zapomenuta, ukryta budou před...
Jeremiáš 5:19...ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůhudělal?' odpovíš jim: ‚Protože jste opustili a sloužili...
Jeremiáš 7:12...jsem s ním kvůli zkaženosti svého lidu Izraele udělal! Zatímco jste páchali všechny ty zločiny, praví...
Jeremiáš 7:14...místem, které jsem dal vám i vašim otcům, proto udělám totéž, co jsem udělal se Šílem. Vás pak od sebe...
Jeremiáš 21:2...král Nabukadnezar. Snad pro nás Hospodin udělá zázrak tak jako tolikrát a Nabukadnezar od nás...
Jeremiáš 26:14... Pokud jde o - hle, jsem ve vašich rukouUdělejte se mnou, co uznáte za dobré a správné, ale vězte,...
Jeremiáš 36:8...velikým a zuřivým hněvem!" Baruch, syn Neriášůvudělal všechno, co mu prorok Jeremiáš řekl, a v Hospodinově...
Jeremiáš 38:12...Ebed-melech Jeremiášovi. Když to Jeremiáš udělal, začali ho za ty provazy vytahovat, ho z jímky...
Jeremiáš 39:12...a postarej se o něj, se mu nestane nic zléhoUdělej pro něj, o cokoli požádá." Velitel gardistů...
Jeremiáš 42:5...je nám pravdivým a věrným svědkem! Přísaháme, že uděláme přesně to, s čím za námi Hospodin, tvůj Bůh,...
Jeremiáš 50:21...Za nimi! Pobij je jako proklaté, praví Hospodinudělej vše, co jsem ti nařídil! Zemí se šíří rachot války,...
Jeremiáš 51:34...Nabukadnezar požíral, rozdrtil na soustaudělal ze prázdný džbán. Polykal jako drak, mými...
Pláč 2:17...vykonal to, co plánoval; to, co řekl, také udělal. Jak varoval odedávna, bořil, aniž se slitoval....
Pláč 3:12...a zahubil. Napjal svůj luk, přiložil šípudělal si ze cíl! Ve svém toulci našel střely,...
Ezechiel 7:20...se chlubili, si vyrobili své ohavné obrazyUdělali z toho své hnusné modly, a s tím naložím jako s...
Ezechiel 12:7... Dal jsem totiž domu Izraele jako znamení." Udělal jsem tedy, co mi bylo přikázáno. Za bílého dne jsem...
Ezechiel 14:8... Proti takovému člověku se postavím tváříudělám z něj výstražné znamení a přísloví a vyvrhnu jej ze...
Ezechiel 15:3... se z jejího dřeva něco užitečného vyrobitUdělají z něj aspoň kolík, na který se něco zavěsit? Hle...
Ezechiel 16:5... aby pro tebe jedinou z těch věcí ze soucitu udělal. Tenkrát, když ses narodila, pohodili někam ven...
Ezechiel 19:5...naděje že zhynula, vzala jiné ze svých lvíčatudělala z něj dravého lva. Vykračoval si mezi šelmami,...
Ezechiel 20:9... Kvůli svému jménu jsem je ale z Egypta vyvedlUdělal jsem to, aby jméno nebylo zneváženo v očích...
Ezechiel 24:18...lidem - a večer mi zemřela žena. Druhý den jsem udělal, co mi bylo přikázáno. Lidé mi říkali: "Co to děláš?...
Ezechiel 25:5... tvou úrodu ti snědí a mléko vypijí. Z Raby udělám velbloudí pastviště a z kraje Amonců pastvinu pro...
Ezechiel 27:6...bášanských dubů, z kyperských jedlí a slonoviny udělali palubu. Plachtu máš z pestrého kmentu z Egypta,...
Ezechiel 29:12...zvířete a nebude se tam bydlet po čtyřicet letUdělám z Egypta tu nejpustější ze všech zpustošených zemí a...
Ezechiel 29:15...a nebude se vyvyšovat nad jiné národyUdělám je tak nepatrnými, aby nevládli nad národy. Egypt...
Ezechiel 29:20...vojáky. Odměnou za jeho služby, za to, co pro  udělali, mu dávám Egypt, praví Panovník Hospodin. V onen...
Ezechiel 31:9...strom v Boží zahradě mu nebyl krásou podobenUdělal jsem ho nádherně, tak bohatým na větve; celý Eden mu...
Ezechiel 45:20...oltáře a veřeje brány vnitřního nádvoří. Totéž uděláš i sedmého dne onoho měsíce za každého, kdo zhřešil...
Daniel 7:8...z těch dřívějších rohů byly vyvráceny, aby mu udělaly místo. Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a...
Daniel 7:20...a proč vyrostl další roh a tři vypadly, aby mu udělaly místo, a proč ten roh měl oči a ústa, jež vedla...
Ozeáš 6:4...mám s tebou, Efraime, dělat? Co s tebou, Judoudělat? Vaše láska je jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána...
Amos 5:26..."boha" Saturna - obrazy, jež jste si museli sami udělat? Proto vás vystěhuji za Damašek, praví Hospodin,...
Jonáš 1:11...stále víc, a tak se ho ptali: "Co s tebou máme udělat, aby se moře utišilo?" "Hoďte do moře," odpověděl...
Micheáš 6:3...obvinění proti Izraeli: Lide můj, co jsem ti udělal? Čím jsem vyčerpal? Odpověz mi! Vyvedl jsem z...
Nahum 1:9...do tmy zažene! Co si to o Hospodinu myslíte? On udělá rázný konec, protivník se nezvedne! Budou...
Matouš 4:19...a jeho bratr Ondřej. Řekl jim: "Pojďte za mnouudělám z vás rybáře lidí!" Oni hned opustili sítě a šli za...
Matouš 5:36...na svou hlavu. Nemůžeš přece jediný svůj vlas udělat bílým nebo černým. je tedy vaše slovoAno' ano a...
Matouš 8:9...jinémuPřijď,' přijde; když řeknu svému otrokuUdělej to,' udělá to." Ježíš, překvapen tím, co uslyšel,...
Matouš 12:3...On jim však řekl: "Copak jste nečetli, co udělal David, když se svými muži dostal hlad? Jak vešel do...
Matouš 13:28...se tedy vzal ten koukol?' Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.' Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho...
Matouš 17:4...řekl: "Pane, dobře, že jsme tu! Jestli chcešuděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden...
Matouš 17:12... že Eliáš přišel, ale oni ho nepoznaliudělali s ním, co chtěli. Totéž od nich vytrpí i Syn...
Matouš 18:35...ho mučitelům, dokud nezaplatí celý dluh. Totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce...
Matouš 19:16...jeden muž s otázkou: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?" On mu však řekl: "Proč se...
Matouš 20:5... V poledne a kolem třetí odpoledne vyšel znovuudělal totéž. Když pak vyšel kolem páté odpoledne, našel...
Matouš 20:32... zavolal je a zeptal se: "Co pro vás mám udělat?" "Pane," odpověděli, " se nám otevřou...
Matouš 21:6... na oslíku, osličím hříbátku." Učedníci šliudělali, jak jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici s oslátkem...
Matouš 21:13...bude nazýván domem modlitby,' ale vy jste z něj udělalidoupě lupičů'!" V chrámě ho obklopili slepí a...
Matouš 21:21...a nebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře: ‚Zvedni...
Matouš 21:36...ještě jiné služebníky, více než předtím, a těm udělali totéž. Nakonec k nim poslal svého syna. Řekl si:...
Matouš 21:40...z vinice ven a zabili. Co tedy pán vinice udělá s oněmi vinaři, přijde?" Odpověděli mu: "Ty...
Matouš 23:15...člověka obrátili na víru, a když ho získáteuděláte z něj dvakrát většího zatracence, než jste sami!...
Matouš 25:40...jim odpoví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste...
Matouš 26:10...toho všiml. "Proč tu ženu trápíte?" řekl jim. "Udělala pro něco krásného. Chudé tu budete mít vždycky,...
Matouš 26:13...toto evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval...
Matouš 26:19...učedníky slavit Hod beránka.'" Učedníci tedy udělali, jak jim Ježíš uložil, a připravili beránka. Večer,...
Matouš 27:22...mám propustit?" "Barabáše!" zvolali. "A co mám udělat s Ježíšem zvaným Mesiáš?" ptal se Pilát....
Matouš 27:23...ptal se Pilát. "Ukřižovat!" zvolali všichni. "Co udělal zlého?" ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc:...
Marek 1:17...totiž rybáři). Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnouudělám z vás rybáře lidí!" Ihned opustili sítě a šli za ním...
Marek 2:25...Odpověděl jim: "Copak jste nikdy nečetli, co udělal David, když měl se svými muži nouzi a hlad? Jak za...
Marek 5:19...ke svým a vypravuj jim, jak veliké věci pro tebe udělal Pán a jak se nad tebou slitoval." Odešel tedy a...
Marek 5:20...v Dekapoli rozhlašovat, co všechno pro něj Ježíš udělal. Všichni byli ohromeni. Když se pak Ježíš přeplavil...
Marek 5:32...dotkl?" On se ale rozhlížel, aby viděl, kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s stalo, přistoupila...
Marek 7:12...(to jest dar Bohu), tak ho nenecháte nic udělat pro jeho otce nebo matku. Rušíte Boží slovo svou...
Marek 7:37... Lidé byli naprosto ohromeni. Říkali: "Všechno udělal dobře! Dokonce dává hluchým sluch a němým řeč!" V...
Marek 9:5...na to Ježíšovi řekl: "Rabbi, dobře, že jsme tuUděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden...
Marek 9:13...pohrdán. Říkám vám, že Eliáš přišel a oni mu udělali, co chtěli, jak je to o něm psáno." Když potom...
Marek 9:22...ohně a do vody, aby ho zabil. Můžeš-li ale něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám!" "‚Můžeš-li'?"...
Marek 10:17...před ním a ptal se ho: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?" "Proč ...
Marek 10:36...prosíme, abys nám splnil přání." "Co pro vás mám udělat?" zeptal se jich. "Nech nás sedět ve své slávě -...
Marek 10:51...k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?" "Rabboni, vidím!" odpověděl slepec. Ježíš mu...
Marek 11:17...modlitby pro všechny národy'? Vy jste z něj ale udělalidoupě lupičů'!" Když to uslyšeli vrchní kněží a...
Marek 12:9...ho, zabili a vyvlekli ho z vinice ven. Co tedy udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubí a vinici ...
Marek 14:6...Ježíš jim ale řekl: "Nechte ji. Proč ji trápíteUdělala pro něco krásného. Chudé tu budete mít vždycky a...
Marek 14:8...budete chtít; ale vždycky mít nebudete. Ona udělala, co mohla. Předem pomazala tělo k pohřbu. Amen,...
Marek 14:9...kázáno evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval...
Marek 15:12...dav, žádá o propuštění Barabáše. "A co mám udělat s tím, kterého nazýváte židovským králem?" ptal se...
Marek 15:14...ho!" vykřikli všichni. "Co udělal zlého?" ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě víc:...
Lukáš 2:48...když ho uviděli rodiče, zhrozili se. "Cos nám to udělal, synu?" řekla mu jeho matka. "Pohleď, tvůj otec a ...
Lukáš 3:11...nemá žádnou," odpověděl jim, "a kdo jídlo,  udělá totéž." Dokonce i výběrčí daní se přicházeli nechat...
Lukáš 4:23...sám! Co jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnaumudělej i tady, kde jsi doma.'" Potom dodal: "Amen, říkám...
Lukáš 5:6... Ale když to říkáš ty, spustím sítě." Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly...
Lukáš 6:3...Ježíš jim odpověděl: "Copak jste nečetli, co udělal David, když měl se svými muži hlad? Jak vešel do...
Lukáš 6:10...a řekl tomu člověku: "Natáhni ruku." A když to udělal, jeho ruka byla uzdravená. Vzteky bez sebe se tedy...
Lukáš 7:4...snažně ho prosili: "Zaslouží si, abys to pro něj udělal. Vždyť miluje náš národ, i synagogu nám postavil...
Lukáš 7:8...jinémuPřijď,' přijde; když řeknu svému otrokuUdělej to,' udělá to." Když to Ježíš uslyšel, užasl nad ním...
Lukáš 8:39..." řekl mu, "a vypravuj, jak veliké věci pro tebe udělal Bůh." Odešel tedy a rozhlašoval po celém městě, jak...
Lukáš 9:15...asi po padesáti," řekl Ježíš učedníkům. Když to udělali a všechny posadili, vzal těch pět chlebů a dvě ryby...
Lukáš 9:33...Petr Ježíše oslovil: "Mistře, dobře, že jsme tuUděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden...
Lukáš 9:43...velkolepostí. Zatímco všichni žasli nad vším, co udělal, Ježíš se obrátil ke svým učedníkům: "Dobře si...
Lukáš 12:4...se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se Toho,...
Lukáš 12:18...Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!' Pak si řekl: ‚Udělám tohle - zbořím své stodoly, postavím větší a do nich...
Lukáš 15:19... si nezasloužím být považován za tvého synaUdělej jedním ze svých nádeníků.' A tak vstal a vydal se...
Lukáš 16:4...Kopat nemohu, žebrat se stydím... vím, co udělám, aby lidé přijali do svých domů, budu...
Lukáš 17:9...a pít i ty'? Děkuje snad tomu služebníku, že udělal, co mu bylo nařízeno? Tak i vy, když uděláte všechno...
Lukáš 17:10... že udělal, co mu bylo nařízeno? Tak i vy, když uděláte všechno, co je vám nařízeno, říkejte: ‚Nezasloužíme...
Lukáš 18:18...jeden přední muž zeptal: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?" Ježíš mu ale...
Lukáš 18:41...přistoupil, Ježíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?" "Pane, vidím!" zvolal. "Prohlédni," řekl mu...
Lukáš 19:46... "‚Můj dům je domem modlitby,' ale vy jste z něj udělalidoupě lupičů'!" Každý den pak učil v chrámu....
Lukáš 20:15...vyvlekli z vinice ven a zabili. Co tedy s nimi udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubí a vinici ...
Lukáš 22:23...se tedy dohadovat, kdo z nich že se to chystá udělat. Vznikl mezi nimi také spor, kdo z nich je asi...
Lukáš 23:8...o něm hodně slyšel, a těšil se, že ho uvidí udělat nějaký zázrak. Kladl mu spoustu otázek, ale Ježíš mu...
Lukáš 23:22...ho!" Promluvil k nim tedy potřetí: "Ale co udělal zlého? Nezjistil jsem u něj nic, za co by zasloužil...
Jan 2:5...nepřišla." Jeho matka pak řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám řekne." Stálo tam šest kamenných nádob...
Jan 2:8...a doneste vrchnímu správci svatby." A tak to udělali. Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z...
Jan 2:11...zachoval nejlepší víno do konce." Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy...
Jan 4:29...na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad Mesiáš?" Vyšli tedy z města a šli k...
Jan 4:39...ženy, která svědčila: "Řekl mi všechno, co jsem udělala," v něj mnozí Samaritáni z toho města uvěřili. Když...
Jan 4:52...syn žije!" Vyptal se jich tedy, odkdy se mu udělalo lépe. Odpověděli: "Horečka ho opustila včera hodinu...
Jan 5:16...tedy začali Ježíše pronásledovat, protože to udělal v sobotu. Ježíš jim odpověděl: "Můj Otec pracuje i...
Jan 6:6...řekl, aby ho vyzkoušel, neboť sám věděl, co  udělat.) Filip mu odpověděl: "Nestačilo by nám chleba ani...
Jan 6:14...těch, kdo jedli. Když lidé viděli, jaký zázrak udělal, říkali: "Je to opravdu ten Prorok, který měl přijít...
Jan 6:15...poznal, že se chystají přijít a vzít ho, aby ho udělali králem, a tak se o samotě vrátil na horu. Večer...
Jan 6:30...věřili v toho, kterého on poslal." "Jaký zázrak uděláš, abychom ho viděli a uvěřili ti?" zeptali se ho. "Co...
Jan 7:21... "Kdo chce zabít?" Ježíš jim odpověděl: "Udělal jsem jeden skutek a všichni se divíte. Mojžíš vám...
Jan 7:31...v něj ale uvěřili. " přijde Mesiáš," říkali, "udělá snad více zázraků než on?" Jakmile farizeové uslyšeli...
Jan 7:51...by byl nejdříve vyslechnut a zjistilo se, co udělal?" "Snad nejsi také z Galileje?" odpověděli mu....
Jan 9:6... jsem světlo světa." Když to řekl, plivl na zemudělal ze sliny bláto a pomazal mu jím oči. Potom mu řekl:...
Jan 9:11...ptali se ho. Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi: ‚Jdi se umýt k...
Jan 9:14...slepce přivedli k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, totiž byla sobota. Farizeové...
Jan 9:26...a teď vidím." A tak ho vyslýchali dál: "Co ti udělal? Jak ti otevřel oči?" " jsem vám to řekl,"...
Jan 11:45...Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš udělal, v něj tehdy uvěřili. Někteří však odešli k farizeům...
Jan 11:46...však odešli k farizeům a pověděli jim, co Ježíš udělal. Vrchní kněží a farizeové shromáždili Veleradu. "Co...
Jan 12:18...hrobu a vzkřísil ho z mrtvých. Když slyšeli, že udělal ten zázrak, vyšli mu lidé naproti v celých zástupech...
Jan 12:37... odešel a skryl se před nimi. Ačkoli před nimi udělal tolik zázraků, přece v něj neuvěřili. Tak se...
Jan 13:12...zpět za stůl a řekl jim: "Chápete, co jsem vám udělal? Nazýváte Mistrem a Pánem a máte pravdu, neboť...
Jan 14:13...k Otci. O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když budete o něco...
Jan 14:14... Když budete o něco prosit v mém jménu, to udělám." "Jestliže milujete, zachovávejte přikázání...
Jan 15:21... slovo, zachovají i vaše. To všechno vám ale udělají kvůli mému jménu, neboť neznají Toho, který ...
Jan 18:35... "Tvůj národ a vrchní kněží mi vydali. Co jsi udělal?" " království není z tohoto světa," odpověděl...
Jan 19:24...losujme, komu připadne." Když to ti vojáci udělali, naplnilo se Písmo, jež říká: "Rozdělili si šaty...
Jan 20:30... a uvěřili." Ježíš ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných zázraků, které v této knize nejsou...
Jan 21:25... že jeho svědectví je pravdivé. Ježíš ovšem udělal i mnoho jiných věcí. Kdyby měly být všechny...
Skutky 3:17...očima úplně uzdravila. Bratři, vím, že jste to udělali z nevědomosti stejně jako vaši vůdcové. Bůh to...
Skutky 4:7...vyslýchali je: "Jakou mocí a v čím jménu jste to udělali?" Tehdy jim Petr, naplněn Duchem svatým, řekl:...
Skutky 4:16...místnosti, a začali se radit: "Co s těmi lidmi uděláme? Celý Jeruzalém , že se skrze stal zjevný...
Skutky 5:4...jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem...
Skutky 5:35... rozmyslete si, co s těmi lidmi chcete udělat. Před nedávnem povstal Teudas. Prohlašoval se za...
Skutky 7:40...v srdcích se obrátili do Egypta. Řekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří by nás vedli! Kdo , co se stalo s...
Skutky 7:41...Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Tehdy si udělali tele, přinesli modle oběti a radovali se z...
Skutky 7:43...a hvězdu svého boha Remfana, obrazy, jež jste si udělali, abyste se jim klaněli! Proto vás vystěhuji za...
Skutky 7:44... jak nařídil Ten, který řekl Mojžíšovi, aby ho udělal podle vzoru, který viděl. Tento stánek převzali naši...
Skutky 11:30...možnosti pošle pomoc bratrům v Judsku. To také udělali a poslali to starším po Barnabášovi a Saulovi. V...
Skutky 12:8...a anděl mu řekl: "Oblékni se a obuj." Když to udělal, anděl pokračoval: "Vezmi si plášť a pojď za mnou."...
Skutky 14:11...a začal chodit. Když lidé viděli, co Pavel udělal, začali lykaonsky volat: "Bohové sestoupili k nám v...
Skutky 15:4...i staršími a vyprávěli jim, co skrze Bůh udělal. Povstali však někteří věřící ze sekty farizeů a...
Skutky 15:29...zvířat a smilstvu. Uchráníte-li se těchto věcíuděláte dobře. Buďte zdrávi. Vysláni na cestu přišli do...
Skutky 21:23...s tím? Určitě se doslechnou, že jsi přišelUdělej tedy, co ti říkáme: Máme tu čtyři muže, kteří na...
Skutky 21:33...dvěma řetězy. Potom se ptal, kdo to je a co udělal. V davu však jedni křičeli to a druzí ono. Nemohl...
Římanům 7:25...z tohoto smrtelného těla? Díky Bohu - on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho Pána! Sám o sobě tedy...
Římanům 9:20...Řekne snad výtvor svému tvůrci: "Proč jsi  udělal takhle?" Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci? Ze...
Římanům 9:21...hrnčíř hlínu ve své moci? Ze stejné hroudy může udělat jednu nádobu na ozdobu a druhou na smetí. A co když...
Římanům 15:24...vás mnoho let toužím navštívit, rád bych to udělal cestou do Španěl. Pevně doufám, že se s vámi setkám...
1. Korintským 4:7...jednomu z nás nepovyšuje nad druhého. Kdo  udělal tak důležitým? Máš snad něco, co jsi nedostal? A...
1. Korintským 7:36... že je nejvyšší čas a není zbytí, pak  udělá, po čem touží - jen se vezmou, to přece není hřích...
2. Korintským 2:10...i . Stejně tak , když jsem někomu odpustiludělal jsem to před Kristovou tváří kvůli vám. Nenechme se...
2. Korintským 8:5... aby se také směli podílet na pomoci svatýmUdělali mnohem více, než jsme doufali - dali sami sebe...
Filipským 2:2... nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku,...
Filipským 2:28...na zármutek. Posílám ho bezodkladně; vám udělá radost, že ho zase uvidíte, a mně se uleví....
Filipským 4:10...na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámiUdělalo mi v Pánu velikou radost, že váš zájem o konečně...
1. Tesalonickým 5:24...Krista. Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá. Bratři, modlete se za nás...
2. Timoteus 4:9...všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchodUdělej vše, abys ke mně brzy přišel. Démas si zamiloval...
2. Timoteus 4:21...Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v MilétuUdělej vše, abys ke mně přišel, než začne zima. Pozdravuje...
Titus 3:12...sám sebou. k tobě pošlu Artema nebo Tychikaudělej vše, abys ke mně přišel do Nikopole, neboť jsem se...
Filemon 1:14...sloužil místo tebe, ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl...
Filemon 1:21... Píšu ti v jistotě o tvé poslušnosti a vím, že uděláš více, než žádám. A ještě něco - připrav pro pokoj...
Židům 7:27...vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to udělal jednou provždy, když obětoval sám sebe. Zákon...
Židům 8:5... když měl dokončit stánek: "Hleď, abys vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této hoře." Ježíši...
Židům 13:6...zastánce, nebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat?" Pamatujte na své vůdce, kteří vám předložili Boží...
Jakub 4:15... Raději máte říci: "Dá-li Pán a budeme živíuděláme to či ono." Vy se ale chlubíte ve své namyšlenosti....
1. Jan 5:10...Syna, svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěříudělal z něj lháře, neboť neuvěřil svědectví, které Bůh...
2. Jan 1:4... Otcova Syna, je s námi v pravdě a lásceUdělalo mi nesmírnou radost, když jsem zjistil, jak některé...
3. Jan 1:3...a byl zdráv, tak jako prospívá tvá dušeUdělalo mi nesmírnou radost, když přišli bratři a vydávali...
3. Jan 1:6...sami vydali před církví svědectví o tvé lásceUděláš dobře, když je vypravíš na cestu, jak se to Bohu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |