Udělí

Hledám varianty 'udělí' [ udělím (1) udělil (19) udělí (2) udělen (1) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 27:41...jha." Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezau v...
Genesis 49:28...otec promluvil, když jim žehnal. Každému z nich udělil požehnání, jaké mu patřilo. Potom jim přikázal: "...
Numeri 11:25...s ním. Vzal z Ducha, který byl na Mojžíšovi, a udělil jej těm sedmdesáti stařešinům. Jakmile na nich Duch...
Numeri 11:29...Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin udělil svého Ducha!" A tak se Mojžíš se stařešiny Izraele...
Deuteronomium 28:45...jeho přikázání a pravidla, která jsem ti udělil. Budou pronásledovat a stíhat, dokud nebudeš...
Deuteronomium 33:1...požehnání, které Boží muž Mojžíš před svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl: "Hospodin přišel ze Sinaje, ze...
Jozue 4:10...než byly splněny všechny příkazy, které Hospodin udělil pro lid Jozuovi, přesně jak to Jozuovi přikázal...
Jozue 13:32...jejich rodů. Toto jsou dědictví, která Mojžíš udělil na moábských pláních na východní straně Jordánu...
2. Královská 25:28...a propustil ho z vězení. Jednal s ním laskavěudělil mu čestné křeslo, vyšší než měli ostatní králové,...
Nehemiáš 9:20...po které měli jít. Svého laskavého Ducha jsi jim udělil, aby je učil. Jejich ústům jsi neodepřel svou manu,...
Job 26:3...přímo zachránil! Jakou radu jsi bláhovému udělil! Jak hluboké pochopení jsi tu projevil! Komu chceš...
Žalmy 89:20...tehdy jsi řekl věrným svým: "Hrdinovi jsem pomoc udělil, vybraného z lidu jsem vyvýšil. Našel jsem svého...
Žalmy 115:12...Vzpomene si na nás Hospodin a požehnání udělí: Požehná domu Izraelovu, požehná domu Áronovu,...
Izaiáš 45:4...jsem zavolal jménem tvým - i když neznášudělil jsem ti tituly. jsem Hospodin a žádný jiný není,...
Izaiáš 56:5...pomník a jméno nad syny i dcery. Věčné jméno jim udělím, jméno, jež nikdy nezmizí. Cizince, kteří se k...
Jeremiáš 52:32...a propustil ho z vězení. Jednal s ním laskavěudělil mu čestné křeslo, vyšší, než měli ostatní králové,...
Skutky 5:32...těchto věcí a rovněž tak Duch svatý, jehož Bůh udělil těm, kdo ho poslouchají." Když to uslyšeli,...
Římanům 12:3...střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy...
Římanům 15:15...připomenout některé věci jako ten, komu Bůh udělil milost být služebníkem Krista Ježíše mezi pohany....
2. Korintským 1:11...moci děkovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky modlitbám tolika lidí. Naší chloubou je...
Koloským 1:25...se stal služebníkem podle pověření, které mi Bůh udělil: abych vám plně vyjevil Boží slovo. Toto tajemství...
2. Timoteus 1:9...záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků. Tato milost se nyní projevila v...
2. Timoteus 4:8...čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce - a nejen mně, ale všem...

Slova obsahující udělí: udělí (2) udělím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |